Helsearbeider/hjemmehjelp som måler en eldre blid mann

Hva er individuell garanti og hvordan skal den fases ut?

Har du offentlig tjenestepensjon skal du i utgangspunktet få 66 prosent i pensjon til sammen fra folketrygden og tjenestepensjonen hvis du har full opptjening. Innføring av levealdersjustering fra 2011 endrer dette gradvis. Men er du født i 1958 eller tidligere har du en individuell garanti for å sikre at du likevel får minst 66 prosent i samlet pensjon.

Sjekk hvor mye du kan få i pensjon

I vår pensjonsveileder på Min side kan du se hvor mye du kan få i pensjon fra KLP, folketrygden og andre pensjonsordninger. Sjekk hvordan pensjonen din fra KLP øker eller synker om du jobber noen måneder eller år etter 67 år.

Logg inn på Min side

Lurer du på hvordan du bruker pensjonsveilederen?

Bruttopensjonen for nybegynnere

Det folk flest forbinder med offentlig tjenestepensjon er en avtale som skal gi deg 66 prosent av lønnen i pensjon inkludert folketrygden. Tjenestepensjon + folketrygd = 66% av sluttlønn. 

Spørsmål og svar om alderspensjon

Hvor mye du får i alderspensjon avhenger av flere faktorer?

Er du født før 1963 er dette de viktigste faktorene:

  • Medlemstid
  • Lønn (pensjonsgrunnlag)
  • Gjennomsnittlig stillingsstørrelse
  • Levealdersjustering
  • Individuelt garantitillegg
  • Fradraget for folketrygden (samordning)

Har du full opptjening kan du få 66 prosent i samlet alderspensjon fra folketrygden (Nav) og KLP fra 67 år. Er du født i 1959-1962 blir pensjonen litt lavere ved samlet uttak ved 67 år.

Du kan selv beregne hvor mye du kan få i pensjon på Min side. Sjekk hvordan pensjonen din endrer seg om du jobber litt lenger.

Er du født etter 1963 er dette de viktigste faktorene:

  • Lønn (pensjonsgrunnlag)
  • Opptjeningstid – alle år i arbeid teller
  • Levealdersjustering
  • Alderspensjon opptjent før 2020

Alderspensjonen blir justert ut ifra forventet utbetalingstid ved uttak. Dette innebærer at årlig pensjon blir relativt lav om du går av før 67 år, men kan bli over 66 prosent om du jobber lenge og utsetter pensjonsuttaket.

Du kan selv beregne hvor mye du kan få i pensjon på Min side. Sjekk hvordan pensjonen din endrer seg om du jobber et år mer eller mindre.

Les mer om alderspensjon for ditt årskull.

Jobber du i en stilling med særaldersgrense, 60 eller 65 år, kan du gå av med alderspensjon ved nådd aldersgrense. Oppfyller du vilkårene for 85-årsregelen kan du gå av inntil tre år før du når aldersgrensen.

Har du stilling med aldersgrense 70 år, kan du gå av med alderspensjon fra 67 eller fortsette å jobbe til du når aldersgrensen.

Les mer om når du kan gå av med alderspensjon.

Som medlem i KLP kan du logge deg inn på Min side og få en pensjonsprognose av KLP-pensjonen din i vår pensjonsveileder. Her kan du også se hva du får fra Nav.  

Eventuell opptjening fra Statens pensjonskasse er med, men opptjening i andre offentlig pensjonskasser, slik som for eksempel Oslo Kommune er ikke med. Gir du oss aksept for det, kan vi innhente informasjon om øvrige pensjonsavtaler direkte fra Norsk Pensjon. De aller fleste pensjonsleverandører leverer informasjon til Norsk Pensjon.

Folketrygden (Nav) og KLP har ulike regler for hvordan arbeidsinntekt påvirker pensjonen.

Merk at arbeidsinntekt ved siden av alderspensjon fra KLP i mange tilfeller medfører reduksjon eller stans av pensjonen din. 

Les mer om inntekt ved siden av alderspensjon.

Pensjonistlønn kan tilbys pensjonister som ønsker å jobbe ved siden av alderspensjon eller tjenestepensjonsberegnet AFP, uten at pensjonen blir redusert.

Du må avtale med arbeidsgiver om du vil jobbe på pensjonistvilkår. Da får du pensjonistlønn i stedet for ordinær lønn, men skal ikke meldes inn i pensjonsordningen. Du kan derfor få pensjonistlønn sammen med pensjon.

Det er ikke alle arbeidsgivere som har tariffavtale som åpner for å engasjere noen på pensjonistvilkår, og spørsmål om du har denne muligheten må derfor rettes til arbeidsgiver. 

Les mer om fordeler og ulemper med å jobbe på pensjonistlønn.

Har du rett til å ta ut alderspensjon fra KLP før du fyller 67 år, må du velge alderspensjon eller AFP. Dette valget kan du gjøre kun én gang. 

Hva du bør velge er avhengig av om du vil kombinere jobb og alderspensjon. Det er dessuten ulike regler for kombinasjon av pensjonen med ytelser fra Nav. Det er også forskjellige skatteregler for AFP og alderspensjon. Ta kontakt med oss for å få oversikt over alternativene dine.

Aldersgrensene følger den stillingen du har og sier noe om innholdet i jobben, hvor lenge du har rett til å være i jobben og når du kan gå av med alderspensjon.

Den generelle aldersgrensen i KLPs pensjonsordning er 70 år. Du kan ta ut alderspensjonen din fra 67 år eller tre år før du når aldersgrensen for stillingen din.

Noen yrker har også særaldersgrense som gjør at de kan gå av med alderspensjon før 67 år. 

Hva er særalder og hvilke valgmuligheter har de som har særaldersgrense.

Om du velger å ta ut alderspensjonen fra Nav før du fyller 67 år, er ditt individuelle valg. Det kommer an på livssituasjonen og helsen din.

Den årlige pensjonen beregnes ut fra hvor gammel du er når du velger å ta den ut, og forventet levealder for ditt årskull. Jo lenger du venter før du tar ut alderspensjon fra folketrygden (Nav), desto høyere blir den samlede årlige pensjonen.

Det er viktig å være klar over at den årlige samlede pensjonen fra Nav og KLP blir lavere den dagen du slutter å jobbe, om du velger å starte uttaket av folketrygden før du slutter å jobbe. KLP kompenserer ikke for at du startet uttak av pensjon fra Nav før tjenestepensjonen.

Jobber du etter 67 år kan pensjonen din fra KLP bli lavere.

Fra du fyller 67 år eller når aldersgrensen for stillingen, samordnes alderspensjonen med alderspensjonen eller andre ytelser du får fra Nav.

Samordning betyr at vi reduserer pensjonen fra KLP fordi du også får alderspensjon fra Nav. Alderspensjonen fra Nav utbetales i sin helhet. Litt forenklet utbetaler KLP forskjellen slik at summen av pensjonene skal utgjøre 66 prosent om du har full opptjening og full individuell garanti. Har du tatt ut alderspensjon fra Nav før alderspensjon fra KLP, beregner vi likevel pensjonen fra KLP som om du tok ut begge pensjonene på samme tidspunkt. Eller sagt på en annen måte: Pensjonen fra KLP kompenserer ikke for at du har begynt å ta ut alderspensjonen fra Nav tidligere.

Alderspensjonen blir levealdersjustert etter forventet levealder for ditt årskull.

Vær oppmerksom på at pensjonen din fra KLP kan bli lavere dersom du utsetter uttaket av alderspensjonen etter 67 år, særlig hvis du har opptjent full pensjon.

Inntekten din blir høyere, fordi lønn utgjør mer enn pensjon. Men vær oppmerksom på at dersom du har full opptjening (30 år) og fortsetter å jobbe kan den framtidige tjenestepensjonen din bli lavere.

Ja, alderspensjonen fra KLP utbetales livsvarig. Pensjonen blir redusert eller kan stoppe om du begynner å jobbe i en stilling med offentlig tjenestepensjon.

Mange som har offentlig tjenestepensjon har i praksis fått mer enn 66 prosent i samlet pensjon. Det skyldes de såkalte samordningsfordelene. I beregningen av netto tjenestepensjon trekkes det fra en folketrygd som er litt mindre enn den faktiske alderspensjonen fra folketrygden. Netto tjenestepensjon pluss faktisk folketrygd har dermed gitt en samlet pensjon på over 66 prosent av lønn for mange.

1958-kullet og eldre har garanti på 66 prosent

De nevnte samordningsfordelene forsvinner gradvis i takt med en økende effekt av levealdersjusteringen. Den individuelle garantien sikrer ansatte i offentlig sektor som er født før 1959 og som har full opptjening, en samlet pensjon for folketrygd og tjenestepensjon på minst 66 prosent av pensjonsgrunnlaget. Garantien beregnes med forutsetning om samtidig uttak av folketrygden og tjenestepensjonen. Det betyr at du får ikke mer i tjenestepensjon om du tar ut folketrygden før 67 år. 

For å sikre at den samlede pensjonen blir 66 prosent ved samtidig uttak tidligst ved 67 år, får alle som er født i 1958 eller tidligere et individuelt tillegg. Dette garantitillegget blir beregnet slik at garantien på 66 prosent blir oppfylt. Dette er den tekniske gjennomføringen av den individuelle garantien i offentlig tjenestepensjon.

Har du full opptjening (30 år) i offentlig sektor når du går av med pensjon, får du full effekt av garantien. Har du færre enn 30 års opptjening får du en forholdsvis del av garantien. Det er de som har høy lønn og full eller tilnærmet full opptjening som har mest nytte av garantien.

Vær klar over at nytten av den individuelle garantien synker om du jobber utover 67 år.

De som er født etter 1958 har ikke denne garantien. 1959-kullet blir 67 år i 2026 og det er 15 år etter innføringen av levealdersjustering i pensjonsreformen.  

Garantien utfases for 1959-1962-kullene

Den individuelle garantien skal fases ut. Er du født i 1959-1962 får du en del av det individuelle garantitillegget. Men for disse årskullene er det bare opptjeningstid før 2011 som teller. Det vil si at garantitillegget beregnes som andelen med opptjeningstid før 2011 i forhold til hele opptjeningstiden, og begrenset oppad til maksimal opptjeningstid på mellom 30 og 40 år. Deretter begrenses garantitillegget utfra årskullet du tilhører.  

 
Årskull Prosent av garantitillegget

1959

90 prosent

1960

80 prosent

1961

70 prosent

1962

60 prosent

 

Det blir et kompensasjonstillegg for 1963-1967-kullene 

Årskullene 1963-1967 får deler av pensjonsopptjeningen sin fra den endrede tjenestepensjonen i offentlig sektor. Men de skal få en kompensasjon for at de ikke får noe av den garantien som eldre årskull får glede av. Denne kompensasjonen beregnes som 1,5 prosent av pensjonsgrunnlaget (lønnen) for pensjonsrettighetene fra dagens tjenestepensjon (bruttoordningen). Tillegget skal så multipliseres med opptjeningstid før 2011 og deles på 30 år. Det har derfor blitt kalt for «2011-tillegget». Det skal også trappes ned med årskull, slik:

 
Årskull Prosent av 2011-tillegget

1963

100 prosent

1964

80 prosent

1965

60 prosent

1966

40 prosent

1967

20 prosent

Den gradvise nedtrappingen av den individuelle garantien og «2011-tillegget» kan virke komplisert for mange, men det bidrar til å bygge en bro fra gammel til endret pensjonsordning. Les mer i «Hva er 2011-tillegget».

Alderspensjon for ditt årskull

Du kan lese om alderspensjon basert på når du er født her.

Les også

Eldre kvinne sammen med hund i skogen

Alderspensjon for deg som er født mellom 1959 og 1962

04.08.22

Alderspensjon fra offentlig tjenestepensjon er avhengig av hvor mye du får fra folketrygden. Individuell garanti i offentlig tjenestepensjon blir gradvis utfaset og levealdersjusteringen får større betydning. Det samlede pensjonsnivået blir gradvis lavere enn 66 prosent av sluttlønn ved avgang ved 67 år.

Mor og voksen datter i byen.

Alderspensjon for deg som er født mellom 1954 og 1958

06.04.22

Alderspensjon fra offentlig tjenestepensjon er avhengig av hvor mye du får fra folketrygden. Du som har tjenestepensjon i KLP har en individuell garanti. 

KLP_profilbilde_2017_Johner_Mascot_34

Nye samordningsregler for offentlig tjenestepensjon

20.06.22

Stortinget vedtok i 2018 regler for hvordan offentlig tjenestepensjon skal beregnes sammen med alderspensjon fra ny folketrygd. Disse reglene gjør det mulig å beregne alderspensjonen for alle som er født i 1954-1962. For de som er født i 1963 eller senere, gjelder disse reglene pensjon som er tjent opp før 2020.