KLP_profilbilde_2017_Johner_Mascot_34

Samordning av pensjon

Slik skal offentlig tjenestepensjon beregnes sammen med alderspensjon fra ny folketrygd. 

Offentlig tjenestepensjon skal for de aller fleste samordnes med pensjon fra folketrygden. Samordningsreglene sier hvordan tjenestepensjon skal beregnes sammen med pensjon fra folketrygden. 

Hva betyr de nye reglene?

  • De nye samordningsreglene styrer hvordan offentlig tjenestepensjon skal beregnes sammen med alderspensjon fra ny folketrygd.
  • De gjør det mulig å beregne offentlig tjenestepensjon for alle som er født etter 1953.
  • De bidrar til at de som er født i 1954 eller senere får utbetalt noe tjenestepensjon. Det blir dermed færre eller ingen såkalte nullpensjonister.

Hvem gjelder det?

  • De innføres gradvis for å beregne alderspensjonen for alle som er født mellom 1954-1962, slik at de som er født i 1962 får 90 prosent av tjenestepensjonen sin samordnet med reglene som er beskrevet her (se graf).

Graf_ny_folketrygd_ny_samordning_gammel_folketrygd_gammel_samordning

Er du født mellom 1954 og 1962 har du opptjening fra både gammel og ny folketrygd. Offentlig tjenestepensjon skal samordnes med gamle og nye regler avhengig av hvor stor del av alderspensjonen fra folketrygden som kommer fra gammel og ny folketrygd.

  • Er du født i 1963 eller senere og har opptjening før 2020, skal denne pensjonen samordnes med reglene som er beskrevet her.

Hvorfor samordnes pensjonen?

Alderspensjon fra offentlig tjenestepensjon er en ytelsespensjon som utgjør 66 prosent av sluttlønnen din i samlet pensjon fra folketrygd og tjenestepensjon. Dette gjelder før levealdersjustering og når du har full opptjening i tjenestepensjonsordningen. Dette kalles ofte for bruttopensjon. For å beregne netto tjenestepensjon må alderspensjon fra folketrygden trekkes fra. Men det er ikke faktisk folketrygd som trekkes fra, men en beregnet folketrygd. Denne beregningen kalles for samordning.

Tjenestepensjonen blir redusert med samordningsfradraget

Pensjon fra folketrygden betales fullt ut. Det er tjenestepensjonen som blir redusert med samordningsfradraget. Forskjellen mellom 66 prosent av lønnen (pensjonsgrunnlaget) og samordningsfradraget, utgjør det du får du i alderspensjon fra offentlig tjenestepensjon. Det kalles ofte for netto tjenestepensjon. De nye samordningsreglene sier hvordan offentlig tjenestepensjon skal samordnes med alderspensjon fra folketrygden når denne er beregnet etter nye regler.

For å forstå litt om den nye måten å samordne pensjon på, bør du derfor kjenne litt til prinsippene for de nye reglene for opptjening i folketrygden:

I ny folketrygd tjener du opp alderspensjon med 18,1 prosent av inntekten inntil 7,1 G. Den opptjente pensjonen samles i en pensjonsbeholdning. G står for folketrygdens grunnbeløp og er på 118.620 kroner. Årlig pensjon beregnes ved å dele pensjonsbeholdningen på delingstall. Delingstall kan forstås som det antall år et bestemt årskull forventes å leve fra uttakstidspunktet for pensjonen. Når offentlig tjenestepensjon skal samordnes med ny folketrygd, blir begrepet pensjonsbeholdning i ny folketrygd sentralt.

Dagens samordning

Med dagens samordningsregler blir fradraget for folketrygdens ytelser ofte lavere enn det som faktisk utbetales fra folketrygden. Det er fordi deler av folketrygden er samordningsfri, og det øker tjenestepensjonen. Dette kalles for samordningsfordeler. Med samordningsfordelene blir samlet pensjon mer enn 66 prosent av pensjonsgrunnlaget (før levealdersjustering).

De nye samordningsfordelene

Verdien av samordningsfordeler skal videreføres, men det løses på en ny måte. Siden offentlig tjenestepensjon skal samordnes med den nye folketrygden som beregnes som en pensjonsbeholdning tar samordningen utgangspunkt i denne.

Slik skal verdien av samordningsfordelene videreføres:

  • 2 prosent av pensjonsbeholdningen i folketrygden (folketrygdbeholdningen) blir holdt utenom samordningen. Denne samordningsfordelen løfter kompensasjonsnivået for alle, men utgjør mest i kroner for de som har høy inntekt.
  • Et kronebeløp på 2,5 G blir utbetalt som et tillegg etter samordningen. Dette samordningstillegget utgjør omtrent 297.000 kroner for de som har full tjenestetid. Det regnes om til pensjon og levealdersjusteres ved hjelp av delingstallene. Denne samordningsfordelen løfter kompensasjonsnivået mest for personer med lav inntekt. Det sikrer dessuten at de som er født etter 1954 får utbetalt noe tjenestepensjon. Samordningsfordelen som andel av samlet pensjon, avtar med inntekt.

Levealdersjustering som i folketrygden

Alderspensjon fra offentlig tjenestepensjon skal justeres ut fra forventet levetid for årskullet fra uttakstidspunktet på samme måte som folketrygden.

Offentlig tjenestepensjon skal også samordnes med privat AFP

Slutter du i offentlig sektor og får rett til AFP i privat sektor skal en eventuell pensjonsrettighet fra offentlig tjenestepensjon samordnes med privat AFP.

For deg som er født i 1954-1962

Alderspensjonen fra offentlig tjenestepensjon skal samordnes med folketrygden tidligst fra 67 år. I beregningen forutsettes det dermed at folketrygden tas ut fra 67 år eller samtidig med uttak av offentlig tjenestepensjon om du jobber lenger.

Vær også klar over at den individuelle garantien gradvis skal fases ut fra og med 1959-kullet. Det medfører at alderspensjonen blir litt mindre ved 67 år enn for tidligere årskull selv om du har full opptjening. 

Effekten av samordningsreglene, individuell garanti og levealdersjustering på pensjonen kan ses på i et eksempel beregnet for en som er født i 1958 og som har full opptjening.

For deg som er født i 1963 og senere

For de som er født i 1963 eller senere kan bruttomodellen kalles alderspensjon opptjent før 2020. Det er denne som samordnes med reglene som beskrives her.

Vær klar over at opptjening etter 2020 ikke skal samordnes om du er født i 1963 eller senere.

Du kan lese mer om endret offentlig tjenestepensjon for de som er født i 1963 eller senere.

 

Sjekk hvor mye du kan få i pensjon

I vår pensjonskalkulator på Min side kan du se hvor mye du kan få i pensjon fra KLP, folketrygden og andre pensjonsordninger. Sjekk hvordan pensjonen din fra KLP øker eller synker om du jobber noen måneder eller år etter 67 år.

Logg inn på Min side