Barnehender presser blomster

KLPs eierforventninger

KLP og KLP-fondene (KLP), som ansvarlig eier og investor, forventer at selskapene vi investerer i jobber for et ansvarlig næringsliv og bærekraftig verdiskaping. Selskapene skal ha lønnsomme forretningsmodeller som ikke er til skade for mennesker og miljø, og som bidrar til å nå verdens mål for en bærekraftig fremtid.

Våre investeringer har et langsiktig perspektiv. Målet er å få best mulig avkastning på pensjons- og sparepengene. For at verdien av investeringene skal øke over tid, må den underliggende økonomiske aktiviteten være ansvarlig og bærekraftig.
Vårt arbeid med ansvarlige investeringer er basert på FNs klima- og bærekraftsmål. Disse er vedtatt for å sikre trygge og velfungerende samfunn og bidrar til bærekraftig utvikling.
Målene oppsummerer de viktigste utfordringene verden står overfor, og gir konkrete mål som stater, næringsliv, akademia og sivilsamfunn må samarbeide om for å sikre en bærekraftig
utvikling.

Våre forventninger til ansvarlig forretningsvirksomhet

Forventningene våre er rettet mot styret og ledelsen. De skal være utgangspunktet for dialog med selskapene vi investerer i om ansvarlig og bærekraftig verdiskaping som nedfelt i våre retningslinjer.

KLPs forventninger omhandler særskilt disse temaene

Selskapene har et selvstendig ansvar for å respektere menneskerettighetene, og spesielt beskytte sårbare enkeltmennesker og grupper gjennom sin virksomhet. Vi krever at selskaper følger de internasjonalt anerkjente menneskerettigheter “International Bill of Human Rights”, FNs konvensjon om barns rettigheter, og alle ILOs kjernekonvensjoner. Selskapene skal ha et særskilt fokus på å avverge barnearbeid, tvangsarbeid og enhver form for diskriminering. Vi forventer at selskapene legger til rette for gode arbeidsforhold. Selskapene skal ha ansvar for at menneskerettigheter respekteres gjennom hele leverandørkjeden. Videre har vi særlig fokus på FNs veiledende prinsipper om næringsliv og menneskerettigheter.

Vi forventer at selskapene innordner sin virksomhet slik at utslippene som er knyttet til produksjon, drift og bruk av produkter og tjenester, er på linje med målet i FNs klimaavtale. Vi forventer at selskapene identifiserer, analyserer, håndterer og rapporterer på sin eksponering og håndtering av klimarisiko som finansiell risiko. Vi forventer at selskapene minimerer sin negative belastning på miljø og naturmangfold, gjennom blant annet ressursforbruk, arealbeslag og -bruk, og forurensing.
Selskapene skal samtidig jobbe for å ivareta naturmangfold.

Selskapene skal ha nulltoleranse for alle former for korrupsjon, hvitvasking og annen økonomisk kriminalitet ved å ha klare retningslinjer og effektive tiltak for å hindre dette i virksomheten.
Selskapets arbeid for å hindre økonomisk kriminalitet må tilpasses den risikoen selskapet er eksponert for.

Styret og ledelsen skal være selvstendige og uavhengige, ha høy grad av etikk og integritet og en tydelig definert ansvars- og rollefordeling. Styremedlemmer må ha og bruke tilstrekkelig tid på sitt verv. Alle aksjonærer skal behandles likt. Selskapet skal for øvrig forvaltes i samsvar med våre retningslinjer for stemmegivning.

Vi forventer at selskapene har retningslinjer for ansvarlig betaling av skatt. Av retningslinjene skal det fremkomme at forretningsavgjørelsene må ha reell substans, samt at selskapet skal unngå en praksis gjennom transaksjoner og juridiske strukturer som bidrar til skatteunndragelse. Selskapene skal betale skatt der verdiskapningen faktisk finner sted. Vi oppfordrer selskapene til å offentliggjøre finansielle nøkkeltall, inkludert betalt skatt, for alle beslektede selskaper i et land-for-land-format.

Selskapene skal jobbe for å redusere ulikheter ved å unngå blant annet en uforholdsmessig stor forskjell mellom lederlønninger og arbeideres lønn. Det forventes at selskapene betaler en anstendig levelønn til sine ansatte. Leders lønninger og godtgjørelser skal knyttes opp mot den langsiktige utviklingen i selskapet. Selskapene skal være åpne om lederlønninger og rapportere den faktiske avlønningen og godtgjørelsen.

Vi forventer at selskapene jobber systematisk for likestilling og mangfold i virksomheten. En balanse mellom kjønn og økt mangfold bør være målet i alle deler og nivåer av virksomheten.

For hvert enkeltområde, eller samlet for disse, skal selskapene gjøre følgende

  • Etablere retningslinjer.
  • Ha rutiner og prosesser som sikrer integrering og etterlevelse i operativ virksomhet og i den strategiske utviklingen av selskapet.
  • Foreta risikovurderinger, utvise aktsomhet og iverksette tiltak for å sikre at de har en akseptabel risiko for innvirkning på mennesker og miljø gjennom hele virksomheten inkludert leverandørkjedene. Denne plikten strekker seg lenger enn det rent rettslige ansvaret selskapene har.
  • Sette mål og etablere forretningsmodeller som bidrar til å nå FNs klima- og bærekraftsmål. Beste praksis er å integrere målene i selskapenes virksomhetsstyring, strategi og mål. Basert på landbaserte risikoer og muligheter skal verdensmålene også være til inspirasjon for selskapets prestasjonsmåling (KPIer) og mål.
  • Sørge for regelmessig oppfølging i styret.
  • Vise stor grad av åpenhet om virksomheten og leverandørkjeder, samt rapportere åpent, presist og til riktig tid til eiere, investorer og andre interessenter.