Barnehender presser blomster

KLPs eierforventninger

KLP og KLP-fondene (KLP), som ansvarlig eier og investor, forventer at selskapene vi investerer i jobber for et ansvarlig næringsliv og bærekraftig verdiskaping. Selskapene skal ha lønnsomme forretningsmodeller som ikke er til skade for mennesker og miljø, og som bidrar til å nå verdens mål for en bærekraftig fremtid.

Våre investeringer har et langsiktig perspektiv. Målet er å få best mulig avkastning på pensjons- og sparepengene. For at verdien av investeringene skal øke over tid, må den underliggende økonomiske aktiviteten være ansvarlig og bærekraftig.
Vårt arbeid med ansvarlige investeringer er basert på FNs klima- og bærekraftsmål. Disse er vedtatt for å sikre trygge og velfungerende samfunn og bidrar til bærekraftig utvikling.
Målene oppsummerer de viktigste utfordringene verden står overfor, og gir konkrete mål som stater, næringsliv, akademia og sivilsamfunn må samarbeide om for å sikre en bærekraftig
utvikling.

Våre forventninger til ansvarlig forretningsvirksomhet

Forventningene våre er rettet mot styret og ledelsen. De skal være utgangspunktet for dialog med selskapene vi investerer i om ansvarlig og bærekraftig verdiskaping som nedfelt i våre retningslinjer.

KLPs forventninger omhandler særskilt disse temaene

Selskapene har et selvstendig ansvar for å respektere menneskerettighetene, og spesielt beskytte sårbare enkeltmennesker og grupper gjennom sin virksomhet. Vi krever at selskaper følger de internasjonalt anerkjente menneskerettigheter “International Bill of Human Rights”, FNs konvensjon om barns rettigheter, og alle ILOs kjernekonvensjoner. Selskapene skal ha et særskilt fokus på å avverge barnearbeid, tvangsarbeid og enhver form for diskriminering. Vi forventer at selskapene legger til rette for gode arbeidsforhold. Selskapene skal ha ansvar for at menneskerettigheter respekteres gjennom hele leverandørkjeden. Videre har vi særlig fokus på FNs veiledende prinsipper om næringsliv og menneskerettigheter.

KLP’s forventinger til hvordan selskap håndterer klima- og naturrisiko 

KLP anser klimaendringer og naturtap både som en direkte finansiell risiko og en indirekte systemrisiko for vårt globale samfunn. I vårt forventningsdokument kan du lese om hvordan vi forventer at selskaper styrer sine aktiviteter slik at risikoen begrenses. Målet er å minimere KLP’s eksponering for natur- og klimarelatert risiko, og å sikre at våre finansielle mål nås på en måte som støtter sosial og økonomisk utvikling innenfor planetens tåleevne. Vi oppfordrer selskapene til å aktivt søke muligheter i det grønne skiftet. 

Våre klima- og naturrelaterte forventninger er basert på de globale målene vedtatt under FNs rammekonvensjon om klimaendringer (UNFCCC) og FNs konvensjon om biologisk mangfold (CBD), og er inspirert av ambisjonene i FNs bærekraftsmål. De spesifikke forventningene følger normer, prinsipper og beste praksis, og vil bli oppdatert i tråd med den løpende utviklingen av disse.

Forventningene setter standarden for KLP’s eierskapsutøvelse og stemmebeslutninger og vil informere prosjektanalyser og investeringsbeslutninger. De er utformet med henblikk på å støtte effektivt og godt koordinert investorengasjement gjennom avstemte forventninger og rapporteringskrav. 

Vi erkjenner at utfordringene samfunnet står overfor med hensyn til å stoppe naturtap og begrense klimaendringer er komplekse, systemomfattende, sammenkoblet og krever at hele økonomien omstilles. Vi understreker at klima- og naturrelaterte utfordringer må sees og møtes i sammenheng, og erkjenner at dette vil introdusere utfordrende dilemmaer som krever nøye overveielse og kloke beslutninger utover det konkrete i forventningsdokumentet.

KLPs forventningsdokument

Selskapene skal ha nulltoleranse for alle former for korrupsjon, hvitvasking og annen økonomisk kriminalitet ved å ha klare retningslinjer og effektive tiltak for å hindre dette i virksomheten.
Selskapets arbeid for å hindre økonomisk kriminalitet må tilpasses den risikoen selskapet er eksponert for.

Styret og ledelsen skal være selvstendige og uavhengige, ha høy grad av etikk og integritet og en tydelig definert ansvars- og rollefordeling. Styremedlemmer må ha og bruke tilstrekkelig tid på sitt verv. Alle aksjonærer skal behandles likt. Selskapet skal for øvrig forvaltes i samsvar med våre retningslinjer for stemmegivning.

Vi forventer at selskapene har retningslinjer for ansvarlig betaling av skatt. Av retningslinjene skal det fremkomme at forretningsavgjørelsene må ha reell substans, samt at selskapet skal unngå en praksis gjennom transaksjoner og juridiske strukturer som bidrar til skatteunndragelse. Selskapene skal betale skatt der verdiskapningen faktisk finner sted. Vi oppfordrer selskapene til å offentliggjøre finansielle nøkkeltall, inkludert betalt skatt, for alle beslektede selskaper i et land-for-land-format.

Selskapene skal jobbe for å redusere ulikheter ved å unngå blant annet en uforholdsmessig stor forskjell mellom lederlønninger og arbeideres lønn. Det forventes at selskapene betaler en anstendig levelønn til sine ansatte. Leders lønninger og godtgjørelser skal knyttes opp mot den langsiktige utviklingen i selskapet. Selskapene skal være åpne om lederlønninger og rapportere den faktiske avlønningen og godtgjørelsen.

Vi forventer at selskapene jobber systematisk for likestilling og mangfold i virksomheten. En balanse mellom kjønn og økt mangfold bør være målet i alle deler og nivåer av virksomheten.

For hvert enkeltområde, eller samlet for disse, skal selskapene gjøre følgende

  • Etablere retningslinjer.
  • Ha rutiner og prosesser som sikrer integrering og etterlevelse i operativ virksomhet og i den strategiske utviklingen av selskapet.
  • Foreta risikovurderinger, utvise aktsomhet og iverksette tiltak for å sikre at de har en akseptabel risiko for innvirkning på mennesker og miljø gjennom hele virksomheten inkludert leverandørkjedene. Denne plikten strekker seg lenger enn det rent rettslige ansvaret selskapene har.
  • Sette mål og etablere forretningsmodeller som bidrar til å nå FNs klima- og bærekraftsmål. Beste praksis er å integrere målene i selskapenes virksomhetsstyring, strategi og mål. Basert på landbaserte risikoer og muligheter skal verdensmålene også være til inspirasjon for selskapets prestasjonsmåling (KPIer) og mål.
  • Sørge for regelmessig oppfølging i styret.
  • Vise stor grad av åpenhet om virksomheten og leverandørkjeder, samt rapportere åpent, presist og til riktig tid til eiere, investorer og andre interessenter.