Ansvarlig og bærekraftig fondssparing

KLPs investeringer har et langsiktig perspektiv. Målet er å få best mulig avkastning på pensjons- og sparepengene. For at verdien av investeringene skal øke over tid, må den underliggende økonomiske aktiviteten være ansvarlig og bærekraftig.

Les KLPs årsrapport om ansvarlige investeringer

KLPs arbeid med ansvarlige investeringer er forankret i FNs klima- og bærekraftsmål. Disse er vedtatt for å sikre trygge og velfungerende samfunn og bidrar til bærekraftig utvikling.

Målene oppsummerer de viktigste utfordringene verden står overfor, og gir konkrete mål som stater, næringsliv, akademia og sivilsamfunn må samarbeide om for å sikre en bærekraftig utvikling.

Investeringer som gjør mer

KLP Mer Samfunnsansvar er en familie med ti svanemerkede fond; fire aksjefond, to rentefond og fire fondspakker. Med de svanemerkede fondene kan du være trygg på at pengene er investert i selskaper som blir rangert høyt på samfunnsansvar, og holdes ute av blant annet fossil energi, våpen og tobakk. Kriteriene fondene skal følge ligger offentlig tilgjengelig, det gjør også listen over hvilke selskaper fondene er investert i og hvilke selskaper fondene utelukker. Slik skal det være enkelt å finne ut hvilke kriterier fondene forvaltes etter og hva fondene er investert i.

Les mer om KLP Mer Samfunnsansvar fondene og Svanemerking av fond

Aktiv eier

Målet for KLP er å være en pådriver for en bærekraftig forretningsdrift i tråd med internasjonale normer og kundenes forventninger til oss som forvalter. Derfor er vi ofte i dialog med selskaper i porteføljen, og bidrar inn i flere prosjekter som fører til dialog eller engasjement i selskaper. Dialogen har som mål å fremme en langsiktig og ansvarlig verdiskaping i fondene.

Les om vårt ansvarlige eierskap
Les om våre forventninger som eier
Les mer om hvilke selskaper KLP har dialog med
Les mer om KLP-fondenes oppfølging av selskaper i KLP-fondenes årsrapport for ansvarlige investeringer

Stemmegivning

Som eier i selskaper kan vi også påvirke selskaper ved å stemme for eierrettighetene (fondenes aksjer) på generalforsamlingen. Gjennom en analytisk, systematisk og ansvarlig stemmegivning bidrar vi til god eierstyring og selskapsledelse i de selskaper KLP er eier.

Les om KLP-fondenes stemmegivning

Uttrekk

Vi vil ikke oppnå finansiell avkastning for enhver pris. Ekskludering er en siste utvei hvis et selskap ikke viser evne til endring og forbedringer. Eksklusjonskriteriene er knyttet til grove eller systematiske brudd på anerkjente internasjonale normer, som FN-konvensjoner om menneskerettigheter, miljøvern, arbeidstakerrettigheter og korrupsjon.

KLP er åpne om hvilke selskaper som utelukkes fra fondene og hvorfor de utelukkes. Beslutningen om å offentliggjøre begrunnelsen for ekskluderingene handler om å bidra til mer kunnskap og oppmerksomhet om kritikkverdige forhold. Dette mener vi gir større påvirkningskraft og har en disiplinerende effekt også til andre selskap. Det gir informasjon til andre investorer slik at de kan vurdere hvorvidt forholdene er brudd på deres retningslinjer for investeringer. Målet er at arbeidet med ekskluderinger skaper ringvirkninger utover påvirkningen på det enkelte selskap som blir ekskludert.

Les mer om utelukkede selskaper og prosessen for utelukkelse og inkludering av selskap

Internasjonale normer

Vårt arbeid bygger på internasjonalt anerkjente prinsipper. Gjennom vårt medlemskap i FNs Global Compact har vi forpliktet oss til å:

  • Støtte menneskerettighetene og sikre at selskapet ikke medvirker til brudd.
  • Anerkjenne internasjonale arbeidstakerrettigheter, deriblant retten til fagforeningsfrihet og kollektive forhandlinger, avskaffelse av tvangsarbeid, barnearbeid og diskriminering.
  • Støtte ”føre var”-prinsippet i miljøspørsmål og ta initiativ til å fremme miljøansvar.
  • Bekjempe all form for korrupsjon.

OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper, FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter, FNs klima og bærekraftsmål er også viktige normer vi forholder oss til. KLP har undertegnet FNs prinsipper for ansvarlige investeringer (UNPRI) og dermed sagt at vi blant annet skal implementere miljø-, sosiale og selskapsstyringstemaer i våre investeringsanalyser og beslutningsprosesser.

KLP-fondene har også valgt å ikke investerer i selskaper som produserer våpen som bryter med grunnleggende humanitære prinsipper (kjernevåpen, landminer og klasebomber) eller i selskaper med mer enn 5% inntekt fra kull, oljesand, tobakk, alkohol, pengespill eller pornografi.

Les KLP-fondenes retningslinjer for investeringer

 

Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, verdipapirfondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Fondets risikonivå er basert på svingninger i fondets kurs siste fem år. I tillegg foreligger det likviditetsrisiko, operasjonell risiko og motpartsrisiko. Høyere risiko gir deg større potensiell avkastning på sikt, men sannsynligvis med større svingninger i spareperioden.

Denne informasjonen er ment som en generell informasjon til leseren og må ikke forstås som investeringsråd. Før kjøp oppfordres det til å lese fondenes nøkkelinformasjon og prospekt. Nøkkelinformasjon og prospekter innhentes ved å gå inn på respektive sider for hvert fond på klp.no. Ved kjøp får du andeler i fondet, ikke i fondets underliggende verdipapirer.