Vi bygger ren energi

Investeringer i energi og energirelatert infrastruktur har en langsiktighet som passer oss som pensjonsforvalter godt. Det å bygge ny fornybar energi er avgjørende for at fremtidens energisystem skal bli bærekraftig og vi får til omstillingen til et lavutslippssamfunn.

KLP har over mange år bygget opp en stor portefølje innenfor fornybar energi både i Norge og i utlandet. Dette er en vinn-vinn situasjon for klima, energisikkerhet, økonomisk vekst, sysselsetting og KLPs krav til avkastning på pensjonsmidlene. 

Fornybar energi i utviklingsland 

Finansiering av fornybar energi er helt avgjørende for å nå klimamålet og for å sikre at fremtidens energisystem er bærekraftig. KLP har over flere år bygget opp kompetanse og etablert partnerskap med andre erfarne aktører. Dette lar oss investere i nye fornybar energi prosjekter i utviklingsland samtidig som vi sikrer en god avkastning på pensjonspengene.

Ved utgangen av 2020 hadde pensjonspengene bidratt til bygging av rundt 975 MW med fornybar energi i utviklingsland– tilsvarende strømbehovet til rundt 6,7 millioner innbyggere i utviklingsland. Blant fornybar energiprosjekter vi har investert i, er en av verdens største solparker i Egypt, Mozambiques første stor-skala solpark og Afrikas største vindpark i Kenya.

Gjennom vårt partnerskap med Norfund har vi investert direkte i fornybar energi i utviklingsland siden 2012. Norfund har verdifull kunnskap og sektorekspertise som gjør at risiko håndteres på en akseptabel måte i disse prosjektene. Det norske selskapet Scatec Solar er industriell partner i flere av de solparker som KLP og Norfund har investert i, slik at vi også bidrar til å løfte norsk energikompetanse ut i verden.

KLP har også investert i det innovative fondet Climate Investor One. Dette er et fond for fornybar energi i utviklingsland hvor både statlige og private og kommersielle investorer, som KLP, investerer i byggingen av nye fornybarprosjekter.

«Blended finance», eller samspill mellom offentlig og privat kapital, bidrar til å redusere risiko og åpne opp for nye investeringsmuligheter for oss som investor.

Fornybar energi internasjonalt 

Produksjon av fornybar energi er helt avgjørende når klimautslippene skal ned og samfunnet skal omstilles til et lavkarbonsamfunn. Derfor investerer vi i solenergi, vindmølleparker og vannkraftverk over hele verden, blant annet i USA, England og Tyskland.  

Vi har blant annet inngått et samarbeid med DNB om å investere 12 milliarder kroner i prosjekter til fornybar energi. Samarbeidet gjelder prosjektfinansiering hvor hovedtyngden av lånene vil være prosjekter internasjonalt. Den store tyngden av prosjekter vil være sol- og vindkraft, og i tillegg noe vannkraft. 

Kraftselskaper i Norge 

Pensjonskapitalen til kommune- og helse-Norge er med på å finansiere fornybar energi i Norge, og sikre en bærekraftig energiforsyning for fremtiden. Dette er investeringer med et langt tidsperspektiv, som passer godt overens med forvaltning av pensjonspenger. 

Vi investerer både direkte i kraftselskaper og prosjekter, og er den største, private investoren i norsk fornybar energi. Kraftselskapene er klassifisert som el-produsenter fra vannkraft, vindkraft eller biobrensel. 

Utelukkelse av kull og oljesand 

Kull og oljesand er de energiformene med høyest utslipp av karbon. Dersom verden skal nå målene i Parisavtalen kan ikke kull og oljesand være en av fremtidens energikilder. Derfor utelukker vi selskaper som har 5 prosent eller mer av sine inntekter fra kull- eller oljesandbasert virksomhet (oljesandutvinning, utvinning av kull eller produksjon av kullkraft), fra våre investeringer. 

I tillegg utelukker KLP selskaper som har en kullkraftkapasitet på over 10 000 MW, eller utvinner over 20 millioner tonn kull per år. For å unngå at vi utelukker selskaper som beveger seg i riktig retning legger vi også vekt på vurderinger av hvor selskapet er på vei fremover, for eksempel at de kan vise til at de har planer om å øke andelen fornybar energi.  

KLP_klode.png