Gutt i lekestativ på skole

Eiendomsforsikringer for offentlig sektor

 • Skreddersydd forsikring tilpasset kommunens eller helseforetakets behov
 • Du får tilgang til kurs og veiledning innen skadeforebygging og HMS
 • Vi har solid kunnskap og lang erfaring med skadeoppgjør i offentlig sektor

Forsikringen dekker det økonomiske tapet virksomheten lider dersom en skade på bygning eller eiendeler gir stans i driften.  

Avbruddstapet må være en følge av en erstatningsutløsende skade som brann, nedsoting, eksplosjon, skade forårsaket av luftfartøy, vannskade, innbrudd, hærverk eller annen plutselig kaskoskade. Erstatningen fastsettes ut fra faktisk lidt tap. 

Sikkerhetsforskriftene i forsikringsavtalen gir informasjon om hva du som kunde må passe på for å unngå skader.

Forsikringen dekker skader ved brann, vann, tyveri/hærverk og andre plutselige og uforutsette skader.

Byggeprosjekter, maskiner, inventar og løsøre er omfattet av forsikringen. Se også forsikring for byggherreansvar.  

Ta kontakt for å avtale forsikring.

Forsikringen dekker blant annet også dette, inntil avtalt forsikringssum:

 • utgifter til riving, rydding og håndtering av verdiløse rester
 • utgifter til prisstigning
 • høyere forsikringssummer kan avtales for flere av dekningene

Egenandelens størrelse er valgfri.

Sikkerhetsforskriftene i forsikringsavtalen gir informasjon om hva du som kunde må passe på for å unngå skader.

Forsikringen omfatter plutselig skade som rammer elektronisk utstyr som nevnes i forsikringsbeviset, rekonstruksjon av data og programmer.

Den dekker også skader på det elektronisk utstyret som følge av lynnedslag.

Sikkerhetsforskriftene i forsikringsavtalen gir informasjon om hva du som kunde må passe på for å unngå skader.

Forsikringen omfatter skader ved brann, vann, tyveri/hærverk og andre plutselige og uforutsette skader på kommunens eller helseforetakets bygninger.

Forsikringen dekker:

 • skader på bygninger eid av kommunen eller helseforetaket
 • maskiner, inventar og løsøre i bygningen er dekket på førsterisiko med forsikringssum som er lik bygningens fullverdigrunnlag
 • i leide lokaler er maskiner, inventar, løsøre og innredning som eies av kommunen, forsikret for inntil 5 millioner kroner
 • uteglemte bygninger omfattes av forsikringen med inntil 20 millioner kroner

Følgende dekkes blant annet også av bygningsforsikringen inntil avtalt forsikringssum:  

 • utgifter til riving, rydding og spesialavfall
 • utgifter til fortsatt drift
 • merutgifter til skadeutbedring på grunn av offentlige påbud
 • utgifter til prisstigning
 • husleietap
 • kunstnerisk utsmykning
 • antikvarisk merverdi

Høyere forsikringssummer kan avtales for flere av dekningene. 

Sikkerhetsforskriftene i forsikringsavtalen gir informasjon om hva du som kunde må passe på for å unngå skade, og for å få full erstatning hvis en skade skjer.

Forsikringen omfatter maskiner som blir rammet av plutselig skade.

Sikkerhetsforskriftene i forsikringsavtalen beskriver hva du som kunde skal passe på for å unngå skader, og for å få full erstatning hvis en skade skjer..

Forsikringen omfatter tyveri fra bygning, skade på varer, løsøre, penger og verdipapirer ved hærverk i bygning, i tillegg til tap som følge av ran.

Forsikringen dekker tap av penger og verdipapirer, varer og løsøre.

Egenandelens størrelse er valgfri.

Sikkerhetsforskriftene i forsikringsavtalen beskriver hva du som kunde må passe på for å unngå skade, og for å få full erstatning hvis en skade skjer.

Forsikringen dekker plutselige og uforutsette skader på gjenstander som er nevnt i forsikringsbeviset. Det kan for eksempel være ordførerkjede, kunstverk innendørs, musikkinstrumenter og oppmålingsutstyr. 

Sikkerhetsforskriftene i forsikringsavtalen beskriver hva du som kunde skal passe på for å unngå skade, og for å få full erstatning hvis en skade skjer.