To mennesker, en mørk og en lys som viser v-tegnet med fingrene.

Menneske- og arbeidstakerrettigheter

UN Global Compact har seks prinsipper om menneskerettigheter og arbeidsliv. 

Åpenhetsloven

Åpenhetsloven skal fremme hvordan virksomheter jobber for å respektere menneskerettigheter og arbeidstakerrettigheter, og samtidig sikre allmenheten tilgang på informasjon om hvordan det jobbes med dette.

KLP-konsernet er omfattet av denne loven. Vår siste rapportering om hvordan vi jobber med dette finnes her, i bærekraftregnskapet. For øvrig hvordan vi jobber med samfunnsansvar, herunder menneskerettigheter og arbeidstakerrettigheter, finner du på sidene våre om samfunnsansvar.

I tillegg til den publiserte redegjørelsen kan alle som vil kreve å få informasjon om hvordan vi håndterer faktiske og potensielle negative konsekvenser som er vurdert i aktsomhetsvurderingene. Hvordan du fremmer et sånt krav, kan du lese om her.

Dersom du har denne type krav til KLP, så skal de sendes til oss skriftlig, og du kan bruke følgende epostadresse: info@klp.no

Dette er UN Global Compact

UN Global Compact er FNs initiativ for bærekraftig næringsliv. Ved å melde oss inn i UN Global Compact har KLP forpliktet oss til å følge de ti prinsippene for menneskerettigheter, arbeidsliv, miljø og anti-korrupsjon, og jobbe for at verden når bærekraftsmålene.

KLPs årlige rapport om UNGC-prinsippene. 

Les mer om UN Global Compact

Prinsippene under menneskerettigheter er:

  1. Bedrifter skal støtte og respektere vern om internasjonalt anerkjente menneskerettigheter
  2. Bedrifter skal påse at de ikke medvirker til krenkelser av menneskerettighetene

Prinsippene under arbeidstakerrettigheter er:

  1. Bedrifter skal holde organisasjons -friheten i hevd og sikre at arbeidstagers rett til å føre kollektive forhandlinger anerkjennes i praksis
  2. Bedrifter skal avskaffe alle former for tvangsarbeid
  3. Bedrifter skal sikre reell avskaffelse av barnearbeid
  4. Bedrifter skal sikre at diskriminering i arbeidslivet avskaffes

I egen drift 

KLP jobber for å etterleve prinsippene fra UNGC, og menneske- og arbeidstakerrettigheter er viktige temaer i hele vår virksomhet. Dette er forankret i overordnede retningslinjer og prinsipper som gjelder for hele konsernet. De viktigste er: 

KLP ønsker å være en redelig og attraktiv arbeidsplass hvor alle våre ansatte blir respektert for den de er. Likestilling og mangfold er viktige temaer for KLP, fordi vi mener at det er med på å bidra til et bedre samfunn for alle. Derfor jobber vi aktivt med dette i egen drift. Vi har blant annet signert charteret «Kvinner i finans» og har egne retningslinjer for likestilling og mangfold.
Les mer om likestilling og mangfold i egen drift.

KLP er en kunnskapsbedrift, og de ansatte er en nøkkelressurs for selskapet. Derfor jobber vi kontinuerlig for å redusere de ansattes sykefravær, og for at vi skal ha et godt arbeidsmiljø i KLP.

Som innkjøper

Menneskerettigheter og arbeidsliv er også et viktig moment for KLP som innkjøper. Gjennom våre innkjøp ønsker vi å påvirke våre leverandører i en mer bærekraftig retning. Da må vi også sikre at de respekterer menneskerettigheter. Derfor er dette tatt inn i KLPs prinsipper og rutine for innkjøp.
Les mer om KLP som samfunnsansvarlig innkjøper.

Mot kunder 

Vi tror at et godt arbeidsmiljø er samfunnsøkonomisk lønnsomhet, og av den grunn jobber vi også med kommuner, fylker og helseforetak om helsefremmende arbeidsplasser. I KLPs arbeidsmiljønettverk tar vi opp temaer som inkluderende arbeidsliv, heltidskultur, likestilling og mangfold, og forebygging av vold og trusler.
Les mer om KLPs arbeidsmiljønettverk og HMS-arbeid.

Mot investeringer

Som en engasjert og ansvarlig eier er menneskerettigheter og arbeidsliv to av temaene KLP jobber for i våre investeringer, og vi stiller tydelige krav og forventninger til selskapene når vi er investert i dem. Vi er i dialog med selskaper om konkrete problemstillinger knyttet til disse temaene. Et eksempel er da KLP var i dialog med selskaper i De forente arabiske emirater om rettigheter for migrantarbeidere, og hvordan korona-pandemien har bidratt til å forsterke de negative forholdene.

Vi screener og overvåker selskaper vi er investert i slik at vi kan følge dem opp om de bryter med våre forventninger eller krav. Vi stemmer også på generalforsamlinger, og om selskaper ikke viser evne eller vilje til å endre til en bærekraftig praksis, selger vi oss ut.
Les mer om KLP som ansvarlig investor.

I tillegg til å påvirke selskaper vi er investert i til mer ansvarlig drift, investerer KLP i prosjekter som bidrar mot flere av FNs bærekraftsmål. KLP investerer både i bank og finans i utviklingsland, for at flere mennesker skal få tilgang til finansielle tjenester, og fornybar energi i utviklingsland, som sikrer at flere får tilgang til ren strøm.
Les mer om KLPs investeringer i utviklingsland.

KLP er en av Nordens største eiendomsforvaltere. Vi bygger med evigheten som perspektiv, og ønsker at byggene vi eier skal bidra til bærekraftig byutvikling og positivt til hverdagen til menneskene som arbeider i byggene. Derfor har vi fokus på hvordan byggene våre er som arbeidsplasser når vi bygger.
Les mer om KLPs bærekraftige bygg.

Andre temaer

Blader på en duk

Klima og miljø

09.04.24

UN Global Compact har tre prinsipper for klima og miljø. 

Blokk med vinduer

Anti-korrupsjon

16.12.21

UN Global Compact har ett prinsipp om anti-korrupsjon. Det er; Bedrifter skal bekjempe enhver form for korrupsjon, inkludert utpressing og bestikkelser