To pilskilt som peker til hver sin retning

Hva skjer om du bytter jobb, blir syk eller tar ut permisjon?

Endring i jobb- og livssituasjon kan påvirke dine fremtidige pensjonsrettigheter. Her får du oversikten.

Hvis du bytter jobb innen offentlig sektor

Hvis du bytter jobb til en arbeidsgiver innen offentlig sektor, får du med deg medlemstid fra de ulike ordningene når pensjonen skal beregnes. Når du går av med pensjon, regnes pensjonen ut etter den samlede opptjeningstiden og utbetales etter reglene som gjelder i den ordningen du sist var medlem av.

Hvis du bytter jobb til privat sektor

Hvis du bytter jobb til privat sektor, meldes du ut av den offentlige tjenestepensjonsordningen.
Har du tre års medlemstid beholder du likevel retten til alderspensjon, uførepensjon og etterlattepensjon. Hvor mye du får utbetalt i pensjon, er avhengig av

  • når du ble innmeldt første gang,
  • hvor mange år du har vært med i en offentlig tjenestepensjonsordning,
  • stillingsprosenten i disse årene og
  • lønnen hos din siste offentlige arbeidsgiver.

Den dagen du eventuelt begynner å jobbe hos en arbeidsgiver i det offentlige og meldes inn i en offentlig tjenestepensjon igjen, fortsetter du å tjene opp rettigheter, som legges til den medlemstiden du har fra før.

Når du meldes ut vil du motta et pensjonsbevis fra KLP. Du er fortsatt forsikret ved eventuell uførhet eller død i 14 dager etter at KLP har sendt deg et slikt pensjonsbevis. Hvis det ikke blir sendt, er du fortsatt forsikret i inntil to måneder etter utmeldingen.

Når du meldes ut får du tilbud om en fortsettelsesforsikring, som gjør at du kan fortsette opptjeningen hos KLP.
For å tegne fortsettelsesforsikring må du ta kontakt med oss.

Hvis du går fra heltid til deltidsstilling  

Med deltidsstilling får du lavere lønn og lavere stillingsprosent, som kan medføre at du vil få en lavere pensjonsutbetaling i fremtiden.

Hvis du blir sykemeldt eller ufør

Blir du sykemeldt eller ufør fortsetter medlemskapet ditt som før.

Hvis du tar ut permisjon

Tar du ut full permisjon med lønn fortsetter medlemskapet ditt som tidligere.

Tar du ut permisjon med delvis lønn fortsetter medlemskapet, men du får opptjening etter den stillingsprosenten du får utbetalt.

Tar du ut permisjon uten lønn meldes du ut av pensjonsordningen hvis permisjonen varer i minst 1 måned. Du er likevel risikodekket i inntil 2 år. Det betyr at du er sikret uførepensjon og dine etterlatte er sikret etterlattepensjon som om du ikke var meldt ut.

Ved avtalt permisjon uten lønn eller med delvis lønn har du anledning til å fortsette medlemskapet i KLP i inntil to år. I særlige tilfeller kan det også forlenges ut over 2 år. Du må i tilfelle betale hele den ordinære årspremien til KLP selv.

For å stå som frivillig medlem i permisjonstiden må du melde fra til KLP innen to måneder etter at permisjonen starter.