Hyller med langstøvler

Slik jobber vi transparent

«Åpen» er en av KLPs kjerneverdier, og en av grunnpilarene for vårt arbeid med samfunnsansvar. Vi skal være så åpne og transparente som mulig, fordi vi tror det gir vårt arbeid større påvirkning og effekt. Vi håper og tror også at det kan bidra til videreutvikling i bransjen.   

Vår tilnærming til rapportering

Åpenhet er en av grunnpilarene for vårt arbeid. KLP skal være så åpen og transparent som mulig, fordi vi tror det gir vårt arbeid større påvirkning og effekt. Vi håper og tror også at det kan bidra til videreutvikling i bransjen.  

Som et gjensidig eid selskap, er KLPs kunder også våre eiere. Det gir en tett og nær dialog, og det gjør oss vårt ansvar bevisst. Vi skal være offentlig sektors foretrukne leverandør av pensjon, og vårt oppdrag er å levere trygg og konkurransedyktig pensjon og avkastning.

Rapporter

Høringsuttalelser

2020

 • Høring om regelverket for garanterte pensjonsprodukter. Høring

2019

 • Endringer i reglene om kursreguleringsfond ved flytting av kollektive livsforsikringsavtaler. Høring

2017

 • Evalueringsrapport om land-for-land rapporteringsregelverket (2017): Høringhøringssvar 

2016

2020

 • Forlengelse av midlertidig unntak fra avkortingsreglene for offentlig AFP og alderspensjon fra tre lovfestede tjenestepensjonsordninger som følge av Covid-19. Høring
   
 • Forskrift om unntak i samordningsberegningen for inntekt som stammer fra tjeneste i forbindelse med Covid-19. Høring

2019

 • Forslag til endringer i bl.a. lov om Statens pensjonskasse (behandling av personopplysninger). Høring

 • Tilpasning av ektefellepensjon fra offentlig tjenestepensjonsordning til alderspensjon fra folketrygden opptjent etter nye regler. Høring

 • Forslag til utfasing av forsørgingstillegg til alderspensjon i folketrygden. Høring

 • Alderspensjon til tidligere mottakere av uføretrygd. Høring

 • Forslag til endringer i arbeids- og velferdsforvaltningsloven, lov om Statens pensjonskasse, sosialtjenesteloven, lov om pensjonstrygd for sjømenn og lov om pensjonstrygd for fiskere (behandling av personopplysninger). Høring
   
 • Forslag til ny tjenestepensjon til ansatte i offentlig sektor. Høring

2018

 • Høring om regler for samordning av offentlig tjenestepensjon med alderspensjon fra folketrygden opptjent etter nye regler (2018); Høring, høringssvar
   
 • Høring om egen pensjonskonto (2018): Høring, høringssvar

2017

 • Høring av NOU 2016:2 Ideell opprydning. Høring, høringssvar
   
 • Høring NOU 2017:3 Folketrygdens ytelser til etterlatte- forslag til reform. Høring, høringssvar
   
 • Utkast til endringer i forskrift om overgangsregler for uførepensjon fra lovfestet offentlig tjenestepensjonsordning som er innvilget med virkningstidspunkt før 1. januar 2015. Høringhøringssvar
   
 • Tilpasning av alderspensjon fra offentlig tjenestepensjonsordning til alderspensjon fra Folketrygden opptjent etter nye regler - levealdersjustering og samordning. Høring, høringssvar

2016

 • Utkast til endringer i forskrift om reduksjon av uførepensjon fra lovfestet offentlig tjenestepensjonsordning på grunn av inntekt og om etteroppgjør. Høringhøringssvar

2018

 • Forslag til endringer i Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse: Høring, høringssvar

2019

 • Forslag til endring av forskrift om tilskudd til visse virksomheter med offentlig tjenestepensjonsordning som har levert spesialisthelsetjenester og statlige barneverntjenester. Høring

2019

 • Endringer i NRS 6 Pensjonskostnader. Høring