Vi jobber for Parisavtalen

Global oppvarming og klimaendringene er en av vår tids største utfordringer. For å nå målene i Paris-avtalen, er vi avhengige av at både stater og næringslivet gjør sitt for den grønne omstillingen.

Utslipp fra KLPs egen drift og investeringer har blitt kraftig redusert de siste tiåret (grafikk). I dag har KLPs aksjeinvesteringer 70% lavere karbonfotavtrykk enn i 2010. 

KLP - karbonavtrykk diagram 2020

Dette har vi oppnådd ved å gjøre en rekke klimatiltak i alle deler av vår virksomhet. Men arbeidet vårt kan ikke stoppe her. For de neste ti årene har KLP satt et klimamål som danner grunnlag for KLPs videre klimaarbeid. Vårt mål er å innrette vår virksomhet etter Paris-avtalen.