Innmeldingsgrensen for sykepleiere blir endret

Stortinget har i møte den 07. november 2023 vedtatt endring i sykepleierpensjonsloven. I dag må du jobbe i minst 20 prosent stilling for å få rett til medlemskap i pensjonsordningen for sykepleiere. Det er nå vedtatt at denne minstegrensen skal oppheves, men tidspunktet er ikke klart. Innmeldingsgrensen på 20 prosent gjelder frem til loven er endret. 
KLP_Sykepleier_ima202606_1452
Skrevet av: Agnethe Vorland
Sist oppdatert: 17.04.24

Hva betyr endringen for deg som er i arbeid?

For deg som jobber i en deltidsstilling under 20 prosent, betyr endringen at du blir innmeldt i pensjonsordningen for sykepleiere. Du vil da opparbeide deg pensjonsrettigheter i pensjonsordningen fra første arbeidstime. Norsk Sykepleierforbund (NSF) anser dette som et viktig likestillingstiltak, der alt arbeid gir rett til pensjonsopptjening, og deltidsansatte ikke lenger opplever diskriminering.   

For deg som jobber i en stilling over 20 prosent, vil denne endringen ikke påvirke dine pensjonsrettigheter. Du vil fortsette å opptjene pensjonsrettigheter som tidligere.

Hva betyr denne endringen for deg som mottar pensjon fra KLP? 

Pensjonerte sykepleiere, som mottar alderspensjon eller AFP beregnet som alderspensjon, kan i dag jobbe inntil 19,9 prosent stilling uten at pensjonen fra KLP blir redusert. Lovendringen betyr at du ikke lengre kan jobbe uten at det påvirker pensjonsutbetalingen din. Du kan likevel jobbe på pensjonistlønn, uten at det vil ha noen betydning for pensjonsutbetalingen din. De nye reglene kan ikke tre i kraft før tidligst 1. januar 2025.

Fra 01. januar 2024 vil pensjonerte sykepleiere som fortsetter å jobbe, kunne få høyere pensjonistlønn. Dette gjelder i tilfeller der det er rekrutteringsutfordringer og foreløpig frem til 31. desember 2025. Den nye avtalen gjelder for sykepleiere født i 1962 eller tidligere og innebærer en pensjonistlønn som bedre samsvarer med utdanning og stilling. Avtalen gjelder sykepleiere som jobber i kommunen og fylkeskommunen, og fra 01. mars 2024 også for helseforetakene.

Pensjonistlønnen vil utgjøre 93 prosent av garantilønnen ved 16 års ansiennitet, i tillegg til diverse tillegg. Denne endringen er ment å gjøre pensjonistlønnen mer attraktiv for erfarne sykepleiere, spesielt der behovet for kompetent arbeidskraft er høyt. 

Stortinget ber regjeringen legge til rette for at pensjonerte sykepleiere skal kunne jobbe i mindre stillinger, uten å bli innmeldt i pensjonsordningen for sykepleiere. Dette forslaget skal drøftes med de involverte partene, og regjeringen skal komme tilbake til Stortinget før lovendringen trer i kraft. 

Når vil lovendringen gjelder fra? 

I lovproposisjonen ble det antatt at lovendringen kunne ha virkning fra 1. januar 2024 men denne er nå utsatt. Det er ikke vedtatt nytt tidspunkt for ikrafttredelse. Regjeringen må altså først komme tilbake med forslag til det Stortinget har bedt om. 

De nye reglene kan ikke tre i kraft før tidligst 1. januar 2025.

Logg inn på Min Side

På Min Side kan du finne informasjon om pensjonen din.
Dette er noe av det du kan gjøre:

  • Estimere framtidig pensjon
  • Søke om pensjon
  • Se medlemstiden og opptjeningen din hos oss
  • Se pensjonsdokumenter og brev fra oss
  • Se oversikt over pensjonsutbetalinger
  • Endre kontonummer

Hvis du skal endre adressen din, må du ta kontakt med Folkeregisteret.

Logg inn