Personvern i KLP

I KLP er vi opptatt av å beskytte informasjon vi har om våre medlemmer, kunder og andre. Du skal være trygg på at KLP ivaretar personopplysningene dine på en god og sikker måte.

Personvernillustrasjon

Personvernerklæring

Vi behandler Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til deg som person. Det kan være navn, fødselsnummer, adresse, opplysninger om lønn og pensjonsrettigheter, om transaksjoner du gjør, helseopplysninger med mer. om våre kunder, om deg som har innledet en prosess for å bli kunde i KLP, og om brukere av våre nettsider. Videre har vi personopplysninger om andre som er knyttet til kundeforhold, leverandører og samarbeidspartnere, f.eks. kontaktpersoner hos bedriftskunder.

KLP behandler personopplysninger for å levere tjenester innen pensjon, bank, forsikring og fondssparing. 

Opplysningene om deg brukes først og fremst til å følge opp de avtalene du eller din arbeidsgiver har med KLP, for eksempel for å behandle oppdrag, ivareta dine rettigheter og gi deg viktig informasjon. Vi kan også gi deg relevante tilbud og anbefalinger.

Videre gjør KLP beregninger av priser og risiko basert på våre kundedata. Vi bruker også personopplysninger for å videreutvikle og teste våre produkter og IT-systemer.

Som finansforetak må KLP i tillegg oppfylle lovpålagte forpliktelser, som innrapportering til Skatteetaten om inntekts- og formuesforhold, og undersøke og rapportere om mistenkelige transaksjoner etter hvitvaskingsloven.

Her får du vite mer om hvilke personopplysninger KLP bruker og hvor vi får opplysningene fra.

Oversikt over kategorier av personopplysninger

KLP behandler forskjellig type personopplysninger om du er kunde hos oss eller tilknyttet på annen måte, og ut i fra hva slags produkter du eventuelt har hos oss. Personopplysningene vi behandler kan inndeles slik:

 • Identifikasjon: navn, fødselsnummer, andre identifikasjonsnummer som er utstedt av offentlig myndighet, kopi av identifikasjonsdokumenter (pass, førerkort el.)
 • Kontaktinformasjon og annen generell informasjon: telefonnummer, e-postadresser, postadresse, fødselsdato, familiestatus, forhold til forsikringstaker mv.
 • Finansiell informasjon og opplysninger om forsikringsobjekt: type avtale, transaksjonsdata, kreditthistorikk, inntektsopplysninger, opptjeningstid i pensjonsordning, eiendeler, forsikringshistorikk mv.
 • Lovpålagte opplysninger: skattemessig hjemsted, utenlandsk skatteregistreringsnummer, opplysninger knyttet til finansiell rådgivning og til arbeidet mot hvitvasking
 • Særlige kategorier av opplysninger: helseopplysninger

Hvor vi får opplysningene fra?

Har du jobb med pensjon i KLP? Da får KLP opplysninger som navn, fødselsnummer, adresse, lønn og stillingsstørrelse fra din arbeidsgiver. Slike opplysninger kan vi også få hvis du har en personforsikring hos oss gjennom din arbeidsgiver.

Når du søker om pensjon, ber vi om noen tilleggsopplysninger fra deg, som for eksempel pensjoneringstidspunkt og om du har mottatt ytelser fra folketrygden. Det er for at vi skal kunne beregne ditt krav på utbetaling. Vi kan også selv hente inn informasjon fra folketrygden og eventuelle andre tjenestepensjonsordninger for å beregne riktig pensjon.

Når KLP behandler søknad om uførepensjon eller personskadeerstatning, kan vi behøve opplysninger om din helsetilstand. Da henter vi inn opplysninger fra fastlege, sykehus mv. etter skriftlig samtykke fra deg.

Hvis du er bank- eller fondssparekunde eller har kjøpt skade- eller personforsikring i KLP, får vi opplysninger direkte fra deg. Vi registrer kontaktinformasjon og annen informasjon som du oppgir når du bestiller våre tjenester. Gjennom kundeforholdet kan vi også få opplysninger om økonomiske transaksjoner, eiendeler, helseopplysninger mv. Vi kan be deg fremlegge dokumentasjon fra folketrygden, hvis du har Individuell Pensjonssparing (IPS) og får krav på uføretrygd. 

KLP samler også inn informasjon som du gir oss i henvendelser eller når du svarer på markedsundersøkelser fra oss. Vi tar vare på den informasjonen som har betydning for ditt kundeforhold, eller som skal brukes til statistiske formål, for eksempel for å forbedre vår kundeservice.

Noen opplysninger får vi fra andre kilder, for eksempel offentlig tilgjengelige kilder som folkeregisteret, offentlige myndigheter som Skatteetaten og NAV, og andre tredjeparter som kredittopplysningsforetak og andre finansforetak.

Når du logger deg inn på Min Side på klp.no får du en oversikt over personopplysninger vi har som er knyttet til dine kundeforhold i KLP.

Tjenestepensjon

Hvis din arbeidsgiver har pensjonsordning i KLP, bruker vi personopplysninger for å følge opp kundeforholdet ovenfor deg som medlem og ovenfor din arbeidsgiver som forsikringstaker. Når du bli pensjonist, behandler vi opplysninger om deg for å vurdere din pensjonssøknad og utbetale riktig pensjon.

Som del av vår virksomhet, gjør KLP også lovpålagte forsikringstekniske beregninger av premier og premiereserver samt beregning av forsikringstekniske avsetninger og kapitalkrav. Slike beregninger baseres på reelle kundedata, som bl.a. fødselsnummer, lønn og stillingsstørrelse.

Har du offentlig tjenestepensjon, utveksler vi informasjon om dine pensjonsrettigheter med NAV og andre pensjonsleverandører. Dette gjør vi for å samordne pensjonen med folketrygden og opptjente pensjonsrettigheter du har hos andre. KLP er lovpålagt å samordne tjenestepensjon på denne måten. Vi utveksler informasjon med Skatteetaten i henhold til lovkrav, for å sikre korrekt skattetrekk.

Hvis du ber oss om å simulere din fremtidige pensjon, gjør vi beregninger basert på dine opptjente rettigheter hos KLP, folketrygdopplysninger fra NAV og eventuelle opptjente rettigheter du har hos andre pensjonsleverandører som er knyttet til Norsk Pensjon. Da henter vi inn opplysningene etter samtykke fra deg.

Hvis din arbeidsgiver skal flytte pensjonsleverandør til eller fra KLP, kan arbeidsgiver be oss om å utveksle nødvendig informasjon om sine ansatte og pensjonister med andre pensjonsleverandører. Arbeidsgivers rett til å flytte pensjonsleverandør er fastsatt i lov, og er i allmenhetens interesse.

KLP behandler personopplysninger for å kunne levere tjenestene vi har påtatt oss etter avtalen med arbeidsgiver, og for å ivareta våre kunder og medlemmer. KLP har derfor berettigete interesser til å behandle opplysninger om medlemmene i pensjonsordninger hos oss. Når det ikke er særskilt angitt over at vi er lovpålagt å utføre enkelte oppgaver, eller vi innhente ditt samtykke, har våre behandlinger grunnlag i denne berettigete interessen.

Banktjenester

Har du inngått avtale om banktjenester i KLP, behandler vi personopplysninger for å oppfylle de avtaleforpliktelsene vi har ovenfor deg som kunde. 

Ved inngåelse av kredittavtaler gjennomfører vi lovpålagte kredittvurderinger av kundens betjeningsevne og –vilje. Denne vurderingen baserer seg på opplysninger som kunden gir i lånesøknaden, samt opplysninger fra kredittopplysningsforetak.

For å beregne bankenes kapitalkrav og kredittrisiko er vi lovpålagt å gjøre risikoklassifiseringer av kunder og kredittporteføljer. Som grunnlag for risikoklassifiseringen bruker vi kredittopplysninger fra kredittopplysningsforetak og opplysninger fra kundeforholdet, som belåningsgrad, eventuelle purringer, overtrekk, med mer.

Ved utføring av betalingsoppdrag til eller fra utlandet vil personopplysninger bli utlevert utenlandsk bank og/eller dens medhjelper. Da er det mottakerlandets lovgivning som regulerer hvordan personopplysningene behandles, f.eks. om opplysningene skal utleveres til offentlige myndigheter for å etterleve skatte- og avgiftslovgivning eller tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering.

Fondssparing

Har du fri fondsparing eller individuell pensjonssparing (IPS) i KLP, behandler vi personopplysninger for å oppfylle de avtaleforpliktelsene vi har ovenfor deg som fondskunde.

Vi fører KLP-fondenes andelseierregistre i Verdipapirsentralen. For at endringer og beholdninger skal bli riktig registrert og riktig rapportert til deg, utleverer vi opplysninger om din identitet, kontaktopplysninger og dine transaksjoner til Verdipapirsentralen.

Er du en kunde som handler KLP-fond gjennom en av våre distributører, vil KLP og distributør utveksle personopplysninger for at vi sammen skal kunne behandle dine transaksjoner på riktig måte. Dersom du skulle ønske å flytte fondsbeholdninger eller -kontoer fra KLP til andre leverandører av fondsparetjenester, vil vi utlevere personopplysninger til ny leverandør.

Kunder som har inngått avtale om aktiv forvaltning eller investeringsrådgivning med KLP, skal være trygge på hvilke avtaler som inngås og hvilke råd som gis. Når KLP yter disse investeringstjenestene, er vi lovpålagt å gjøre lydopptak av telefonsamtaler og dokumentere elektronisk kommunikasjonen med deg. Lydopptakene og dokumentasjonen lagres i 5 år og blir slettet når det ikke er nødvendig å lagre dette lenger.

Skade- og personforsikring

Har du kjøpt skade- eller personforsikring hos oss, behandler vi personopplysninger om deg først og fremst for å oppfylle de avtaleforpliktelsene vi har ovenfor deg som kunde. Vi kan også behandle personopplysninger for å fastsette rettskrav eller for å verne dine interesser – f.eks. ved undersøkelser og oppfølgning av et skadetilfelle. Videre bruker vi informasjon om deg og dine forsikrede eiendeler for å gjøre lovpålagte forsikringstekniske beregninger av premier og premiereserver samt beregning av forsikringstekniske avsetninger og kapitalkrav.

Vi kan utveksle bonusinformasjon med andre forsikringsselskaper ved flytting av kundeforhold. Bonusinformasjon kan få betydning for prisingen av våre produkter. Videre innhenter vi opplysninger om dine forsikrede eiendeler fra offentlige registre som motorvognregisteret og eiendomsregistre. Vi gjør også en kredittvurdering av kunder ved hjelp av eksterne kredittopplysningsforetak. Kredittvurderingen kan få betydning for våre betalingsvilkår.

Når det inntreffer forsikringstilfeller, ber vi deg om å gi informasjon om hva som har skjedd. Vi bruker informasjonen til å vurdere skaden, behandle saken og for å gjennomføre skadeoppgjør. Etter fullmakt fra deg, kan vi hente inn helseopplysninger fra fastlege, sykehus mv. for å vurdere forsikringstilfeller innenfor personforsikring.

Dersom det er omstendigheter i en forsikringssak som vi mener har medført eller kan medføre urettmessige utbetaling av trygdeytelser, kan vi varsle NAV om det. Tilsvarende kan vi motta varsel fra NAV om forhold som kan medføre urettmessige erstatningsutbetalinger. Slik utveksling av opplysninger med NAV er hjemlet i folketrygdloven, og er i allmenhetens interesse. Kunden vil ikke bli varslet. Det utveksles ikke helseopplysninger med NAV.

Fellesregistrene for forsikringsnæringen

KLP og andre selskaper som leverer livsforsikring og personforsikring, deler enkelte personopplysninger i et felles register (ROFF) som administreres av Finans Norge. Formålet med ROFF er å sikre en bedre og mer ensartet risikobedømmelse ved premiefastsettelse, og å motvirke mangelfulle eller feilaktige opplysninger og forsikringssvindel.

ROFF-registeret inneholder opplysninger som navn, fødselsnummer, forsikringsselskap som har foretatt registreringen og eventuelle anmerkinger. Fra anmerkingene framgår det om kunden har søkt uførepensjon, eller forsikring på spesielle vilkår. Fellesregisteret inneholder ikke sensitive personopplysninger.

Forsikringsselskapene har også et felles skaderegister (FOSS), som administreres av Finans Norge. Formålet med FOSS er å forhindre og begrense forsikringssvindel i forbindelse med skademelding og skadeoppgjør. Når en kunde melder en skade til KLP, meldes skaden samtidig til FOSS. Vi får tilbake kundens komplette skadehistorikk fra andre forsikringsselskap.

Du skal bli informert om at opplysningene blir registrert i ROFF eller FOSS.

KLP og andre forsikringsselskap deler og henter ut opplysninger fra ROFF og FOSS med grunnlag forsikringsselskapenes berettigete interesser, som følger av formålet med hvert register. Det registreres kun et begrenset antall opplysninger i registrene. Det er også en særlig samfunnsinteresse å bekjempe forsikringssvindel. Forsikringssvindel rammer alle forsikringskunder, ved at det medfører høyrere forsikringspremier.

KLP har et felles kunderegister. Konsernkunderegisteret brukes for å administrere kundeforhold og å samordne rådgivning, tilbud av tjenester og markedsføring mellom selskapene i konsernet.

I konsernkunderegisteret har vi kundenes navn, fødselsnummer, kontaktinformasjon og informasjon om type finansielle tjenester som kunden har hos oss. Fødselsnummer kan bare brukes i konsernkunderegisteret for å administrere kundeforholdet.

Opplysningene i konsernkunderegisteret kan deles mellom selskapene i KLP-konsernet som leverer pensjon, forsikring- og banktjenester. Fondssparekunder kan samtykke til å være med i kunderegisteret.

Vil du ha enda mer relevante tilbud fra KLP, som er særlig tilpasset akkurat deg? Da kan du samtykke til at selskapene i KLP-konsernet også kan dele annen informasjon om dine kundeforhold, som opplysninger om inntekt, stillingsprosent, størrelse på lån og sparing samt opplysninger om transaksjoner og forsikrede eiendeler. Vi deler aldri sensitive opplysninger som for eksempel helseopplysninger.

Du kan gi og trekke tilbake dine samtykker på Min Side. Her kan du også unnta deg fra enhver direkte markedsføring fra KLP.

KLP forvalter personopplysninger i konsernkunderegisteret med grunnlag i KLPs berettigete interesser til å administrere våre kundeforhold, og for å kunne gi god kundepleie og markedsføring tilpasset våre kunder. KLP har lovhjemmel i finansforetaksloven til å ha et konsernkunderegister for disse formålene.

Vi behandler personopplysninger for å kunne sende varsler, informasjon og servicemeldinger til våre kunder på e-post, sms og i brev. Privatkunder kan også motta informasjon om relevante tilbud og annen markedsføring fra det KLP-selskapet du har avtale med.

For å sikre at vi har oppdaterte og korrekte data om deg, "vasker" vi navn og kontaktopplysninger mot folkeregisteret.

Når vi skal sende meldinger om offentlig tjenestepensjon, kan vi også hente inn kunders digitale kontaktinformasjon (e-post og mobiltelefonnummer) fra Difis kontakt- og reservasjonsregister. Hvis du er bankkunde, forsikringskunde eller har fondsparing hos KLP, bruker vi de digitale kontaktopplysningene du har gitt oss.

For at vi skal kunne gi deg best mulig kundeservice og informasjon om gode tilbud, kan du samtykke til å motta markedsføring i ulike kanaler for eksempel på e-post og på telefon. Du kan endre din kontaktinformasjon og hva du har samtykket til å motta av tilbud og markedsføring på Min Side.

Vi bruker av og til En personprofil er en sammenstilling av opplysninger knyttet til deg, som for eksempel kontaktinformasjon, opplysninger om kundeforholdet, hvilke digitale tjenester du bruker, din adferd på internett samt statistiske data. Opplysningene kan brukes for å analysere dine preferanser og behov.  for å tilpasse markedsføringen slik at du får tilbud og informasjon som er mest mulig relevant for deg.

KLP er lovpålagt å gi våre kunder viktig informasjon om kundeforholdet som forsikringsbevis, vedtaksbrev, årsoppgave mv. Når vi bruker din kontaktinformasjon og personopplysninger for å gi annen nyttig informasjon eller for å formidle tilbud og markedsføring, skjer det med grunnlag i KLPs berettigete interesser i å ha denne type kundepleie. Bruk av personprofiler er også basert på dette grunnlaget. Når vi ber om ditt samtykke, vil vår behandling av personopplysningene være basert på dette samtykket. Du kan når som helst trekke ditt samtykke tilbake.

Vi behandler personopplysninger for å analysere hvordan våre kunder bruker våre tjenester, og for å utvikle nye tjenester. Vi kan f.eks. vurdere risiko, lønnsomhet og forventede behov, samt respons på ulike markedsføringstiltak. Vi kan bruke En personprofil er en sammenstilling av opplysninger knyttet til deg, som for eksempel kontaktinformasjon, opplysninger om kundeforholdet, hvilke digitale tjenester du bruker, din adferd på internett samt statistiske data. Opplysningene kan brukes for å analysere dine preferanser og behov. i våre analyser.

KLP har berettiget interesse i å analysere og utvikle våre tjenester og markedsføringstiltak.

Vi behandler personopplysninger for å ivareta sikkerheten i våre løsninger på nett og i våre IT-systemer. For eksempel i forbindelse med kundeautentisering ved bruk av elektroniske tjenester, logging på servere, og ved drift av infrastruktur, brannmurer mv.

I noen tilfeller tester vi også systemer og løsninger ved bruk av reelle kundedata, for å sikre at løsningen fungerer som den skal.

KLP er til dels lovpålagt å sørge for god IT-sikkerhet, og har også en berettiget interesse i å vareta god sikkerhet.

Når du har vært i kontakt med KLP, hender det at vi kontakter deg for å spørre om hvordan opplevelsen din var. Da lærer vi mer om hvordan vi kan gi våre kunder enda bedre tjenester, og vi kan vurdere kundetilfredshet over tid. Hvis du ikke vil dele denne typen opplysninger med oss, kan du la være å svare på undersøkelsen vi sender deg.

Noen ganger ønsker vi å gjøre lydopptak av telefonsamtaler for å bli bedre i vår kundekommunikasjon. Da ber vi først om ditt samtykke.

Vi behandler personopplysninger for å forebygge, avdekke og håndtere bedragerier og andre straffbare handlinger. I denne sammenheng kan vi utveksle informasjon med andre finansinstitusjoner, politiet og andre offentlige myndigheter. KLP har berettigete interesser i å behandle personopplysningene for disse formålene.

KLP er videre pålagt undersøkelses- og rapporteringsplikt for mistenkelige transaksjoner etter hvitvaskingsloven. Det omfatter transaksjoner med tilknytning til utbytte fra straffbare handlinger eller terrorfinansiering. Mistenkelige opplysninger og transaksjoner rapporteres til Økokrim.

KLP behandler personopplysninger for å oppfylle lovkrav og andre fastsatte krav fra myndighetene, for eksempel krav til oppbevaring av dokumenter etter bokføringsloven, krav til rapportering etter forsikringslovgivningen, og rettslige pålegg om utlevering av informasjon fra offentlige myndigheter.

KLP har taushetsplikt om våre kundeopplysninger. Det betyr at kundeopplysninger ikke kan deles mellom selskapene i KLP-konsernet eller utleveres til andre. Det er likevel noen unntak fra dette. KLP kan f.eks. ha enkelte kundeopplysninger som navn, fødselsnummer, kontaktinformasjon og informasjon om type finansielle tjenester i et konsernkunderegister.

Personopplysninger kan videre bli utlevert til offentlige myndigheter som NAV, Skatteetaten, Økokrim og andre utenforstående når vi er lovpålagt å gjøre det. Hvis din arbeidsgiver har pensjonsordning i KLP, gir vi arbeidsgiver opplysninger om forsikringspremie som er innbetalt for deg opplysninger og om pensjonsytelser, opptjeningstid mv.

Dersom lovgivningen tillater det og taushetsplikten ikke er til hinder, vil personopplysninger også kunne bli utlevert til andre finansforetak og samarbeidspartnere for bruk innenfor de formål som er angitt for behandlingen. Se over om "Hvordan KLP bruker personopplysningene". Utlevering vil f.eks. kunne skje til andre parter som er involvert i en transaksjon, så langt dette er nødvendig for å gjennomføre transaksjonen på en sikker måte, for eksempel betalingstransaksjoner.

KLP bruker leverandører som behandler personopplysninger for oss, for eksempel for å utføre IT- eller analysetjenester. I slike tilfeller inngår KLP avtaler med leverandørene for å sikre at behandlingen av opplysningene er i samsvar med personvernregelverket og KLPs krav. Enkelte av våre leverandører har virksomhet i land utenfor EU, for eksempel i India og USA. Da inngår vi EUs standardavtale (EU Model Clauses) med leverandøren for å sikre at personvernet og de registrertes rettigheter er godt ivaretatt.

Trykk på den grønne teksten for mer informasjon om hvordan vi kan utlevere personopplysninger hvis du har Dersom du bruker pensjonskalkulator fra Norsk Pensjon eller tilknyttede aktører, etter samtykke fra deg. Til Trygderetten eller Pensjonskontoret hvis du anker over en avgjørelse som KLP har truffet om dine pensjonsrettigheter. ​Til Overføringsavtalens Sikringsordning dersom arbeidsgiver opphører (f.eks. ved konkurs) eller ikke betaler premie. og/eller Til samarbeidspartnere som bistår ved skadetilfeller, f.eks. for å registrere og utbedre en skade. Ved skadetilfeller i land utenfor EU/EØS, kan det være nødvendig å overføre personopplysninger til aktuelt tredjeland. Bekreftelser til finansieringsselskaper/panthaver - om tegnet forsikring på bil, hus, båt og lignende. Informasjon om forsikring for sopp, råte, skadedyr og lignende til Norsk Hussoppforsikring. og personforsikring hos oss i KLP.

Vi digitaliserer og automatiserer vår saksbehandling for å gi bedre, rimeligere og mer effektive tjenester.

På noen områder kan KLP bruke fullt ut automatiserte prosesser og avgjørelser, som ved søknad om kredittkort eller boliglån. Da vil opplysninger som kunden oppgir om inntekt og gjeld, samt opplysninger KLP innhenter fra kredittopplysningsforetak gi grunnlag for en automatisert beslutning på søknaden.

Hvis en automatisk behandling påvirker deg i betydelig grad, kan du be om å få avgjørelsen overprøvd av en saksbehandler. Du kan også kontakte oss for å gi dine synspunkter på avgjørelsen, eller bestride den.

KLP vil slette eller anonymisere personopplysninger om deg når formålet med den enkelte behandling er oppfylt, med mindre opplysningene skal eller kan oppbevares videre etter loven.

Personopplysningene vil som hovedregel oppbevares så lenge avtaleforholdet eksisterer. Har du for eksempel rettigheter i en tjenestepensjonsordning eller personskadeforsikringer, vil vi oppbevare opplysningene så lenge disse rettighetene består.

Dersom en avtale sies opp, lagrer vi relevante opplysninger frem til foreldelsesfristen for de aktuelle tjenestene/produktene er utløpt. Det er av hensyn til muligheten for fremtidige krav basert på avtaleforholdet.

Opplysningene kan behandles videre for et annet formål såfremt du samtykker eller det foreligger annet legitimt grunnlag for slik videre behandling. Vi vil for eksempel oppbevare statistiske data om medlemmer og pensjonister for å vurdere premiefastsettelsen i langsiktig perspektiv. Opplysninger som vi er pålagt å oppbevare etter lovgivningen, som bokføringsloven, vil ikke slettes før de lovpålagte oppbevaringsfristene er utløpt.

Personopplysninger som vi behandler på grunnlag av ditt samtykke skal slettes hvis du trekker tilbake samtykket. Vi gjør oppmerksom på at det i noen tilfeller kan innebære at KLP ikke vil kunne behandle saken din. Det gjelder f.eks. pensjonskrav eller erstatningskrav der KLP trenger helseopplysninger for å vurdere kravet. Vurderinger, beslutninger eller andre behandlinger vi har gjort basert på et samtykke vil være lovlig selv om samtykket senere trekkes tilbake.

Er du medlem i en offentlig tjenestepensjonsordning i KLP? Da er Kommunal Landspensjonskasse gjensidig forsikringsselskap, ved konsernsjefen, behandlingsansvarlig for KLPs behandling av dine personopplysninger knyttet til pensjon. KLP Bedriftspensjon AS, ved administrerende direktør, er behandlingsansvarlig for personopplysningene vi behandler om deg som har privat tjenestepensjon i KLP.

For andre type tjenester (bank, skade- og personforsikring og fondssparing), er det det KLP-selskapet som du eller din arbeidsgiver har avtale med, som er behandlingsansvarlig selskap.

KLP har et felles personvernombud. Personvernombudet kan kontaktes på personvernombud@klp.no

Andre behandlingsansvarlige

KLP Forsikringsservice AS gjør aktuarberegninger og behandler pensjonssaker for sine kunder, som er selvstendige pensjonskasser. KLP Forsikringsservice AS behandler personopplysninger på grunnlag av avtale med pensjonskassen. Det er den enkelte pensjonskassen som er behandlingsansvarlig for personopplysningene som er knyttet til sine medlemmer.

Kontaktinformasjon

Du kan kontakte behandlingsansvarlig selskap gjennom vårt felles kontaktskjema for privatpersoner, som ligger tilgjengelig på www.klp.no/kontakt-oss/, eller ring oss på telefon 55 54 85 00.

Du har rett til å få informasjon om hvilke opplysninger vi har om deg. Det meste av den informasjonen vi har om deg som kunde er alltid tilgjengelig når du logger inn på din personlig side på klp.no. Hvis du ønsker innsyn i øvrige opplysninger, bes du ta kontakt med oss. Oppgi gjerne hvilke opplysninger du ønsker innsyn i, slik at vi kan gi deg raskere svar.

Klikk på ønsket tjeneste eller forretningsområde for å kontakte oss gjennom vårt kontaktskjema

(Du må logge inn på min side med bankID for at riktig skjema skal lastes, dette for å sikre informasjonen du sender oss, lenken under sender deg først til innlogging, deretter til riktig kontaktskjema).

Retting

Opplysningene vi har om deg skal være riktige og nødvendige. Du kan kreve å få rettet opplysninger om deg dersom opplysningene er ukorrekte eller ufullstendige.

Sletting

KLP vil slette opplysningene vi har om deg når vi ikke lenger har bruk for dem for å oppfylle formålet som vi innhentet opplysningene for, og opplysningene ikke skal behandles videre for et annet legitimt formål. Dersom du mener at KLP behandler personopplysninger uten at vi har grunnlag for det, eller utover hva som er nødvendig for å oppnå formålet, ber vi deg om å ta kontakt med oss. Vi skal alltid slette dine personopplysninger dersom vår behandling er basert på ditt samtykke, og du trekker samtykket tilbake.

Du kan motsette deg behandling av personopplysninger som har grunnlag i vår berettigede interesse, dersom du kan vise til særlige grunner knyttet til din situasjon. Det gjelder likevel ikke hvis KLP har helt nødvendige og berettigede grunner til å fortsette med behandlingen.

Du kan alltid kreve at KLP skal slutte å behandle personopplysninger om deg når formålet er tilpasset markedsføring rettet direkte mot deg eller andre kunder.

Du kan kreve at KLP skal begrense behandlingen av personopplysningene om deg i noen Du kan kreve begrensning i behandlingen hvis: 1) du mener personopplysningene vi har om deg er ukorrekte, inntil vi har verifisert opplysningene 2) KLP ikke trenger opplysningene, men du behøver dem på grunn av et rettskrav 3) du har protestert mot behandlingen, inntil vi har vurdert forespørselen. 4) hvis vår behandling av personopplysningene skulle være ulovlig. KLP kan likevel fortsette behandlinger som er nødvendig for å fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare rettskrav, for å verne om andres rettigheter eller av hensyn til viktige allmenne interesser. . Det innebærer at vi fortsatt skal ha de aktuelle opplysningene lagret. All annen behandling av personopplysningene skal midlertidig stanses.

Hvis du ønsker utlevert opplysninger utover det som er tilgjengelig på klp.no, bes du ta kontakt med oss i dette kontaktskjemaet.

Ønsker du å hente ut de dataene du har gitt til KLP Banken, kan du gjøre dette selv i nettbanken.

Når du har hentet ut de dataene du ønsker, er du selv personlig ansvarlig for sikkerheten av disse.

Uthenting av transaksjoner

Når du logger deg inn i nettbanken kan du på "Forfall og bevegelser" for den aktuelle kontoen velge å eksportere dette til *.csv, *.xlsx og *.pdf.

eFaktura

- Alle dine eFaktura-avtaler er knyttet til deg som person og ikke kontonummer, og er derfor tilgjengelig i alle norske nettbanker. Dersom du skal bytte bank trenger du derfor ikke å hente ut informasjon om disse.

AvtaleGiro

- Oversikt over dine betalingsavtaler ligger i nettbanken. For å få uthentet informasjon om dine betalingsavtaler på et elektronisk format, kan du benytte deg av valget "Bytte bank" i nettbanken.

Faste betalinger

- Oversikt over dine betalingsavtaler ligger i nettbanken. For å få uthentet informasjon om dine betalingsavtaler på et elektronisk format, kan du benytte deg av valget "Bytte bank" i nettbanken.

Andre data jeg har gitt til banken

- For andre data enn hva som vises i Ofte stilte spørsmål, ta kontakt med oss via vårt kontaktskjema.

Ønsker du å portere data selv kan du gjøre det på følgende måte:

 1. Logg inn på Min Side (https://www.klp.no/logg-inn)
 2. Trykk på knappen "Fond"
 3. Klikk på lenken "Se alle VPS-Investortjenester"
 4. For å få ut beholdninger må du være på Beholdningssiden og klikke på Eksportér. Da får du opp dine beholdninger i Excel som du kan lagre lokalt
 5. For å få ut transaksjoner må du klikke på fanen Transaksjoner og klikke på Eksportér. Da får du opp dine transaksjoner i Excel som du kan lagre lokalt.

Husk å logge ut når du er ferdig.

Retten til dataportabilitet ble innført for at forbrukeren skal kunne ta med seg sine personopplysninger fra en tjenestetilbyder til en annen som tilbyr samme tjeneste. Rettigheten gjelder kun egne opplysninger som den registrerte selv har gitt til den behandlingsansvarlige. Ved kollektiv tjenestepensjon er det arbeidsgiver som er forsikringstager og som velger tjenestetilbyder (forsikringsselskap). 0pplysninger blir hentet inn fra forsikringstageren og ikke fra den enkelte arbeidstageren. Personopplysninger innhentet innenfor kollektiv tjenestepensjon er derfor ikke omfattet av dataportabilitet.     

Vi vil gjerne høre fra deg hvis du har synspunkter om KLPs behandling av dine personopplysninger eller informasjonen som du har fått fra oss.

Bruk vårt kontaktskjema.

Du kan også rette eventuelle klager til Datatilsynet. Du finner informasjon om dette på www.datatilsynet.no.

Når vi utvikler og forbedrer våre tjenester, kan det også være nødvendig å oppdatere denne personvernerklæringen slik at du får god informasjon om hvordan KLP ivaretar dine personopplysninger.

Oppdatert informasjon vil alltid finnes lett tilgjengelig på vår nettside. Vi vil også varsle om vesentlige endringer på Min Side eller på annen måte.

Personvernerklæringen ble sist oppdatert 30.08.2018.

Når du besøker KLP på nett, registrerer vi ulik type informasjon om deg som bruker:

 • Din posisjon, ved bruk av IP-adresse, posisjonsdata eller lignende. IP-adressene maskeres ved at de tre siste sifrene fjernes. Dette gjør at IP-adressen er umulig å spore tilbake til deg.
 • Din web-adferd. Hvilke sider du besøker og hvor ofte eller hvilke produkter du bestiller.
 • Vi bruker webanalyseverktøyet Hotjar for å forstå brukerens behov på nettstedet. Dette gjør oss i stand til å optimalisere din brukeropplevelse. Vi ser blant annet på hvor mye tid brukerne er på hvilke sider, hvilke lenker de velger å klikke på og hvor langt brukerne scroller på nettsidene. Les mer om Hotjars retningslinjer for personvern.
 • Teknisk informasjon om din nettleser og ditt operativsystem.
 • Når du logger inn på MinSide eller KundeSide logges en bruker-ID for å hente informasjon om ditt kundeforhold.
 • Vi bruker et Tag Management System som heter Google Tag Manager for å bestemme hvilke sporings- og markedsføringsverktøy som er aktivert på hvilke sider. Google Tag Manager i seg selv lagrer ikke data.

Facebook

For å vise mer relevante annonser og få mer effektiv bruk av annonsekroner på Facebook, benytter vi måling fra Facebook som setter informasjonskapsler på nettstedet vårt.

Når du klikker eller navigerer på KLPs facebookside, godtar du at Facebook henter inn informasjon på og utenfor Facebook gjennom informasjonskapsler. Finn ut mer, blant annet om tilgjengelige kontroller, her: Facebook sine retningslinjer for informasjonskapsler.

I KLP arbeider vi kontinuerlig med brukeropplevelsen på våre nettsider. Det viktigste innholdet skal være lett å finne, og innholdet skal være lesbart fra de enhetene som våre kunder og besøkende faktisk bruker.

For å forbedre nettsidene og gjøre disse enklere å bruke, benytter vi informasjonskapsler. Informasjonskapsler er små tekstfiler som blir liggende igjen på datamaskinen din. De inneholder blant annet informasjon om hvilke sider du besøker på nettet.

Ved å bruke våre tjenester samtykker du til at vi kan bruke slike verktøy, med mindre du deaktiverer innstillinger for cookies/informasjonskapsler i nettleseren din, eller deaktiverer et verktøy ved å klikke på en opt-out lenke.

Informasjonskapslene som vi bruker kan ikke spre skadelige programmer eller skade din datamaskin på noen måte.

Informasjonen som vi samler inn om deg blir brukt til flere ulike formål.

 • Gi deg funksjonalitet i form av verktøy og funksjoner.
 • Informasjon om brukernes aktiviteter samles for å begrense ulike former for misbruk av våre tjenester, som svindelforsøk og «spamming».
 • Vi bruker data om din og andre brukeres adferd for å forbedre våre nettsiders funksjonalitet, brukeropplevelse og innhold. Analyseverktøyet Google Analytics hjelper oss med det.
 • For å gi våre kunder relevante og tilpassede tilbud, bruker vi dataene til å velge hvilke kunder som skal få presentert forskjellige tilbud.

Vi har også koblet enkelte av sidene våre til et annonsenettverk. Informasjonskapsler fra disse sidene gjør at du kan oppleve å motta tilpasset reklame på tredjeparters nettsider. Du er anonym, men annonsenettverket registrerer at du bruker en pc, nettbrett eller mobil som har besøkt klp.no tidligere. Dette gjelder nettsidene til Facebook, Google, Xaxis, Adform, YouTube, A-media og Schibsted.

For eksempel vil du kunne få en annonse på facebook som fører deg til en artikkel om boliglån og rentebetingelser hvis du tidligere har vært inne på klp.no og lest om våre tilbud på boliglån.

Om du ikke vil tillate lagring av informasjonskapsler på din datamaskin, må du slå av funksjonen i nettleseren din. Vær oppmerksom på at dette vil føre til at du mister funksjonalitet på klp.no og andre nettsteder.

Du kan slette informasjonskapsler ved å følge instruksjonene for sletting av informasjonskapsler i din nettleser. Her er noen eksempler:

Hvis du ønsker å tillate informasjonskapsler, men samtidig følge med på hva vi egentlig lagrer, så finnes det tillegg til nettleseren din som lar deg gjøre det. En vanlig løsning finner du på www.ghostery.com.

Du kan skru av informasjonskapsler for annonsenettverket Xaxis, følge denne lenken: Opt-out Xasis

Tekststørrelse

Du kan selv regulere tekststørrelse på klp.no. For å endre skriftstørrelse, hold Ctrl-tasten (cmd på Mac) nede og trykk + for større skrift og - for mindre skrift.

Anbefalt skjermoppløsning: 1284 x 1024 piksler. Nettstedet fungerer best i Internet Explorer og Google Chrome.

PDF

En del brosjyrer, skjemaer og rapporter på klp.no er i filformatet PDF. For å lese disse trenger du Adobe Acrobat Reader som kan lastes gratis ned fra Adobes nettsted.

Ansvar ved feil, mangler og tilgjengelighet

KLP anser informasjonen på sine internettsider som pålitelig, men kan likevel ikke garantere at informasjonen til enhver tid er korrekt, fullstendig eller tilgjengelig. KLP fraskriver seg ethvert ansvar for feil, mangler og manglende tilgjengelighet på sidene. Det understrekes at sidene og all informasjon på sidene utelukkende retter seg mot brukere i Norge.

Immaterialrett

KLP har alle immaterielle rettigheter til nettsidene. Uautorisert bruk av sidene eller innholdet på disse, er ikke tillatt.

Lenker

KLP påtar seg ikke noe ansvar for det materiale som er utarbeidet eller publisert av tredjepart selv om sidene våre skulle inneholde lenker til slike sider. Tredjeparten har selv ansvaret for at publisering på sine nettsider er i overensstemmelse med lover og regler. KLP fraskriver seg ethvert ansvar for feil, mangler og manglende tilgjengelighet på disse sidene.

    

Signhild Blekastad, personvernombud i KLP

Kontakt oss

Personvernombud i KLP
Signhild Blekastad

Ønsker du å kontakte oss om hvordan vi behandler dine personopplysninger eller for å be om innsyn, retting, sletting kan du bruke vårt kontaktskjema.

Vi vil svare deg så snart som mulig og helst innen 30 dager. Dersom vi er forsinket med svaret, vil du få en foreløpig melding med begrunnelse for hvorfor vi er forsinket, og informasjon om når du kan forvente endelig svar. Vi tar ikke betalt for å behandle din bestilling om innsyn. 

Stabel med tømmer som vannes med vannkanoner

Sikkerhet

KLP tar sikkerheten din på alvor, og tar fullt ansvar for sikkerheten i våre digitale tjenester.

Mer om sikring av informasjon

Treskilt med påskrift privat på landevei

Brudd på personvernet

Vårt kontaktskjema er en sikker måte å send oss tilbakemelding på.

Ta kontakt med oss