KLP_generasjoner_parken

Bruttopensjon for nybegynnere

Det folk flest forbinder med offentlig tjenestepensjon er at den skal gi deg 66 prosent av lønnen i pensjon inkludert folketrygden. Tjenestepensjon + folketrygd = 66 prosent av sluttlønn.

Tjenestepensjon er en pensjonsordning som arbeidsgiveren din betaler for. Jobber du i offentlig sektor har du offentlig tjenestepensjon. Den kalles for en bruttopensjon fordi det er en nær sammenheng mellom tjenestepensjon  og folketrygden. Du får alltid alderspensjon fra folketrygden utbetalt, og tjenestepensjonen betaler resten opp til 66 prosent av sluttlønnen . Tjenestepensjonen beregnes ved å ta 66 prosent av lønnen og trekke fra en beregnet folketrygd. Denne beregningen kalles for samordning og er litt mer komplisert. 

Full opptjening for full pensjon

For å få rett til en samlet pensjon på 66 prosent, må du ha jobbet på heltid i en stilling med offentlig tjenestepensjon i 30 år, når du går av med alderspensjon. Du tjener opp pensjon for årene du jobber. Har du jobbet i færre enn 30 år eller på deltid, får du en forholdsmessig andel av tjenestepensjonen.

Hvem får bruttopensjon

Det er de som er født i 1959 eller tidligere som kan få full opptjening i bruttopensjonen og inntil 66 prosent i samlet pensjon ved uttak ved 67 år. De som er født i 1959-1962 får litt mindre ved samtidig uttak av folketrygd og tjenestepensjon ved 67 år. 

De som er født i 1963 eller senere vil få en andel av bruttopensjonen om de har opptjeningsår før 2020. Kravet for full opptjening vil normalt være 40 år.

Levealdersjustering gir lavere pensjon

I pensjonsreformen ble levealdersjustering innført. Siden vi lever lenger enn før må pensjonen deles på flere år. Levealdersjustering gjelder for både folketrygd og offentlig tjenestepensjon. Alderspensjonen blir litt lavere for hvert årskull om du vil ta ut pensjonen fra samme uttaksalder som tidligere årskull. Du kan jobbe utover 67 år (pensjonsalderen) for å oppnå samme pensjon som før pensjonsreformen eller akseptere at pensjonen blir litt lavere som andel av lønnen.

Individuell garanti sikrer de eldste med full opptjening

Har du full opptjening og er født i 1958 eller tidligere har du en individuell garanti. Om alderspensjonen din etter levealdersjustering og samordning samlet sett blir lavere enn 66 prosent ved 67 år, får du et garantitillegg som sikrer deg 66 prosent likevel. For årskullene 1959 – 1962 skal denne garantien fases ut, mens årskullene 1963 – 1967 får en kompensasjon basert på pensjonsgrunnlaget, opptjening før 2011 og årskullet. Individuell garanti kan sikre deg 66 prosent eller opp mot 66 prosent i pensjon.

Du kan få mindre fra tjenestepensjonen om du jobber etter 67 år

Noen får ingenting fra den offentlige tjenestepensjonen om de jobber lenge utover 67 år. Mange har fått mindre enn de ville fått om de gikk av ved 67 år. Den enkle forklaringen er at du får mer i alderspensjon fra folketrygden (NAV) og at denne pensjonen gir 66 prosent av lønnen i pensjon. Da får du mindre fra offentlig tjenestepensjon (KLP). Jobber du noen måneder eller år etter 67 år kan pensjonen din bli mindre.

For de som er født i 1963 eller senere

Har du offentlig tjenestepensjon og er født i 1963 eller senere tjener du opp alderspensjon med endrede regler fra 2020. Du får også en ny livsvarig AFP. Mange vil få pensjon både etter gammelt og nytt regelverk. 

Sjekk hvor mye du kan få i pensjon

I vår pensjonskalkulator på Min side kan du se hvor mye du kan få i pensjon fra KLP, folketrygden og andre pensjonsordninger. Sjekk hvordan pensjonen din fra KLP øker eller synker om du jobber noen måneder eller år etter 67 år.

Logg inn på Min side