Familiebilde av tre generasjoner som holder hendene til hverandre

Endret offentlig tjenestepensjon

Se hvordan endrede opptjeningsregler for alderspensjon i offentlig tjenestepensjon blir.

Vennligst vent ...
Dette tar visst tid ...
Feil Feil

Kan ikke vise innholdet. Du kan prøve å laste denne siden på nytt.

Din pensjon

På Min side finner du oversikt over din pensjon.

Logg inn på Min side

Alle som er født i 1963 og senere vil fra 2020 tjene opp pensjon etter de endrede reglene for offentlig tjenestepensjon og komme inn i ny AFP-ordning. Mange vil dermed ha pensjonsopptjening både i dagens og i fremtidens pensjonsordning.

Offentlig tjenestepensjon skal bli bedre tilpasset folketrygden og AFP i privat sektor. Det skal lønne seg å jobbe lenger og det skal bli enklere å skifte jobb mellom offentlig og privat sektor.

Stortinget vedtok reglene i juni 2019.

Hvem får tjenestepensjon etter de endrede reglene?

  • De som er født i 1963 og senere får endret tjenestepensjon. Du får opptjening etter de endrede opptjeningsreglene fra 2020 og beholder eventuell opptjening fra den gamle ordningen.
  • De som er født i årene 1954 til 1962 beholder tjenestepensjon etter dagens regler. Nye samordningsregler styrer hvordan offentlig tjenestepensjon skal beregnes sammen med den nye folketrygden.
  • De som er født i 1953 eller tidligere beholder gamle regler fullt ut både for tjenestepensjonen og folketrygden.

Lurer du på hva endrede regler betyr for deg?

Lønnsomt å jobbe lenger

Med dagens regler har du pensjonsmessig lite å tjene på å stå i jobb etter at du har full opptjening (30 år) i offentlig tjenestepensjon.

Med de endrede opptjeningsreglene tjener du opp alderspensjon i tjenestepensjonen for alle år du jobber frem til du fyller 75 år. Du kan ta ut pensjon fra du er 62 år og jobbe ved siden av uten at pensjonen blir redusert for arbeidsinntekten. Men, jo lenger du venter med å ta ut pensjon og jo lenger du jobber, desto høyere blir den årlige pensjonen din.

Du tjener opp pensjon etter de endrede reglene som en andel av lønnen. Alderspensjon som tjenes opp etter 2020, er uavhengig av folketrygden. Det vil si at KLP ikke skal beregne fradrag for alderspensjon fra folketrygden slik det gjøres med dagens regler om samordning.

Hvordan blir opptjeningen av alderspensjon?

Pensjonsopptjeningen blir fra 2020 i praksis svært lik reglene for folketrygden for de som er født i 1963 og senere. Det er satsene som blir forskjellig.

  • Alderspensjonen tjenes opp ved at 5,7 prosent av den årlige lønnen legges i en pensjonsbeholdning for tjenestepensjonen. Dette gjelder inntil 7,1 G (i dag 708.992 kr). 
  • For lønn du har mellom 7,1 G og 12 G (i dag 1.198.296 kr) får du en sats på 23,8 prosent. Satsen er høy fordi du ikke får opptjening i folketrygden utover 7,1 G.

G står for folketrygdens grunnbeløp og er på 99 858 kroner.

Pensjonsbeholdningen blir omregnet til en årlig pensjon ved å dele den på de såkalte delingstallene i folketrygden. Delingstall gjenspeiler forventet gjenstående levealder for ditt årskull ved uttak av pensjon. Pensjonen utbetales livsvarig.

Hvordan blir avtalefestet pensjon (AFP) etter de endrede reglene?

Dagens AFP for offentlig ansatte er en tidligpensjon man får mellom 62 og 67 år. Den blir redusert for arbeidsinntekt. De som er født i 1962 eller tidligere vil ha rett til dagens AFP.

Avtalefestet pensjon (AFP) for offentlig ansatte født 1963 og senere skal endres til å bli en livsvarig pensjon. Den nye AFP-en vil komme i tillegg til eventuell pensjon fra folketrygden, tjenestepensjon og/eller arbeidsinntekt. Dette er det samme prinsippet som gjelder i privat sektor. AFP-ytelsen tjenes opp ved at 4,21 prosent av lønn inntil 7,1 G legges i en pensjonsbeholdning. Lønn fra både privat og offentlig sektor tas med. AFP-beholdningen omregnes til pensjon ved å dele den på delingstallet på uttakstidspunktet slik som tjenestepensjonen. Jo lenger du venter med å ta ut AFP, jo høyere blir også AFP-utbetalingen per år.

Ny AFP i offentlig sektor blir i hovedtrekk mer lik AFP i privat sektor. Det blir også enklere å bytte jobb mellom offentlig og privat sektor med AFP uten å tape retten til AFP. Bytter du fra offentlig sektor til privat sektor uten AFP, kan du likevel miste retten til AFP.

Privat sektor forhandler for tiden om endringer i AFP. Det blir sannsynligvis endringer i AFP i privat sektor og det vil antageligvis føre til at det blir endringer for ny AFP i offentlig sektor.

Les mer om forslaget til livsvarig AFP og kvalifikasjonskravene du må oppfylle for å få AFP

Hva skjer om man ikke får AFP?

AFP er en kvalifikasjonsordning som blant annet krever at du står i jobb i en stilling med AFP for å få rett til AFP. De som ikke oppfyller kravene mister retten til AFP. De som ikke får AFP hverken i offentlig eller privat sektor kan få en «betinget tjenestepensjon» i stedet. Satsen for opptjening er 3 prosent, og det er bare opptjeningstid fra offentlig sektor som gjelder. 1963-kullet er det første årskullet som kan få denne og opptjeningen starter fra 2020. Det er ikke avklart om uføre skal få rett til betinget tjenestepensjon.

Hva skjer videre?

De nødvendige endringene vil bli gjennomført i lover og tariffavtaler. Du som er født i 1963 og senere kan beregne hva du får i pensjon i pensjonsveilederen på Min Side

Det blir ikke gjort endringer i uførepensjon eller etterlattepensjon.

Hva får de uføre i alderspensjon

Reglene om alderspensjon for uføre er ikke klare, men her er det vi vet

Hvordan blir de nye samordningsreglene

Stortinget har vedtatt nye regler for hvordan offentlig tjenestepensjon skal beregnes sammen med alderspensjon fra ny folketrygd. Det kan du lese mer om i «Hvordan blir de nye samordningsreglene».

Hvordan skal individuell garanti fases ut

Du kan lese mer om individuell garanti i på denne siden, hva er individuell garanti og hvordan skal den fases ut?

Interessante artikler

Ettertenksom brannmann på jobb
Hva med de som har særaldersgrense?

De som har særaldersgrense får en tidligpensjon på 66 prosent fra de slutter og frem til 67 år. Det er en midlertidig løsning. Partene forhandler om den langsiktige løsningen og skal bli enige i høst.

27.06.19

Hvordan blir endret offentlig tjenestepensjon for deg som er ung?

Benedikte Sageie (22) skal bli barnehagelærer. Hun får sannsynligvis beregnet pensjon ut fra endrede regler for offentlig tjenestepensjon. Se hva som blir annerledes for de unge med de nye reglene.

07.10.19

En av dem kan få mer i pensjon med endrede regler

Med endret offentlig tjenestepensjon lønner det seg å jobbe lenger. Se hvordan det slår ut for kollegaene Cathrine Fosso (50) og Berit Rønning Clausen (62).

16.09.19

Familie i fotgjengerfelt på vei over vei
Nye samordningsregler for offentlig tjenestepensjon

Stortinget vedtok i 2018 regler for hvordan offentlig tjenestepensjon skal beregnes sammen med alderspensjon fra ny folketrygd. Disse reglene gjør det mulig for KLP å beregne alderspensjonen for de som er født mellom 1954 og 1962.

07.10.19

Mannlig sykepleier sjekker refleks i kneet til gutt
Sier ja til ny tjenestepensjon

En samlet arbeidstakerside har sagt ja til ny offentlig tjenestepensjon

04.06.19