Arbeider med sag på verksted

Ansvarsforsikringer for bedrifter

Trygghet ved skade på tredjeperson og dennes eiendeler.

Ansvarsforsikringen omfatter rettslig erstatningsansvar som bedriften kan pådra seg for skade på tredjemanns person eller ting innen Norden.

Be om tilbud

Ansvarsforsikring for næringsdrift dekker det rettslige erstatningsansvar virksomheten kan pådra seg under utøvelse av sin virksomhet.

Forsikringen dekker:

  • rettslig ansvar for skade på person eller ting, produktansvar og ansvar for formuesskade (økonomisk tap som ikke er foranlediget av en fysisk skade), avhengig av hva som er avtalt.
  • rettslig behandling av krav som omfattes av forsikringen.

Virksomheten kan kjøpe tilleggsdekninger som utvider forsikringsdekningen i forhold til den enkelte virksomhets særskilte behov.

Forsikringssum og egenandel kan tilpasses den enkelte kundes behov.

Ditt ansvar:

Sikkerhetsforskriftene gir informasjon om hva du som kunde skal følge opp for å unngå skader.

Se generelle vilkår for næringsdrift, løsøre og varer her
Hvis virksomheten din allerede har forsikringer hos oss, kan du logge inn på Kundeside for å se de fullstendige vilkårene deres.

Forsikringen dekker det rettslige erstatningsansvar for formuesskade som nåværende, tidligere og fremtidige styreansatte og styreledere kan pådra seg i sin styrefunksjon.

Forsikringen dekker:

  • det rettslige personlige ansvar styremedlemmet kan pådra seg for formuesskade i sitt verv
  • rettslig behandling av krav som omfattes av forsikringen.

Forsikringssum kan tilpasses den enkelte kundes behov.

Det fratrekkes ikke noen egenandel under styreansvarsforsikringen.

Ditt ansvar:

Sikkerhetsforskriftene gir informasjon om hva du som kunde skal følge opp for å unngå skader.

Kriminalitetsforsikringen dekker formuetap som følge av straffbare handlinger begått av egne ansatte.

Forsikringen dekker:

  • tap som følge av underslag, tyveri, bedrageri (herunder datakriminalitet), utroskap, dokumentfalsk og korrupsjon
  • rettslig behandling av krav som omfattes av forsikringen

Ditt ansvar:

Sikkerhetsforskriftene gir informasjon om hva du som kunde må passe på for å unngå skader.

Forsikringen dekker det rettslige erstatningsansvar byggherre kan pådra seg for skade på ting eller person.

Forsikringen dekker:

  • rettslig ansvar for skade på person eller ting oppstått i forbindelse med byggeprosjekt
  • rettslig behandling av krav som omfattes av forsikringen

Forsikringssum og egenandel kan tilpasses den enkelte kundes behov.

Ditt ansvar:

Sikkerhetsforskriftene gir informasjon om hva du som kunde skal følge opp for å unngå skader

Speditøransvarsforsikringen dekker det rettslige ansvaret en speditør kan pådra seg ved skade på gods/ forsinket levering av gods.

Det rettslige ansvaret er i henhold til nasjonale og internasjonale lover og konvensjoner på transportrettens område (herunder NSAB 2000).

Forsikringen dekker:

  • rettslig ansvar for skade på/forsinket levering av gods der speditøren er fraktfører
  • rettslig behandling av krav som omfattes av forsikringen

Ditt ansvar:

Sikkerhetsforskriftene gir informasjon om hva du som kunde skal følge opp for å unngå skader.