Kontordame med papirer på gulvet

Mister jeg noe av min tjenestepensjon ved å bytte til jobb i privat sektor?

Ja, du kan få mindre i alderspensjon fra offentlig tjenestepensjon. 

Pensjonsopptjeningen stopper for alle når du slutter i jobben, men for de som er født før 1963 blir også alderspensjonen beregnet på en annen måte ved 67 år om du har sluttet før du gikk av med pensjon.

For de som er født før 1963

Pensjonen blir beregnet med en tjenestetidsbrøk. Denne vil normalt endre seg om du slutter i offentlig sektor før du går av med pensjon. Medlemstiden din delt på kravet til full opptjening utgjør tjenestetidsbrøken. Kravet til full opptjening endrer seg når du slutter.

Du får pensjonsopptjening for de årene du har jobbet i en stilling med offentlig tjenestepensjon, men ikke mer enn antall år som kreves for full opptjening. Dette kaller vi medlemstid og den blir beregnet som tiden fra du første gang ble ansatt i en stilling med rett til offentlig tjenestepensjon og frem til du slutter i stillingen.

Hvis du jobber frem til du tar ut pensjon

Jobber du i en stilling med offentlig tjenestepensjon frem til tar ut alderspensjon, AFP eller får uførepensjon fra tjenestepensjonen er kravet til full opptjening 30 år.

Har du da jobbet i en 100 prosent stilling i minst 30 år, blir pensjonen først beregnet som 66 prosent av pensjonsgrunnlaget (lønnen) og deretter fratrukket en beregnet folketrygd (samordningsfradraget). Det er dette som kalles for full opptjening.

Født før 1959

Vær klar over at både bruttopensjonen og samordningsfradraget skal levealdersjusteres. Det betyr at samlet pensjon etter levealdersjustering blir litt lavere enn 66 prosent. Er er du født i 1958 eller tidligere har du imidlertid en individuell garanti som om du har full opptjening, sikrer en samlet pensjon fra folketrygd og tjenestepensjon på 66 prosent ved uttak fra 67 år.

Født i 1959-1962

Er du født i 1959-1962 blir den individuelle garantien faset ut og samlet tjenestepensjon blir dermed 62-65 prosent ved 67 år selv om du har full opptjening og tar ut all pensjon ved 67 år.

Når du slutter, før pensjonen er tatt ut

Men hvis du slutter i stilling med offentlig tjenestepensjon, endres kravet til full opptjening til den tiden du ville fått fra første innmeldingsdato til datoen du når aldersgrensen for stillingen din, men ikke lenger enn til når du fyller 70 år. Kravet til full opptjening kan maksimalt være 40 år.

Har du sluttet, er telleren i tjenestetidsbrøken lik medlemstiden fra du ble innmeldt i offentlig tjenestepensjonsordning første gang og fram til aldersgrensen i den siste stillingen, likevel ikke mer enn 40 år og ikke mindre enn 30 år.

Nevneren i tjenestetidsbrøken er kravet til full opptjening og blir minimum 30 og maksimalt 40. Fastsettelsen av tjenestetidsbrøken gjelder både alderspensjon og uførepensjon.

Har du rett til AFP kan du miste den om du bytter jobb i høy alder.

For de som er født etter 1962

Du får fra 2020 pensjonsopptjening for inntekt opp til 12 G i året fra stillinger med offentlig tjenestepensjon. G står for folketrygdens grunnbeløp og er på 118.620 kroner. Du tjener opp pensjonsrettigheter så lenge du er i arbeid fram til maksimalt fylte 75 år. Dette omtales ofte som at du får pensjonsopptjening for alle år i arbeid.

Slutter du i offentlig sektor, stopper pensjonsopptjeningen, men du beholder det du har tjent opp.

Alderspensjonen som du tjente opp før 2020, blir beregnet som om du hadde sluttet 31.12.2019.

 

Sjekk medlemstiden din

Du kan sjekke hvor lang medlemstid og hva som ellers er registrert om deg, i pensjonsveilederen på Min side selv om du ikke lenger jobber i en stilling med offentlig tjenestepensjon fra KLP.