Meld skade

Trenger du å bruke forsikringen din? Her finner du nyttig informasjon om hva vi kan hjelpe deg med, og du kan melde forsikringssaken på nett 24 timer i døgnet.

Denne siden er for privatpersoner.
Her melder du skade for virksomhet

 

Vi hjelper deg!

kranbil

Problemer langs veien?

Ring KLP Veihjelp
22 03 20 70

Er det telefonkø, kan du hoppe over køen og opprette veihjelpssaken din på nett 

Start registrering

mobilbank

Hjelp i utlandet

Ring alarmsentralen SOS
+47 22 96 50 46

Er det telefonkø, kan du hoppe over køen og opprette saken din på nett 

Start registrering

bil

Reparere eller skifte bilrute

Ring Hurtigruta Carglass
98 70 95 00

eller Riis Bilglass
98 70 90 09

naturskade

Meld skade

Logg inn på Min Side
hele døgnet for å melde
skade, tap og sykdom

Logg inn på Min Side

Ofte stilte spørsmål

Hvis du har behov for assistanse langs veien, ring KLP Veihjelp 22 03 20 70 og velg "veihjelp".

Dersom du velger å bruke andre redningsselskaper enn KLP Veihjelp, blir fakturaen sendt direkte til deg, og du må betale den selv. Vi ber deg benytte KLP Veihjelp ved neste anledning. 

Når du trenger å reparere eller skifte bilrute, kan du kontakte Riis Bilglass på 987 09 009 eller Hurtigruta Carglass på 987 09 500 for å bestille time.

Skade på bilrute er dekket hvis du har delkasko, kasko eller kasko maks.
Logg inn på Min Side dersom du er i tvil om hva slags dekning du har på bilen din.

Du kan melde skade ved å logge inn på Min Side.

Her vil du bli bedt om å fylle ut informasjon om hendelsen. Ha gjerne dokumentene du ønsker å sende til oss klare når du fyller ut skjemaet. Du kan også laste dem opp på Min Side eller sende dem til oss i ettertid. 

Har du kasko eller kasko maks dekker forsikringen din

 • skader du får på bilen ved kollisjon og utforkjøring
 • skader ved hærverk, feilfylling av drivstoff eller skade som oppstår på bilen mens bilen står parkert
 • leiebil mens bilen står inne til reparasjon

Hva er egenandelen?
I forsikringsavtalen på Min Side kan du se hvilken sum du valgte som egenandel da du kjøpte forsikringen.

Du må politianmelde tyveriet til politiet. Politiet vil deretter gi beskjed til Statens Vegvesen om at kjøretøyet er stjålet.
Forsikring av kjøretøy er påbudt. Du kan derfor ikke si opp forsikring på kjøretøy uten at kjøretøyet er registrert stjålet hos Statens Vegvesen.

Når kjøretøyet er registrert stjålet hos Statens Vegvesen, vil vi automatisk si opp forsikringen på kjøretøyet. Du trenger derfor ikke å gi oss beskjed om dette.

Det er kun kasko maks som dekker maskinskade.

Kasko maks dekker
Maskinskade på motor, girkasse, samt drivverk til kjøretøyets framdrift ved brudd eller brekkasje som skjer tilfeldig og plutselig. Dette dekkes inntil bilen er 8 år fra førstegangsregistrering og forutsetter at alle serviceintervaller er fulgt.

Hva er egenandelen?
Det gjøres fradrag i erstatningen når kjøretøyet er 2 år eller eldre.

Fradraget beregnes ut i fra hvor langt bilen har kjørt på skadedagen.

Hva skjer med bonusen?
Skader under maskinskadedekningen medfører ikke bonustap.

Tyveri er dekket hvis du har delkasko, kasko eller kasko maks.

Tyveriforsikringen dekker skader på kjøretøyet ved tyveri eller forsøk på tyveri. Hærverk er også dekket når det er åpenbart at det er gjort forsøk på å stjele kjøretøyet eller deler av denne.

Skader under tyveriforsikringen fører ikke til bonustap.

Hva dekker forsikringen?
Skader ved brann, lynnedslag og eksplosjon er dekket under både delkasko, kasko og kasko maks.

Hva er egenandelen?
Du må betale en egenandel dersom du vil at skaden skal dekkes av oss. I forsikringsavtalen din på Min Side ser du hvilken sum du valgte som egenandel når du kjøpte forsikringen.

Skader under brannforsikring fører ikke til bonustap.

Har du kasko eller kasko maks vil du kunne disponere en leiebil når egen bil står inne til reparasjon etter en skade som dekkes av forsikringen. Dersom du har bilen inne til reparasjon for andre ting enn det forsikringen dekker, vil ikke forsikringen dekke leiebilen.

Hvordan får jeg tak i leiebil?
Har du mottatt et skadenummer fra oss, kan du kontakte vår avtalepartner Hertz bilutleie på telefon 03700 for å bestille leiebil.

Hvor lenge disponerer jeg leiebilen?
Kasko:              inntil 15 dager
Kasko maks:    inntil 30 dager

Ønsker du ikke eller har du ikke behov for leiebil?
Vi dekker 250 kroner i døgnet i de dagene bilen står inne til reparasjon, begrenset til 15 dager ved kasko og 30 dager ved kasko maks.

1. Sett i gang nødvendige strakstiltak:

 • Steng stoppekranen hvis nødvendig
 • Forsøk å lede vannet bort fra bygningen dersom vannet kommer utenfra
 • Tett tak/vegg midlertidig dersom vannet kommer utenfra
 • Flytt løse gjenstander til tørt område
 • Tørk opp vann
 • Bestill rørlegger for reparasjon av påvist brudd på rør

2. Ved store vannmengder, ring brannvesenet for hjelp til pumping av vann.

3. Meld skaden til oss.

Dersom rørdeler blir skiftet før takstmann har hatt befaring på stedet, må du oppbevare delene som er skiftet, slik at du kan vise dem til oss (forsikringsselskapet).

 1. Ring brannvesenet om nødvendig
 2. Meld fra om brannen til politiet
 3. Meld skaden til oss
 1. Sikre bygningen hvis du har skade på vindu eller dør, ved for eksempel å kontakte glass- eller låsmester.
 2. Anmeld forholdet til politiet
 3. Dokumentér skader på bygningen med bilder
 4. Meld skaden til oss

Slike skader dekkes bare dersom du har kjøpt en utvidet forsikring, Hus Maks.

Vi dekker ikke reparasjon av taket eller veggen for å få dette/denne tett, men vi dekker den innvendige følgeskaden.

For eksempel: Det er skader i himling og nedover veggene i en stue på grunn av utett tak. Forsikringen dekker ikke reparasjon av taket, men reparasjon av himlingen og veggene i stua.

Hvis du har kjøpt Hus Maks eller Fritidshus Maks, er dette utvidede forsikringer som dekker følgeskader av håndverker- og entreprenørfeil som er utført siste ti årene.  

For at skaden skal dekkes, må den ha inntruffet plutselig og uforutsett og gjelde følgende hendelser:

 • tele, setninger, jordtrykk eller sviktende fundamentering
 • materialfeil, konstruksjonsfeil eller uriktig montasje
 • sviktende drenering

Vi dekker ikke reparasjon av selve feilen som håndverker eller entreprenør gjorde, vi dekker følgeskadene av feilen. 

For eksempel: Entreprenør har ikke fundamentert grunnmur godt nok. Dette resulterer i at huset blir skjevt. Forsikringen dekker da ikke ny fundamentering/grunnmur, men de øvrige skadene på huset som har oppstått på grunn av dette.

KLP formidler denne forsikringen for Norsk Hussoppforsikring. All saksbehandling og eventuell taksering i forbindelse med disse skadene blir foretatt av dem.

Vi ber deg derfor melde slike skader direkte til dem på telefon 22 28 31 50, eller ved å sende e-post til skade@hussoppen.no. Du finner mer informasjon på deres hjemmeside hussoppen.no.

Ved andre typer skader, meld skaden til oss.

Forsikringen dekker skader som er påført bygningen av rotter eller mus.

Forsikringen dekker ikke 

 • søk etter hvordan rottene/musene kom inn i bygningen
 • tetting av bygningen
 • skadedyrbekjempelse uten at bygningen er skadet
 • kostnader til nødvendige forbedringer, som for eksempel sikring mot at dyrene tar seg inn i bygningen igjen

Ja, ved skader på bygning vil du alltid bli belastet for avtalt egenandel. I forsikringsavtalen din på Min Side kan du se hvilken sum du valgte som egenandel da du kjøpte forsikringen. 

Naturskade i lovens forstand er skade på ting som direkte skyldes skred, storm, flom, stormflo, jordskjelv eller vulkanutbrudd.

Lyn, torden og ekstremnedbør anses ikke som naturskade.

Lovfestet egenandel ved naturskade er 8000 kroner. 

Erstatningen kan bli redusert eller falle bort dersom skaden skyldes grov uaktsomhet fra din side eller brudd på sikkerhetsforskrifter i vilkårene. Det kan også skje hvis det er påvist svak konstruksjon ved naturskade.

Erstatningen kan også bli redusert ved svik - at man bevisst har gitt oss (forsikringsselskapet) uriktige opplysninger - eller hvis skaden skyldes en handling eller unnlatelse fra din ektefelle eller samboer.

Forsikringen gjelder bare for deg dersom du har enkeltpersonforsikring. Har du familiedekning, gjelder den for de som er folkeregistrert i husstanden din. Barn er dekket opp til 21 år. Du kan se i forsikringsavtalen på Min Side hvem forsikringen gjelder for.

Forsikringen gjelder på alle reiser i både innland og utland. Den gjelder også for turer til butikken, fritidsboligen, og til og fra jobb.

Reiseforsikringen dekker blant annet avbestilling av reise, forsinkelser, tyveri av eiendeler, sykeutgifter, tilkalling, evakuering, egenandel på leiebil og ulykke. Her er fullstendige vilkår (pdf).

Reiseforsikringen gjelder i 70 dager i strekk og starter og slutter på hjemmeadressen din.

Skal du på en lengre reise, kan du forlenge forsikringen til 90 dager. Dersom du er usikker på om du har kjøpt en slik forlengelsesforsikring, kan du sjekke forsikringsavtalen din på Min Side.

Det er ingen egenandel på KLPs reiseforsikring.

Reiseforsikringen har ingen uhellsdekning for mobil eller andre eiendeler du tar med deg på reise. Har du blitt utsatt for ran, tyveri eller skadeverk og lovbruddet er anmeldt, meld saken på Min Side.

Du vil ha gyldig reiseforsikring, men dersom det foreligger reiseråd fra UD for det landet du skal reise til, vil ikke reiseforsikringen din erstatte utgifter som har direkte eller indirekte sammenheng med reiserådet.

Andre hendelser vil være dekket utfra vilkårene som gjelder for forsikringen. 

Du finner oppdatert informasjon om reiseråd på UDs nettsider.

Kontakt transportselskapet ditt. Når det er de som innstiller eller kansellerer, er det også de som vil refundere eller ombooke reisen din.

Ta kontakt med transportselskapet ditt for å melde om forsinkelsen, og for å få informasjon om hva de gjør og dokumentasjon på dette.
Ta vare på kvitteringer for innkjøp, bekreftelse fra transportselskapet og de aktuelle billettene. Meld dette på Min Side.

Reiseforsikringen dekker akutt oppstått sykdom og ulykke. Vi dekker også om det oppstår en akutt uventet forverring av en kronisk/kjent lidelse.

Ved alvorlige og/eller akutte hendelser må du kontakte vår alarmsentral, SOS International, som er åpen 24 timer i døgnet på telefon +47 22 96 50 46. 
De sørger for sykehusinnleggelse, hjemtransport og tilkallelse av pårørende og bistår ved annen nødvendig assistanse når du er syk eller skadet. Dette skal alltid forhåndsgodkjennes av SOS International eller KLP Skadeforsikring. 

Ved andre henvendelser som tyveri, forsinket bagasje, andre forsinkelser eller mindre alvorlig sykdom/skade, kan du melde saken via Min Side.

Ja, du skal alltid anmelde det aktuelle lovbruddet til politiet på stedet der det skjedde.

Nei, tapt arbeidsfortjeneste dekkes ikke på en reiseforsikring.

Hvordan du ønsker erstatningen refundert til deg, er en avgjørelse bare du kan ta. Får du tilbud om voucher, er dette erstatning for reisen din og vil derfor ikke dekkes på reiseforsikringen.

Først må du kontakte transportselskapet eller overnattingsstedet for å få voucheren eller tilgodelappen endret eller refundert. Får du ikke endret den eller erstatning derfra, vil vi vurdere saken. Meld saken din på Min Side.

Reiseforsikringen dekker ikke konkurs hos reiseoperatøren.
Har du bestilt en pakketur, kan den være dekket gjennom Reisegarantifondet, som for eksempel sikrer deg hjemreise hvis flyselskapet går konkurs. Ta kontakt med det selskapet du kjøpte reisen hos. For øvrige reiser kan du kontakte transportselskapet.

Har du betalt reisen med kredittkort, kan du få tilbake pengene dine ved svindel eller konkurs. Henvend deg til bankforbindelsen din.

Nei, det er reiseoperatøren som skal sørge for at du får nødvendig hjelp ved streik. Du kan også kjøpe en egen reiseforsikring for akkurat dette hos flyselskapet/turoperatøren.

Ved krig, terror, naturkatastrofer som vulkanutbrudd, jordskjelv eller storm, eller epidemi som bryter ut når du befinner deg i området, ta kontakt med reiseoperatøren eller oss. Du vil da få nødvendig informasjon og råd til hva du skal foreta deg.

Reiseforsikringen dekker nødvendige utgifter til reise, kost og opphold ved evakuering når det norske Utenriksdepartementet (UD) gir råd om evakuering.

Jeg har hatt en vannskade?

1. Sett i gang nødvendige strakstiltak:

 • Steng stoppekran hvis nødvendig
 • Forsøk å lede vannet bort fra bygningen dersom vannet kommer utenfra
 • Foreta midlertidig tetting av tak/vegg dersom vannet kommer utenfra
 • Flytt løse gjenstander til tørt område
 • Tørk opp vann
 • Bestill rørlegger for reparasjon av påvist brudd på rør

2. Ved store vannmengder, ring brannvesenet for hjelp til pumping av vann.

3. Meld skaden til oss.

Dersom rørdeler blir skiftet før takstmann har hatt befaring på stedet, må du oppbevare delene som ble skiftet, slik at du kan vise dem til oss (forsikringsselskapet).

Jeg har hatt en brannskade?

 1. Ring brannvesenet om nødvendig
 2. Meld fra om brannen til politiet
 3. Meld skaden til oss

Jeg har hatt et innbrudd?

 1. Sikre bygningen ved skade på vindu eller dør, ved for eksempel å kontakte glass- eller låsmester.
 2. Anmeld forholdet til politiet
 3. Dokumentér skader på bygningen med bilder
 4. Meld skaden til oss

Har du hatt andre typer skader, meld dem til oss. 

Nei, KLP Skadeforsikring har ingen kollektive innboforsikringer. Ta kontakt med fagforbund et ditt for å finne ut hvilket forsikringsselskap du er forsikret i.

Ja, ved skader på innbo vil du alltid bli belastet for avtalt egenandel.

I forsikringsavtalen din på Min Side ser du hvilken sum du valgte som egenandel da du kjøpte forsikringen.

Barn som bor hjemme og barn som bor utenfor hjemmet under utdanning og militærtjeneste, er dekket av forsikringen.

Dersom barnet har meldt adresseendring til folkeregisteret, dekkes han/hun ikke av innboforsikringen.

Ja, tyveri av sykkel er dekket. Sykkel dekkes inntil den summen som står i forsikringsavtalen din. Den finner du på Min Side.

Vilkårene beskriver når og hvor mye som eventuelt skal trekkes i aldersfradrag ved ulike type skader. Se fullstendige vilkår for innboforsikringen din på Min Side.

Har du fått skader på innbo, vil det bli trukket både aldersfradrag og egenandel.

Naturskade i lovens forstand er skade på ting som direkte skyldes skred, storm, flom, stormflo, jordskjelv eller vulkanutbrudd.

Lyn, torden og ekstremnedbør anses ikke som naturskade.

Lovfestet egenandel ved naturskade er 8000 kroner.

Erstatningen kan bli redusert eller falle bort dersom skaden skyldes grov uaktsomhet fra din side eller brudd på sikkerhetsforskrifter i vilkårene. Det kan også skje hvis det er påvist svak konstruksjon ved naturskade.

Erstatningen kan også bli redusert ved svik - at man bevisst har gitt oss (forsikringsselskapet) uriktige opplysninger - eller hvis skaden skyldes en handling eller unnlatelse fra din ektefelle eller samboer.

Forsikringen dekker nødvendige behandlingsutgifter i Norge, som er påløpt de to siste årene etter ulykkesskaden, til:

 • lege og tannlege
 • medisiner og forbindingssaker forskrevet av lege
 • kiropraktor- og fysioterapeutbehandling forskrevet av lege
 • reiseutgifter til og fra hjemstedet for nødvendig behandling

Forsikringen dekker disse sykdommene:

kreft, multippel sklerose (MS), hjerneslag, hjerteinfarkt, alvorlig angina pectoris, koronar bypass-operasjon eller angioplastikk, hjernesvulst, nyresvikt, organtransplantasjon, alvorlige brannskader, blindhet, døvhet, amputasjon, lammelser, motornevronsykdom, tap av taleevnen, Alzheimers sykdom, Parkinsons sykdom.

Forsikringssummen utbetales 30 dager etter at sykdommen er endelig diagnostisert.

Forsikringen utbetales ved dødsfall etter ulykke eller sykdom. Unntakene er imidlertid dødsfall i krig og selvdrap som skjer i løpet av første året etter at forsikringen er kjøpt.

Mindre bilskader

Har du en mindre skade på bilen og er usikker på om det lønner seg å bruke forsikringen? 

Som KLP-kunde får du 10 % rabatt på reparasjon selv om forsikringen ikke benyttes.

Be om prisoverslag

Artikler om forsikring

Bil som står bak en varseltrekant

Slik hjelper du ved trafikkulykke

10.06.24

Er du involvert i eller kommer til et trafikkuhell, har du plikt til å stoppe og hjelpe. Å være den første personen på et ulykkessted kan være utfordrende, men med disse nyttige tipsene vil du være litt bedre forberedt på hva du skal gjøre hvis noe skulle skje langs veien. 

Voksent par

Få gratis medisinsk forhåndsvurdering før du reiser

10.06.24

Har du en kronisk sykdom, er nyoperert eller har en skade som gjør at du er usikker på om du burde dra på tur eller bli hjemme? Husk at selv om legen din har gitt grønt lys for reisen, er det ikke sikkert at reiseforsikringen dekker deg hvis noe skulle skje. Vi anbefaler deg å be om en gratis medisinsk forhåndsvurdering før du reiser. 

Is og frost på vannpytt

Reparer bilruten gratis og spar miljøet

12.04.24

En steinsprutskade på frontruta kan være både irriterende og trafikkfarlig. Vi anbefaler deg derfor å reparere bilruten så raskt som mulig.

Mannlig sykepleier sjekker refleks i kneet til gutt

Ta med Europeisk helsetrygdkort på reise

07.05.24

Det kan være lurt å sjekke om du har et gyldig Europeisk helsetrygdkort før du drar på tur. Dette kortet gir deg som EØS-borger rett til nødvendig medisinsk helsehjelp fra det offentlige helsevesenet i andre EØS-land og i Sveits.   

Illustrasjonsbilde: Hylle med langstøvler

Slik begrenser du flom- og vannskader

02.05.24

Snø som smelter skaper utfordringer hver vår. Der det fortsatt er frost i jorda, finner smeltevannet veien oppe på bakken. Her er våre beste tips til hvordan du kan begrense flom- og vannskader på hus og hytte, og hvordan du kan sikre stedet dersom du allerede har fått en skade.

Barn bygger sandslott

Slik unngår du skader på huset

09.09.22

Sikkerhetsforskriftene i forsikringsavtalen sier hva du skal gjøre for å begrense eller unngå skader på huset. Erstatningen kan bli redusert eller falle bort hvis sikkerhetsforskriftene ikke overholdes. Sjekk hvordan du kan sikre huset mot blant annet brann, tyveri og frostskader.