FN bærekraftmål

Ønsket om å gjøre en forskjell

FNs bærekraftsmål gir en felles retning for en bærekraftig utvikling. Vi har valgt å løfte frem fem bærekraftsmål som særlig relevante for vår drift: god helse; ren energi; anstendig arbeid og økonomisk vekst; bærekraftige byer og samfunn; og stoppe klimaendringene.

Et felles ansvar

Gjennom FNs bærekraftsmål har verdenssamfunnet i fellesskap definert de mest sentrale utfordringene for en bærekraftig utvikling. Bærekraftsmålene fungerer som en felles global retning for land, næringsliv og sivilsamfunn. FN er tydelige på at næringslivet er en del av løsningen, og må ta ansvar. Spesielt finanssektoren trekkes frem som en nøkkel for suksess for å nå målene. 

Vårt arbeid med samfunnsansvar og ansvarlige investeringer er forankret i anerkjente internasjonale normer og rammeverk, ofte med kobling til FN. Det er derfor naturlig for oss å bruke bærekraftsmålene som et rammeverk for vårt arbeid, og er en overordnet mål for vårt samfunnsansvarsarbeid.

Vårt konsern leverer på mange av de 17 bærekraftsmålene. De fleste målene treffer derfor vår virksomhet, og særlig som internasjonal investor. I vårt bærekraftsregnskap kobles resultatene opp mot målene til FN.

FNs bærekraftsmål nummer 3

Sikre god helse og fremme livskvalitet for alle, uansett alder.

Folkehelse er et sentralt anliggende for kommuner og helseforetak i deres oppdrag. I tillegg er sykefravær og uførhet blant ansatte en utfordring for kommuner og helseforetak. At ansatte har god helse og livskvalitet bidrar til å redusere sykefravær og uførhet, og til at ansatte kan være yrkesaktive lenger.

Vårt samarbeid med våre kunder og eiere om utvikling av godt arbeidsmiljø og helsefremmende arbeidsplasser, er en del av dette. Arbeidet har betydning for økonomien til kommunene og helseforetakene, og der igjen også for det norske samfunnet. Over tid vil det også påvirke kvaliteten på tjenestene som kommunen og helseforetakene skal levere. 

FNs bærekraftsmål nummer 7

Sikre tilgang til pålitelig, bærekraftig og moderne energi til en overkommelig pris for alle. 

Energibehovet øker globalt. I tillegg til at energiproduksjonen må øke, må andelen energi som er basert på fornybare kilder øke for å redusere utslipp og stoppe klimaendringer. Mål 7 peker i tillegg på energieffektivisering og behovet for investeringer i energiinfrastruktur.

Infrastruktur relatert til fornybar energi er et viktig investeringsområde for oss som kapitaleier med lang tidshorisont.

FNs bærekraftsmål nummer 8

Fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle.

Våre kunder og eiere er opptatt av arbeidsrett og arbeidsmiljø, og forventer at KLP støtter opp om dette for eksempel gjennom egne anskaffelser og som investor og eier i selskaper.

Vi skal skape avkastning for å levere trygg pensjonssparing. Vi skal være den beste pensjonsveilederen og hjelpe våre kunder til å forstå pensjon, bank og forsikring godt nok til at de kan ta økonomiske valg som er riktige for dem, til å skape frihet og trygghet gjennom hele livet.

Målet om full sysselsetting og økonomisk vekst treffer også lønnsomhet for den enkelte arbeidsgiver og det fellesskapet vi består av. I tillegg til å gi avkastning på pensjonsmidlene, bidrar vi med kunnskap om helsefremmende arbeidsplasser og forebygging av sykefravær. Lavere sykefravær og uførhet øker lønnsomheten i kommunene.

FNs bærekraftsmål nummer 11

Gjøre byer og bosettinger inkluderende, trygge, robuste og bærekraftige.

Kommunen er sentral når det gjelder å skape bærekraftige byer. Kommunen er ansvarlig for blant annet byplanlegging, transport, vann og avløp, klimatilpasninger som alle er relevante for mål 11.

Innenfor dette området er vi engasjert både som lånegiver og som forsikringsselskap. Begge rollene gir oss et potensiale for å gi våre kunder økt bevissthet og kompetanse på området. Satsingen på kunnskap og bevisstgjøring rundt vedlikehold av kommunale bygg er ett eksempel. Målet peker på sektorer hvor det er stort investeringsbehov i de fleste kommuner og hvor vi kan bidra med finansiering.

Vi er også en stor eiendomsforvalter og bidrar gjennom våre bygg til utviklingen av byene hvor vi er tilstede.

FNs bærekraftsmål nummer 13

Handle umiddelbart for å bekjempe klimaendringene og konsekvensene av dem.

Klimaendringene er en av vår tids største utfordringer. Som kapitaleier vil vi bli påvirket av klimaendringene, men er samtidig i en posisjon til å se forretningsmuligheter eller agere med tiltak som kan være en brikke i arbeidet med å bekjempe klimaendringene.

For oss er det et viktig mål å bidra til at togradersmålet oppnås, og at vi bidrar til det grønne skiftet på en måte som er hensiktsmessig for oss som pensjonsforvalter.