Slik driver vi bærekraftig

KLP som selskap er opptatt av å gå foran der vi kan. Vi har nedfelt i våre strategier og planer at vi skal drive egen organisasjon på en bærekraftig måte. Ikke bare som pensjonsforvalter, men som innkjøper, arbeidsgiver og selskap.

KLP_Ansattprat_Taket2

Integrerer samfunnsansvar i all vår virksomhet 

I KLP integrerer vi samfunnsansvar i all vår virksomhet.FNs bærekraftsmål er rammeverket for hvordan vi jobber med samfunnsansvar og vi har signert UN Global Compacts 10 prinsipper for bærekraftig næringsliv. Det er ikke likegyldig hvordan vi forvalter våre eieres pensjonskapital – det skal vi gjøre på en sånn måte at det bidrar til en bærekraftig utvikling.

«Åpen» er en av KLPs kjerneverdier, og en av grunnpilarene for vårt arbeid med samfunnsansvar. Vi skal være så åpne og transparente om det vi gjør som mulig. Det gjør vi fordi vi tror det gir vårt arbeid større påvirkning og effekt. Vi håper og tror også at det kan bidra mot en bærekraftig omstilling i bransjen.

Virksomhetsstyring

Samfunnsansvar er en sentral del av konsernstrategien, og er integrert i virksomhetsstyringen i KLP. Alle forretningsområder og datterselskaper har ansvar for å implementere strategien, og utarbeide egne tiltak og mål for samfunnsansvar i sitt område.

KLPs interessenter

KLP har mange interessenter, men som et gjensidig eid selskap er våre kunder, som også er våre eiere, de aller viktigste for oss. Det er disse vi har mest dialog med gjennom året.

Påvirkning på klima, natur og miljø

KLP har et ansvar for å redusere påvirkningen vår på klima, natur og miljø. Derfor jobber vi med å redusere fotavtrykket fra driften av KLP, og vi har et mål om å halvere utslippene av klimagasser fra driften innen 2030 (sammenlignet med 2010). KLP har også konkrete mål for blant annet energiforbruk og kildesortering.

KLP utarbeider årlig et klimaregnskap for egen drift og for eiendomsporteføljen. Siden 2008 har vi kompensert for utslipp fra egen drift ved å kjøpe CO2-kvoter. Vi vet at det å kjøpe kvoter kan være omstridt. Derfor har vi de siste årene vært opptatt av å kjøpe kvoter fra prosjekter som bidrar til fjerning av karbon og som samtidig har andre positive effekter.

Her kan du lese vårt reglement om «Hvordan KLP reduserer sin påvirkning på miljø»

I 2022 kjøper KLP opprinnelsesgarantier for all strøm som brukes i de byggene i eiendomsporteføljen der KLP selv står for strømavtalen. I de byggene der leietakerne selv tegner strømavtalen, vil dette variere.

Sertifikat for opprinnelsesgarantier 2022

KLP er Miljøfyrtårn-sertifisert

KLP-huset i Oslo ble Miljøfyrtårn-sertifisert første gang i 2009. Miljøfyrtårnsertifiseringen fungerer slik at det er den enkelte lokasjon, altså kontorlokalene, som blir sertifiserte. Nå er alle KLPs kontorlokaler i Norge (Oslo, Bergen og Trondheim sertifiserte i henhold til denne sertifiseringsordningen, og vi rapporterer årlig på vårt arbeid med miljø og klima.

Rapporter

Samfunnsansvarlige innkjøp

KLP skal være en samfunnsansvarlig innkjøper som gjennom våre innkjøp bidrar til en bærekraftig omstilling av samfunnet.

Vi forventer at våre leverandører og samarbeidspartnere tar arbeid med miljø, sosiale utfordringer og virksomhetsstyring på alvor, både i egen virksomhet og i egen leverandørkjede. Vi har tydelige prinsipper, som viser hvilke krav og forventninger vi stiller til våre leverandører, og prioriterer leverandører som etterlever disse. Derfor spør vi våre leverandører om deres arbeid med disse forholdene, og om det finnes retningslinjer og målsetninger knyttet til dette. En totalvurdering vil avgjøre om det skal inngås avtale med leverandøren eller ikke.

KLP har følgende målsetninger:

  1. KLP vurderer alltid bærekraft i innkjøp. Ved valg av leverandør og produkt/tjeneste er bærekraft et like selvfølgelig kriterium som pris og kvalitet.
  2. KLP prioriterer leverandører som er miljøsertifisert foran andre leverandører.
  3. Ved innkjøp av produkter og tjenester med høy bærekraftsrisiko, tar KLP etablerte og forholdsmessige tiltak for å redusere risikoen, med utgangspunkt i listen for høyrisikoprodukter som forvaltes av Direktoratet for forvaltning og økonomistyring.
  4. KLP prioriterer leverandører som rapporterer på sine klimagassutslipp i et klimaregnskap.
  5. KLP beregner klimagassutslipp for våre største innkjøp.

Likestilling og mangfold

Likestilling og mangfold er viktige temaer fordi vi mener at det er med på å bidra til et bedre samfunn for alle. Det er for stor avstand mellom formelle rettigheter folk har, og de reelle mulighetene folk opplever å ha, både i Norge og i resten av verden. KLP arbeider kontinuerlig med å integrere mangfolds- og likestillingsperspektiver i hele virksomheten og har mål og tiltak på flere områder. KLP skal være en attraktiv arbeidsplass, og vi forventer at alle våre ansatte bidrar til et inkluderende arbeidsmiljø hvor alle ansatte blir respektert for den de er.

Vi kan også påvirke til økt likestilling og mangfold gjennom dialog med kunder, eiere, leverandører og selskaper vi investerer i. Vi ser også at når vi samarbeider med andre selskap kan vi være med å påvirke holdningene i finansbransjen som vi er en del av.

Økonomisk kriminalitet

KLP har nulltoleranse mot alle former for økonomisk kriminalitet og korrupsjon. Derfor har vi etablert flere styringsdokumenter som skal forebygge, avdekke og sikre forsvarlig håndtering dersom utfordringer knyttet til økonomisk kriminalitet skulle oppstå. Noen av de viktigste er Retningslinje for etterlevelse av hvitvaskings- og sanksjonsregelverket, Reglement for etterlevelse av hvitvaskings- og sanksjonsregelverket, Rutine for tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering, Retningslinje for etikk, Retningslinje for KLP som ansvarlig investor og Strategi for samfunnsansvar. Vi etterlever nasjonal lovgivning om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering, blant annet gjennom å vurdere risikoen for hvitvasking og terrorfinansiering i vår virksomhet og ved å utføre risikobaserte kundetiltak. Dette innebærer blant annet å identifisere og kontrollere reelle rettighetshavere hos våre kunder. Vi kontrollerer om våre kundeforhold involverer politisk eksponerte personer og screener kundeforhold og investeringer mot relevante sanksjonslister.  

Vi jobber løpende med forebyggende og risikoreduserende tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering, korrupsjon og interne og eksterne misligheter. Dette inkluderer bakgrunnsundersøkelser og risikobaserte tiltak overfor leverandører, forretningsforbindelser og investeringer. Vi arbeider aktivt med datasikkerhet for å forebygge, avdekke og håndtere dataangrep mot vår virksomhet og kunder. Vi har etablert tilpassede e-læringer om antikorrupsjon og tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering, som er obligatoriske for alle ansatte og styret. Dette styrker bevissthet og kompetanse rundt problematikken og bidrar til at vår virksomhet er godt rustet til å styre, kontrollere og håndtere problemstillinger knyttet til økonomisk kriminalitet.

Retningslinjer og tiltak omfatter, i tillegg til egne ansatte, også samarbeidspartnere, forretningsforbindelser, leverandører, agenter, kunder, investeringer og andre som utfører verv eller oppdrag på KLPs vegne.

Interessante artikler

Kumlokk med en krans av gress og planter

KLP Banken slutter seg til FNs prinsipper for bærekraftig bankdrift

03.08.22

KLP Banken har, som én av 130 banker i verden, signert FNs prinsipper for bærekraftig bankdrift. Banken vil belønne bærekraftige investeringer med grønne renter på lån og sparing.

Heidi Finskas
Heidi Finskas, direktør for samfunnsansvar i KLP.

KLP til topps i bærekraftkåring

19.11.21

Norske forbrukere rangerer KLP som den mest bærekraftige merkevaren i kategorien «Forsikring og pensjon».

KLP_ansatte_møterom

KLP blant de som leder an i den grønne omstillingen

04.03.22

Bare fire av Norges 100 største selskaper kan dokumentere utslippskutt i tråd med Paris-avtalen, viser en fersk rapport fra PWC. KLP er blant disse selskapene.