Bestefar med barnebarn i trillebår

Alderspensjon

Alderspensjon er det du skal leve av når du blir pensjonist. Arbeidsgiveren din setter av penger til tjenestepensjon. Jobber du i offentlig sektor har du offentlig tjenestepensjon. 

Pensjon fra arbeidsgiver kalles for tjenestepensjon. Denne pensjonen kommer i tillegg til pensjon fra folketrygden som alle har rett til. For å få offentlig tjenestepensjon må du jobbe i offentlig sektor eller i en stilling med offentlig tjenestepensjon.

Alderspensjonen endrer seg med årskullene

Offentlig tjenestepensjon anses for å være en god tjenestepensjon, men alderspensjonen endrer seg betydelig med årskullene. Du kan lære mer ved å lese om alderspensjon for ditt årskull eller bruttopensjon for nybegynnere. Er du født før 1963 får du alderspensjon fra denne ordningen. Er du født etter 1962 og har pensjonsopptjening før 2020, får du også noe av alderspensjonen fra bruttopensjonen.

Når kan jeg ta ut pensjon?

Du kan ta ut alderspensjon fra offentlig tjenestepensjon når du fyller 67 år, om du er født i 1962 eller tidligere. Jobber du i en stilling med særaldersgrense kan du ta ut pensjon tidligere. Les mer om pensjon for særalder

Er du født i 1963 eller senere kan du ta ut alderpensjon fra 62 år. Pensjonen utbetales livsvarig uavhengig av årskull eller når du tar ut pensjon. 

Hva er full medlemstid?

Full medlemstid er 30 år om du står i jobb med offentlig tjenestepensjon til du går av med pensjon. Dette gjelder for deg som er født i 1962 eller tidligere. For å få «full opptjening» må du også ha en gjennomsnittlig stillingsprosent på 100 prosent i minst 30 år.

Har du vært medlem i KLP tidligere, er pensjonsrettigheter for tidligere medlemmer nyttig.

Er du født i 1963 eller senere?

Fra 2020 starter du opptjening til alderspensjon i en «alleårsmodell» og får mer fleksibilitet. Du tjener opp alderspensjon til du blir 75 år om du fortsetter å jobbe. Pensjonen kan tas ut mellom 62 og 75 år og blir ikke avkortet mot lønn. Den årlige pensjonen blir vesentlig større om du utsetter uttaket. Du kan lese mer i alderspensjon for ditt årskull eller om de nye reglene for opptjening av alderspensjon fra 2020.

Dette må du gjøre for å få alderspensjon

 1. Sjekk når du kan ta ut pensjon.
 2. Bli enig med arbeidsgiver om tidspunktet du ønsker å gå av med pensjon.
 3. Gå inn på Min Side og søk om alderspensjon fra KLP tre måneder før du ønsker å få pensjonen utbetalt. Les mer om hvordan du søker pensjon.

Sjekk hvor mye du kan få i pensjon

I vår pensjonsveileder på Min side kan du se hvor mye du kan få i pensjon fra KLP, folketrygden og andre pensjonsordninger. Sjekk hvordan pensjonen din fra KLP øker eller synker om du jobber noen måneder eller år etter 67 år.

Logg inn på Min side

Lurer du på hvordan du bruker pensjonsveilederen?

Tjenestepensjon for folkevalgte

Folkevalgte er ikke ansatt eller omfattet av en tariffavtale, men kan likevel få tjenestepensjon. Det er kommunestyret/fylkestinget som avgjør hvilken pensjonsordning som skal gjelde for sine folkevalgte. Les mer om tjenestepensjon for folkevalgte.

Besteforeldre med barnebarn i parken.

Bruttopensjon for nybegynnere

20.09.22

Det folk flest forbinder med offentlig tjenestepensjon er at den skal gi deg 66 prosent av lønnen i pensjon inkludert folketrygden. Tjenestepensjon + folketrygd = 66 prosent av sluttlønn.

Tre generasjoner på skogstur.

Endret offentlig tjenestepensjon

07.11.22

Fra 1. januar 2020 tjener de som er født i 1963 eller senere, opp alderspensjon i offentlig tjenestepensjon på en annen måte enn før.

Eldre kvinne sammen med hund i skogen

Jobbe etter 67 år? Dette bør du vite om pensjonen din

02.09.22

Hvor lenge det lønner seg å jobbe etter fylte 67 år, er individuelt. Tjenestepensjonen din kan bli både større og mindre. Sjekk hva som skjer med pensjonen din før du tar beslutningen for hvor lenge du skal jobbe.

Utbetalingsdatoer og skatt

Lurer du på hvilke datoer som gjelder for pensjonsutbetaling? Har du spørsmål om skatteregler?

Se datoer for pensjonsutbetaling

Les om pensjon og skatt

Alderspensjon

Hvor mye du får i alderspensjon avhenger av flere faktorer?

Er du født før 1963 er dette de viktigste faktorene:

 • Medlemstid
 • Lønn (pensjonsgrunnlag)
 • Gjennomsnittlig stillingsstørrelse
 • Levealdersjustering
 • Individuelt garantitillegg
 • Fradraget for folketrygden (samordning)

Har du full opptjening kan du få 66 prosent i samlet alderspensjon fra folketrygden (Nav) og KLP fra 67 år. Er du født i 1959-1962 blir pensjonen litt lavere ved samlet uttak ved 67 år.

Du kan selv beregne hvor mye du kan få i pensjon på Min side. Sjekk hvordan pensjonen din endrer seg om du jobber litt lenger.

Er du født etter 1963 er dette de viktigste faktorene:

 • Lønn (pensjonsgrunnlag)
 • Opptjeningstid – alle år i arbeid teller
 • Levealdersjustering
 • Alderspensjon opptjent før 2020

Alderspensjonen blir justert ut ifra forventet utbetalingstid ved uttak. Dette innebærer at årlig pensjon blir relativt lav om du går av før 67 år, men kan bli over 66 prosent om du jobber lenge og utsetter pensjonsuttaket.

Du kan selv beregne hvor mye du kan få i pensjon på Min side. Sjekk hvordan pensjonen din endrer seg om du jobber et år mer eller mindre.

Les mer om alderspensjon for ditt årskull.

Jobber du i en stilling med særaldersgrense, 60 eller 65 år, kan du gå av med alderspensjon ved nådd aldersgrense. Oppfyller du vilkårene for 85-årsregelen kan du gå av inntil tre år før du når aldersgrensen.

Har du stilling med aldersgrense 70 år, kan du gå av med alderspensjon fra 67 eller fortsette å jobbe til du når aldersgrensen.

Les mer om når du kan gå av med alderspensjon.

Har du pensjon i KLP kan du logge deg inn på Min side og få en pensjonsprognose for KLP-pensjonen din i vår pensjonsveileder.

Gir du oss aksept for det, kan vi innhente informasjon om øvrige pensjonsavtaler direkte fra folketrygden (NAV), Statens pensjonskasse (SPK) og en rekke offentlige pensjonskasser samt fra Norsk Pensjon. De aller fleste pensjonsleverandører leverer informasjon til Norsk Pensjon.

Det legges til pensjonsleverandører i offentlig sektor løpende.

 

Folketrygden (Nav) og KLP har ulike regler for hvordan arbeidsinntekt påvirker pensjonen.

Arbeidsinntekt (lønn) fra en stilling med offentlig tjenestepensjon ved siden av alderspensjon fra KLP, vil i de fleste tilfeller medfører reduksjon eller stans av tjenestepensjonen din fra KLP. Dette gjelder alle som er født i 1962 eller tidligere. 

Les mer om inntekt ved siden av alderspensjon.

Pensjonistlønn kan tilbys pensjonister som ønsker å jobbe ved siden av alderspensjon eller tjenestepensjonsberegnet AFP, uten at pensjonen blir redusert.

Du må avtale med arbeidsgiver om du vil jobbe på pensjonistvilkår. Da får du pensjonistlønn i stedet for ordinær lønn, men skal ikke meldes inn i pensjonsordningen. Du kan derfor få pensjonistlønn sammen med pensjon.

Det er ikke alle arbeidsgivere som har tariffavtale som åpner for å engasjere noen på pensjonistvilkår, og spørsmål om du har denne muligheten må derfor rettes til arbeidsgiver. 

Les mer om fordeler og ulemper med å jobbe på pensjonistlønn.

Har du rett til å ta ut alderspensjon fra KLP før du fyller 67 år, må du velge alderspensjon eller AFP. Dette valget kan du gjøre kun én gang. 

Hva du bør velge er avhengig av om du vil kombinere jobb og alderspensjon. Det er dessuten ulike regler for kombinasjon av pensjonen med ytelser fra Nav. Det er også forskjellige skatteregler for AFP og alderspensjon. Ta kontakt med oss for å få oversikt over alternativene dine.

Aldersgrensene følger den stillingen du har og sier noe om innholdet i jobben, hvor lenge du har rett til å være i jobben og når du kan gå av med alderspensjon.

Den generelle aldersgrensen i KLPs pensjonsordning er 70 år. Du kan ta ut alderspensjonen din fra 67 år eller tre år før du når aldersgrensen for stillingen din.

Noen yrker har også særaldersgrense som gjør at de kan gå av med alderspensjon før 67 år. 

Hva er særalder og hvilke valgmuligheter har de som har særaldersgrense.

Om du velger å ta ut alderspensjonen fra Nav før du fyller 67 år, er ditt individuelle valg. Det kommer an på livssituasjonen og helsen din.

Den årlige pensjonen beregnes ut fra hvor gammel du er når du velger å ta den ut, og forventet levealder for ditt årskull. Jo lenger du venter før du tar ut alderspensjon fra folketrygden (Nav), desto høyere blir den samlede årlige pensjonen.

Det er viktig å være klar over at den årlige samlede pensjonen fra Nav og KLP blir lavere den dagen du slutter å jobbe, om du velger å starte uttaket av folketrygden før du slutter å jobbe. KLP kompenserer ikke for at du startet uttak av pensjon fra Nav før tjenestepensjonen.

Jobber du etter 67 år kan pensjonen din fra KLP bli lavere.

Fra du fyller 67 år eller når aldersgrensen for stillingen, samordnes alderspensjonen med alderspensjonen eller andre ytelser du får fra Nav.

Samordning betyr at vi reduserer pensjonen fra KLP fordi du også får alderspensjon fra Nav. Alderspensjonen fra Nav utbetales i sin helhet. Litt forenklet utbetaler KLP forskjellen slik at summen av pensjonene skal utgjøre 66 prosent om du har full opptjening og full individuell garanti. Har du tatt ut alderspensjon fra Nav før alderspensjon fra KLP, beregner vi likevel pensjonen fra KLP som om du tok ut begge pensjonene på samme tidspunkt. Eller sagt på en annen måte: Pensjonen fra KLP kompenserer ikke for at du har begynt å ta ut alderspensjonen fra Nav tidligere.

Alderspensjonen blir levealdersjustert etter forventet levealder for ditt årskull.

Vær oppmerksom på at pensjonen din fra KLP kan bli lavere dersom du utsetter uttaket av alderspensjonen etter 67 år, særlig hvis du har opptjent full pensjon.

Inntekten din blir høyere, fordi lønn utgjør mer enn pensjon. Men vær oppmerksom på at tjenestepensjonen din fra KLP kan bli lavere.

Ja, alderspensjonen fra KLP utbetales livsvarig. Pensjonen blir redusert eller kan stoppe om du begynner å jobbe i en stilling med offentlig tjenestepensjon.