KLP_ansattduo_Inne

Inntekt og uførepensjon

Du kan jobbe ved siden av uførepensjonen. Hvor mye du kan jobbe og hvordan pensjonen blir påvirket er individuelt.

Inntektsgrense

Når du får innvilget uførepensjon fra KLP beregner vi en uføregrad og en inntektsgrense ut fra om du skal fortsette å jobbe og hvor mye du skal tjene i jobben din. Inntektsgrensen viser hvor mye du kan tjene uten at uførepensjonen blir redusert. Tjener du mer enn inntektsgrensen din vil uførepensjonen bli redusert.

Du kan sjekke inntektsgrensen din på Min Side.

For deg som mottar arbeidsavklaringspenger (AAP) fra NAV

Når du mottar AAP fra NAV i kombinasjon med uførepensjon fra KLP, er det ingen inntektsgrense. Uførepensjon blir redusert for all inntekt du har ved siden av. 

For deg som mottar uføretrygd fra NAV

For deg som er helt ute av jobb og mottar full uføretrygd fra NAV og full uførepensjon fra KLP, har du et fribeløp du kan tjene uten at uførepensjonen blir redusert. Fribeløpet er på 0,4 G som per 01.05.2023 utgjør 47.448 kroner. 

Du må selv huske på å informere KLP gjennom å registrere ny inntekt når du får endringer som kan påvirke uførepensjonen din.

Du registrerer inntekten din ved å logge inn på Min Side.

Hvilken inntekt skal du registrere på Min Side?

All pensjonsgivende inntekt du har ved siden av uførepensjonen skal registreres. Det finnes noen unntak. Vi har under listet opp eksempler på inntekt som påvirker din pensjon:

 • Lønn fra arbeidsgiver inkludert overtidsbetaling og feriepenger. Får du pensjon for første gang i år, trenger du ikke å registrere feriepenger
 • Personinntekt fra næringsvirksomhet
 • Styrehonorarer og honorar fra andre verv
 • Foreldrepenger fra NAV eller arbeidsgiver
 • Omsorgsstønad
 • Fosterhjemsgodtgjørelse

Hvilken inntekt trenger du ikke å registrere på Min Side?

Det er ikke all inntekt som påvirker din uførepensjon fra KLP. Vi har under listet opp eksempler på inntekt som ikke påvirker din uførepensjon:

 • Helligdagstillegg
 • Arbeidsavklaringspenger og uføretrygd fra NAV
 • Overgangsstønad
 • Pensjon fra andre enn KLP
 • Kapitalinntekter som renteinntekter, utbytte eller skattepliktig gevinster
 • Lønnsøkninger som følge av årlige lønnsforhandlinger

Er du usikker på om inntekten du har er pensjonsgivende kan du undersøke det med skatteetaten.

 

Logg inn på Min Side

På Min Side finner du detaljer om pensjonen din. Her kan du også registrere inntekt, legge inn ekstra skattetrekk eller endre kontonummer. 

Logg inn