Angrerett og klageadgang

2 telt på tundraen

KLP gjør sitt beste for å gi deg riktig pensjon. Dersom du mener vi har gjort feil i saksbehandlingen eller du er uenig i vårt vedtak, kan du be oss se på saken på nytt. Henvendelsen må være skriftlig.

Ønsker du at en uavhengig instans skal vurdere saken på nytt, kan du anke til Trygderetten. Ankefristen er seks uker fra du mottok vedtaket. Anken må være skriftlig, underskrevet av deg og nevne at det er en anke. Du må begrunne endringene du krever og legge ved eventuelle dokumenter du viser til i anken.

Du sender anken til KLP:

KLP
Postboks 400 Sentrum
0103 Oslo

Er KLP enig med deg, omgjøres saken og du vil motta ett nytt vedtak fra oss.
Opprettholder KLP vedtaket, oversendes saken til Trygderetten med et oversendelsesbrev. Du vil motta en kjennelse fra Trygderetten etter en tid.

Dersom du er uenig i en avgjørelse KLP Bedriftspensjon har truffet og som vedrører deg (arbeidstaker/pensjonist) eller din pensjonsordning (arbeidsgiver) har vi etablert følgende rutine for klagebehandling:

 • Henvend deg skriftlig/per e-post til den personen/avdelingen som har behandlet din sak eller som er din kontaktperson i selskapet. Avdelingen/personen som har behandlet saken vil foreta en ny vurdering på grunnlag av din klage.
  Er du usikker på hvem du skal henvende deg til kan du ringe 22 03 78 20 (åpent alle hverdager kl. 08:00 – 16:00), så får du veiledning. Klagen kan også sendes direkte på e-post til bedriftspensjon@klp.no, eller per post til:

  KLP Bedriftspensjon AS
  Postboks 400 Sentrum
  0103 Oslo

  Det er viktig at du i klagen gjør rede for hva du mener er feil og hva du mener utfallet av vurderingen bør være.
 • Dersom du etter den nye behandlingen av saken fortsatt er uenig eller har innvendinger til selskapets standpunkt kan du kreve å få saken vurdert på ny av en annen instans i selskapet. Dette forutsetter også skriftlig klage som innsendes selskapet på per e-post eller post til adresse som angitt over.
 • Behandling av klage som knytter seg til pensjonsordningen kan etter dette, eller på et hvert tidspunkt under selskapets interne klagesaksbehandling, kreves behandlet av Finansklagenemnda. Henvendelser rettes i så fall til:

  Finansklagenemda
  Postboks 53, Skøyen
  0212 Oslo

  Tlf. 23 13 19 60

Klageskjema og informasjon om hva en klage skal inneholde finner du på Finansklagenemda sine nettsider.

Vi har som mål alltid å bli bedre, og ønsker derfor din tilbakemelding dersom det er noe du er misfornøyd med. Alle klager og tilbakemeldinger blir fulgt grundig opp. Kom også gjerne med forslag til hvordan vi kan forbedre oss! Vi setter pris på engasjerte kunder.

Slik gjør du:

 • Ta kontakt med kundebehandleren som har behandlet saken din. Er det noe vi har misforstått? Har du nye opplysninger som kan stille saken i et annet lys? Ofte kan saken løse seg ved en telefonsamtale.
 • Dersom du fortsatt ikke er fornøyd, ønsker vi at du sender inn en skriftlig klage til oss.
 • Klagen kan også rettes direkte til Finansklagenemda.

I klagen ber vi deg redegjøre for hva du er misfornøyd med. Henvis til ditt kundenummer eller skadenummer så kommer vi raskere i gang med behandlingen av saken.
Klagen sendes til e-post: klage.skade@klp.no eller til vår postadresse:

KLP Skadeforsikring
Postboks 400 Sentrum
0103 OSLO.

Vi bekrefter mottak av klagen din innen tre arbeidsdager. Klagen vil deretter bli grundig behandlet innenfor en behandlingstid på 14 dager når all tilstrekkelig dokumentasjon er mottatt. Skulle vi mangle opplysninger, vil du snarest bli informert om dette.

Vi har som mål alltid å bli bedre, og ønsker derfor din tilbakemelding. Dersom det er noe du ikke er fornøyd med anbefaler vi i første omgang at du tar kontakt med kundebehandleren som har behandlet saken din eller kundesenteret. Er det noe vi har misforstått? Har du nye opplysninger som kan stille saken i et annet lys? Ofte kan saken løse seg ved en telefonsamtale.

Dersom det fortsatt er noe du ikke er fornøyd med har du rett til å klage.

Slik klager du

Du må sende oss en skriftlig henvendelse dersom du ønsker å klage. Dette kan du gjøre via kontaktskjemaet eller per post til KLP Banken, Postboks 400 Sentrum, 0103 Oslo.

Slik behandler vi klagen din

 • Vi sender deg bekreftelse på at klagen er mottatt og hvor lang behandlingstid du kan forvente.
 • Vi innhenter all relevant informasjon og foretar en helhetlig vurdering av saken.
 • Vi svarer deg så raskt som mulig. Oppstår det noe som gjør at vi ikke kan besvare deg innen den oppgitte behandlingstiden gir vi deg beskjed om årsaken til forsinkelsen, og når du kan forvente et endelig svar.
 • Vi registrerer klagen og all skriftlig informasjon internt i banken.

Dersom du ikke er tilfreds med svaret eller oppfølgingen fra oss kan du rette klagen til Finansklagenemnda.

Opprettholder du klagen etter svar fra oss vil vi orientere bankens ledelse frem til en eventuell avslutning av saken. Vi foretar en årlig rapportering av kundeklager til Finanstilsynet.

Vi ønsker at alle andelseiere i KLP-fondene skal være tilfredse. Vi legger derfor stor vekt på å håndtere klager på en rask og korrekt måte. Kunder som ønsker å klage på fonds- eller investeringstjenester fra KLP Kapitalforvaltning AS bes ta kontakt med selskapets salgsavdeling på tlf. 55 54 85 00 for nærmere informasjon om hvordan man går frem.

Klagen inngis deretter skriftlig til fond@klp.no eller KLP Kapitalforvaltning AS, Postboks 400 Sentrum, 0103 Oslo, med mindre noe annet er avtalt.

En klage skal inneholde informasjon om hva saken gjelder, hva kunden mener er gjort feil, hva kunden ønsker å oppnå ved klagen og kundens kontaktinformasjon.

Vi vil ved mottak av en klage sende kunden en bekreftelse på at klagen er mottatt med informasjon om forventet behandlingstid. Vårt mål er å starte behandlingen så raskt som mulig, og senest innen 5 arbeidsdager etter at nødvendig informasjon er mottatt. Selskapets rutiner for håndtering av kundeklager er tilgjengelig på forespørsel.

Et eventuelt avslag vil bli begrunnet skriftlig. Kunder som ikke er fornøyd med utfallet av selskapets klagebehandling, har rett til å klage videre til Finansklagenemda, Postboks 53 Skøyen, 0212 Oslo. Klageskjema og informasjon om hva en klage skal inneholde finnes på Finansklagenemda sine nettsider.

Ifølge Angrerettloven § 6 første ledd a) og b) regnes avtaleinngåelse over Internett som fjernsalg i henhold til loven. Loven klargjør at finansielle tjenester som eksempelvis livs- og skadeforsikringsprodukter, kontoavtaler, låneavtaler, avtaler om sparing i fond osv. er omfattet.

Vi omtaler brudd på personvernet som et avvik. Et avvik er enhver behandling av personopplysninger eller beskyttelsesverdig informasjon som ikke er i henhold til regelverk eller interne retningslinjer/reglement og rutiner. Det kan også skyldes tekniske feil i IT systemer. Et avvik kan typisk være utilsiktet eller ulovlig utlevering eller tilgang til personopplysninger, eller personopplysninger på avveie. For eksempel dersom personopplysninger blir utlevert til feil mottaker. Det er også et avvik dersom fødselsnummer eller andre kundeopplysninger sendes i usikret e-post.