Bestefar med barnebarn på nakken

Avtalefestet pensjon (AFP)

Avtalefestet pensjon (AFP) er en pensjon for deg som ønsker å gå av med pensjon helt eller delvis før 67 år, men tidligst fra du er 62 år.

Offentlig tjenestepensjon

Om avtalefestet pensjon (AFP).

Når kan jeg gå av?

Du kan gå av og ta ut AFP tidligst fra du er 62 år.  

Har jeg krav på AFP?

De fleste arbeidsgivere i det offentlige har avtale om AFP. Det er spesielle krav for å kunne gå av med AFP.  I tillegg til at du er fylt 62 år må du redusere stillingsandelen din med minst 10 prosent av full stilling Det vil si at hvis du jobber 100 prosent må du minst gå ned til 90 prosent stilling. Jobber du for eksempel 50 prosent må du redusere stillingen til 40 prosent. .

Det er flere vilkår for å ta ut AFP og de avhenger av om du tar ut denne pensjonen før eller etter 65 år. Les vilkårene her.

Hvor mye får jeg?

Størrelsen på AFP  avhenger av hvor mange år du har jobbet, stillingsprosenten og lønnen din.

Det er to former for AFP.

  1. Når du er mellom 62 og 65 år skal AFP alltid beregnes etter folketrygdens regelverk. All inntekt du har hatt som er pensjonsgivende i folketrygden blir lagt til grunn for pensjonen. Du får også et AFP-tillegg på inntil 20 400 kroner per år. Du kan kontakte NAV for å få oppgitt hvor mye du vil få i AFP.
  2. Etter at du har fylt 65 år er to det alternative beregningsmåter for AFP. Du får enten AFP beregnet etter folketrygdens regelverk, eller AFP beregnet som en alderspensjon fra KLP. Hvis du har rett til begge, får du den høyeste. I de fleste tilfeller utgjør AFP beregnet som en alderspensjon 66 prosent av sluttlønnen din ved full opptjening.

Full opptjening er til sammen 30 års medlemstid i KLP eller annen offentlig tjenestepensjonsordning. Hvis du har mindre enn 30 års medlemstid blir pensjonen forholdsmessig redusert.

Hvor lenge får jeg AFP?

Du får AFP fram til du fyller 67 år. Dersom du mottar AFP og har rett til alderspensjon fra KLP får du alderspensjon fra måneden etter fylte 67 år. Du trenger ikke søke KLP om alderspensjon.

Dette må du gjøre for å få AFP

  1. Sjekk om du oppfyller vilkårene for å få AFP før du sier opp stillingen din
  2. Bli enig med arbeidsgiveren din om tidspunkt for fratredelse fra stillingen din.
  3. Du bør søke AFP 3 måneder før du ønsker å motta utbetaling av pensjonen. 

Slik søker du

Du kan søke om AFP på Min Side. Har du spørsmål rundt hvordan du søker kan du sjekke hvordan og hva du må ha klart under "slik søker du pensjon".

Kan jeg jobbe ved siden av AFP?

Mottar du AFP beregnet etter folketrygdens regelverk kan du bare tjene inntil 15 000 kroner i året uten at pensjonen din blir redusert. Mottar du AFP beregnet som alderspensjon gjelder de samme reglene som når du har inntekt ved siden av vanlig alderspensjon.

Hva skjer når jeg jobber ved siden av AFP?

Når du tar ut AFP får du et vedtak fra oss hvor du får vite hvordan pensjonen din er beregnet, og hva vi har lagt til grunn at du skal ha i arbeidsinntekt. Du får full AFP dersom du tjener mindre enn 15 000 kroner i året. Om inntekten din endrer seg mer enn 15 000 kroner på årsbasis må du melde fra om dette på Min Side.

Dette må huske på når du jobber ved siden av AFP.

Pensjonsverktøy og relevant informasjon

Spørsmål og svar

Har du rett til å ta ut alderspensjon fra KLP før du fyller 67, må du velge alderspensjon eller AFP. Dette valget kan du gjøre kun én gang. 

Hva du bør velge er avhengig av om du vil kombinere jobb og alderspensjon. Det er dessuten ulike regler for kombinasjon av pensjonen med ytelser fra NAV. Det er også ulike skatteregler for AFP og alderspensjon.  Ta kontakt med oss for å få oversikt over alternativene dine. Du kan også simulere hva du vil få i alderspensjon  og AFP på  pensjonsveilederen på Min side

Er du mellom 62 og 65 år blir AFP tilnærmet det samme beløpet som du ville ha tjent opp som alderspensjon i folketrygden hvis du hadde fortsatt å jobbe fram til 67 år. Du kan sjekke dette på pensjonskalkulatoren til NAV.
Dessuten får du et AFP-tillegg på 20 400 kroner i året. Er du mellom 65 og 67 år kan AFP beregnes som alderspensjon fra KLP. Pensjonen utgjør da 66 prosent av ditt pensjonsgrunnlag ved full opptjening.

Ja, dersom du og arbeidsgiveren din er enige om det kan du kan gå av delvis med AFP. Du må trappe ned minimum 10 prosent av full stilling.  Du må oppgi en forventet framtidig inntekt. Du får pensjonen din gradert ut fra inntekt eller etter de samme reglene som når du har inntekt ved siden av vanlig alderspensjon. Les mer om hva som regnes som inntekt.

Reglene er forskjellige avhengig av om du mottar AFP beregnet etter folketrygdens regelverk eller beregnet som alderspensjon fra KLP. Mottar du AFP beregnet etter folketrygdens regelverk kan du bare tjene inntil 15 000 kroner i året uten at pensjonen din blir redusert. Mottar du AFP beregnet som alderspensjon gjelder de samme reglene som når du harinntekt ved siden av vanlig alderspensjon. KLP sørger for at du får utbetalt den AFP som gir deg høyest utbetaling. Derfor er det viktig av vi har riktige opplysninger om inntekt og hvor du jobber.

Det er viktig at du registrerer den forventede inntekten din på min side. Da kan pensjonen din justeres. Hvis du ikke oppgir endringer i inntekten vil det bli fanget opp i det årlige etteroppgjøret - det vil påvirke størrelsen på den fremtidige pensjonen din.

Utbetalingsdatoer og regler om skatt

Sjekk vanlige spørsmål om skatt og se våre utbetalingsdatoer

Sjekk utbetalingsdatoer