Innholdet på denne siden er markedsføring
Innholdet på denne siden er markedsføring
rosa sparegris

IPS - Individuell pensjonssparing

Du kan spare inntil 15.000 kr i 2024, enten som enkeltbeløp eller månedlig sparing fra 500 kroner, og få inntil 3300 kr i utsatt skatt i 2024. Pengene kan ikke tas ut før pensjonsalder. Vår IPS koster kun 0,22% i året. 

Start sparing i IPS

Slik fungerer IPS

 • Du får utsatt skatt på 22 prosent av innbetalt beløp per år. Skattefordelen er i hovedsak en utsettelse av skatten, fordi både innbetalt beløp og gevinst blir beskattet ved utbetaling.
 • Det er ingen skatt på avkastningen mens pengene står på IPS-kontoen.
 • Pensjonskapitalen er fritatt for formuesskatt.
 • Utbetalingen blir beskattet som alminnelig inntekt.
 • Du kan velge en av flere spareprofiler og endre den senere om du ønsker det.
 • Du kan sette inn enkeltbeløp når du selv vil eller ha månedlig sparing. Du kan også ta pauser i sparingen eller slutte å spare når det passer deg.
 • IPS er ikke begrenset til aksjefond, men kan inneholde blant annet rentefond og kombinasjonsfond. Du kan også flytte din IPS til andre tilbydere
 • Pengene er bundet fram til pensjonsalderen. Utbetalinger kan tidligst skje fra man er 62 år og må vare til man minst er 80 år. 
 • Det gjelder ikke angrerett ved tegning av IPS i KLP.

Mer informasjon om IPS

IPS er en skattemessig gunstig form for pensjonssparing.

 • Du kan spare opptil 15 000 kroner i året.
 • Du får 22 % skattefradrag på det du sparer, inntil 3 300 kroner.
 • Ingen formueskatt på pengene du sparer i IPS.
 • Utbetalingene skattelegges som alminnelig inntekt, det vil si med lavere skattesats enn personinntekt.
 • Sparepengene er låst til pensjonsformål.
 • Utbetaling først etter du har fylt 62 år og må vare til du minst er 80 år (eneste unntak er uførhet).
 • Ingen skjermingsfradrag på sparepengene.

Ja, men man bør ikke sette inn mer enn 15 000 kr i året totalt.

Opp til 15.000 kr i året. 

Det er ikke noen grense på hvor mye du kan plassere totalt hos flere tilbydere, men du bør ikke sette inn mer enn 15 000 kr i året. Du får ikke fradrag i alminnelig inntekt eller formuesskatt for beløpet som overstiger grensen, og du risikerer å betale inntektsskatt av beløpet når pensjonen utbetales.

Ja. Pensjonskapitalen kan flyttes til andre tilbydere. Våre generelle vilkår for IPS i KLP og myndighetsreglene for IPS forklarer hvordan du kan flytte IPS-kontoen.

Ja, du kan spare til du blir 75 år uavhengig av om du har startet utbetalinger eller ikke.

I den nye ordningen er beløpsgrensen 15 000 kr i året. Beskatningen er gunstigere, og innbetalinger gir fradrag i alminnelig inntekt. Utbetalinger skattlegges som alminnelig inntekt.

I den gamle IPS-ordningen var det ikke symmetri i skattesatsene ved inn- og utbetalinger. Utbetalinger blir beskattet som personinntekt, med en høyere skattesats enn alminnelig inntekt.

Nei. Skattereglene er ulike for de to ordningene, og myndighetene har sagt at midler fra den gamle ordningen ikke kan flyttes inn i den nye.

IPS i KLP tilbys av KLP Kapitalforvaltning AS.

Du kan åpne en IPS-konto på klp.no. Her kan du velge mellom åtte forskjellige spareprofiler (fond). Minsteinnskuddet er 100 kr ved enkeltbeløp og 100 kr ved månedlig sparing.

Totalt 0,22% av saldo på pensjonskapitalen årlig.

Kostnaden er den samme uansett hvilken spareprofil du velger. Forvaltningshonoraret i fondet som pensjonskapitalen plasseres i inngår i kostnaden.

Du kan velge mellom åtte spareprofiler:

 • KLP Framtid
 • KLP Framtid Mer Samfunnsansvar
 • KLP Lang Horisont
 • KLP Lang Horisont Mer Samfunnsansvar
 • KLP Kort Horisont
 • KLP Kort Horisont Mer Samfunnsansvar
 • KLP Nåtid
 • KLP Nåtid Mer Samfunnsansvar.

Vi kaller fondene for spareprofiler fordi de er fond som investerer i et bredt utvalg av andre KLP-fond.

Investeringene i spareprofilene følger en måte som fremmer bærekraftig utvikling, gjennom påvirkning av selskaper til å opptre sosialt og etisk ansvarlig i tråd med internasjonale normer. For å unngå brudd på disse internasjonale normene ekskluderer vi alltid plasseringer i selskaper med vesentlig involvering i kull- eller oljesandbasert virksomhet eller som produserer bestemte typer kontroversielle våpen, tobakk, alkohol, ikke-medisinsk cannabis, pengespill eller pornografi. 

I de svanemerkede profilene tar du samfunnsansvaret et steg videre. I disse profilene investeres det ikke i selskaper som er vesentlig involvert i fossil energi eller konvensjonelle våpen. Samtidig settes porteføljene sammen med en høyere andel av selskaper som er rangert høyt på kriterier innen miljø, sosial ansvarlighet, eierstyring og selskapsledelse. Selskaper med svak rangering på disse kriteriene vektes derfor ned. 

Ja, du kan bytte, men kan kun ha en spareprofil av gangen.

Nei, du kan kun ha en spareprofil om gangen. Du kan bytte mellom spareprofilene våre, men da må du bytte alt som står på kontoen.

Vi tilbyr åtte spareprofiler med ulik risiko (fra 100% til 0% aksjeandel). Du kan bytte mellom disse når du selv ønsker det.

Når du har få år igjen til uttak av pensjon vil vi gi deg veiledning om hva du kan gjøre for å redusere risikoen.

Ja, du kan ha månedlig sparing. Minste månedlige sparebeløp er 100 kr.

Nei, du kan kun ha en IPS-konto. Ett par kan ha hver sin konto og spare inntil 15 000 kr hver per år.

Nei, du må selge deg ut av aksjesparekontoen til en vanlig bankkonto. Så kan du bestille IPS med trekk fra den samme bankkontoen.

Du betaler ikke skatt om du kun tar ut deler av det opprinnelige innskuddet fra aksjesparekontoen, men tar ut gevinst må du betale skatt.

Du skal hvert år få en kontoutskrift som gir opplysninger om årets innskudd, årets avkastning før og etter at kostnadene er trukket fra, årets kostnader og årets utvikling i alderspensjonskapital. I tillegg vil du finne oppdatert informasjon om din IPS-konto under "Pensjon" på "Min Side".

IPS-kontoene blir ikke berørt av en eventuell konkurs i KLP Kapitalforvaltning AS.

Pensjonskapitalen til den enkelte kunde er skilt fra KLP Kapitalforvaltning AS sine midler. Kapitalen oppbevares på separate VPS-kontoer i kundenes navn.

Du kan ta ut penger fra din IPS når du 62 år og senest fra du er 75 år. Om vi får skriftlig beskjed om det, kan utbetalingen starte senere enn 75 år eller ikke bli utbetalt i det hele tatt (inngår da i arveoppgjøret).

Alderspensjon skal utbetales i et fast antall år fra uttak av pensjon og minst til du er 80 år, og minst 10 år.

Det er et unntak fra dette. Det er om du ikke har spart nok til å få minst 20 % av folketrygdens grunnbeløp (G) årlig. Da vil utbetalingstiden bli satt ned til det antall hele år som er nødvendig for at samlet årlig alderspensjon utgjør om lag 20 % av G.

Dersom du har spart mindre enn 20 % av G vil kapitalen bli utbetalt i en engangssum.

Du må beregne skatten selv. IPS blir utbetalt uten at det blir trukket skatt, og KLP trekker ikke denne skatten for deg.

Utbetalinger fra IPS skal beskattes som alminnelig inntekt og du kan risikere å få restskatt.

For å unngå restskatt kan du:

 • Sette av 22 % av IPS-utbetalingene dine hver måned.
 • Betale innen 31. mai neste år. Da slipper du rente på restskatten.
 • Bruke kontonummer og KID-nummer fra Skattemeldingen, som du finner på Altinn.

Utbetalt IPS blir rapportert til Skatteetaten og skal komme automatisk på Skattemeldingen. Vi anbefaler likevel at du sjekker skattemeldingen mot årsoppgaven du får fra oss.

Dersom du dør og det er mer kapital igjen på IPS-kontoen din, blir pengene utbetalt til dine etterlatte. Hvem som får utbetalingene følger arveloven.

Det utbetales først en årlig barnepensjon på 1G i året til barnet fyller 21 år.

Dersom du ikke har barn eller har en sparebeholdning som er større enn det som kreves for å utbetale barnepensjon, vil ektefelle, samboer eller registrert partner få utbetalt resterende som pensjon over 10 år etter din død. Utbetalingene forutsetter at det er nok oppspart kapital.

Dersom du ikke har barn, ektefelle, samboer eller registrert partner, utbetales kapitalen som et engangsbeløp og blir fordelt mellom arvinger etter reglene i arveloven og testamente.

Hvis du har rett til uføreytelser fra folketrygden (arbeidsavklaringspenger eller uføretrygd), kan du starte utbetaling i samsvar med den uføregraden Folketrygden setter. Det utbetales så lenge du har kapital i beholdningen og rett til uføreytelse fra Folketrygden. Utbetalingen blir beskattet som alminnelig inntekt.

Derson du ønsker tidligere utbetaling, sender du oss en forespørsel via vårt kontaktskjema (velg Individuell Pensjonssparing - IPS). Vennligst legg ved kopi av vedtaket fra NAV. 

Det er viktig at du gir oss beskjed uføregraden din endrer seg eller om endringger i vedtak fra NAV som kan påvirke retten din til utbetaling av IPS. Dette gjør du ved å kontakte oss i kontaktskjemaet.

Ja. IPS-utbetalinger tas med som pensjonsinntekt når egenandel for sykehjemsplass beregnes.

Du kan flytte IPS til oss ved å fylle ut dette skjemaet.

Legg merke til punktet om kundeetablering. Øverst på skjemaet er det forklart hvordan du sender det til oss.

Du kan velge en av disse spareprofilene

KLP Framtid Mer Samfunnsansvar P

En spareprofil med 100 prosent aksjer for deg som er opptatt av god avkastning og av å ta samfunnsansvaret et skritt videre. Du tåler at sparingen svinger relativt mye i perioder fordi du skal spare lenge. Dette er et svanemerket fond som i hovedsak investerer i selskaper som blir rangert høyt på forskjellige kriterier for samfunnsansvar.

KLP Framtid P

En spareprofil med 100 prosent aksjer for deg som er opptatt av god avkastning. Du tåler at sparingen svinger relativt mye i perioder fordi du skal spare lenge.

KLP Lang Horisont Mer Samfunnsansvar P

En spareprofil med 60 prosent aksjer for deg som tåler at sparingen svinger litt for å få noe høyere avkastning på sikt og som ønsker å ta samfunnsansvaret et skritt videre. Dette er et svanemerket fond som i hovedsak investerer i selskaper som blir rangert høyt på forskjellige kriterier for samfunnsansvar.

KLP Lang Horisont P

En spareprofil med 60 prosent aksjer for deg som tåler at sparingen svinger litt for å få noe høyere avkastning på sikt.

KLP Kort Horisont Mer Samfunnsansvar P

En spareprofil med 18 prosent aksjer for deg som er mest opptatt av trygghet men som ønsker noe høyere avkastning enn i bank og som ønsker å ta samfunnsansvaret et skritt videre. Dette er et svanemerket fond som i hovedsak investerer i selskaper som blir rangert høyt på forskjellige kriterier for samfunnsansvar

KLP Kort Horisont P

En spareprofil med 18 prosent aksjer for deg som er mest opptatt av trygghet men som ønsker noe høyere avkastning enn i bank.

KLP Nåtid Mer Samfunnsansvar P

En spareprofil uten aksjer for deg som har svært kort horisont, 2-5 år, med lav risiko og lav avkastning og som ønsker å ta samfunnsansvaret et skritt videre. Dette er et svanemerket fond som i hovedsak investerer i selskaper som blir rangert høyt på forskjellige kriterier for samfunnsansvar.

KLP Nåtid P

En spareprofil uten aksjer for deg som har svært kort horisont, 2-5 år. Med lav risiko og lav avkastning.

Start sparing i IPS

Interessante artikler

Blomstertråd

Informasjon til kunder med IPS som nærmer seg pensjonsalder

25.05.23

Har du individuell pensjonssparing (IPS) hos oss er det noen ting du må tenke på når du nærmer deg alderen da du skal ta ut pengene du har spart.