Duer flyr på en rosa himmel

Rentefond

Et rentefond er et fond som investerer i rentebærende verdipapirer som for eksempel obligasjoner og statsobligasjoner. 

Det betyr at fondet låner bort penger og mottar renteinntekter. Rentefond har normalt lavere risiko og avkastning enn aksjefond.

Generell ansvarsfraskrivelse

Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, verdipapirfondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Fondets risikonivå er basert på svingninger i fondets kurs siste fem år. I tillegg foreligger det likviditetsrisiko, operasjonell risiko og motpartsrisiko. Høyere risiko gir deg større potensiell avkastning på sikt, men sannsynligvis med større svingninger i spareperioden.

Denne informasjonen er ment som en generell informasjon til leseren og må ikke forstås som investeringsråd. Før kjøp oppfordres det til å lese fondenes nøkkelinformasjon og prospekt. Nøkkelinformasjon og prospekter innhentes ved å gå inn på respektive sider for hvert fond på klp.no. Ved kjøp får du andeler i fondet, ikke i fondets underliggende verdipapirer.

Denne informasjonen er utarbeidet og utgitt av KLP, MSCI og Morningstar. Det er imidlertid ikke mulig å garantere at informasjonen er presis eller fullstendig, og vi forbeholder oss retten til å endre informasjonen uten varsel. Partene påtar seg ikke ansvar for direkte eller indirekte tap eller utgifter som skyldes forståelsen av og/eller bruken av denne informasjonen.