Illustrasjonsfoto

Nytt om pensjon i 2023

Her får du oversikt over årets pensjonsendringer som du bør kjenne til.

Avtale om nye pensjonsregler for de med særalder

Regjeringen og partene i offentlig sektor er enige om pensjonsreglene for yrkesgrupper som har særaldersgrenser. Det vil si den langsiktige løsningen for de som er født i 1963 eller senere.  Avtalen gjelder over 200 000 arbeidstakere.

Stillinger med særaldersgrense er jobber som enten medfører uvanlig fysisk eller psykisk belastning (som sykepleiere, renholdere og helsefagarbeidere), eller som stiller spesielle krav til fysiske eller psykiske egenskaper (eksempelvis brannkonstabler og ambulansearbeidere).

Kort om noen av elementene i avtalen:

 • Pensjonsalderen for de som har særaldersgrense skal gradvis økes i takt med øvrige aldersgrenser i pensjonssystemet.
 • 85-årsregelen skal gradvis fases ut.
 • Du skal få et særalderspåslag i tillegg til ordinær pensjon. Dette skal beregnes av pensjonsgrunnlaget og utbetales livsvarig.

Vær klar over at det gjenstår arbeid med å utforme reglene og at ikke noe er vedtatt enda.

Du kan lese avtalen på regjeringen.no

Grunnbeløpet er økt til 118.620 kroner

Folketrygdens grunnbeløp økte med 6,41 % til 118.620 kroner fra 1. Mai 2023. Det er en økning på 6,41 prosent. Grunnbeløpet blir regulert med lønnsveksten, justert for eventuelle avvik mellom forventet og faktisk lønnsvekst to år tilbake i tid. Grunnbeløpet i folketrygden, også kjent som G, brukes til å beregne og regulere pensjoner og trygdeytelser i samfunnet.

Hva skjer med AFP for de som er født i 1963 eller senere?

Er du født i 1963 eller senere skal AFP (avtalefestet pensjon) i offentlig sektor gjøres om til en pensjon som utbetales livsvarig etter modell fra privat sektor. Reglene for AFP livsvarig har kommet på høring. Høringsfristen er 17.02.2023.

Hovedprinsippene er:

 • AFP utbetales livsvarig for de som er født i 1963 eller senere.
 • Pensjonen kan tas ut fleksibelt fra 62 år i tillegg til lønn eller alderspensjon fra folketrygden og tjenestepensjon.
 • AFP kan ikke graderes eller settes i gang igjen etter at den er stanset.
 • Det skal bli en kvalifikasjonsordning slik som AFP i privat sektor. Kvalifikasjonskravene for AFP-livsvarig fases gradvis inn for ansatte født i 1963–1966 med en tjenestetid på minst ti år.
 • Er du født i 1967 eller senere gjelder de ordinære kvalifikasjonsreglene. Du må blant annet ha vært ansatt i en virksomhet med offentlig tjenestepensjon i syv av de siste ni årene ved 62 år.
 • Du trenger ikke ta ut alderspensjon fra folketrygden for å ta ut ny AFP i offentlig sektor.

Økt pensjonistlønn for å jobbe med flyktninger fra Ukraina videreføres

Pensjonister kan jobbe med Ukraina-flyktninger for 300 kroner i pensjonistlønn. Dette tiltaket er videreført frem til 31. desember 2023.

Pensjonister med AFP (avtalefestet pensjon) eller alderspensjon fra KLP kan jobbe med Ukraina-flyktninger for en særskilt pensjonistlønnsats på 300 kroner i timen uten at pensjonen blir redusert.

Opptjening fra første krone i offentlig tjenestepensjon

Fra 1. januar 2023 er vedtektene i KLP endret slik at alle (bortsett fra sykepleiere) med offentlig tjenestepensjon i KLP skal meldes inn i pensjonsordningen fra første arbeidede time.

Frem til 1. januar 2023, var det fortsatt noen bedrifter som hadde krav til arbeid i 20 prosent stilling for rett til innmelding. Det er nå endret.

Dette har betydning for de som jobber i mindre stillinger som for eksempel studenter og deltidsansatte.

Sykepleierne har innmeldingsgrense på 20 prosent stilling, men denne vil bli endret

Stortinget har i møte den 07. november 2023 vedtatt endring i sykepleierpensjonsloven. I dag må du jobbe i minst 20 prosent stilling for å få rett til medlemskap i pensjonsordningen for sykepleiere. Det er nå vedtatt at denne minstegrensen skal oppheves, men tidspunktet er ikke klart. Innmeldingsgrensen på 20 prosent gjelder frem til loven er endret. 

Her kan du lese mer.

Pensjonerte sykehusleger har også et unntak

Sykehusleger som er født i 1962 eller tidligere og som mottar alderspensjon eller tjenestepensjonsberegnet AFP etter 65 år, skal ikke meldes inn i pensjonsordningen om de jobber under 168 timer i kvartalet.  

Pensjonsutvalget har evaluert pensjonsreformen

Pensjonsutvalget, som evaluerte pensjonsreformen, har lagt frem sin utredning med navn «Et forbedret pensjonssystem». Utvalget har foreslått at:

 • Aldersgrensene i pensjonssystemet bør økes
 • Minsteytelsene i pensjonssystemet bør reguleres i takt med lønnsveksten frem til uttak
 • Uføre bør få bedre alderspensjon

Arbeids- og inkluderingsdepartementet kommer trolig med en stortingsmelding om forslagene i 2023.