Kvinne i huske

Delvis ufør uten rettigheter fra NAV

Har du uførepensjon fra KLP, uten å ha arbeidsavklaringspenger (AAP)  eller uføretrygd fra NAV, kan du få lavere pensjon fra NAV i fremtiden. I media er dette ofte omtalt som 'uførefella'.

Delvis uførepensjon 

Hvis du blir delvis syk, går du ned i stillingsprosent og lønn hos arbeidsgiveren din. Jobber du mer enn 50 prosent har du som regel ikke rett på AAP eller uføretrygd fra NAV, men du kan få uførepensjon fra KLP. Lønnen fra arbeidsgiver blir da lavere, men den blir delvis kompensert med uførepensjon fra KLP.

Hvis du senere blir sykere og får innvilget AAP eller uføretrygd fra NAV, bruker NAV denne lavere lønnen i beregningen av pensjon - ikke lønnen du hadde før du fikk uførepensjon fra KLP første gang du ble syk. NAV tar heller ikke uførepensjonen du fikk fra KLP med i beregningen.

Dette er grunnen til at du kan få en lavere pensjon fra NAV i fremtiden. Pensjonen fra KLP kompenserer ikke for at du får en lavere utbetaling fra NAV.

Det er derfor viktig at du setter deg godt inn i hva dette vil bety for deg økonomisk, både på kort og lang sikt.

Delvis uførepensjon fra KLP bare i en periode

La oss si at du blir delvis syk og får innvilget uførepensjon fra KLP for en periode. Du jobber fortsatt i en stilling over 50 prosent og har dermed ikke rett på AAP eller uførepensjon fra NAV.

Når du da blir frisk igjen og er tilbake i den opprinnelige stillingsprosenten din, vil du igjen få pensjonsopptjening fra NAV ut fra lønnen i denne stillingen. I KLP vil pensjonsopptjeningen ikke påvirkes av perioden med delvis uførepensjon.

Du får altså litt mindre pensjonsopptjening i NAV i den perioden du hadde uførepensjon bare fra KLP. Jo kortere du har hatt redusert stilling og lønn, jo mindre blir fremtidig pensjon fra NAV påvirket.

Delvis uførepensjon fra KLP frem til du skal ha alderspensjon

Er du delvis syk, kan det være vanskelig å forutse om du senere blir mer syk og må øke uføregraden din. Skjer dette og du også må ha AAP eller uføretrygd fra NAV, vil både AAP og uføretrygd bli beregnet ut fra den lavere lønnen du har hatt etter at du ble delvis ufør. Det samme vil gjelde alderspensjon fra NAV.

I sum vil dette føre til lavere pensjonsinntekt i fremtiden. Dersom du ikke har utsikter til å kunne jobbe mer, er det derfor viktig at du planlegger økonomien ut i fra dette.

I KLP vil du få all pensjon ut i fra stillingen og lønnen du hadde før du ble ufør. Pensjonen fra KLP kompenserer likevel ikke for at du får mindre fra NAV. Det som får størst betydning for deg økonomisk er pensjonen du får fra NAV, fordi den størstedelen av alderspensjonen kommer derfra.

Er du nesten 50 prosent ufør?

Får du delvis uførepensjon fra KLP uten AAP eller uføretrugd fra NAV, løper du en risiko for å få lavere AAP, uføretrygd og alderspensjon fra NAV og dermed lavere pensjonsinntekt i fremtiden.

Hvis du er i en situasjon hvor uførheten din er rundt 50 prosent, er det derfor viktig at du tenker igjennom om du trenger AAP og bistand fra NAV for å øke stillingen din eller om du fyller vilkårene for uføretrygd fra NAV.

Eksempel

La oss si at du arbeider i 100 prosent stilling og tjener 500 000 kroner. Etter noen år blir du syk og får 40 prosent pensjon fra KLP. Da går du over til å arbeide i 60 prosent stilling og får 60 prosent lønn fra arbeidsgiveren din. Du får nå opptjening i folketrygden for 60 prosent stilling og lønn på 300 000 kroner.

Hvis du senere får AAP, uføretrygd eller alderspensjon fra NAV, vil ytelsen fra NAV bli beregnet ut fra kun 60 prosent stilling og 300 000 kroner. Det er bare i KLP du har opptjening ut fra opprinnelige 100 prosent stilling og din årslønn på 500 000 kroner.

Du kan kontakte oss hvis du lurer på hva dette betyr for deg

Det kan være lurt å ta kontakt med oss slik at du er forberedt på hva en delvis uførepensjon fra KLP, uten å motta AAP eller uføretrygd fra NAV, vil bety for deg økonomisk, både på kort og lang sikt.


Slik søker du uførepensjon

Få oversikt over hvordan du går frem for å søke uførepensjon.

Søk uførepensjon

Relaterte artikler

Eldre kvinne sammen med hund i skogen

Hva får uføre i alderspensjon?

27.11.23

Er du ufør og lurer du på hvor mye du får i alderspensjon? Du får ikke det samme i alderspensjon som du fikk i inntekt som ufør. 

KLP_ansattduo_Inne

Inntekt og uførepensjon

02.05.24

Du kan jobbe ved siden av uførepensjonen. Hvor mye du kan jobbe og hvordan pensjonen blir påvirket er individuelt.

KLP_generasjonstur_natur

Vær klar over dette om du har særaldersgrense og er ufør

28.11.23

Pensjonen din fra KLP kan bli liten og din samlede inntekt kan bli lavere mellom aldersgrensen din og 67 år.