Bestefar med barnebarn på nakken

Avtalefestet pensjon (AFP) for deg som er født i 1962 eller tidligere

AFP for offentlig ansatte som er født i 1962 eller tidligere er en førtidspensjon du bare kan få mellom 62 og 67 år.

Når kan jeg gå av?

Du kan gå av og ta ut AFP tidligst fra og med måneden etter at du fyller 62 år.  

Har jeg krav på AFP?

De fleste arbeidsgivere i det offentlige har avtale om AFP. Det er spesielle krav for å kunne gå av med AFP. I tillegg til at du er fylt 62 år må du redusere stillingsandelen din med minst 10 prosent av full stilling Det vil si at hvis du jobber 100 prosent må du minst gå ned til 90 prosent stilling. Jobber du for eksempel 50 prosent må du redusere stillingen til 40 prosent. .

Det er flere vilkår for å ta ut AFP og de avhenger av om du tar ut denne pensjonen før eller etter 65 år. Les vilkårene her.

Hvor mye får jeg?

Størrelsen på AFP avhenger av hvor mange år du har jobbet, stillingsprosenten og lønnen din. AFP blir redusert for arbeidsinntekt.

Det er to former for AFP.

  1. Når du er mellom 62 og 65 år skal AFP beregnes ut fra trygdetid og opptjente pensjonspoeng i folketrygden. All inntekt du har hatt som er pensjonsgivende i folketrygden blir lagt til grunn for pensjonen. Forenklet sett utgjør det omtrent  det samme som en alderspensjon fra folketrygden ved 67 år. Du får også et AFP-tillegg på inntil 20.400 kroner per år. 
  2. Etter at du har fylt 65 år er to det alternative beregningsmåter for AFP. Du får enten AFP beregnet etter folketrygdens regelverk, eller AFP beregnet som en alderspensjon fra KLP. Hvis du har rett til begge, får du den høyeste. I de fleste tilfeller utgjør AFP beregnet som en alderspensjon 66 prosent av sluttlønnen din ved full opptjening.

Full opptjening er til sammen 30 års medlemstid i KLP eller annen offentlig tjenestepensjonsordning. Har du mindre enn 30 års medlemstid blir pensjonen forholdsmessig redusert.

Hvor lenge får jeg AFP?

Du får AFP fram til og med den måneden du fyller 67 år. Dersom du har tatt ut AFP får du automatisk utbetalt alderspensjon fra KLP, men du må huske å ta ut alderspensjon fra folketrygden (Nav).

Dette må du gjøre for å få AFP

  1. Sjekk om du oppfyller vilkårene for å få AFP før du sier opp stillingen din.
  2. Bli enig med arbeidsgiveren din om tidspunkt for fratredelse fra stillingen din og eventuelt framtidig arbeid i redusert stilling.
  3. Du bør søke AFP 3 måneder før du ønsker å motta utbetaling av pensjonen. 

Slik søker du

Du kan søke om AFP på Min Side. Har du spørsmål rundt hvordan du søker kan du sjekke hvordan og hva du må ha klart under «slik søker du pensjon».

Kan jeg jobbe ved siden av AFP?

Du kan jobbe og motta AFP samtidig, men vær klar over at AFP blir redusert for inntekt over 15.000 kroner i året eller arbeid som gir medlemskap i offentlig tjenestepensjonsordning. Pensjonen blir ikke redusert krone for krone mot arbeidsinntekt. Det vil normalt lønne seg å jobbe.

Hva skjer når jeg jobber ved siden av AFP?

Når du tar ut AFP får du et vedtak fra oss hvor du får vite hvordan pensjonen din er beregnet, og hva vi har lagt til grunn at du skal ha i arbeidsinntekt. Du får full AFP dersom du tjener mindre enn 15.000 kroner i året. Om inntekten din endrer seg mer enn 15.000 kroner på årsbasis må du melde fra om dette på Min Side.

Dette må huske på når du jobber ved siden av AFP.

Pensjonsverktøy og relevant informasjon

Spørsmål og svar

Har du rett til å ta ut alderspensjon fra KLP før du fyller 67, må du velge alderspensjon eller AFP. Dette valget kan du gjøre kun én gang. 

Hva du bør velge er avhengig av om du vil kombinere jobb og alderspensjon. Det er dessuten ulike regler for kombinasjon av pensjonen med ytelser fra NAV. Det er også ulike skatteregler for AFP og alderspensjon. Ta kontakt med oss for å få oversikt over alternativene dine. Du kan også simulere hva du vil få i alderspensjon  og AFP på pensjonsveilederen på Min side

Ja, dersom du og arbeidsgiveren din er enige om det kan du kan gå av delvis med AFP. Du må trappe ned minimum 10 prosent av full stilling. Du må oppgi en forventet framtidig inntekt. Du får pensjonen din gradert ut fra inntekt.

Det er viktig at du registrerer den forventede inntekten din på min side. Da kan pensjonen din justeres. Hvis du ikke oppgir endringer i inntekten blir det fanget opp i det årlige etteroppgjøret - det vil påvirke størrelsen på den fremtidige pensjonen din.

Dette er mulig etter fylte 65 år. Noen arbeidsgivere tilbyr arbeid på pensjonistlønn. Dersom du ønsker å jobbe på pensjonistvilkår må du avklare med arbeidsgiveren din om det lar seg gjøre. Du kan kombinere full opptjent AFP beregnet som alderspensjon fra KLP med arbeid på pensjonistlønn. Husk at du ikke tjener opp pensjon i tjenestepensjonsordningen ved arbeid på pensjonistvilkår. AFP beregnet etter folketrygdens regler kan ikke kombineres med pensjonistlønn.

Utbetalingsdatoer og regler om skatt

Sjekk vanlige spørsmål om skatt og se våre utbetalingsdatoer

Sjekk utbetalingsdatoer

Les også disse artiklene

Familiebilde av tre generasjoner som holder hendene til hverandre

Livsvarig AFP for 1963-kullet og yngre

Avtalefestet pensjon (AFP) i offentlig sektor blir endret fra og med 1963-kullet. Den blir endret fra en førtidspensjon som kan tas ut fra 62 til 67 år, til en livsvarig pensjon vi kaller for AFP-livsvarig.

13.02.20

Besteforeldre med barnebarn i parken.

Offentlig tjenestepensjon for nybegynnere

Det folk flest forbinder med offentlig tjenestepensjon er en avtale som skal gi deg 66 prosent av lønnen i pensjon inkludert folketrygden. Tjenestepensjon + folketrygd = 66% av sluttlønn.

20.12.19

Tre generasjoner på skogstur.

Endret offentlig tjenestepensjon

Se hvordan opptjeningsreglene for alderspensjon i offentlig tjenestepensjon blir fra 2020 for de som er født i 1963 eller senere.

05.02.20