Skygger av rekkverk i betongtrapp

Hva er levealdersjustering?

Levealdersjustering betyr at alderspensjonen din blir justert etter forventet levealder for ditt årskull. Så lenge levealderen øker, må hvert årskull jobbe litt lenger for å oppnå samme pensjon som eldre årskull. Alle som er født i 1943 eller senere får levealdersjustert alderspensjonen sin. Det gjelder både folketrygden og offentlig tjenestepensjon.

Sjekk hvor mye du kan få i pensjon

I vår pensjonsveileder på Min side kan du se hvor mye du kan få i pensjon fra KLP, folketrygden og andre pensjonsordninger. Sjekk hvordan pensjonen din fra KLP øker eller synker om du jobber noen måneder eller år etter 67 år.

Logg inn på Min side

Lurer du på hvordan du bruker pensjonsveilederen?

Levealdersjustering i praksis

Alderspensjonen skal justeres for forventet levealder for ditt årskull. Pensjonen blir levealdersjustert ved hjelp av forholdstall eller delingstall. Det er opptjeningsmodellen som gjelder for årskullet ditt, som avgjør hvilket av disse tallene som skal brukes. Gammel folketrygd og offentlig tjenestepensjon blir levealdersjustert med forholdstall til og med 1953-kullet.

Overgangskullene

Ny folketrygd skal gradvis innføres fra 1954-1962 årskullet, og vil gjelde fullt ut fra 1963-kullet. Ny folketrygd tjenes opp i en pensjonsbeholdning. Denne pensjonsbeholdningen blir omregnet til pensjon og levealdersjustert ved hjelp av delingstall. Alderspensjon fra folketrygden blir levealdersjustert fra uttakstidspunktet.

Offentlig tjenestepensjon blir levealdersjustert tilsvarende som folketrygden, men fra og med 1954-kullet innføres begrepet justeringstall. Det er i praksis enten forholdstall eller delingstall.

Slik beregnes og levealdersjusteres pensjon med justeringstall

Levealdersjustering i offentlig tjenestepensjon

Er du født i 1962 eller tidligere

Alderspensjonen fra offentlig tjenestepensjon skal justeres for forventet levealder for ditt årskull, tidligst ved 67 år eller ved senere uttak. I offentlig tjenestepensjon er det brutto tjenestepensjon og samordningsfradraget som blir levealdersjustert. Samordningsfradraget er et fradrag for en beregnet folketrygd. Forskjellen mellom brutto tjenestepensjon og samordningsfradraget utgjør litt forenklet netto tjenestepensjon. KLP utbetaler netto tjenestepensjon, men sjekker først om du har rett til individuell garanti.

Er du født i 1963 eller senere

Er du født i 1963 eller senere, tjener du opp pensjon på en ny måte fra 2020. Du får justert pensjonen etter forventet levealder på uttakstidspunktet. Men har du tidligpensjon fra en stilling med særaldersgrense skal ikke denne levealdersjusteres før 67 år. Når du blir 67 år får du en levealdersjustert alderspensjon som beregnes etter reglene for årskullet ditt. 

Hvorfor levealdersjustering?

Før pensjonsreformen var det ikke tatt høyde for at folk blir stadig eldre, og at flere år med pensjon gir økte pensjonskostnader. Samtidig blir det stadig færre yngre arbeidstakere som skal finansiere pensjonsordningene gjennom å betale skatt. Levealdersjusteringen er innført for å redusere denne kostnadsøkningen og for å stimulere arbeidstakere til å stå lenger i arbeid.

Slik beregnes forventet levealder

Innen juli det året et årskull fyller 61 år, regner NAV årskullet sin forventede levealder. Dette er likt for kvinner og menn og for alle yrkesgrupper. Lever du lenger enn dette, får du fremdeles utbetalt alderspensjon. Levealdersjusteringen påvirker størrelsen på den årlige pensjonsutbetalingen på det tidspunktet du tar ut pensjon, ikke hvor lenge du får utbetalt pensjon.

Du kan lese mer om levealdersjustering og finne ditt forholdstall eller delingstall ved forskjellige aldre på nav.no.

Alderspensjon for ditt årskull

Du kan lese om alderspensjon basert på når du er født her.

Mann med hund på svaberget

Slik levealdersjusteres pensjonen

11.07.22

Hurra! Helsen blir bedre og hvert årskull lever i gjennomsnitt litt lenger enn tidligere årskull. Det er bra. Men siden vi lever lenger har myndighetene bestemt at alderspensjon fra både folketrygden og offentlig tjenestepensjon skal levealdersjusteres.

Eldre kvinne sammen med hund i skogen

Jobbe etter 67 år? Dette bør du vite om pensjonen din

12.07.22

Hvor lenge det lønner seg å jobbe etter fylte 67 år, er individuelt. Tjenestepensjonen din kan bli både større og mindre. Sjekk hva som skjer med pensjonen din før du tar beslutningen for hvor lenge du skal jobbe.

Mann med hund på svaberget

Hvor lenge må jeg jobbe for å få maksimal pensjon?

07.07.22

Jobber du etter 67 år kan alderspensjonen din fra KLP bli lavere. Men du kan få mer i samlet årlig pensjon fra folketrygden og KLP om du jobber til du har tilpasset deg levealdersjusteringen. Her kan du sjekke når det skjer for ditt årskull.