Liten jente som koser med en sort hest

Retningslinje for KLP som ansvarlig investor

At vi skal være en ansvarlig investor er nedfelt i vår konsernstrategi, samfunnsansvarsstrategi samt kapitalforvaltningsstrategi med tilhørende investeringsprinsipper. Denne retningslinjen beskriver vår tilnærming.

Våre retningslinjer (PDF)

Retningslinjen har som formål å sikre at KLP-fondene er en ansvarlig investor og eier. KLP-fondene skal maksimere en langsiktig, bærekraftig verdiskaping av fondenes verdipapirinvesteringer. Dette gjøres innenfor de føringer som følger av KLPs ambisjoner for samfunnsansvar og ansvarlige investeringer. Dette innebærer blant annet å bidra til at KLP-konsernet oppfyller sine forpliktelser til FNs Global Compacti og Principles for Responsible Investment (PRI), og en bærekraftig utvikling i tråd med FNs bærekraftsmål.

KLP og KLP-fondenes ambisjon er å være ledende på dette området. Det følger av strategien til KLP Kapitalforvaltning og prospektene til KLP-fondene at KLP-fondene skal være en ansvarlig investor. Denne retningslinjen bygger på og er i samsvar med KLP-konsernets retningslinjer. Retningslinjen beskriver KLP-fondenes tilnærming til det å være en ansvarlig investor og eier, og hvordan KLP Kapitalforvaltning skal opptre for å ivareta dette.

Definisjon av ansvarlig investor

En ansvarlig investor er bevisst sin rolle som kapitaleier, og arbeider for effektive og velfungerende kapitalmarkeder. Som tilbyder av kapital kan kapitaleiere gjennom sin opptreden sette tonen for godt forvalterskap og påvirke markedspraksis.

En ansvarlig investor søker å integrere ESG-faktorer i investeringsvirksomheten og eierskapsutøvelsen for å få mer fullstendig informasjon og bedre risikohåndtering. ESGfaktorer betyr miljømessige forhold, sosiale forhold og selskapsstyring (environment, social and governance factors). Et relevant eksempel er FNs bærekraftsmål, som definerer sentrale målsettinger for en bærekraftig utvikling frem mot 2030.

Hensyn til ESG-faktorer kan være både etisk og finansielt begrunnet: for å unngå å medvirke til brudd på internasjonale normer og/eller fordi ESG-faktorer kan ha finansiell betydning.

Derfor er det viktig for oss å være en ansvarlig investor

Ansvarlighet i investeringene er viktig for oss av flere grunner.

For det første skal KLP-fondene beskytte og øke verdien av investeringene på vegne av våre kunder. Gitt det langsiktige perspektiv fondssparing har, må KLP-fondenes investeringer og underliggende selskapers virksomhet være tuftet på en ansvarlig og bærekraftig verdiskaping. Det er derfor i KLP-fondenes interesse å fremme en langsiktig og bærekraftig verdiskaping i selskapene KLP-fondene investerer. På samme måte er KLP-fondenes avkastning og risiko avhengig av effektive og velfungerende markeder.

For det andre har KLP-fondene et ansvar for den påvirkning på samfunnet som vår virksomhet måtte ha. Dette ansvaret har KLP-konsernet erkjent blant annet ved å forplikte seg til FNs Global Compact og PRI.

For det tredje har KLP-fondenes andelseiere en forventning om at fondene opptrer ansvarlig.

Forankring

Vårt arbeid forankres i internasjonale normer.
Disse inkluderer:

 • Internasjonale konvensjoner og prinsipper som FNs Global Compact er basert på:
  • FNs verdenserklæring om menneskerettigheter,
  • ILOs kjernekonvensjoner,
  • Rio-erklæringen om miljø og utvikling,
  • FN-konvensjonen mot korrupsjon;
 • FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter;
 • OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper;
 • OECDs prinsipper for eierstyring og selskapsledelse og andre relevante, internasjonale normer for eierstyring og selskapsledelse;
 • Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse.

Virkeområde

Retningslinjen skal danne grunnlag for en ansvarlig investeringsvirksomhet i alle enheter i KLP-konsernet. Retningslinjen gjelder samtlige investeringer og alle aktivaklasser, og skal operasjonaliseres for hver aktivaklasse på en hensiktsmessig måte.

Roller og ansvar

Styret har ansvar for de overordnede føringer for våre investeringer og vedtar denne retningslinjen. Administrasjonen har ansvar for en hensiktsmessig organisering for å forvalte retningslinjen.

Eierprinsipper

Eierprinsippene skal signalisere til interessenter og markedet hva vi står for som investor og eier. Vi skal utøve vårt eierskap i tråd med kjerneverdiene åpen, tydelig, ansvarlig og engasjert:

 1. Vi er åpen om vår adferd og væremåte
 2. Vi er tydelig som eier og vi opptrer forutsigbart
 3. Vi er ansvarlig og bevisst vårt samfunnsansvar
 4. Vi er engasjert i selskapene vi investerer i

Virkemidler

Vi skal benytte fire virkemidler for å være en ansvarlig investor og eier:

Integrering

Vi skal søke å integrere ESG-faktorer i investeringsanalyser og beslutningsprosesser.

Aktivt eierskap

Vi skal, i tråd med eierprinsippene, bruke vårt eierskap til å påvirke selskaper, bransjer og markeder til bærekraftig verdiskapning. Eierskapsutøvelsen skal baseres på en vurdering av hvordan og på hvilke områder den kan ha størst effekt. Eierskapsutøvelsen skal forankres i våre eierprinsipper, våre ekskluderingskriterier, våre og KLP-fondenes retningslinjer for stemmegivning, samt internasjonale normer som nevnt over.
Aktuelle virkemidler for eierskapsutøvelsen er blant annet:

 • Stemmegivning og evt. fremme aksjonærforslag på generalforsamlinger
 • Dialog med selskapets styre og ledelse
 • Deltakelse i selskapsorganer. Vi kan delta i valgkomitéer, men skal ikke være representert i styret i børsnoterte selskaper. Vi kan være representert i styret i unoterte selskaper hvor vi har stor eierandel eller et strategisk eierinteresse
 • Fremme bransje- og markedsstandarder
 • Samarbeid med andre investorer i selskapsdialoger og eierskapsspørsmål.

Ekskludering

Vi skal ekskludere selskaper som knyttes til grove og/eller systematiske brudd på allment aksepterte normer for forretningsadferd fra våre investeringer. Ekskluderingskriteriene skal som hovedregel være forankret i de normer som nevnt over. Ekskluderingsbeslutninger skal være basert på grundige vurderinger forankret i denne retningslinjen.

Adferdsbaserte ekskluderingskriterier

Vi skal ekskludere selskaper fra investeringene der det er en uakseptabel risiko for at selskapet medvirker til eller selv er ansvarlig for:

 • grove eller systematiske krenkelser av menneskerettigheter som for eksempel drap, tortur, frihetsberøvelse, tvangsarbeid, de verste former for barnearbeid og andre grove eller systematiske brudd på arbeidstakerrettigheter.
 • alvorlige krenkelser av individers rettigheter i krig eller konfliktsituasjoner.
 • alvorlig miljøskade.
 • handlinger eller unnlatelser som på et aggregert selskapsnivå i uakseptabel grad fører til utslipp av klimagasser.
 • grov korrupsjon.
 • andre særlig grove brudd på grunnleggende etiske normer.
 • andre særlig grove brudd på forretningsetiske prinsipper.

Når det gjelder selskaper som omfattes av FN- og EU-sanksjoner som Norge har sluttet seg til, skal vi følge utviklingen i selskapene og vurdere frys i handel med, eller salg av, verdipapirene i de aktuelle selskapene.

Produktbaserte ekskluderingskriterier

Vi skal ikke være investert i selskaper som:

 • Produserer våpen som ved normal anvendelse bryter med grunnleggende humanitære prinsipper.
 • Har kull- eller oljesandbasert virksomhet (oljesandutvinning, kullutvinning eller kullbasert kraftproduksjon) som tilsvarer 5 prosent eller mer av inntektene, en kullkraftkapasitet på over 10 000 MW, eller utvinning av over 20 millioner tonn kull per år. I vurderingen skal det legges vekt på framoverskuende vurderinger, herunder bygging av ny kapasitet og planer som vil redusere kullbasert andel eller øke andelen fornybare energikilder.
 • Produserer tobakk, alkohol, pengespill eller pornografi.

Aktsomhetsbaserte uttrekk

Vi skal gjøre aktsomhetsvurderinger i investeringene og kan beslutte aktsomhetsbaserte uttrekk av selskaper dersom det foreligger en uakseptabel risiko for å medvirke til brudd på KLP-fondenes retningslinjer basert på en kombinasjon av land-, bransje- og selskapsrisiko.

Ekskludering foretatt av Statens pensjonsfond utland

Vi skal ta hensyn til ekskluderinger besluttet av Statens pensjonsfond utland i henhold til gjeldende Retningslinjer for observasjon og utelukkelse fra Statens pensjonsfond utland, og som regel følge utelukkelsen.

Statsobligasjoner

Vi skal ikke investere i obligasjoner utstedt av stater der staten eller myndighetspersoner er underlagt økonomiske sanksjoner av FN eller EU som Norge har sluttet seg til. Vi skal ikke investere i obligasjoner utstedt av de lavest rangerte statene på Verdensbankens Worldwide Governance Indicators. Å ekskludere en statsobligasjon fra investeringsuniverset innebærer normalt ikke ekskludering av andre former for investeringer i den samme staten.

Rapportering

Åpenhet skal være et sentralt prinsipp i operasjonaliseringen av retningslinjen.

Vi skal kvartalsvis og årlig rapportere eksternt hvordan retningslinjen etterleves. Rapporteringen skal inneholde blant annet en oppdatering av listen over ekskluderte selskaper, og vurderinger som ligger til grunn. Vi skal utvise åpenhet om eierskapsaktiviteter, og blant annet offentliggjøre våre stemmegivningsbeslutninger. Vi skal rapportere gjennom relevante bransjeinitiativ eller -standarder, eksempelvis PRI.

Vi skal så langt det lar seg gjøre rapportere karbonavtrykk for våre investeringer for å følge med utvikling over tid.