Hvit port i marka

Hva skjer med pensjonen min når jeg slutter i offentlig sektor?

De fleste slutter fordi de går av med pensjon eller begynner i en jobb i privat sektor. Det har ulik effekt for pensjonen din. Hvor mange år du har jobbet før du slutter er også viktig.

Du kan sjekke medlemstid og få beregnet en prognose på din alderspensjon ved å logge deg på Min side.

Logg inn på Min side

Når du slutter for å gå av med alderspensjon

For å få full opptjening i offentlig tjenestepensjon må du ha jobbet 30 år på heltid. Du må være ansatt i virksomhet med offentlig tjenestepensjon når du går av med pensjon. Du må også ha vært ansatt i så stor stilling at det gir rett til tjenestepensjon. Hos noen arbeidsgivere gir alle stillingsstørrelser rett til tjenestepensjon. Hos andre kan det være krav om at du for eksempel er ansatt i en 20 prosent stilling for å bli inkludert i tjenestepensjonen. Har du full opptjening, blir pensjonen din beregnet med en brøk på 30/30 deler.

Du får pensjonsopptjening for antall år du jobber

Har du 25 års opptjening får du en tjenestetidsbrøk på 25/30 deler. Mangler du pensjonsopptjening kan du vurdere å jobbe lenger (om det er mulig) for å oppnå full opptjening. Du kan se hvor mange år du har opptjent og beregne effekten på pensjonen din av et ekstra opptjeningsår, ved å logge inn på Min Side.

Når du slutter i offentlig sektor

Du får pensjonsopptjening for alle årene du har jobbet i offentlig sektor. Det kan for eksempel være 25 eller 30 år. Antall år som benyttes i pensjonsberegningen kan ikke overstige antall år som kreves for full opptjening.

Pensjonsrettigheten din fra offentlig tjenestepensjon kalles i regelverket ofte for en «oppsatt rett». Ved beregning av «oppsatt pensjon» endres kravet til full opptjening til den tiden du ville fått ved å fortsette fra første innmeldingsdato til nådd aldersgrense. Kravet settes likevel ikke lavere enn 30 eller høyere enn 40 år.

  • Eksempel 1 
    Ble du for eksempel ansatt som 30 åring i offentlig sektor og du går over til en stilling i privat sektor når du er 55 år, får du en pensjonsrettighet som utgjør 25/40 deler av brutto tjenestepensjon på 66 prosent. Aldersgrensen minus alderen du ble innmeldt blir 70 minus 30 er lik 40.
  • Eksempel 2 
    Ble du ansatt som 35-åring i offentlig sektor og slutter når du er 60 år får du også en medlemstid på 25 år og dermed 25 i telleren. Men nevneren blir da 35, siden 70 (aldersgrensen) minus 35 blir 35. Det vil si at tjenestetidsbrøken i din pensjonsrettighet blir 25/35 deler.

Husk at du kan sjekke tjenestetiden du har i offentlig tjenestepensjon på klp.no. Du bør ta det opp med arbeidsgiveren din om du finner feil i den registrerte tjenestetiden din.

Du kan ta med pensjonen innen offentlig sektor

Bytter du til en annen jobb med offentlig tjenestepensjon legges medlemstiden i tjenestepensjonene sammen.

Hva skjer for de som er født i 1963 eller senere?

Fra 2020 vil alle som er født i 1963 eller yngre få opptjening i ny offentlig tjenestepensjon. De som har opptjening i bruttomodellen (dagens tjenestepensjon) før 2020, og samlet sett får minst tre års opptjening i offentlig tjenestepensjon skal få en pensjonsrettighet for denne pensjonen (oppsatt rett) med tilsvarende regler. Det vil gjelde svært mange av de som er ansatt i offentlig sektor i dag. Reglene beskrives i større detalj i alderspensjon opptjent før 2020, men vær klar over at de reglene gjelder for de som er født i 1963 eller senere.

Hva med de som er født før 1963?

Du beholder dagens tjenestepensjon på 66-prosent som skal samordnes med folketrygden og levealdersjusteres. Du får pensjonsrettighet for tidligere medlem (oppsatt rett) beregnet med reglene som er beskrevet over, hvis du slutter i offentlig sektor før pensjonsalderen. Du må ha minst tre års samlet opptjening fra offentlig sektor for å få rett til alderspensjon.

Når du slutter for å gå av med uførepensjon

Du opparbeider deg rettigheter til alderspensjon selv om du er ufør. Det betyr at alle årene du har uførepensjon blir medregnet som medlemstid på samme måte som om du jobbet.

Mer om uførepensjon i KLP

Les også om rettigheter for tidligere medlemmer