Angrerett og klageadgang i KLP

Klageadgang

KLP gjør sitt beste for å gi deg riktig pensjon. Dersom du mener vi har gjort feil i saksbehandlingen eller du er uenig i vårt vedtak, kan du be oss se på saken på nytt. Henvendelsen må være skriftlig.

Slik behandler vi klagen din

Vi innhenter all relevant informasjon og foretar en helhetlig vurdering av saken. Vi gir deg et skriftlig svar på klagen så raskt som mulig. Har vi ikke behandlet klagen innen 15 dager, så gir vi deg beskjed om årsaken til forsinkelsen og når du kan forvente et endelig svar.

Du kan anke til Trygderetten

Ønsker du at en uavhengig instans skal vurdere saken på nytt, kan du anke til Trygderetten. Ankefristen er seks uker fra du mottok vedtaket. Anken må være skriftlig, underskrevet av deg og nevne at det er en anke. Du må begrunne endringene du krever og legge ved eventuelle dokumenter du viser til i anken.

Du sender anken til KLP:
KLP
Postboks 400 Sentrum
0103 Oslo

Er KLP enig med deg, omgjøres saken og du vil motta ett nytt vedtak fra oss. Opprettholder KLP vedtaket, oversendes saken til Trygderetten med et oversendelsesbrev. Du vil motta en kjennelse fra Trygderetten etter en tid.

Du kan klage til tilsynsmyndigheter 

Det er også mulig å klage til tilsynsmyndigheter. Forbrukertilsynet og Markedsrådet skal sikre at forsikringsforetakene følger regelverket i Forsikringsavtaleloven fra et forbrukerhensyn. Du kan lese mer om klageadgang på nettsidene til Forbrukertilsynet eller Markedsrådet

 

Er du ikke helt fornøyd

Vi har som mål alltid å bli bedre, og ønsker derfor en tilbakemelding fra deg dersom det er noe du er misfornøyd med. Alle klager og andre typer tilbakemeldinger blir fulgt opp. Ofte kan saken løse seg med litt tilleggsinformasjon, og en samtale kan gjerne oppklare eventuelle misforståelser. Vi hører gjerne fra deg!

Slik gjør du det:

  • Ta kontakt med kundeservice og snakk med en av rådgiverne våre. 
  • Gjelder det et forsikringsoppgjør, kontakt skadebehandleren som har behandlet saken din. Dersom du fortsatt ikke er fornøyd med skadebehandlingen, ønsker vi at du sender inn en skriftlig klage til oss via vårt kontaktskjema
  • Du vil få en tilbakemelding på henvendelsen din innen 3 arbeidsdager. Klager blir behandlet innen 14 dager når all tilstrekkelig dokumentasjon er mottatt. Skulle vi mangle opplysninger, kontakter vi deg. 
  • Vi kontakter deg skriftlig og på telefon når klagen er ferdig behandlet.

Du kan også sende henvendelsen til vår postadresse:
KLP Skadeforsikring
Postboks 400 Sentrum
0103 OSLO

Hvis vi ikke blir enige, kan du henvende deg til

Finansklagenemda

Finansklagenemnda (FinKN) er et bransjebasert klageorgan som behandler klagesaker mot banker, forsikringsselskap, inkassoselskap, og andre finansselskap. 
Finansklagenemnda skal gjennom utenrettslig tvisteløsning bidra til at den som har rett, får rett.

Du kan også klage til tilsynsmyndigheter 

Forbrukertilsynet og Markedsrådet skal sikre at forsikringsforetakene følger regelverket i Forsikringsavtaleloven fra et forbrukerhensyn. Du kan lese mer om klageadgang på nettsidene til Forbrukertilsynet eller Markedsrådet

Vi har som mål alltid å bli bedre, og ønsker derfor din tilbakemelding. Dersom det er noe du ikke er fornøyd med anbefaler vi i første omgang at du tar kontakt med kundebehandleren som har behandlet saken din eller kundesenteret. Er det noe vi har misforstått? Har du nye opplysninger som kan stille saken i et annet lys? Ofte kan saken løse seg ved en telefonsamtale.

Dersom det fortsatt er noe du ikke er fornøyd med har du rett til å klage.

Slik klager du

Du må sende oss en skriftlig henvendelse dersom du ønsker å klage. Dette kan du gjøre via kontaktskjemaet eller per post til KLP Banken, Postboks 400 Sentrum, 0103 Oslo.

Slik behandler vi klagen din

  • Vi sender deg bekreftelse på at klagen er mottatt og hvor lang behandlingstid du kan forvente.
  • Vi innhenter all relevant informasjon og foretar en helhetlig vurdering av saken.
  • Vi svarer deg så raskt som mulig. Oppstår det noe som gjør at vi ikke kan besvare deg innen den oppgitte behandlingstiden gir vi deg beskjed om årsaken til forsinkelsen, og når du kan forvente et endelig svar.
  • Vi registrerer klagen og all skriftlig informasjon internt i banken.

Dersom du ikke er tilfreds med svaret eller oppfølgingen fra oss kan du rette klagen til Finansklagenemnda.

Opprettholder du klagen etter svar fra oss vil vi orientere bankens ledelse frem til en eventuell avslutning av saken. Vi foretar en årlig rapportering av kundeklager til Finanstilsynet.

Vi ønsker at alle andelseiere i KLP-fondene skal være tilfredse. Vi legger derfor stor vekt på å håndtere klager på en rask og korrekt måte. Kunder som ønsker å klage på fonds- eller investeringstjenester fra KLP Kapitalforvaltning AS bes ta kontakt med selskapets salgsavdeling på tlf. 55 54 85 00 for nærmere informasjon om hvordan man går frem.

Klagen inngis deretter skriftlig til fond@klp.no eller KLP Kapitalforvaltning AS, Postboks 400 Sentrum, 0103 Oslo, med mindre noe annet er avtalt.

En klage skal inneholde informasjon om hva saken gjelder, hva kunden mener er gjort feil, hva kunden ønsker å oppnå ved klagen og kundens kontaktinformasjon.

Vi vil ved mottak av en klage sende kunden en bekreftelse på at klagen er mottatt med informasjon om forventet behandlingstid. Vårt mål er å starte behandlingen så raskt som mulig, og senest innen 5 arbeidsdager etter at nødvendig informasjon er mottatt. Selskapets rutiner for håndtering av kundeklager er tilgjengelig på forespørsel.

Et eventuelt avslag vil bli begrunnet skriftlig. Kunder som ikke er fornøyd med utfallet av selskapets klagebehandling, har rett til å klage videre til Finansklagenemda, Postboks 53 Skøyen, 0212 Oslo. Klageskjema og informasjon om hva en klage skal inneholde finnes på Finansklagenemda sine nettsider.

Vi omtaler brudd på personvernet som et avvik. Et avvik er enhver behandling av personopplysninger eller beskyttelsesverdig informasjon som ikke er i henhold til regelverk eller interne retningslinjer/reglement og rutiner. Det kan også skyldes tekniske feil i IT systemer. Et avvik kan typisk være utilsiktet eller ulovlig utlevering eller tilgang til personopplysninger, eller personopplysninger på avveie. For eksempel dersom personopplysninger blir utlevert til feil mottaker. Det er også et avvik dersom fødselsnummer eller andre kundeopplysninger sendes i usikret e-post.

Angrerett

Ifølge Angrerettloven § 6 første ledd a) og b) regnes avtaleinngåelse over Internett som fjernsalg i henhold til loven. Loven klargjør at finansielle tjenester som eksempelvis livs- og skadeforsikringsprodukter, kontoavtaler, låneavtaler, avtaler om sparing i fond osv. er omfattet.