Kvinne får hjelp med bading i basseng

Få korrekt uføregrad

Mange som blir uføre, ønsker helst å jobbe. Men som delvis ufør kan det være fort gjort å overvurdere egen arbeidskapasitet. Dersom du søker om en lav uføregrad fordi du ønsker å være frisk, risikerer du å få lav uføretrygd senere.

Hvis du tar ut delvis uførepensjon fra offentlig tjenestepensjon uten noe fra Nav, kan du få lavere uføretrygd fra Nav hvis du senere blir mer ufør.

Dersom du blir så syk at du ikke kan jobbe, kan du ha rett til uførepensjon og uføretrygd. Pensjonen utbetales gjennom den offentlige tjenestepensjonen fra KLP, mens uføretrygden utbetales av Nav.

Mens du som hovedregel må være minst 50 prosent ufør for å få utbetalt trygd eller arbeidsavklaringspenger fra Nav, kan KLP innvilge uførepensjon for uføregrader mellom 20 og 50 prosent. Det betyr at du kan få uførepensjon fra KLP før du har rett til noe fra Nav.  

Først blir du delvis ufør

La oss ta et eksempel. Si at du faktisk har en varig nedsatt inntektsevne på 50 prosent eller mer, men du ønsker å jobbe mest mulig og bare ha pensjon fra KLP. I samarbeid med legen din søker du om uførepensjon fra KLP for 40 prosent. Det betyr at du framover har arbeidsinntekt fra en stilling på 60 prosent.

Beregnes av lønnen

Uførepensjon og uføretrygd eller arbeidsavklaringspenger beregnes ut fra lønnen din. Hvis du for eksempel blir 40 prosent ufør, får du en uførepensjon fra KLP basert på 40 prosent av lønnen din. Hele uførepensjonen utbetales fra KLP, og du får ingen uføretrygd eller arbeidsavklaringspenger fra Nav. I tillegg beholder du lønn i 60 prosent stilling. Hverdagen kan bli bedre for deg, og du taper ikke veldig mye økonomisk her og nå.

Kan føre til lav inntekt i framtiden

Men la oss si at det går noen år, og så blir du likevel ufør mellom 50 og 100 prosent. Du har fram til nå jobbet mer enn det du egentlig hadde arbeidsevne til og resultatet har blitt at du må søke om arbeidsavklaringspenger eller uføretrygd fra Nav.

Men når du nå søker om støtte fra folketrygden, beregner Nav ytelsen din bare ut i fra lønnen din i 60 prosent stilling og ikke den opprinnelige stillingen på 100 prosent. Pensjonen fra KLP er ikke med i beregningsgrunnlaget i Nav. Det er regler i folketrygdloven som styrer dette. Dette gjør at du får vesentlig lavere arbeidsavklaringspenger eller uføretrygd.

Når Nav innvilger uføretrygd eller arbeidsavklaringspenger blir dessuten uførepensjonen fra offentlig tjenestepensjon kraftig redusert, siden du nå får både uføretrygd fra Nav og uførepensjon fra KLP.

Dette kan dermed føre til en betydelig lavere inntekt, fordi du får lavere arbeidsavklaringspenger eller uføretrygd enn du ville ha fått om du fikk korrekt uføregrad første gang. Og det finnes ikke noen unntaksregel i folketrygden som fanger opp dette.

Konsekvensen av å gå fra delvis ufør til 50 prosent ufør, kan for eksempel bety at du går fra å få mer enn 70 prosent av lønnen til under 50 prosent for den delen du er ufør, eller et tap på rundt 70.000 kroner i året.

Få korrekt uføregrad første gang

Dersom legen ved første vurdering mener at uføregraden din er 50 prosent eller mer, får du ved en senere økt uføregrad, beregnet arbeidsavklaringspenger eller uføretrygd fra Nav ut fra lønnen du hadde i 100 prosent stilling som du hadde da du første gang ble ufør.

Det er som nevnt, et vilkår for rett til uføretrygd fra Nav at inntektsevnen er varig nedsatt med minst halvparten. Men mottar du arbeidsavklaringspenger når du søker om uføretrygd, er det tilstrekkelig at inntektsevnen er varig nedsatt med 40 prosent.

Hvis du får riktig ytelse fra Nav første gang, vil du med andre ord få høyere utbetaling fra Nav om du senere søker om uføretrygd eller økt uføregrad.  

Snakk med legen

For de fleste sitter det langt inne å skulle gå til legen og be om hjelp til å søke om arbeidsavklaringspenger eller uføretrygd fra Nav. Mange kjemper for å holde seg i en så stor stillingsprosent som mulig, så lenge som mulig. Som regel er man gjennom en periode på arbeidsavklaringspenger, hvor man undersøker hvor mye man klarer å jobbe, og hvilke arbeidsoppgaver som fungerer i den nåværende helsesituasjonen.

I denne utredningsfasen er det fort gjort å strekke seg litt lenger enn man egentlig orker. Derfor er det viktig å lytte til kroppen og ha en god dialog med legen og de som hjelper til med utredningen om hvordan helsetilstanden faktisk er. Det er fort gjort å ende opp med et stort økonomisk tap, fordi man strekker seg utover reell arbeidsevne i noen år, men til slutt innser at uføregraden ble satt for lavt i utgangspunktet.

Be om veiledning

Det kan også være lurt å be om veiledning fra de du har pensjonsordning hos, slik at du er forberedt på hva en delvis uføregrad vil bety for deg økonomisk – både nå og ved en eventuell økning av uføregraden på sikt.

Samtidig er dette en etisk problemstilling på flere områder. En bør selvfølgelig ikke be om større uføregrad enn det du faktisk trenger.

Dette gjelder veldig få, og bare så det er klart, KLP sparer penger på vegne av arbeidsgiverne om flere lar være å søke delvis uførepensjon med lavere uføregrad enn 50 prosent. Men grunnen til at vi skriver om dette, er for å informere delvis uføre om at det kan få økonomiske konsekvenser for dem om de tar ut delvis uførepensjon uten samtidig å få rett til arbeidsavklaringspenger (AAP) eller uføretrygd fra folketrygden (Nav).

Slik søker du pensjon

Les mer om hvordan du søker pensjon eller logg inn på Min side for å søke pensjon fra KLP.

 

Les også

Eldre kvinne sammen med hund i skogen

Alderspensjon til uføre

23.02.22

Er du ufør og lurer du på hvor mye du får i alderspensjon? Du får ikke det samme i alderspensjon som du fikk i inntekt som ufør. 

norske penger i sedler og mynter

Når utbetales pensjoner fra KLP?

13.04.22

Her finner du oversikt over utbetalingsdatoer fra KLP. Dette gjelder alle pensjonsordninger og ytelser. Pensjon utbetales den 20. hver måned, men enkelte måneder kommer den tidligere.

Kontoransatt dame med papirer utover gulvet

Vilkår for å få uførepensjon

05.03.20

For å få uførepensjon må du oppfylle noen vilkår.