Det vi ikke investerer i

Vi har tydelige kriterier, og er åpne om våre valg. Derfor har vi alltid vært åpne om hvilke selskaper vi har utelukket fra våre investeringer. Å offentliggjøre ekskluderingene og begrunnelsene handler om å ta ansvar for våre valg. Vi har et reelt ønske og mål om at dette skal bidra til forbedringer.

Oljetønne

Ifølge retningslinjer for KLP som ansvarlig investor utelukkes selskaper fra KLP og KLP-fondenes porteføljer som medvirker til grove eller systematiske brudd på internasjonale normer. Retningslinjene gjelder samtlige investeringer innenfor alle aktivaklasser.

Rammen for eksklusjonskriteriene er de ti prinsippene til FNs Global Compact, som KLP gjennom sitt medlemskap i Global Compact har forpliktet seg til å følge. Disse prinsippene omhandler menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, miljø og korrupsjon.

KLPs retningslinjer er i tråd med de etiske retningslinjene for Statens pensjonsfond utland. Vi følger derfor som regel Etikkrådets tilrådninger. Disse temaene er også konkretisert for næringslivet i OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper, samt FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter. KLP og KLP-fondene henviser ellers til spesifikke konvensjoner og internasjonale standarder i de konkrete beslutningsdokumentene om uttrekk.  

KLP utelukker selskaper som bryter med internasjonale standarder basert på adferdsbaserte eller produktbaserte kriterier.

Retningslinjer for KLP som ansvarlig investor

Se våre retningslinjer

KLP-listen

Last ned hele listen her

Selskaper som er ekskludert

2022

2021

Tidligere

Selskaper som er inkludert

2022

 • Haci Omer Sabanci Holding AS (0 %)

Tidligere

2022

Beslutning om å inkludere selskaper - juni 2022

 • CIMIC Finance Ltd (0 %)
 • CIMIC Group Ltd (0 %)
 • China Huadian Overseas Development 2018 Ltd (0 %)
 • China Huadian Overseas Development Management Co Ltd (0 %)
 • The Cleveland Electric Illuminating Co (0 %)
 • Endesa SA (<1 %)
 • Enel Finance International NV (~2,2 %)
 • Formosa Petrochemical Corp (0 %)
 • FortisAlberta Inc (0 %)
 • Great Plains Energy Inc (0 %)
 • JMH Co Ltd (0 %)
 • Jersey Central Power & Light Co (0 %)
 • Metropolitan Edison Co (0 %)
 • MidAtlantic Interstate Transmission LLC (0 %)
 • Nevada Power Co (0 %)
 • Ohio Power Co (0 %)
 • PPL Electric Utilities Corp (0 %)
 • Pennsylvania Electric Co (0 %)
 • Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo SA (0 %)
 • Shougang Fushan Resources Group Ltd (1,3 %)
 • Taiwan Cement Corp (0 %)
 • Western Power Distribution East Midlands PLC (0 %)
 • Western Power Distribution PLC (0 %)
 • Western Power Distribution South Wales PLC (0 %)
 • Western Power Distribution South West PLC (0 %)
 • Western Power Distribution West Midlands PLC (0 %)

2021

2017

2015

2022

 • CocaCola EuroPacific Partners API Pty Ltd (0,2 %)

2021

2022

 • S&T AG (<0,5 %)
 • VICI Properties Inc (0 %)

Hvordan vi jobber med ekskluderinger og inkluderinger

Selskapene i KLPs investeringsunivers overvåkes kontinuerlig for brudd på våre etiske retningslinjer. Alle saker følger en bestemt prosess før en beslutning om eventuell ekskludering blir tatt:

Hvordan vi jobber med ekskluderinger og inkluderinger

Gjennom daglige automatiske søk i tusenvis av kilder (eksempelvis nyhetsmedier, bransjetidsskrifter, nyhetsbrev, FN-organisasjoner og myndigheter) fanges potensielle brudd på våre retningslinjer opp.      -      Potensielle brudd blir så utredet av vår tjenesteleverandør. Både selskapet og andre interessenter, f.eks. internasjonale organisasjoner og NGOer (ikke-statlige organisasjoner), blir kontaktet med formålet å samle fakta og danne et mest mulig objektivt bilde. For analysene som utgjør grunnlaget for KLPs beslutninger om dialog og/eller uttrekk, støtter vi oss i hovedsak på vår tjenesteleverandør GES Investment Services, men også på Etikkrådet for Statens Pensjonsfond – Utland. Enhver beskyldning skal være bekreftet av selskapet selv eller av en troverdig offisiell kilde, f.eks. myndigheter eller FN-organer.      -      Hvis det er konstatert brudd på våre retningslinjer etableres en dialog med selskapet. Dialog med selskaper er vanligvis en kombinasjon av møter, e-postkorrespondanse og telefonkonferanser. Målet er at selskapet skal arbeide for forbedring slik at en ekskludering kan unngås.      -      Dersom utredningen konkluderer med at selskapet er assosiert til normbruddet og over tid ikke viser ansvar eller vilje til å ta tak i problemene, vil vår tjenesteleverandør anbefale KLP å trekke seg ut. For å unngå ekskludering må selskapet oppfylle fire krav: 1. Den rapporterte hendelsen har opphørt. 2. Selskapet har håndtert hendelsen og konsekvensene på en ansvarlig måte. 3. Selskapet har systemer og rutiner på plass for å forhindre at lignende skjer i fremtiden. 4. Punkt 1-3 er verifisert. Eksklusjonsbeslutningen kan også oppheves hvis grunnlaget for utelukkelse ikke lenger er til stede.      -      Som siste utvei kan KLP velge å selge verdipapirer utstedt av det aktuelle selskapet og ekskludere selskapet fra sitt investeringsunivers. Listen over de ekskluderte selskapene blir oppdatert to ganger per år - i juni og i desember.      -      Dialogen med selskapet fortsetter også etter at KLP har solgt sine aksjer. Målet er fortsatt at selskapet skal forbedre sin policy og sine rutiner slik at de ikke lenger bryter med våre etiske retningslinjer, og dermed bli investerbare igjen. De fire kravene ovenfor gjelder også for at et selskap skal bli inkludert igjen.