Glad jente i vinden.

For deg som er ung og får tjenestepensjon i 2020 eller senere

Er du født i 1963 eller senere og begynner i jobb med offentlig tjenestepensjon i 2020 eller senere, tjener du opp pensjon i ordningen som gjelder fra 2020.

Dette er artikkelen for deg som er ung, og tjener opp pensjon fra offentlig tjenestepensjon etter 2020. Du får ingenting fra pensjonsordninger som gjaldt før 2020 eller fra overgangsordninger.

Alderspensjon fra 2020

Alderspensjonen for deg som er født i 1963 eller senere, kalles fra 2020 for påslagspensjon eller alderspensjon fra 2020 om du jobber i en stilling med offentlig tjenestepensjon.

Tjenes opp i arbeid og kan tas ut fleksibelt

Du tjener opp denne pensjonen for alle år i arbeid fra du er 13 år til du er 75 år. Den tjenes opp og kan tas ut uavhengig av folketrygden. Du kan starte uttaket av pensjonen helt eller delvis mellom 62 år og 75 år. Utsetter du uttaket etter 62 år får du mer i årlig pensjon. Du kan motta pensjon og lønn samtidig uten at pensjonen reduseres. Pensjonen utbetales livsvarig fra uttakstidspunktet.

Du tjener opp pensjon fra 2020 med regler som er svært like folketrygden for de som er født i 1963 eller senere. Satsene for opptjening er forskjellige.

  • Alderspensjonen tjenes opp ved at 5,7 prosent av pensjonsgrunnlaget (lønn) fra 0–12 G (ca 1.338.000 kroner) legges i en beholdning. 
  • Det er en tilleggssats på 18,1 prosent for pensjonsgrunnlag (lønn) du har mellom 7,1 G (ca 791.000 kroner) og 12 G. Du tjener opp pensjon med en høyere sats fordi du ikke får opptjening i folketrygden utover 7,1 G.

G står for folketrygdens grunnbeløp og er på 111.477 kroner. 

Tjenes opp i en beholdning

Opptjening av alderspensjonen fra 2020 samles i en pensjonsbeholdning. Denne blir årlig regulert med lønnsveksten. Når du tar ut pensjon, blir beholdningen regnet om til pensjon og levealdersjustert ved å dele den på folketrygdens delingstall på uttakstidspunktet. Delingstall reflekterer forventet utbetalingstid for ditt årskull ved uttak av pensjon. Etter uttak reguleres pensjonen med gjennomsnitt av pris- og lønnsvekst.

Likheter og forskjeller på alderspensjon fra 2020 og folketrygd

Både alderspensjon fra 2020 og folketrygden tjenes opp i pensjonsbeholdninger. Disse regnes om til pensjon ved hjelp av delingstall som fastsettes av Nav.

Satsene er forskjellige. I tabellen nedenfor kan du se hvordan satsene for offentlig tjenestepensjon utfyller folketrygden.

Oversikt over satser

  Lønn
  0-7,1 G over 7,1 G
  I prosent av lønn
Alderspensjon fra folketrygden 18,10 0,00
Alderspensjon i offentlig tjenestepensjon fra 2020 - grunnsats 5,70 5,70
Alderspensjon i offentlig tjenestepensjon fra 2020 - tilleggssats 0,00 18,10
Sum opptjening i folketrygd og tjenestepensjon 23,80 23,80

Forskjeller:

  • Alderspensjon i folketrygden tjenes opp av pensjonsgivende inntekt i folketrygden (samlet lønn).
  • Alderspensjon i offentlig tjenestepensjon tjenes opp av pensjonsgrunnlag (lønn i stilling med offentlig tjenestepensjon).
  • Du får ingen opptjening av inntekt over 7,1 G (ca 791.000 kroner) i folketrygden.
  • Du får ingen opptjening over 12 G i offentlig tjenestepensjon.

Likheter:

  • Du tjener opp pensjon for alle år i arbeid fra 13-75 år. 
  • Pensjonen utbetales livsvarig.

Det betyr at du som er ung, litt forenklet tjener opp pensjon med 23,8 prosent av lønnen inntil omtrent 1,3 millioner kroner hvert år.

Dette gjelder alderspensjon fra folketrygd og offentlig tjenestepensjon samlet sett fra 2020.

Et tillegg:

  • Får du rett til AFP livsvarig kommer den i tillegg.

AFP skal bli en livsvarig pensjon

Avtalefestet pensjon (AFP) skal bli en livsvarig pensjon vi kaller AFP-livsvarig. AFP-livsvarig skal utbetales månedlig uavhengig av arbeidsinntekt, alderspensjon fra folketrygden og tjenestepensjon for offentlig ansatte født i 1963 eller senere.

Vær klar over at AFP-livsvarig ikke er vedtatt.

Tjenes opp i en beholdning

Pensjonen tjenes opp ved at 4,21 prosent av årlig pensjonsgivende inntekt i alderen 13-61 år legges i en AFP-beholdning.

Pensjonsgivende inntekt fra både offentlig og privat sektor teller. Pensjonsgivende inntekt er litt forenklet det samme som lønn.

Kan tas ut fleksibelt

Denne pensjonen kan tas ut fleksibelt fra 62 år, og opptjeningen varer til du er 61 år. Du får høyere årlig pensjon om du venter med å ta den ut, fordi pensjonen da blir utbetalt over færre år. Det blir ikke økt årlig utbetaling om den tas ut etter 70 år.

Beholdningen regnes om til pensjon

Denne AFP-beholdningen blir regnet om til en årlig pensjon og levealdersjustert med delingstall slik som folketrygden og alderspensjon fra 2020. 

AFP-beholdningen reguleres med lønnsveksten frem til uttak. Deretter skal pensjonen bli regulert slik som folketrygden og påslagspensjon.

Krav for å få 

Det blir en del kvalifikasjonskrav for å få AFP livsvarig. Det er som hovedregel de som står i arbeid ved 62 års alder som kan få AFP. Vi går ikke nærmere inn på kravene her, men de som ikke kvalifiserer til AFP livsvarig kan få det som kalles for Betinget tjenestepensjon.

AFP-livsvarig skal utformes etter mønster av AFP i privat sektor. Privat sektor forhandler om en reformert AFP for privat sektor. Det kan føre til endringer i forslaget til AFP-livsvarig for offentlig sektor som er beskrevet her.

Les mer om forslaget til AFP livsvarig og kravene du må oppfylle for å få AFP

Får du ikke AFP - kan du få betinget tjenestepensjon

AFP-livsvarig krever blant annet at du jobber i en stilling med rett til AFP. Oppfyller du ikke kravene, får du ikke AFP.

Er du født i 1963 eller senere, kan du få det som heter Betinget tjenestepensjon hvis du ikke kvalifiserer til AFP-livsvarig hverken i offentlig eller privat sektor. 

Slik kan pensjonen bli om du er født i 1995

Kari er født i 1995 og tjener 600.000 kroner i gjennomsnitt gjennom yrkeskarrieren. Hun jobber i offentlig sektor fra hun er 25 år til hun pensjonerer seg og tar da ut all pensjon.

grafen for de unge_1995-kullet (002)

Vær klar over at beregningen er basert på prognoser for delingstall og er sensitiv for endringer i delingstallene over tid.

Sjekk hvor mye du kan få i pensjon

I vår pensjonsveileder på Min side kan du se hvor mye du kan få i pensjon fra KLP, folketrygden og andre pensjonsordninger. Sjekk hvordan pensjonen din fra KLP øker eller synker om du jobber noen måneder eller år etter 67 år.

Logg inn på Min side

Lurer du på hvordan du bruker pensjonsveilederen?

Pensjon for særalder

Noen kan ta ut alderspensjon fra KLP tidligere hvis de har en stilling med særaldersgrense. Les om pensjon for særalder eller «Hva med de som har særaldersgrense?» 

Les også

Par på skogstur tar selfie av seg selv.

Født i 1963 eller senere – jobb med tjenestepensjon før 2020

22.02.22

Du tjener opp alderspensjon på en annen måte fra 2020. Den samlede pensjonen kan bestå av flere nye deler, alderspensjon opptjent før 2020 og overgangsordninger.

Bestefar med barnebarn på nakken

Alderspensjon fra 2020

11.10.21

Alderspensjon for de som er født i 1963 eller senere kalles for påslagspensjon i offentlig tjenestepensjon. Den tjenes opp fra 2020.

Mockup_ny

Slik tar du smarte pensjonsvalg

11.07.22

Her får du de viktigste tipsene for å forstå pensjon bedre og ta de riktige valgene for å sikre en god fremtidig alderspensjon.