FN bærekraftmål

Ønsket om å gjøre en forskjell

FNs bærekraftsmål gir en felles retning for en bærekraftig utvikling. Vi har valgt å løfte frem fem bærekraftsmål som særlig relevante for vår drift: god helse; ren energi; anstendig arbeid og økonomisk vekst; bærekraftige byer og samfunn; og stoppe klimaendringene.

FNs bærekraftsmål er rammeverket for hvordan vi jobber med samfunnsansvar 

FNs bærekraftsmål oppsummerer de viktigste utfordringene verden står overfor. Måten vi forvalter pensjonen på skal skje på en slik måte at FNs bærekraftsmål nås. Som den type investor og forvalter vi er, treffes vi av alle bærekraftsmålene.  

Illustrasjon FNs baerkraftsmål 2020.png

I denne filmen kan du se hvordan vi jobber for fremtiden, og investerer pensjonspenger i fornybar energi både i Norge og verden, også i utviklingsland.

Nå klimamålet 

Klimaendringene er en av verdens aller største utfordringer. Klimarelatert utvikling er også ansett som en potensiell risiko for finansiell stabilitet. Klimaendringene er derfor det tema vi i KLP velger å løfte høyest på agendaen. Mål nummer 13 «Stoppe klimaendringene» er det målet vi ser på som viktigst, og som er det målet vi kan bidra mest til.  

For å nå dette må vi blant annet investere klimavennlig.  Et av våre mål er å ha en investeringsportefølje på linje med Paris-avtalens ambisjoner, og vi jobber aktivt med å forstå hvilken klimarisiko pensjonskapitalen står overfor.  

Som en del av arbeidet med å stoppe klimaendringene må vi legge om mye av verdens energiproduksjon fra fossil energi til fornybar energi, slik mål nummer 7 «Ren energi for alle» tar opp. Derfor investerer KLP stort i prosjekter knyttet til fornybar energi. 

Et mer bærekraftig næringsliv 

Bærekraft er en forutsetning for langsiktig verdiskapning i næringslivet og samfunnet. Der er vi dessverre ikke enda. Næringslivet må drive mer ansvarlig og mer bærekraftig. Selskaper, særlig store og flernasjonale selskaper, må stimuleres til å innføre bærekraftige arbeidsmetoder og integrere informasjon om bærekraft i sine rapporteringsrutiner. Flere har en lang vei å gå med tanke på arbeidstakerrettigheter, mens andre for eksempel få større anvendelse av rene og miljøvennlige teknologiformer og industriprosesser. God forståelse av næringslivets klimarisiko er viktig med bakgrunn i målet om å stoppe klimaendringene. 

Her er det mye å ta tak i. Som en stor investor bruker vi dialog som et virkemiddel. Ved å gå i dialog med de selskapene vi har investert i, jobber vi for å påvirke dem til bærekraftig drift. Vi stemmer på generalforsamlinger, vi følger opp selskaper på aktuelle problemstillinger, og vi støtter utviklingen av markedsstandarder som hever bærekraftsarbeidet. Gjennom dette arbeidet leverer vi blant annet på mål nummer 14 «Livet under vann» og mål nummer 15 «Livet på land». Her jobber KLP for eksempel særlig for å få bukt med ulovlig beaching av store skip, og vi jobber aktivt for å stoppe avskogingen av Regnskogen i Amazonas.

Når vi gjør innkjøp, eller er i kontakt med eksisterende leverandører, er vi tydelige på hva vi forventer av dem knyttet til samfunnsansvarstemaer som menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, miljø og arbeid mot økonomisk kriminalitet.  

Som Norges største pensjonsselskap har vi ikke bare muligheten til å få gjennomslag for endringer, vi har også et ansvar for å påvirke. 

KLP_profilbilde_2017_Johner_Mascot_35.jpg
bygning fjell snø vann.jpg

Bærekraftig byutvikling og infrastruktur 

KLPs investeringer og prosjekter bidrar til by- og infrastrukturutvikling som er bærekraftig, og er med å bygge norske lokalsamfunn for fremtiden. Når vi investerer er vi opptatt av at prosjektene vi er med på, enten gjennom egenkapital eller lån, er utviklingsprosjekter som er bærekraftige.  

Både infrastruktur og eiendom er viktige investeringsformer. De kjennetegnes også ved å ha en langsiktig tidshorisont, det gjør at de må ha bærekraftige kvaliteter. Investeringene er viktige for samfunnsutviklingen over hele landet og tett knyttet til våre eieres oppgaver med å bygge og trygge samfunnet i dag og for fremtiden. Dette arbeidet er med på å særlig støtte oppunder mål nummer 9 «Industri, innovasjon og infrastruktur», og mål nummer 11 «Bærekraftige byer og lokalsamfunn». 

Helsefremmende arbeidsplasser 

Et godt arbeidsmiljø er lønnsomt. Når folk er friske og står i jobb øker det den enkeltes livskvalitet og helse, samtidig som det er lønnsomt for arbeidsgiver. Derfor samarbeider vi med våre kunder og eiere, kommunene og helseforetakene, om utvikling av et godt arbeidsmiljø og helsefremmende arbeidsplasser. De ser at ved å være bevisste på dette, forebygger de sykefravær, uførhet og tidligpensjonering. Dette har betydning for økonomien til kommunene og helseforetakene. Bærekraftsmål nummer 3 «God helse og livskvalitet» og mål nummer 8 «Anstendig arbeid og økonomisk vekst» tar opp i seg dette.  

Se hvordan vi bruker FNs bærekraftsmål i vårt Bærekraftsregnskap