Dokumentsenter

Her viser vi hvilke retningslinjer og mål vi har, og hvilke resultater vi oppnår.

I KLP er rapportering knyttet til samfunnsansvar integrert i den ordinære rapporteringen.

Hyller med langstøvler

Her får du en oversikt over våre høringsuttalelser. I tillegg bidrar KLP i høringer via bransjeorganisasjoner hvor vi er medlem. Bransjeorganisasjonenes høringsuttalelser finner du på deres egen hjemmeside.

Finansdepartementet

Arbeids- og sosialdepartementet

  • Høring om regler for samordning av offentlig tjenestepensjon med alderspensjon fra folketrygden opptjent etter nye regler (2018); Høring, høringssvar
  • Høring om egen pensjonskonto (2018): Høring, høringssvar
  • Høring av NOU 2016:2 Ideell opprydning (2017): Høring, høringssvar
  • Høring NOU 2017:3 Folketrygdens ytelser til etterlatte- forslag til reform (2017). Høring, høringssvar
  • Utkast til endringer i forskrift om overgangsregler for uførepensjon fra lovfestet offentlig tjenestepensjonsordning som er innvilget med virkningstidspunkt før 1. januar 2015 (2017): Høringhøringssvar
  • Tilpasning av alderspensjon fra offentlig tjenestepensjonsordning til alderspensjon fra Folketrygden opptjent etter nye regler - levealdersjustering og samordning (2017): Høring, høringssvar
  • Utkast til endringer i forskrift om reduksjon av uførepensjon fra lovfestet offentlig tjenestepensjonsordning på grunn av inntekt og om etteroppgjør (2016): Høringhøringssvar

Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES)

  • Forslag til endringer i Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse (2018): Høring, høringssvar

Vår tilnærming til rapportering

Åpenhet er en av grunnpilarene for vårt arbeid. KLP skal være så åpen og transparent som mulig, fordi vi tror det gir vårt arbeid større påvirkning og effekt. Vi håper og tror også at det kan bidra til videreutvikling i bransjen.  

Som et gjensidig eid selskap, er KLPs kunder også våre eiere. Det gir en tett og nær dialog, og det gjør oss vårt ansvar bevisst. Vi skal være offentlig sektors foretrukne leverandør av pensjon, og vårt oppdrag er å levere trygg og konkurransedyktig pensjon og avkastning.