Hyller med langstøvler

Slik jobber vi transparent

«Åpen» er en av KLPs kjerneverdier, og en av grunnpilarene for vårt arbeid med samfunnsansvar. Vi skal være så åpne og transparente som mulig, fordi vi tror det gir vårt arbeid større påvirkning og effekt. Vi håper og tror også at det kan bidra til videreutvikling i bransjen.   

Dokumentasjon

2020

 • Høring om regelverket for garanterte pensjonsprodukter. Høring

2019

 • Endringer i reglene om kursreguleringsfond ved flytting av kollektive livsforsikringsavtaler. Høring

2017

 • Evalueringsrapport om land-for-land rapporteringsregelverket (2017): Høringhøringssvar 

2016

2020

 • Forlengelse av midlertidig unntak fra avkortingsreglene for offentlig AFP og alderspensjon fra tre lovfestede tjenestepensjonsordninger som følge av Covid-19. Høring
   
 • Forskrift om unntak i samordningsberegningen for inntekt som stammer fra tjeneste i forbindelse med Covid-19. Høring

2019

 • Forslag til endringer i bl.a. lov om Statens pensjonskasse (behandling av personopplysninger). Høring

 • Tilpasning av ektefellepensjon fra offentlig tjenestepensjonsordning til alderspensjon fra folketrygden opptjent etter nye regler. Høring

 • Forslag til utfasing av forsørgingstillegg til alderspensjon i folketrygden. Høring

 • Alderspensjon til tidligere mottakere av uføretrygd. Høring

 • Forslag til endringer i arbeids- og velferdsforvaltningsloven, lov om Statens pensjonskasse, sosialtjenesteloven, lov om pensjonstrygd for sjømenn og lov om pensjonstrygd for fiskere (behandling av personopplysninger). Høring
   
 • Forslag til ny tjenestepensjon til ansatte i offentlig sektor. Høring

2018

 • Høring om regler for samordning av offentlig tjenestepensjon med alderspensjon fra folketrygden opptjent etter nye regler (2018); Høring, høringssvar
 • Høring om egen pensjonskonto (2018): Høring, høringssvar

2017

 • Høring av NOU 2016:2 Ideell opprydning. Høring, høringssvar
   
 • Høring NOU 2017:3 Folketrygdens ytelser til etterlatte- forslag til reform. Høring, høringssvar
   
 • Utkast til endringer i forskrift om overgangsregler for uførepensjon fra lovfestet offentlig tjenestepensjonsordning som er innvilget med virkningstidspunkt før 1. januar 2015. Høringhøringssvar
   
 • Tilpasning av alderspensjon fra offentlig tjenestepensjonsordning til alderspensjon fra Folketrygden opptjent etter nye regler - levealdersjustering og samordning. Høring, høringssvar

2016

 • Utkast til endringer i forskrift om reduksjon av uførepensjon fra lovfestet offentlig tjenestepensjonsordning på grunn av inntekt og om etteroppgjør. Høringhøringssvar

2018

 • Forslag til endringer i Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse: Høring, høringssvar

2019

 • Forslag til endring av forskrift om tilskudd til visse virksomheter med offentlig tjenestepensjonsordning som har levert spesialisthelsetjenester og statlige barneverntjenester. Høring

2019

 • Endringer i NRS 6 Pensjonskostnader. Høring

Vår tilnærming til rapportering

Åpenhet er en av grunnpilarene for vårt arbeid. KLP skal være så åpen og transparent som mulig, fordi vi tror det gir vårt arbeid større påvirkning og effekt. Vi håper og tror også at det kan bidra til videreutvikling i bransjen.  

Som et gjensidig eid selskap, er KLPs kunder også våre eiere. Det gir en tett og nær dialog, og det gjør oss vårt ansvar bevisst. Vi skal være offentlig sektors foretrukne leverandør av pensjon, og vårt oppdrag er å levere trygg og konkurransedyktig pensjon og avkastning.

Våre krav til oss selv

Vårt oppdrag er å tilby trygge og konkurransedyktige finans- og forsikringstjenester til offentlig sektor, virksomheter med tilknytning til denne og deres ansatte. For oss handler vårt samfunnsansvar om å løse dette samfunnsoppdraget på en måte som sikrer avkastning og en forutsigbar økonomisk fremtid for våre eiere og deres ansatte, og samtidig er til fordel for miljøet og samfunnet som vi er en del av.

Samfunnsansvar er integrert i virksomhetsstyringen og en sentral del av konsernstrategien, som er vedtatt av styret. Alle forretningsområder og datterselskaper har et ansvar for å implementere denne og utarbeide egne tiltak og mål for samfunnsansvar i sin egen organisasjon. I tillegg til strategiarbeidet, er samfunnsansvar en del av konsernets målkort, kvartals- og årsrapportering, og risikostyring og internkontroll.

Vi har et Forum for ansvarlige investeringer som ledes av konsernsjef og administreres av direktør for samfunnsansvar. Forum for ansvarlige investeringer fatter blant annet beslutninger om eksklusjon og reinkludering av selskaper i porteføljen.

Våre interessenter

Som et gjensidig eid selskap er kundene våre også eierne våre. Det innebærer at de er vår viktigste interessentgruppe. Det de er opptatt av innen samfunnsansvar, og som er relevant for driften vår, det skal også vi være opptatt av. Det er viktig for oss å vite hva interessentene våre syns er vesentlig, men også  hva de mener om oss. På den måten kan vi ta bedre beslutninger, som er til alles beste.


Målet er å halvere klimagassutslippene fra vår egen drift i perioden 2010-2030

Klimaendringene har fått synlige konsekvenser i mange deler av verden og temperaturøkningen bør begrenses til 1,5-2 grader for å unngå ødeleggende klimaendringer. Vi arbeider aktivt for å redusere klimagassutslippene. Våre klimagassutslipp fra egen drift skyldes hovedsakelig energiforbruk og reisevirksomhet. Derfor er våre kontorlokaler i energieffektive bygg tett på kollektivknutepunkter.

Reisevirksomhet er hovedkilden til våre utslipp. Derfor igangsatte vi tiltak i 2015 for å redusere antallet flyreiser. Ved utgangen av 2017 har antallet flyreiser blitt redusert med 14 prosent fra 2015-nivå. Utslippene fra flyreiser er redusert med 18 prosent i samme periode.

Bekjempelse av økonomisk kriminalitet

Korrupsjon, hvitvasking, forsikringssvindel og andre former for økonomisk kriminalitet er et stort problem for verdensøkonomien, fordi det forhindrer økonomisk og bærekraftig utvikling i mange land. Det er derfor viktig for oss å støtte kampen mot dette.

Mer om våre egne retningslinjer

Vi er en stor innkjøper av produkter og tjenester. Det gir oss mulighet til å påvirke til ansvarlig leverandøradferd, og skape etterspørsel etter bærekraftige alternativer. Målet er at vi skal påvirke selskaper og bransjer, samt å ha leverandører og avtalepartnere som opptrer samfunnsansvarlig og bidrar til en bærekraftig utvikling.

Vi ønsker å påvirke selskaper og bransjer til en mer bærekraftig drift. Samfunnsansvarlige innkjøp er en del av dette.

Mange mennesker arbeider under kritikkverdige forhold, flere selskap tar fortsatt ikke hensyn til hvordan deres drift påvirker miljøet, og korrupsjon svekker tillit og effektiv ressursbruk i mange samfunn. Dette kan vi påvirke, blant annet ved å stille krav til våre leverandører når det gjelder sosiale forhold, miljø og virksomhetsstyring. Vi skal bruke vår innkjøpsposisjon til å påvirke leverandøradferd og skape etterspørsel etter bærekraftige alternativer.

Vårt arbeid med samfunnsansvar er alltid basert på internasjonale standarder, og vi søker alltid samarbeidsmuligheter fordi vi har en sterk tro på at vi får til mer dersom vi er flere som arbeider mot samme mål. 

I kontakt med leverandører er vi tydelige på hva vi forventer av dem knyttet til samfunnsansvarstemaer som menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, miljø og arbeid mot økonomisk kriminalitet. I tråd med vår Miljøfyrtårnsertifisering etterspør og rapporterer vi antall sentrale leverandører som har miljøstyringssystem og som selv etterspør miljømerkede produkter.

Vi jobber også for å følge opp hvordan leverandørene løpende jobber med disse temaene. Arbeidet skjer gjennom samarbeid og dialog med eksisterende og potensielle leverandører, der målet er å få til forbedring. Selskaper som er ekskludert fra vårt investeringsunivers skal som hovedregel også utelukkes som leverandører.

Hos oss skal alle medarbeidere oppleve å ha et trygt, inkluderende og godt arbeidsmiljø med likeverdig behandling og respekt.

Vi ønsker å være en endringsdyktig organisasjon som evner å omsette egen kompetanse, teknologiske muligheter og kundeinnsikt til det beste for våre kunder. Den enkeltes kunnskap, adferd og holdninger er en del av vår kultur.

Mangfold og likestilling

Vi ønsker like muligheter for alle. En arbeidsplass preget av mangfold og likestilling betyr at bedriften respekterer tanken om likeverd og rettferdighet, forvalter og utvikler sine ressurser effektivt, og tar ut potensialet som ligger i et mangfold av meninger, erfaringer og innfallsvinkler. Vi tror at en slik arbeidsplass også er bedre rustet til å forstå alle sider av kundenes og medlemmenes behov, ettersom den i større grad vil speile det omkringliggende samfunnet. Derfor er likestilling og mangfold viktig for oss.

Våre etiske retningslinjer og en egen retningslinje for likestilling og mangfold understreker og spesifiserer hvordan vi forventer at selskapet og alle medarbeidere opptrer. Dersom noen likevel skulle oppleve kritikkverdige hendelser eller adferd, ønsker vi at dette sies i fra om gjennom etablerte åpne eller anonyme kanaler, slik det beskrives i varslingsreglementet. Utover skriftlige rutiner følges disse forholdene opp blant annet gjennom regelmessige medarbeiderundersøkelser, spørreundersøkelser om etikk og compliance med påfølgende analyse av forbedringsområder.

Vi skal fremme likestilling og hindre diskriminering på bakgrunn av kjønn, etnisitet, nasjonal opprinnelse, avstamning, språk, livssyn, politisk ståsted og medlemskap i fagforening, seksuell orientering, alder eller nedsatt funksjonsevne.

Vi har lenge hatt fokus på å øke andelen kvinner i ledende stillinger, og har hatt en positiv utvikling på dette området. Når det gjelder andre sentrale og høyt betalte fagstillinger har vi en skjev kjønnsbalanse, noe som blant annet gjør seg utslag i at menn tjener mer enn kvinner. Det er en uttalt strategi for oss å bedre denne kjønnsbalansen og vi har derfor satt i gang flere tiltak for å øke andelen kvinner i høyt betalte fagstillinger i konsernet.

Vi setter mangfold og likestilling på agendaen for alle ansatte ved informasjon på intranett, temamøter og kompetansetiltak. Vi har i samarbeid med foreningen FRI gjennomført kurs i Rosa kompetanse de tre siste årene.  Vi deltar også i et nettverk for LHBT på arbeidsplassen og har markert vår støtte til Pride-markeringer.

Arbeidstakerrettigheter og medinnflytelse

Vi forholder oss til et fremforhandlet avtaleverk som sikrer arbeidstakernes rettigheter, medbestemmelse og innflytelse. Retten til kollektive forhandlinger er godt ivaretatt gjennom avtaleverket og har en sterk forankring i organisasjonen. Alle ansatte er omfattet av kollektivavtalen.

En tredjedel av medlemmene i vår foretaksforsamling velges av og blant våre ansatte, totalt 15 stykker. I tillegg velges det seks varamedlemmer, som også er ansatte. Alle våre ansatte  i Norge har stemmerett, og kan velges.

To av styremedlemmene i vårt hovedstyre velges av og blant de ansatte. I henhold til gjeldende vedtekter for representasjon, er det ansatterepresentanter også i alle datterselskapers styrer.

Vi er medlem i Finans Norge. På arbeidstakersiden er det per dags dato kun fagforeningen Finansforbundet som har forhandlingsrett. Finansforbundet organiserer omkring 50 prosent av våre medarbeidere. Ingen andre fagforeninger har fremmet ønske om forhandlingsrett. 

Når det gjelder organisasjonsmessige endringer, forholder vi oss til arbeidsmiljøloven, og varsler om viktige endringer så raskt som mulig. Dette kan skje ved informasjon på intranett, i allmøter samt ved informasjonsmøter med de tillitsvalgte. Dersom saken krever drøfting eller forhandling, følges dette opp i henhold til lov- og avtaleverk. Foruten drøftinger og forhandlinger tas viktige saker opp i samarbeids- og arbeidsmiljøutvalgene lokalt og sentralt hvert kvartal.