Pilskilt til hver sin retning

Pensjon ved jobbytte, sykdom eller permisjon

Endrer du noe i din jobb- og livssituasjon kan det påvirke dine fremtidige pensjonsrettigheter. Her får du oversikten.

Pensjon ved jobbytte innen offentlig sektor

Bytter du jobb til en annen arbeidsgiver i offentlig sektor, får du med deg opptjeningstid fra de ulike ordningene når pensjonen skal beregnes. Når du går av med pensjon, regnes pensjonen ut etter den samlede opptjeningstiden og utbetales etter reglene som gjelder i den ordningen du sist var medlem av.

Tar du jobb i privat sektor

Bytter du til en jobb i privat sektor, meldes du ut av den offentlige tjenestepensjonsordningen.

Begynner du å jobbe i det offentlige eller i en stilling med offentlig tjenestepensjon igjen, fortsetter du å tjene opp pensjon, som legges til den opptjeningen du har fra før.

Når du meldes ut mottar du et pensjonsbevis fra KLP. Du er fortsatt forsikret ved eventuell uførhet eller død i 14 dager etter at KLP har sendt deg et slikt pensjonsbevis. Hvis det ikke blir sendt, er du fortsatt forsikret i inntil to måneder etter utmeldingen.

Når du meldes ut får du tilbud om en fortsettelsesforsikring, som gjør at du kan fortsette opptjeningen hos KLP. For å kjøpe fortsettelsesforsikring må du ta kontakt med oss.

Er du født i 1962 eller tidligere

Har du tre års medlemstid beholder du likevel retten til alderspensjon, uførepensjon og etterlattepensjon.

Hvor mye du får utbetalt i pensjon, er avhengig av

  • når du ble innmeldt første gang
  • hvor mange år du har vært med i en offentlig tjenestepensjonsordning
  • stillingsprosenten i disse årene
  • lønnen din 

Er du født i 1963 eller senere

Er du født i 1963 eller senere og har minst ett års opptjeningstid etter 2020 får du rett til alderspensjon fra 2020.

Har du opptjening før 2020 og minst tre års opptjening samlet sett får du rett til alderspensjon opptjent før 2020

Hvis du går fra til deltid til heltid

Øker du stillingen din og samtidig får økt lønn kan du få mer i pensjon. Øker lønnen din for eksempel fordi du får økte turnustillegg kan du også få høyere pensjon. 

Hvis du blir sykmeldt eller ufør

Blir du sykmeldt eller ufør tjener du fortsatt opp rettigheter til alderspensjon som om var i jobb. Blir du ufør kan du få uførepensjon fra KLP. 

Hva hvis du dør

Dersom du som KLP-medlem dør, kan din ektefelle, registrert partner eller barn ha rett til ektefellepensjon eller barnepensjon

Hva skjer med pensjon hvis du tar ut permisjon

Tar du ut full permisjon med lønn fortsetter medlemskapet ditt som tidligere. Du tjener opp pensjon så lenge du har permisjon med lønn. Alle som jobber i offentlig sektor har for eksempel fødselspermisjon med lønn, og da fortsetter pensjonsopptjeningen som om du var i jobb.

Tar du ut permisjon med delvis lønn fortsetter medlemskapet, men du får opptjening etter den stillingsprosenten du får utbetalt.

Permisjon uten lønn

Tar du ut permisjon uten lønn som varer over 1 måned, meldes du ut av pensjonsordningen.

Selv om du blir utmeldt av pensjonsordningen er du likevel risikodekket i inntil 2 år. Det betyr at du er sikret uførepensjon og dine etterlatte er sikret etterlattepensjon som om du ikke var meldt ut.

Ved avtalt permisjon uten lønn eller med delvis lønn har du anledning til å fortsette medlemskapet i KLP i inntil to år. I særlige tilfeller kan det også forlenges ut over 2 år. Du må i tilfelle betale hele den ordinære årspremien til KLP selv.

For å stå som frivillig medlem i permisjonstiden må du melde fra til KLP innen to måneder etter at permisjonen starter.

Pensjonsopptjening for ulønnet utdanningspermisjon

De som er født i 1963 eller senere får fra 2020 pensjonsopptjening for ulønnet utdanningspermisjon som arbeidsgiver vurderer er relevant for stillingen. Det gis også pensjonsopptjening for annen permisjon uten lønn, eller om du midlertidig har fratrådt tjenesten, hvis det er bestemt i tariffavtale med hovedsammenslutningene at tiden skal gi pensjonsopptjening. Opptjeningen skjer på grunnlag av pensjonsgrunnlaget i stillingen som du som medlem i KLP har permisjon fra eller midlertidig har fratrådt. Ved delvis permisjon skjer opptjeningen forholdsmessig. 

For sykepleiere er pensjonsopptjening ved ulønnet permisjon begrenset til utdanningspermisjon.

Sjekk med arbeidsgiver om du får pensjonsopptjening i tjenestepensjonen for den permisjonen du vurderer å ta.

 

Sjekk hvor mye du kan få i pensjon

I vår pensjonskalkulator på Min side kan du se hvor mye du kan få i pensjon fra KLP, folketrygden og andre pensjonsordninger. Sjekk hvordan pensjonen din fra KLP øker eller synker om du jobber noen måneder eller år etter 67 år.

Logg inn på Min side