barn mann leker

Personalforsikringer for offentlig sektor

 • Dekker tariffkravene for kommunal og offentlig sektor
 • Fleksible forsikringer som kan settes sammen ut fra behov
 • Raske og riktige skadeoppgjør
 • Oversikt og enkel administrasjon på Kundeside
 • Stabile, lave priser

Gruppelivsforsikring er en engangsutbetaling til de etterlatte ved den ansattes død.
Forsikringen gjelder uansett dødsårsak og i hele verden. 
KLP garanterer erstatninger i samsvar med tariffkravene i kommunal/offentlig sektor.

I tabellen nedenfor ser du hva forsikringen kan utvides med. Du kan se om dere har avtalt utvidelser på Kundeside.

Se produktark (IPID) for gruppelivsforsikring her (pdf).

Skal gruppelivsforsikringen lønnsinnberettes?

Ja, prisen for gruppelivsforsikring skal innberettes. Prisen beregnes etter hvor lenge den ansatte har vært i jobb. Beløpet finner du i forsikringsavtalen på Kundeside.

Forsikringen dekkerTariffavtalt dekningKan utvides med
+Dødsfallerstatningv 
Erstatning som blir utbetalt som et engangsbeløp til de etterlatte når en ansatt dør.
+Uførekapital v
Engangserstatning til den ansatte ved varig arbeidsuførhet.
+Ektefelle-/samboerforsikring til den ansatte v
Erstatning blir utbetalt til den ansatte dersom ektefelle/samboer dør.
+Ektefelle-/samboertillegg til den etterlatte v
Økt erstatning til ektefelle/samboer ved den ansattes død.
+Forsørgertillegg v
Økt erstatning til ektefelle/samboer eller barn når den ansatte dør.
+Barnetillegg v
Økt erstatning til barn ved den ansattes død.
+Begravelsesomkostninger v
Økt erstatning ved den ansattes død

Yrkesskade-/yrkessykdom

Forsikringen utbetales ved skade som følge av en arbeidsulykke eller yrkessykdom. Erstatning gis ved varig medisinsk invaliditet, varig ervervsmessig uførhet, påførte og framtidige merutgifter og dødsfall.

Arbeidsgivere er forpliktet til å forsikre alle sine ansatte etter lov om yrkesskadeforsikring. Forsikringen kan utvides med tilleggsdekninger.

Tariffavtalt ulykkesforsikring

For kommuneansatte er ulykkesforsikringen fastsatt gjennom §11 i Hovedtariffavtalen. Ved yrkesskader vil denne ulykkesforsikringens erstatninger samordnes med erstatninger i henhold til lov om yrkesskadeforsikring. Den erstatningen som gir høyest utbetaling, blir valgt.

Den tariffavtalte ulykkesforsikringen gjelder også på reise direkte til/fra arbeid, og på ulykke ved tjenestereise. 

Skal yrkesskadeforsikringen lønnsinnberettes?

Den lovpålagte yrkesskadeforsikringen er ikke innberetningspliktig.

Forsikringen dekkerTariffavtalt dekningKan utvides med
+Yrkesskadev
Erstatning ved arbeidsulykke i arbeidstiden, på arbeidsstedet.
+Yrkessykdomv
Erstatning for yrkessykdom. Belastningslidelser dekkes ikke.
+Reise til/fra jobbv
Erstatning ved skader som oppstår på direkte reise mellom hjem og arbeidssted
+Ulykke i fritidenv
Erstatning ved ulykkesskader som skjer i fritiden
+Varig medisinsk invaliditet under 15 prosentv
Erstatning ved skade som er mindre enn 15 prosent medisinsk invaliditet
+Opphevet samordning med gruppelivsforsikringv
Erstatningen begrenses ikke av samordning mellom forsikringene. Se Hovedtariffavtalen.

Vi samarbeider med Nordens største alarmsentral, SOS, om alle reiseforsikringene våre.
Du kan velge mellom disse reiseforsikringene:

 • tjenestereiseforsikring (kun tjenestereiser)
 • helårsforsikring (tjenestereiser og fritidsreiser)
 • elevreiseforsikring
Forsikringen dekkerTariffavtalt dekningKan utvides med
+Tjenestereisev 
Forsikringen gjelder for den ansatte når han/hun er på reise i forbindelse med jobb
+Ansattes familie som deltar på tjenestereise v
Forsikringen gjelder også for den ansattes familie.
- Ektefelle/samboer, med samme adresse i folkeregisteret
- Barn (også fosterbarn og adoptivbarn) inntil fylte 21 år
+Helårsforsikringv 
Forsikringen gjelder for den ansatte på tjeneste- og fritidsreiser
+Ansattes familie når helårsforsikring er valgt v
Forsikringen gjelder også for den ansattes familie.
- Ektefelle/samboer, med samme adresse i folkeregisteret
- Barn (også fosterbarn og adoptivbarn) inntil fylte 20 år
+Elevreisev 
Forsikringen gjelder på klasseturer, men ikke på undervisningsstedet i Norge i undervisningstiden
Alternativ varighet og alternative forsikringssummer v

Se produktark (IPID) for reiseforsikring her (pdf).

For informasjon om hva som dekkes og summer, se forsikringsbevis og vilkår på Kundeside.

UD gir deg gode råd og nyttig informasjon om ulike land

Kommunen/fylkeskommunen kan kjøpe forsikringen for avtalte grupper som ikke er ansatte. 

Den dekker ulykkesskader forårsaket av en plutselig, ytre hendelse. Erstatning utbetales ved varig medisinsk invaliditet og dødsfall.

Noen unntak finnes, se sikkerhetsforskrifter eller kontakt oss.

Forsikringen gjelder i hele verden, men ikke ved sammenhengende opphold utenfor Norden i mer enn tolv måneder.

En fortsettelsesforsikring er en dødsfallsforsikring. En ansatt som har gruppelivsforsikring og/eller dekning for annen sykdom i KLP gjennom sin arbeidsgiver, kan velge å kjøpe en individuell fortsettelsesforsikring når hun slutter i stillingen. Det er ikke nødvendig med helseerklæring. 

Hvem skal informere den ansatte om denne muligheten?

Ved selvadministrerende avtaler (det vil si avtaler der arbeidsgiver fører medlemsfortegnelse over medlemmene i avtalen) er det arbeidsgivers plikt å opplyse den ansatte om retten til å kjøpe fortsettelsesforsikring.

Ved medlemsbaserte avtaler (avtaler der forsikringsselskapet fører medlemsfortegnelse, og medlemmene er navngitt i forsikringsavtalen) skal forsikringsselskapet informere den ansatte om retten til å kjøpe fortsettelsesforsikring. Dette skal forsikringsselskapet gjøre så snart arbeidsgiver melder fra om at en ansatt har sluttet eller er meldt ut av avtalen.

Frist for å kjøpe forsikringen

KLP må få beskjed om at du ønsker å kjøpe slik forsikring senest innen 6 måneder fra den datoen du slutter.

Hvordan søke om fortsettelsesforsikring?

 • Arbeidstaker bør kontakte arbeidsgiver for informasjon og veiledning.
 • Arbeidstaker fyller ut og sender søknadsskjemaet. Arbeidsgiver skal signere skjemaet.
 • Arbeidstaker mottar et pristilbud med akseptskjema fra KLP.
 • Arbeidstaker sender akseptskjemaet tilbake til KLP.

Når det gjelder kommuner, henter KLP selv inn antallet fra PAI (Personal Administrativt Informasjonssystem). Nyansatte er omfattet av forsikringsavtalen. Det samme gjelder midlertidig ansatte, sommervikarer og andre som er arbeidstakere ifølge yrkesskadeforsikringsloven.

Helseforetak og fylkeskommuner skal melde endringer i antall ansatte til oss når forsikringsavtalen fornyes, så lenge endringene utgjør mindre enn ti prosent. Endringer ut over ti prosent må meldes til oss med en gang.