Bestefar med barnebarn på nakken

Avtalefestet pensjon (AFP) for deg som er født i 1962 eller tidligere

Avtale festet pensjon (AFP) er en førtidspensjon du bare kan få mellom 62 og 67 år.

Du kan gå av og ta ut AFP tidligst fra og med måneden etter at du fyller 62 år. De fleste som går av med AFP får mellom 50 og 70 prosent av lønnen utbetalt i AFP. Logg inn på Min side og se hvor mye du kan få i vår Pensjonsveileder. 

Har jeg krav på AFP?

De fleste arbeidsgivere i det offentlige har avtale om AFP. Det er spesielle krav for å kunne gå av med AFP. I tillegg til at du er fylt 62 år må du redusere stillingsandelen din med minst 10 prosent av full stilling.

Det er flere vilkår for å ta ut AFP og de avhenger av om du tar ut denne pensjonen før eller etter 65 år. 

Kan jeg gå av delvis med AFP?

Ja, dersom du og arbeidsgiveren din er enige om det kan du kan gå av delvis med AFP. Du må trappe ned minimum 10 prosent av full stilling. Du må oppgi en forventet framtidig inntekt. Du får pensjonen din gradert ut fra inntekt eller arbeidstid.

Kan jeg jobbe ved siden av AFP?

Du kan jobbe og motta AFP samtidig, du kan for eksempel jobbe i 50 prosent stilling og ta ut 50 prosent AFP. Tar du ut full AFP blir AFP redusert for inntekt over et toleransebeløp eller arbeid som gir medlemskap i offentlig tjenestepensjonsordning.

Toleransebeløpet for AFP blir økt fra 15.000 kroner i 2021 til 30.000 kroner for 2022 i kommune- og helsesektoren. Det vil si at du kan ha en årlig arbeidsinntekt på 30.000 kroner uten avkortning av pensjonen i 2022.

Pensjonen blir regnet om i forhold til all pensjonsgivende inntekt om du tjener mer enn toleransebeløpet. Pensjonen blir ikke redusert krone for krone mot arbeidsinntekt. 

Hva skjer når jeg jobber ved siden av AFP?

Når du tar ut AFP får du et vedtak fra oss hvor du får vite hvordan pensjonen din er beregnet, og hva vi har lagt til grunn at du skal ha i arbeidsinntekt i tillegg til AFP. Du får full AFP dersom du tjener mindre enn 30.000 kroner i året fra 2022. Om inntekten din endrer seg mer enn toleransebeløpet på 30.000 kroner på årsbasis må du melde fra om dette på Min Side.

Hva skjer om jeg tjener mer enn jeg er har oppgitt?

KLP foretar etteroppgjør av avtalefestet pensjon. Etteroppgjøret for AFP kan sammenlignes med skatteoppgjøret ditt. Når KLP mottar opplysninger om inntekten din fra skatteoppgjøret, blir den sammenlignet med den inntekten som din AFP er beregnet ut fra. 

Når sammenligningen er foretatt, får du et brev med informasjon om du har fått for mye eller for lite utbetalt pensjon. 

Er det en forskjell på mer enn 30.000 kroner (fra 2022) mellom oppgitt inntekt og det du faktisk tjente, har du mottatt feil pensjon. Din AFP blir da beregnet korrekt i forhold til den inntekten du faktisk mottok. For mye utbetalt pensjon blir trukket fra din løpende pensjon. For lite pensjon blir etterbetalt.

Det er to former for AFP

Størrelsen på AFP avhenger av hvor mange år du har jobbet, stillingsprosenten og lønnen din. AFP blir redusert for arbeidsinntekt.

  1. Når du er mellom 62 og 65 år skal AFP beregnes som en alderspensjon fra folketrygden, med grunnpensjon basert på botid (trygdetid) og tilleggspensjon basert på opptjening. AFP utgjør forenklet sett omtrent det samme som en gammel alderspensjon fra folketrygden ved 67 år slik den ble beregnet til og med 1953-årskullet. Forskjellen er at AFP ikke levealdersjusteres. All pensjonsgivende inntekt i folketrygden blir lagt til grunn for beregningen. Du får også et AFP-tillegg på 20.400 kroner per år. Går du av med AFP før 65 år får du godskrevet framtidige pensjonspoeng i folketrygden til og med det året du fyller 66 år. Dette kalles ofte for folketrygdberegnet AFP.
  2. Etter at du har fylt 65 år er to det alternative beregningsmåter for AFP. Du får enten AFP beregnet som en folketrygdberegnet AFP, eller AFP beregnet som en alderspensjon fra KLP. Har du rett til begge, får du den høyeste. I de fleste tilfeller utgjør AFP beregnet som en alderspensjon fra KLP 66 prosent av sluttlønnen din ved full opptjening. Full opptjening er til sammen 30 års medlemstid i KLP eller annen offentlig tjenestepensjonsordning. Har du mindre enn 30 års medlemstid blir pensjonen forholdsmessig redusert. AFP beregnet som en alderspensjon fra KLP kalles ofte for tjenestepensjonsberegnet AFP.

Får du AFP beregnet som en alderspensjon fra KLP fra 65 år kan den gi deg mer i pensjon, men den blir også avkortet i forhold til inntekt på samme måte som alderspensjon

Hvor lenge får jeg AFP?

Du får AFP fram til og med den måneden du fyller 67 år. Har du tatt ut AFP, får du automatisk utbetalt alderspensjon fra KLP deretter, men du må huske å ta ut alderspensjon fra folketrygden (Nav) fra og med måneden etter at du fylte 67 år.

Dette må du gjøre for å få AFP

  1. Sjekk om du oppfyller vilkårene for å få AFP før du sier opp stillingen din.
  2. Bli enig med arbeidsgiveren din om tidspunkt for fratredelse fra stillingen din og eventuelt framtidig arbeid i redusert stilling.
  3. Du bør søke AFP 3 måneder før du ønsker å motta utbetaling av pensjonen.

Sjekk hvor mye du kan få i pensjon

I vår pensjonskalkulator på Min side kan du se hvor mye du kan få i pensjon fra KLP, folketrygden og andre pensjonsordninger. Sjekk hvordan pensjonen din fra KLP øker eller synker om du jobber noen måneder eller år etter 67 år.

Logg inn på Min side

Lurer du på hvordan du bruker pensjonskalkulatoren?