En hånd som legger en krone på en rosa sparegris

IPS - Individuell pensjonssparing

Du kan spare inntil 15.000 kr i 2022, enten som enkeltbeløp eller månedlig sparing fra 500 kroner, og få inntil 3300 kr i redusert skatt i 2022. Pengene kan ikke tas ut før pensjonsalder. Vår IPS koster kun 0,22% i året.

Start sparing i IPS

Detaljer om IPS

  • Du får redusert skatt på 22 prosent av innbetalt beløp per år. Skattefordelen er i hovedsak en utsettelse av skatten, fordi både innbetalt beløp og gevinst blir beskattet ved utbetaling.
  • Det er ingen skatt på avkastningen mens pengene står på IPS-kontoen.
  • Pensjonskapitalen er fritatt for formuesskatt.
  • Utbetalingen blir beskattet som alminnelig inntekt.
  • Du kan velge en av flere spareprofiler og profilen du har valgt kan bli endret underveis.
  • Du kan sette inn enkeltbeløp når du selv vil eller ha månedlig sparing. Du kan også ta pauser i sparingen eller slutte å spare når det passer deg.
  • IPS er ikke begrenset til aksjefond, men kan inneholde blant annet rentefond og kombinasjonsfond. Du kan også flytte din IPS til andre tilbydere
  • Pengene er bundet fram til pensjonsalderen. Utbetalinger kan tidligst skje fra man er 62 år og må vare til man minst er 80 år. 
  • Det gjelder ikke angrerett ved tegning av IPS i KLP.

tips

Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, verdipapirfondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

Nyttig informasjon om IPS

IPS er en skattemessig gunstig form for pensjonssparing.

Du får trukket fra innskuddene i din alminnelige inntekt i ligningen, skattesats 22%. Pensjonskapitalen er fritatt for formuesskatt. Fremtidige pensjonsutbetalinger vil bli beskattet som alminnelig inntekt, det vil si med lavere skattesats enn personinntekt.

Du låser sparepengene til pensjonsformål. Du kan først begynne å ta ut pengene fra fylte 62 år. Det er kun unntak ved uførhet. Utbetalingen må vare i minimum ti år og kan tidligst stoppe når du er 80 år. En annen ulempe er at du ikke får skjermingsfradrag.

Ja, men man bør ikke sette inn mer enn 15.000 kr i året i IPS-ordninger totalt hos alle tilbydere. Du får ikke fradrag i alminnelig inntekt eller formuesskatt for beløpet som overstiger grensen, og du risikerer å betale inntektsskatt av beløpet når pensjonen utbetales. Beløpsgrensen på 15.000 i året gjelder samlet for innbetalinger etter ny og gammel IPS-ordning.

15.000 kr i året. Det er ikke noe tak på hvor mye man plassere totalt hos flere tilbydere, men man bør ikke sette inn mer enn 15.000 kr i året. Du får ikke fradrag i alminnelig inntekt eller formuesskatt for beløpet som overstiger grensen, og du risikerer å betale inntektsskatt av beløpet når pensjonen utbetales. Beløpsgrensen på 15.000 i året gjelder samlet for innbetalinger etter ny og gammel IPS-ordning.

Man bør ikke sette inn mer enn 15.000 kr i året. Du får ikke fradrag i alminnelig inntekt eller formuesskatt for beløpet som overstiger grensen, og du risikerer å betale inntektsskatt av beløpet når pensjonen utbetales. Beløpsgrensen på 15.000 i året gjelder samlet for innbetalinger etter ny og gammel IPS-ordning.

Ja. Pensjonskapitalen kan flyttes til andre tilbydere. Våre generelle vilkår for IPS i KLP og myndighetsreglene for IPS inneholder nærmere opplysninger om hvordan flytting foretas.

Ja, du kan spare til du blir 75 år uavhengig av om du har startet utbetalinger eller ikke.

Beløpsgrensen er 15.000 kr i året. Beskatningen er nå gunstigere. Innbetalinger gir fradrag i alminnelig inntekt og utbetalinger skattlegges som alminnelig inntekt. I den gamle IPS-ordningen er det ikke symmetri i skattesatsene ved inn- og utbetalinger. Utbetalinger blir beskattet som personinntekt, dvs. med en høyere skattesats enn alminnelig inntekt. Beløpsgrensen på 15.000 kr i året gjelder samlet for innbetalinger etter ny og gammel IPS-ordning.

Nei. Skattereglene er ulike for de to ordningene, og myndighetene har uttalt at midler fra den gamle ordningen ikke kan flyttes inn i den nye ordningen.

IPS i KLP tilbys av KLP Kapitalforvaltning AS.

Du kan åpne en IPS-konto på klp.no. Du kan velge mellom åtte spareprofiler (fond). Minsteinnskuddet er 3000 kr ved enkeltbeløp og 500 kr ved månedlig sparing.

Totalt 0,22% av saldo på pensjonskapitalen årlig. Kostnaden er den samme uansett hvilken spareprofil (fond) man velger. Forvaltningshonoraret i fondet som pensjonskapitalen plasseres i inngår i kostnaden.

Du kan velge mellom åtte spareprofiler (fond); KLP Framtid, KLP Framtid Mer Samfunnsansvar, KLP Lang Horisont, KLP Lang Horisont Mer Samfunnsansvar, KLP Kort Horisont, KLP Kort Horisont Mer Samfunnsansvar, KLP Nåtid og KLP Nåtid Mer Samfunnsansvar. Vi kaller fondene for spareprofiler fordi de er fond som investerer i et bredt utvalg av andre KLP-fond.

Ja, du kan ha månedlig sparing. Minste månedlige sparebeløp er 500 kr.

Nei, kun en IPS-konto per person. Et par kan ha hver sin konto og spare inntil 15.000 kr hver per år.

Nei. Maksimalt sparebeløp i IPS-ordningen er 15.000 kr i året. Beløpsgrensen på 15.000 kr i året gjelder samlet for innbetalinger etter ny IPS-ordning og eventuell gammel IPS-ordning hos annen leverandør.

Nei, du må selge deg ut av aksjesparekontoen til en vanlig bankkonto (ikke ASK-bankkonto). Deretter kan du bestille IPS med trekk fra den samme bankkontoen. Du betaler ikke skatt om du kun tar ut deler av det opprinnelige innskuddet fra aksjesparekontoen. Det er først når du tar ut gevinst at du må betale skatt.

Alle spareprofilene våre er bredt sammensatt og har god spredning av risiko. Midlene i alle profilene investeres på en måte som fremmer bærekraftig utvikling, gjennom påvirkning av selskaper til å opptre sosialt og etisk ansvarlig i tråd med internasjonale normer. For å unngå brudd på disse internasjonale normene ekskluderer vi alltid plasseringer i selskaper med vesentlig involvering i kull- eller oljesandbasert virksomhet eller som produserer bestemte typer kontroversielle våpen, tobakk, alkohol, ikke-medisinsk cannabis, pengespill eller pornografi.  
 
I de svanemerkede profilene tar du samfunnsansvaret et steg videre. I disse profilene investeres det ikke i selskaper som er vesentlig involvert i fossil energi eller konvensjonelle våpen. Samtidig settes porteføljene sammen med en høyere andel av selskaper som er rangert høyt på kriterier innen miljø, sosial ansvarlighet, eierstyring og selskapsledelse. Selskaper med svak rangering på disse kriteriene vektes derfor ned.  

Du skal hvert år få en kontoutskrift som gir opplysninger om årets innskudd, årets avkastning før og etter at kostnadene er trukket fra, årets kostnader og årets utvikling i alderspensjonskapital. I tillegg vil du finne oppdatert informasjon om din IPS-konto under "Pensjon" på "Min Side".

IPS-kontoene blir ikke berørt av en eventuell konkurs i KLP Kapitalforvaltning AS. Pensjonskapitalen til den enkelte kunde er skilt fra KLP Kapitalforvaltning AS sine midler. Kapitalen oppbevares på separate VPS-kontoer i den enkelte kundes navn.

Ja, du kan bytte, men er begrenset til en spareprofil av gangen.

Nei, du kan kun ha en spareprofil (fond) om gangen. Du kan bytte mellom spareprofilene (fondene) våre, men da må du bytte alt som står på kontoen.

Vi tilbyr nå åtte spareprofiler (fond) med ulik risiko (fra 100% til 0% aksjeandel). Du kan bytte mellom disse når du selv ønsker det. Når du har få år igjen til uttak av pensjon vil vi gi deg veiledning om hva du kan gjøre for å redusere risikoen i din IPS-sparing.

Du kan tidligst starte uttak av oppspart IPS fra du er 62 år og senest fra du er 75 år. Om vi får skriftlig beskjed om det, kan utbetalingen starte senere enn 75 år eller ikke bli utbetalt i det hele tatt (inngår da i arveoppgjøret).

Alderspensjon skal utbetales i et fastsatt antall år fra uttak av pensjon og minst til fylte 80 år, og ikke mindre enn 10 år.

Det er et unntak fra dette om du ikke har spart nok til å få minst 20% av folketrygdens grunnbeløp (G) årlig. Da vil utbetalingstiden bli satt ned til det antall hele år som er nødvendig for at samlet årlig alderspensjon utgjør om lag 20% av G.

Dersom du har spart mindre enn 20% av G vil kapitalen bli utbetalt i en engangssum.

Utbetalinger fra IPS skal beskattes som alminnelig inntekt. KLP trekker ikke denne skatten for deg. Du kan derfor risikere å få restskatt.

For å unngå dette kan du:
Sette av 22 % av IPS-utbetalingene dine hver måned.
Betal innen 31. mai neste år. Da slipper du rente på restskatten.
Bruk kontonummer og KID-nummer fra Skattemeldingen, som du finner på Altinn.

Hva skal du betale?
Har du ikke gjort endringer i skattemeldingen, finner du beløpet du skylder på siste side.
Har du gjort endringer i skattemeldingen som kan påvirke sluttresultatet, kan du bruke skatteberegningsprogrammet for å regne ut beløpet.

Dersom du har betalt inn for mye restskatt, vil du godtgjøres renter ved tilbakebetaling.

IPS og utbetalt beløp
IPS blir utbetalt uten at det blir trukket skatt. Derfor kan utbetalingen være høyere enn det som er vist i beregninger av IPS-utbetalingen på Min side. Grunnen til det, er at vi er pålagt å trekke fra skatten i beregninger som viser forventet utbetaling av IPS.

IPS og skattemelding
Utbetalt IPS blir rapportert til Skatteetaten og skal komme automatisk på Skattemeldingen. Vi anbefaler likevel at du sjekker skattemeldingen mot årsoppgaven du får fra oss.

Dersom du dør og det er mer kapital igjen på din IPS-konto, vil det utbetales til dine etterlatte. Hvem som får utbetalingene følger arveloven.

Det utbetales først en årlig barnepensjon på 1G i året til barnet fyller 21 år.

Dersom du ikke har barn eller har en sparebeholdning som er større enn det som kreves for å utbetale barnepensjon, vil ektefelle, samboer eller registrert partner få utbetalt resterende som pensjon over 10 år etter din død. Utbetalingene forutsetter at det er nok oppspart kapital.

Dersom du ikke har barn, ektefelle, samboer eller registrert partner, utbetales kapitalen som et engangsbeløp og blir fordelt mellom arvinger etter reglene i arveloven og testamente.

Hvis du har rett til uføreytelser fra folketrygden (arbeidsavklaringspenger eller uføretrygd), kan du starte utbetaling av oppspart kapital i samsvar med den uføregraden Folketrygden setter. Det utbetales så lenge du har kapital i beholdningen og rett til uføreytelse fra Folketrygden. Utbetalingen blir beskattet som alminnelig inntekt.

Ønske om tidlig utbetaling sender du i vårt kontaktskjema (velg Individuell Pensjonssparing - IPS). Vi vil deretter sende deg et skjema for oversendelse av uførevedtak/samtykke til behandling av personopplysninger. Du fyller ut disse dokumentene, og returnerer det sammen med uførevedtaket fra NAV ved å laste opp alt i det samme kontaktskjemaet.
Alternativt kan du returnere og sende alt per post til: KLP Kapitalforvaltning AS, Postboks 400 Sentrum, 0103 Oslo.

Det er viktig at du gir oss beskjed om endringer i uføregraden eller vedtak fra Folketrygden som påvirker retten du har til utbetaling av IPS. Dette gjør du ved å kontakte oss i kontaktskjemaet.

Ja. IPS-utbetalinger tas med som pensjonsinntekt når egenandel for sykehjemsplass beregnes.

Du kan flytte IPS til oss ved å fylle ut dette skjemaet.

Legg merke til punktet om kundeetablering. Øverst på skjemaet er det forklart hvordan du sender det til oss.

Du kan velge en av disse spareprofilene

KLP Framtid Mer Samfunnsansvar

En spareprofil med 100 prosent aksjer for deg som er opptatt av god avkastning og av å ta samfunnsansvaret et skritt videre. Du tåler at sparingen svinger relativt mye i perioder fordi du skal spare lenge. Dette er et svanemerket fond som i hovedsak investerer i selskaper som blir rangert høyt på forskjellige kriterier for samfunnsansvar.

KLP Framtid

En spareprofil med 100 prosent aksjer for deg som er opptatt av god avkastning. Du tåler at sparingen svinger relativt mye i perioder fordi du skal spare lenge.

KLP Lang Horisont Mer Samfunnsansvar

En spareprofil med 60 prosent aksjer for deg som tåler at sparingen svinger litt for å få noe høyere avkastning på sikt og som ønsker å ta samfunnsansvaret et skritt videre. Dette er et svanemerket fond som i hovedsak investerer i selskaper som blir rangert høyt på forskjellige kriterier for samfunnsansvar.

KLP Lang Horisont

En spareprofil med 60 prosent aksjer for deg som tåler at sparingen svinger litt for å få noe høyere avkastning på sikt.

KLP Kort Horisont Mer Samfunnsansvar

En spareprofil med 18 prosent aksjer for deg som er mest opptatt av trygghet men som ønsker noe høyere avkastning enn i bank og som ønsker å ta samfunnsansvaret et skritt videre. Dette er et svanemerket fond som i hovedsak investerer i selskaper som blir rangert høyt på forskjellige kriterier for samfunnsansvar

KLP Kort Horisont

En spareprofil med 18 prosent aksjer for deg som er mest opptatt av trygghet men som ønsker noe høyere avkastning enn i bank.

KLP Nåtid Mer Samfunnsansvar

En spareprofil uten aksjer for deg som har svært kort horisont, 2-5 år, med lav risiko og lav avkastning og som ønsker å ta samfunnsansvaret et skritt videre. Dette er et svanemerket fond som i hovedsak investerer i selskaper som blir rangert høyt på forskjellige kriterier for samfunnsansvar.

KLP Nåtid

En spareprofil uten aksjer for deg som har svært kort horisont, 2-5 år. Med lav risiko og lav avkastning.

Start sparing i IPS

Interessante artikler

Jente som holder sammenknytte blomster i hånden

Informasjon til kunder med IPS som nærmer seg pensjonsalder

18.10.21

Har du individuell pensjonssparing (IPS) hos oss er det noen ting du må tenke på når du nærmer deg alderen da du skal ta ut pengene du har spart.