Kvinne får hjelp med bading i basseng

For uførepensjonister

Her samler vi informasjon for deg som er helt eller delvis ufør eller i ferd med å bli ufør.

Er du ufør er det begrenset hvor mye du kan tjene ved siden av før uførepensjonen blir redusert. Men det går likevel fint an å jobbe litt. Den ekstra lønnen vil utgjøre mer enn det uførepensjonen din blir redusert med.

Inntekt kan redusere uførepensjonen

Du kan tjene penger selv om du er ufør. Men tjener du mer enn uføregraden og inntektsgrensen din tilsier kan uførepensjonen din bli redusert. Du bør være kjent med reglene om du er delvis eller helt ufør og jobber eller vurderer å jobbe litt ved siden av. Se inntekt og uførepensjon

Husk at du sitter igjen med mer penger samlet sett om du jobber i tillegg til uførepensjonen. 

Du kan få uførepensjon fra KLP selv om du ikke får noe fra Nav

Du kan få uførepensjon fra KLP om du er mer enn 20 prosent ufør. Hovedregelen for å få uføretrygd eller arbeidsavklaringspenger i folketrygden som utbetales av Nav, er at du er mer enn 50 prosent ufør.

Får du uførepensjon fra KLP i slike tilfeller kan du få uførepensjon beregnet som 69 prosent av inntektsreduksjonen som følge av uførhet. Du får også et tillegg som du kan lese mer om i Slik beregnes uførepensjon.

Så husk at du kan søke KLP om uførepensjon selv om du får avslag på arbeidsavklaringspenger eller uføretrygd fra Nav, hvis du er mer enn 20 prosent ufør. 

Ikke overvurder arbeidsevnen din om du er arbeidsufør

Mange ønsker å være friske og å jobbe, men du kan komme dårlig ut om du undervurder helsen din. Så pass på at du får riktig uføregrad.

Meld fra om du blir sykere

Husk å melde fra både til Nav og KLP om arbeidsevnen blir svekket fordi du blir sykere. Du kan få økt uføretrygd eller arbeidsavklaringspenger fra Nav og uførepensjon fra KLP.

Blir du friskere og jobber mer

Klarer du å øke arbeidsinnsatsen og dermed få økt lønn. Husk å melde fra om inntektsøkning på Min side, så regner vi om uførepensjonen for deg.

Uførepensjonen kan bli redusert om du tjener mer enn inntektsgrensen din, men den ekstra lønnen vil utgjøre mer enn det uførepensjonen blir redusert med.

Om du ikke melder fra, blir det fanget opp i etteroppgjør for uførepensjon. Da må du betale tilbake for mye mottatt uførepensjon. 

Det er først når inntekten blir større enn 80 prosent av tidligere inntekt at uførepensjonen fra KLP opphører.

For deg som er sykmeldt og som kan bli ufør

Det er mange nye begreper å holde styr på. Det første du bør være klar over er at du kan få uførepensjon hvis du har offentlig tjenestepensjon gjennom arbeidsgiveren din. Fra Nav kan du få uføretrygd eller arbeidsavklaringspenger (AAP).

Hva er arbeidsavklaringspenger (AAP)?

Når du ikke lenger får sykepenger, men ikke er frisk, kan du få arbeidsavklaringspenger fra Nav. Arbeidsevnen din må være redusert med minst 50 prosent. Arbeidsavklaringspenger fra Nav kan utgjøre 66 prosent av inntekten din inntil 6 G. Begrepet G er en forkortelse for grunnbeløpet i folketrygden og er for tiden på 111.477 kroner. Du kan som hovedregel ikke få AAP i mer enn 3 år.

Uførepensjon sammen med AAP

Vær klar over at du kan få uførepensjon fra KLP sammen med arbeidsavklaringspenger fra Nav.

Tips!

Husk å melde fra om endringer til både KLP og Nav. Du kan registrere endringer til KLP på Min pensjon som du finner om du logger inn på Min side.

Hva skjer når arbeidsavklaringspengene (AAP) stopper?

Når du blir frisk, blir innvilget uføretrygd eller når makstiden for arbeidsavklaringspenger (AAP) fra Nav stopper denne ytelsen. Får du uføretrygd med samme grad som arbeidsavklaringspenger beholder du også uførepensjon fra KLP med samme grad. Men dersom uføregraden i Nav endrer seg blir uførepensjonen fra KLP regnet om.

Er du blitt helt frisk eller mindre enn 20 prosent ufør har du ikke rett på uførepensjon fra KLP.

Men i disse tilfellene:

  • Opphører AAP eller uføretrygden fordi du er mindre enn 40–50 prosent ufør hos Nav, men er mer enn 20 prosent arbeidsufør?
  • Opphører AAP fordi du når maksimaltiden for denne ytelsen, men du får avslag på uføretrygd fra Nav?

Da bør du sende oss en kopi av vedtaket fra Nav. Du kan få uførepensjon fra KLP.

Hvor mye utgjør uførepensjonen?

Får du arbeidsavklaringspenger eller uføretrygd fra Nav, får du uførepensjon fra KLP som utgjør 3 prosent av inntektsreduksjonen på grunn av uførhet opp til 6 G og 69 prosent mellom 6 og 12 G samt et tillegg. Slik beregnes uførepensjon.

Lurer du på hvilken dato pensjonen din utbetales 

Alle pensjoner fra KLP utbetales senest den 20. i hver måned. Det gjelder også uførepensjon. I noen måneder utbetales pensjoner før den 20. Du kan se mer i oversikten over utbetalingsdatoer.

   

Hvordan melde fra om endret inntekt eller uføregrad?

Du kan melde fra om endret inntekt ved å logge inn på Min side. Der kan du også melde fra om du er blitt frisk eller søke om økt eller redusert uførepensjon.