Illustrasjonsbilde: Hylle med langstøvler

Slik jobber vi transparent

«Åpen» er en av KLPs kjerneverdier, og en av grunnpilarene for vårt arbeid med samfunnsansvar. Vi skal være så åpne og transparente som mulig, fordi vi tror det gir vårt arbeid større påvirkning og effekt. Vi håper og tror også at det kan bidra til videreutvikling i bransjen.   

Vår tilnærming til rapportering

Åpenhet er en av grunnpilarene for vårt arbeid. KLP skal være så åpen og transparent som mulig, fordi vi tror det gir vårt arbeid større påvirkning og effekt. Vi håper og tror også at det kan bidra til videreutvikling i bransjen.  

Som et gjensidig eid selskap, er KLPs kunder også våre eiere. Det gir en tett og nær dialog, og det gjør oss vårt ansvar bevisst. Vi skal være offentlig sektors foretrukne leverandør av pensjon, og vårt oppdrag er å levere trygg og konkurransedyktig pensjon og avkastning.

Rapporter

Dialog med investeringsselskaper

Nordic Engagement Cooperations

Slik stemte KLP og KLP-fondene

Selskaper KLP har utelukket

Høringsuttalelser

2020

Høring om regelverket for garanterte pensjonsprodukter. Høring

2019

Endringer i reglene om kursreguleringsfond ved flytting av kollektive livsforsikringsavtaler. Høring

2017

Evalueringsrapport om land-for-land rapporteringsregelverket (2017): Høringhøringssvar 

2016

Land-for-land-rapportering for skatteformål. Høringhøringssvar 

Forslag til forskrifter til Finansforetaksloven. Høringhøringssvar 

Regnskapslovutvalgets utredning om Regnskapslovens bestemmelser om årsberetning mv. Høringhøringssvar

2022

Høring-regelverksoppfolging-av-etterlattereformen-i-folketrygden.-forslag-til-lovendringer-og-forskriftsutkast

Høringssvar: Høring-nou-2022-7-et-forbedret-pensjonssystem 

Høring - fjerning av minstegrense for rett til medlemskap i sykepleierordningen og i SPK

Høring: Forslag til endringer i regelverket for arbeidsavklaringspenger

2021

Høring – forslag til endringer i bestemmelser om regulering av pensjon

Forslag til nytt unntak fra maksimal varighet for arbeidsavklaringspenger

Forslag til nye regler for reduksjon av uføreytelser fra folketrygden og offentlige og private tjenestepensjonsordninger

2020

Forlengelse av midlertidig unntak fra avkortingsreglene for offentlig AFP og alderspensjon fra tre lovfestede tjenestepensjonsordninger som følge av Covid-19

Forskrift om unntak i samordningsberegningen for inntekt som stammer fra tjeneste i forbindelse med Covid-19.

2019

Forslag til endringer i bl.a. lov om Statens pensjonskasse (behandling av personopplysninger).

Tilpasning av ektefellepensjon fra offentlig tjenestepensjonsordning til alderspensjon fra folketrygden opptjent etter nye regler.

Forslag til utfasing av forsørgingstillegg til alderspensjon i folketrygden.

Alderspensjon til tidligere mottakere av uføretrygd.

Forslag til endringer i arbeids- og velferdsforvaltningsloven, lov om Statens pensjonskasse, sosialtjenesteloven, lov om pensjonstrygd for sjømenn og lov om pensjonstrygd for fiskere (behandling av personopplysninger).

Forslag til ny tjenestepensjon til ansatte i offentlig sektor.

2018

Høring om regler for samordning av offentlig tjenestepensjon med alderspensjon fra folketrygden opptjent etter nye regler (2018); Høring, høringssvar

Høring om egen pensjonskonto (2018): Høring, høringssvar

2017

Høring av NOU 2016:2 Ideell opprydning. Høring, høringssvar 

Høring NOU 2017:3 Folketrygdens ytelser til etterlatte- forslag til reform. Høring, høringssvar 

Utkast til endringer i forskrift om overgangsregler for uførepensjon fra lovfestet offentlig tjenestepensjonsordning som er innvilget med virkningstidspunkt før 1. januar 2015. Høringhøringssvar 

Tilpasning av alderspensjon fra offentlig tjenestepensjonsordning til alderspensjon fra Folketrygden opptjent etter nye regler - levealdersjustering og samordning. Høring, høringssvar

2016

Utkast til endringer i forskrift om reduksjon av uførepensjon fra lovfestet offentlig tjenestepensjonsordning på grunn av inntekt og om etteroppgjør. Høringhøringssvar

2018

Forslag til endringer i Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse: Høring, høringssvar