Bestefar med barnebarn på nakken

Avtalefestet pensjon (AFP) for deg som er født i 1962 eller tidligere

AFP for offentlig ansatte som er født i 1962 eller tidligere er en førtidspensjon du bare kan få mellom 62 og 67 år.

Du kan gå av og ta ut AFP tidligst fra og med måneden etter at du fyller 62 år. De fleste som går av med AFP får mellom 50 og 70 prosent av lønnen utbetalt i AFP. Logg inn på Min side og se hvor mye du kan få i vår Pensjonsveileder. 

Har jeg krav på AFP?

De fleste arbeidsgivere i det offentlige har avtale om AFP. Det er spesielle krav for å kunne gå av med AFP. I tillegg til at du er fylt 62 år må du redusere stillingsandelen din med minst 10 prosent av full stilling.

Det er flere vilkår for å ta ut AFP og de avhenger av om du tar ut denne pensjonen før eller etter 65 år. 

Les vilkårene for å få AFP.

Kan jeg gå av delvis med AFP?

Ja, dersom du og arbeidsgiveren din er enige om det kan du kan gå av delvis med AFP. Du må trappe ned minimum 10 prosent av full stilling. Du må oppgi en forventet framtidig inntekt. Du får pensjonen din gradert ut fra inntekt eller arbeidstid.

Kan jeg jobbe ved siden av AFP?

Du kan jobbe og motta AFP samtidig, du kan for eksempel jobbe i 50 prosent stilling og ta ut 50 prosent AFP. Men tar du ut full AFP blir AFP redusert for inntekt over 15.000 kroner i året eller arbeid som gir medlemskap i offentlig tjenestepensjonsordning. Pensjonen blir ikke redusert krone for krone mot arbeidsinntekt. Det vil derfor normalt lønne seg økonomisk å jobbe.

Hva skjer når jeg jobber ved siden av AFP?

Når du tar ut AFP får du et vedtak fra oss hvor du får vite hvordan pensjonen din er beregnet, og hva vi har lagt til grunn at du skal ha i arbeidsinntekt. Du får full AFP dersom du tjener mindre enn 15.000 kroner i året. Om inntekten din endrer seg mer enn toleransebeløpet på 15.000 kroner på årsbasis må du melde fra om dette på Min Side.

Dette må huske på når du jobber ved siden av AFP.

Hva skjer om jeg tjener mer enn jeg er har oppgitt?

KLP foretar etteroppgjør av all avtalefestet pensjon. Etteroppgjøret kan sammenlignes med skatteoppgjøret ditt. Når KLP mottar opplysninger om inntekten din fra skatteoppgjøret, blir den sammenlignet med den inntekten som din AFP er beregnet ut fra. 

Når sammenligningen er foretatt, får du et brev med informasjon om du har fått for mye eller for lite utbetalt pensjon. 

Er det en forskjell på mer enn 15.000 kroner mellom oppgitt inntekt og det du faktisk tjente, har du mottatt feil pensjon. Din AFP blir da beregnet korrekt i forhold til den inntekten du faktisk mottok. For mye utbetalt pensjon blir trukket fra din løpende pensjon. For lite pensjon blir etterbetalt.

Les mer om AFP-etteroppgjør.

Det er to former for AFP

Størrelsen på AFP avhenger av hvor mange år du har jobbet, stillingsprosenten og lønnen din. AFP blir redusert for arbeidsinntekt.

  1. Når du er mellom 62 og 65 år skal AFP beregnes som en alderspensjon fra folketrygden, med grunnpensjon basert på botid og tilleggspensjon basert på opptjening. AFP utgjør forenklet sett omtrent det samme som en alderspensjon fra folketrygden ved 67 år. Forskjellen er at AFP ikke levealdersjusteres. All pensjonsgivende inntekt i folketrygden blir lagt til grunn for beregningen. Du får også et AFP-tillegg på inntil 20.400 kroner per år. Går du av med AFP før 65 år får du godskrevet framtidige pensjonspoeng i folketrygden til og med det året du fyller 66 år. Dette kalles ofte for folketrygdberegnet AFP.
  2. Etter at du har fylt 65 år er to det alternative beregningsmåter for AFP. Du får enten AFP beregnet som en folketrygdberegnet AFP, eller AFP beregnet som en alderspensjon fra KLP. Har du rett til begge, får du den høyeste. I de fleste tilfeller utgjør AFP beregnet som en alderspensjon fra KLP 66 prosent av sluttlønnen din ved full opptjening. Full opptjening er til sammen 30 års medlemstid i KLP eller annen offentlig tjenestepensjonsordning. Har du mindre enn 30 års medlemstid blir pensjonen forholdsmessig redusert. AFP beregnet som en alderspensjon fra KLP kalles ofte for tjenestepensjonsberegnet AFP.

Hvor lenge får jeg AFP?

Du får AFP fram til og med den måneden du fyller 67 år. Har du tatt ut AFP, får du automatisk utbetalt alderspensjon fra KLP deretter, men du må huske å ta ut alderspensjon fra folketrygden (Nav) fra og med måneden etter at du fylte 67 år.

Dette må du gjøre for å få AFP

  1. Sjekk om du oppfyller vilkårene for å få AFP før du sier opp stillingen din.
  2. Bli enig med arbeidsgiveren din om tidspunkt for fratredelse fra stillingen din og eventuelt framtidig arbeid i redusert stilling.
  3. Du bør søke AFP 3 måneder før du ønsker å motta utbetaling av pensjonen. 

Sjekk hvor mye du kan få i pensjon

I vår pensjonsveileder på Min side kan du se hvor mye du kan få i pensjon fra KLP, folketrygden og andre pensjonsordninger.

Logg inn på Min Side

Lurer du på hvordan du bruker pensjonsveilederen?

Denne videoen gir den innføring i hvordan.

Pensjonister kan jobbe med koronapandemien uten å tape pensjon

Regjeringen har innført en unntaksregel slik at alders- og AFP-pensjonister som tar tjeneste i offentlig helsetjeneste for å møte et ekstraordinært personellbehov i forbindelse med korona-pandemien. kan jobbe uten å få pensjonen redusert.

Slik fungerer det

Spørsmål og svar om avtalefestet pensjon (AFP)

AFP for offentlig ansatte som er født i 1962 eller tidligere er en førtidspensjon du bare kan få mellom 62 og 67 år.

Du kan gå av og ta ut AFP tidligst fra og med måneden etter at du fyller 62 år. 

Du kan jobbe og motta AFP samtidig. Men er du født før 1963 og tar ut full AFP blir AFP redusert for inntekt over 15.000 kroner i året eller arbeid som gir medlemskap i offentlig tjenestepensjonsordning. Pensjonen blir ikke redusert krone for krone mot arbeidsinntekt. Det vil normalt lønne seg å jobbe.

Hva skjer når jeg jobber ved siden av AFP?

Når du tar ut AFP får du et vedtak fra oss hvor du får vite hvordan pensjonen din er beregnet, og hva vi har lagt til grunn at du skal ha i arbeidsinntekt. Du får full AFP dersom du tjener mindre enn 15.000 kroner i året. Om inntekten din endrer seg mer enn 15.000 kroner på årsbasis må du melde fra om dette på Min Side.

Dette må huske på når du jobber ved siden av AFP.

Har du rett til å ta ut alderspensjon fra KLP før du fyller 67, må du velge alderspensjon eller AFP. Dette valget kan du gjøre kun én gang. 

Hva du bør velge er avhengig av om du vil kombinere jobb og alderspensjon. Det er dessuten ulike regler for kombinasjon av pensjonen med ytelser fra NAV. Det er også ulike skatteregler for AFP og alderspensjon. Ta kontakt med oss for å få oversikt over alternativene dine. Du kan også simulere hva du vil få i alderspensjon  og AFP på pensjonsveilederen på Min side

Alderspensjon eller etterlattepensjon fra NAV
Disse ytelsene kan ikke kombineres med AFP fra KLP. Hvis du mottar en av disse ytelsene, må utbetalingen av denne ytelsen stanses før du kan motta utbetaling av AFP.

Arbeidsavklaringspenger eller uføretrygd fra NAV
Som hovedregel kan ikke disse ytelsene kombineres med AFP fra KLP. I noen tilfeller kan du motta uføreytelse fra NAV kombinert med AFP beregnet som alderspensjon fra KLP. Vilkårene for det er at du er fylt 65 år og har minst 10 års medlemskap i offentlig tjenestepensjonsordning etter fylte 50 år.

Dersom du mottar andre ytelser fra NAV enn de som er nevnt ovenfor og ønsker å ta ut AFP, råder vi deg til å undersøke med oss i KLP om du kan kombinere disse ytelsene.  

Når du fyller 67 år omregner KLP automatisk din AFP til en alderspensjon som vi samordner med din pensjon fra NAV. Du vil motta et brev om denne omregningen en måned før du fyller 67 år.

Vi gjør oppmerksom på at du selv må søke om uttak av alderspensjon i NAV. AFP blir ikke utbetalt samtidig med alderspensjon fra NAV. Du bør derfor ikke ta ut alderspensjon i NAV tidligere enn måneden etter at du fyller 67 år.

Dette er mulig etter fylte 65 år. Noen arbeidsgivere tilbyr arbeid på pensjonistlønn. Dersom du ønsker å jobbe på pensjonistvilkår må du avklare med arbeidsgiveren din om det lar seg gjøre. Du kan kombinere full opptjent AFP beregnet som alderspensjon fra KLP med arbeid på pensjonistlønn. Husk at du ikke tjener opp pensjon i tjenestepensjonsordningen ved arbeid på pensjonistvilkår. AFP beregnet etter folketrygdens regler kan ikke kombineres med pensjonistlønn.

Det er viktig at du registrerer den forventede inntekten din på min side. Da kan vi beregne korrekt pensjon for deg. Oppgir du ikke korrekt inntekt eller endringer i inntekten, blir det fanget opp i det årlige etteroppgjøret. Det kan føre til etterbetaling eller tilbakebetalingskrav.

Interessante artikler

Familiebilde av tre generasjoner som holder hendene til hverandre

Livsvarig AFP for 1963-kullet og yngre

01.03.21

Avtalefestet pensjon (AFP) i offentlig sektor blir endret fra og med 1963-kullet. Den blir endret fra en førtidspensjon som kan tas ut fra 62 til 67 år, til en livsvarig pensjon vi kaller for AFP-livsvarig.

Besteforeldre med barnebarn i parken.

Offentlig tjenestepensjon for nybegynnere

30.06.21

Det folk flest forbinder med offentlig tjenestepensjon er at den skal gi deg 66 prosent av lønnen i pensjon inkludert folketrygden. Tjenestepensjon + folketrygd = 66 prosent av sluttlønn.

Eldre kvinne sammen med hund i skogen

Alderspensjon for deg som er født mellom 1959 og 1962

08.07.21

Alderspensjon fra offentlig tjenestepensjon er avhengig av hvor mye du får fra folketrygden. Individuell garanti i offentlig tjenestepensjon blir gradvis utfaset og levealdersjusteringen får større betydning. Det samlede pensjonsnivået blir gradvis lavere enn 66 prosent av sluttlønn ved avgang ved 67 år.