Alderspensjon

Alderspensjon er det du skal leve av når du blir pensjonist. Hver måned setter arbeidsgiveren din av penger til pensjon. Pensjon er noe du tjener opp gjennom hele yrkeslivet.

Offentlig tjenestepensjon

Pensjon fra arbeidsgiver kalles for tjenestepensjon. Offentlig ansatte har offentlig tjenestepensjon. Denne pensjonen kommer i tillegg til pensjon fra folketrygden. Her kan du lese mer om alderspensjon i offentlig tjenestepensjon.

Les også om offentlig tjenestepensjon for nybegynnere.

Når kan jeg ta ut pensjon?

Alle kan ta ut alderspensjon fra KLP når de fyller 67 år. Noen kan ta ut alderspensjon fra KLP tidligere hvis de har en stilling med særaldersgrense. Dersom du har særaldersgrense kan du ta ut alderspensjon inntil tre år før aldersgrensen din. Da må summen av alderen din og medlemstiden i offentlig tjenestepensjonsordning være minst 85 år. I KLP er særaldersgrensene 60 eller 65 år  Minimumskrav for å ta ut pensjon er at du redusere stillingsandelen din med minst 10 prosentpoeng.

Hva med AFP

Det går også an å gå av tidligere med AFP som i offentlig tjenestepensjon er en førtidspensjon for arbeidstakere som ønsker å trappe ned eller gå av helt, før de når aldersgrensen for stillingen sin. Du kan ta ut AFP mellom 62 og 67 år. Vær klar over at denne AFP-ordningen gjelder for alle som er født i 1962 eller tidligere.

De som er født i 1963 eller senere skal få en ny livsvarig AFP.

Hva får jeg?

Alle har rett på alderspensjon fra folketrygden (NAV). Er du medlem i KLP eller en annen offentlig tjenestepensjonsordning, kan du få pensjon fra denne i tillegg. Alderspensjon fra NAV og KLP skal til sammen og litt forenklet gi deg 66 prosent av lønnen din når du går av med alderspensjon. De som er født i 1958 eller tidligere og som har full medlemstid kan regne med å få dette i samlet alderspensjon ved uttak fra 67 år. De har nemlig en individuell garanti som du kan lese mer om i Hva er individuell garanti.

Hva er full medlemstid?

For å få full medlemstid i offentlige pensjonsordninger, fra KLP, SPK eller pensjonskasser. Medlemstid i disse blir lagt sammen. Full medlemstid er 30 år om du står i jobb med offentlig tjenestepensjon til du går av med pensjon. Husk også at «full opptjening» legger til grunn at du har en gjennomsnittlig stillingsprosent på 100 prosent i 30 år. Reglene om full medlemstid gjelder til og med 1962-kullet. 

Hvis du ikke er medlem i KLP i dag, men har vært det tidligere, les om mulighetene dine.

Er du født i 1963 eller senere?

De som er født i 1963 eller senere får opptjening til alderspensjon i en såkalt «alleårsmodell» og starter opptjening i den fra 2020. Du kan lese mer om den i Endret offentlig tjenestepensjon.

Pensjonsrettigheter fra tidligere arbeidsforhold i privat sektor

Har du pensjonsopptjening fra tidligere arbeidsforhold i privat sektor kommer det på toppen. Du kan sjekke dette på norskpensjon.no. Du kan sjekke om du er, eller har vært, medlem i KLP, på Min Side. Her kan du også finne ut av hvor mye du får i pensjon.

Dette må du gjøre for å få alderspensjon

  1. Sjekk når du kan ta ut pensjon
  2. Bli enig med arbeidsgiver om tidspunktet du ønsker å gå av med pensjon.
  3. Gå inn på Min Side og søk om alderspensjon fra KLP tre måneder før du ønsker å få pensjonen utbetalt. Du kan lese mer om søknadsprosessen på våre sider «søk om pensjon».

Kan jeg jobbe samtidig som jeg får pensjon?

Du kan jobbe uten at det påvirker alderspensjonen din fra offentlig tjenestepensjon, så lenge du jobber hos en arbeidsgiver som ikke har offentlig tjenestepensjon. Gjør du det meldes du inn i pensjonsordningen igjen og pensjonen din kan bli redusert. Har arbeidsgiveren din har en avtale om pensjonistvilkår, kan du kan likevel jobbe i det offentlige uten at det påvirker pensjonen din. Unntaket er sykepleiere og leger, som har egne regler. Les mer om jobb og alderspensjon.

Alderspensjon fra 2020 for de som er født i 1963 eller senere

Vær klar over at de som er født i 1963 eller senere får større grad av fleksibilitet. Det vil si at de kan ta ut alderspensjon mellom 62 og 75 år og fortsette å jobbe uten at pensjonen blir redusert. Men den årlige pensjonen blir vesentlig større om de utsetter uttaket. De vil også kunne tjene opp alderspensjon helt til de blir 75 år. Du kan lese mer i Endret offentlig tjenestepensjon

Nyttig informasjon

Offentlig tjenestepensjon for nybegynnere

Det folk flest forbinder med offentlig tjenestepensjon er en avtale som skal gi deg 66 prosent av lønnen i pensjon inkludert folketrygden. Tjenestepensjon + folketrygd = 66% av sluttlønn.

06.11.19

Endret offentlig tjenestepensjon

Se hvordan endrede opptjeningsregler for alderspensjon i offentlig tjenestepensjon blir.

22.10.19

Jobb og alderspensjon

Her får du en oversikt over mulighetene for å kombinere jobb og alderspensjon fra KLP.

07.11.19

Jobbe etter 67 år? Dette bør du vite om pensjonen din

Hvor lenge det lønner seg å jobbe etter fylte 67 år, er individuelt. Men sjekk hva som skjer med pensjonen din før du tar beslutningen for hvor lenge du skal jobbe.

09.09.19

Aldersgrenser i KLP

Aldersgrensen for stillingen din bestemmer når du kan ta ut alderspensjon.

17.06.19

Utbetalingsdatoer og skatt

Lurer du på hvilke datoer som gjelder for pensjonsutbetaling? Har du spørsmål om skatteregler?

Se datoer for pensjonsutbetaling

Les om pensjon og skatt

Spørsmål og svar

Som medlem i KLP kan du logge deg inn på Min Side og få en foreløpig beregning av KLP-pensjonen din. Her kan du også se hva du får fra NAV.  

Eventuell opptjeningstid fra Statens pensjonskasse er med, men opptjeningstid i andre offentlig pensjonskasser, slik som for eksempel Oslo Kommune er ikke med. Gir du oss aksept for det, kan vi innhente informasjon om øvrige pensjonsavtaler direkte fra Norsk Pensjon. De aller fleste pensjonsleverandører leverer informasjon til Norsk Pensjon.

Har du rett til å ta ut alderspensjon fra KLP før du fyller 67, må du velge alderspensjon eller AFP. Dette valget kan du gjøre kun én gang. 

Hva du bør velge er avhengig av om du vil kombinere jobb og alderspensjon. Det er dessuten ulike regler for kombinasjon av pensjonen med ytelser fra NAV. Det er også ulike skatteregler for AFP og alderspensjon. Ta kontakt med oss for å få oversikt over alternativene dine.

Aldersgrensene følger den stillingen du har og sier noe om innholdet i jobben, hvor lenge du har rett til å være i jobben og når du senest kan gå av med alderspensjon.

Du kan ta ut alderspensjon inntil tre år før du når aldersgrensen for stillingen din. Den generelle aldersgrensen i KLPs pensjonsordning er 70 år. Noen yrker har også særaldersgrense som gjør at de kan gå av med alderspensjon før 67 år. Les mer om dette her.

Hvorvidt du velger å ta ut alderspensjonen fra NAV før du fyller 67 år, er ditt individuelle valg. Det kommer an på livssituasjonen og helsen din. Den årlige pensjonen beregnes ut fra hvor gammel du er når du velger å ta den ut, og forventet levealder for ditt årskull. Jo lenger du venter før du tar ut alderspensjon i NAV, desto høyere blir pensjonen. Det er viktig å være obs på at det kan påvirke din totale pensjon ved at den blir lavere den dagen du slutter å jobbe, og tar ut pensjon fra KLP. Årsaken til dette er at KLP ikke kompenserer for at du startet uttak av pensjon fra NAV før du var 67 år.

Fra du fyller 67 år samordnes alderspensjonen med alderspensjonen du får fra NAV

Samordning betyr at vi reduserer pensjonen fordi du også får alderspensjon fra NAV. Alderspensjonen fra NAV utbetales i sin helhet. Dersom du har tatt ut alderspensjon fra NAV før du tar ut alderspensjon fra KLP, vil vi likevel beregne pensjonen fra KLP som om du tok ut pensjonene på samme tidspunkt. Eller sagt på en annen måte: Pensjonen fra KLP kompenserer ikke for at du har begynt å ta ut alderspensjonen fra NAV på en tidligere tidspunkt.

Alderspensjonen blir levealdersjustert. Det vil si at den årlige pensjonen blir redusert fordi levealderen i Norge øker.

Vær oppmerksom på at pensjonen din fra KLP kan bli lavere dersom du utsetter uttaket av alderspensjonen, særlig hvis du har opptjent full pensjon.

Inntekten din blir høyere, fordi lønn utgjør mer enn pensjon. Men vær oppmerksom på at dersom du har full opptjening (30 år) og fortsetter å jobbe kan den framtidige pensjonen din bli redusert.

Ja alderspensjonen, fra KLP er livsvarig. Pensjonen blir redusert eller kan stoppe om du begynner i en stilling som gir deg et nytt medlemskap i en offentlig tjenestepensjonsordning.

Pensjonistlønn er en fast timesats som arbeidsgiver utbetaler til alderspensjonister som vil jobbe ved siden av full pensjon. Hvis du jobber på pensjonistlønn, meldes du ikke inn i pensjonsordningen til KLP og pensjonen din blir ikke redusert. Du kan jobbe på pensjonistvilkår om tariffavtalen tillater det og arbeidsgiveren ønsker å tilby det. Sjekk derfor med arbeidsgiveren din om du kan jobbe på pensjonistlønn og hvor mye det utgjør.