Svanemerkede fond

KLP Mer Samfunnsansvar er en familie med ti fond; fire aksjefond, to rentefond og fire fondspakker. Fondene investerer i selskaper som blir rangert høyt på samfunnsansvar, og holdes ute av blant annet fossil energi, våpen og tobakk.

KLP Mer Samfunnsansvar

I juni 2018 var vi de første i Norge til å tilby et svanemerket fond. Nå har vi en fullverdig samfunnsansvarlig spareprofil med ti svanemerkede fond.

Å ta mer samfunnsansvar skal ikke koste noe ekstra. Derfor tilbyr vi alle våre svanemerkede fond til samme pris som tilsvarende fond som ikke er svanemerket.

Svanemerket har vært Nordens offisielle miljømerking i snart 30 år. For å bli godkjent som et svanemerket fond måtte vi oppfylle deres strenge krav ikke bare innen miljø, men også innen arbeidsforhold, menneskerettigheter og korrupsjon. Her kan du lese mer om dette; svanemerket.no/investeringsfond.

Fondene investerer ikke i fossil energi (olje, gass og kull), atomkraft, våpen, tobakk, alkohol og pengespill. Dessuten er selskaper som medvirker til grove eller systematiske brudd på internasjonale normer utelukket.

Svanemerket logo
Svanemerket

Kjøp våre svanemerkede fond

Generell ansvarsfraskrivelse

Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, verdipapirfondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Fondets risikonivå er basert på svingninger i fondets kurs siste fem år. I tillegg foreligger det likviditetsrisiko, operasjonell risiko og motpartsrisiko. Høyere risiko gir deg større potensiell avkastning på sikt, men sannsynligvis med større svingninger i spareperioden.

Denne informasjonen er ment som en generell informasjon til leseren og må ikke forstås som investeringsråd. Før kjøp oppfordres det til å lese fondenes nøkkelinformasjon og prospekt. Nøkkelinformasjon og prospekter innhentes ved å gå inn på respektive sider for hvert fond på klp.no. Ved kjøp får du andeler i fondet, ikke i fondets underliggende verdipapirer.

Denne informasjonen er utarbeidet og utgitt av KLP, MSCI og Morningstar. Det er imidlertid ikke mulig å garantere at informasjonen er presis eller fullstendig, og vi forbeholder oss retten til å endre informasjonen uten varsel. Partene påtar seg ikke ansvar for direkte eller indirekte tap eller utgifter som skyldes forståelsen av og/eller bruken av denne informasjonen.

Skjerpede krav til Svanefond fra 2023

Nordisk Miljømerking har det siste året jobbet med strengere krav til svanemerkede fond. KLP Kapitalforvaltning har ti svanefond (KLP Mer Samfunnsansvar-familien), og vi har vært aktivt med i prosessen og sendt inn høringssvar underveis.

Vi er godt fornøyd med de nye kriteriene, og mener de gir kundene større sikkerhet for at svanefondene de investerer i forvaltes etter de høyeste standarder på bærekraft. Fristen for implementering av de nye kravene er 1. kvartal 2023, men vi er allerede i gang med tilpasningene:

  • Fondet må klassifiseres som enten artikkel 8 eller 9-produkt under offentliggjøringsforordningen. Det betyr at de må enten ha integrert bærekraft i sin forvaltning (artikkel 8) eller ha bærekraft som mål (artikkel 9). Alle KLPs svanefond er klassifisert som artikkel 9. 
  • Alle selskapene i fondet må ha en ESG-analyse, det vil si en analyse som viser hvordan et selskaps produkter og tjenester bidrar til bærekraftig utvikling. 70 prosent av fondet må ha sterk ESG-praksis, noe som er en økning fra 50 prosent i nåværende kriterier. 
  • Det er høyere forventninger til fondenes klimaarbeid. Flere virksomheter som driver med leting og boring knyttet til utvinning av fossile brensler ekskluderes, og det stilles høyere krav til reduksjoner i klimagassutslipp i kritiske sektorer. 
  • Biologisk mangfold er et tema som får mye større plass i de nye kriteriene, og forvalteren forventes både å kartlegge fondets negative påvirkning på biologisk mangfold og å drive aktivt eierskap overfor høyrisikoselskaper. 
  • EU-taksonomien, som er et klassifiseringssystem for bærekraftige aktiviteter, skal være en del av bærekraftsanalysen. Fond som investerer i selskaper som oppfyller taksonomien premieres med poeng.  
  • Utvidede krav til fondets bærekraftsrapportering. Det inkluderer oppsummering av eierskapsutøvelse for de ti største selskapene i fondet, informasjon om omstillingsarbeidet for de fem selskapene med største klimagass-utslipp, og om hvilke selskaper som er ekskludert.

Kan påvirke mer

Samlet sett mener vi at disse kriteriene er både strenge og balanserte. De inneholder større krav til selskapene på en rekke viktige områder, samtidig som de balanserer godt mellom de ulike metoder vi som forvalter har til disposisjon. Man skal for eksempel ikke bare ekskludere alt av problematiske virksomheter, men bruke aktivt eierskap som metode for å få til positive endringer. Dette gir rom for bredere og mer balanserte investeringer og mulig større påvirkningskraft.

Mer detaljert og omfattende fondsrapportering er også i tråd med ny internasjonal lovgivning på bærekraft, og betyr at våre kunder får større innsikt i hvordan fondet forvaltes og de vurderinger som gjøres underveis.

Vi er trygge på at alle våre svanefond vi bli bedre og mer bærekraftige med de nye kriteriene, og vi vil holde kundene våre oppdatert i implementeringsprosessen.