En lang rekke med hus langs en brygge

Eiendomsforsikringer for bedrifter

Fordeler med våre eiendomsforsikringer:

 • Et prisgunstig alternativ
 • Enkel administrasjon på internett
 • Spesialtilpassede forsikringer
Be om tilbud

Forsikringen for næringsbygg omfatter skader ved brann, vann, tyveri/hærverk, samt andre plutselige og uforutsette skader.

Forsikringen dekker:

 • Bygninger eiet av forsikringstaker.
 • Ansvar som eier av bygning eller som byggherre ved rehabilitering/ombygging av eksisterende bygningskropp for prosjekter inntil 10 millioner kroner. Ved nybygg eller tilbygg må dere kontakte oss for å avtale egen byggherreansvarforsikring. 

Følgende dekkes også av bygningsforsikringen inntil avtalt forsikringssum:

 • Løst tilbehør til eiendommen som vaktmesters kontorløsøre, verktøy, hageredskap og lignende
 • Utgifter til riving, rydding og håndtering av verdiløse rester
 • Merutgifter til skadeutbedring på grunn av offentlige påbud
 • Utgifter til prisstigning
 • Husleietap

Forsikringssum utover standard sum kan avtales for flere av dekningene.

Egenandelens størrelse er valgfri.

Ditt ansvar:
Sikkerhetsforskriftene gir informasjon om hva du som kunde skal følge opp for å unngå skader.

Forsikringen omfatter skader ved brann, vann, tyveri/hærverk, samt andre plutselige og uforutsette skader.

Forsikringen dekker:

 • Byggeprosjekter som er angitt i forsikringsbeviset.
 • Maskiner, inventar og løsøre

Forsikringen dekker blant annet også dette, inntil avtalt forsikringssum:

 • Utgifter til riving, rydding og håndtering av verdiløse rester. 
 • Utgifter til prisstigning.

Forsikringssum utover standard sum kan avtales for flere av dekningene.

Egenandelens størrelse er valgfri.

Ditt ansvar:
Sikkerhetsforskriftene gir informasjon om hva du som kunde skal følge opp for å unngå skader.

Tyveri- og ransforsikringen omfatter tyveri fra bygning, skade på varer, løsøre, penger og verdipapirer ved hærverk i bygning, i tillegg til tap som følge av ran.

Forsikringen dekker tap av penger og verdipapirer, varer og løsøre.

Egenandelens størrelse er valgfri.

Ditt ansvar:
Sikkerhetsforskriftene gir informasjon om hva du som kunde skal følge opp for å unngå skader.

Forsikringen omfatter maskiner som blir rammet av plutselig skade.

Forsikringen dekker:

 • Prøvede og driftsklare ting som nevnt i forsikringsbeviset.

Egenandelens størrelse er valgfri.

Ditt ansvar:
Sikkerhetsforskriftene gir informasjon om hva du som kunde skal følge opp for å unngå skader.

Verdigjenstandforsikringen omfatter plutselige og uforutsette skader på forsikret gjenstand.

Forsikringen dekker:

 • Gjenstander som er nevnt i forsikringsbeviset.

Egenandelens størrelse er valgfri.

Ditt ansvar:
Sikkerhetsforskriftene gir informasjon om hva du som kunde skal følge opp for å unngå skader.

Forsikringen for næringsdrift omfatter skader ved brann, vann, tyveri/hærverk, samt andre plutselige og uforutsette skader.

Forsikringen dekker:

 • Maskiner, inventar, løsøre og varer i egne eller leide lokaler.

Følgende tilleggsdekning kan avtales: 

 • Ansvarforsikring - dekker det rettslige erstatningsansvar virksomheten kan pådra seg under utøvelse av sin virksomhet.

Følgende dekkes blant annet også av forsikringen inntil avtalt forsikringssum:

 • Utgifter til riving, rydding og håndtering av verdiløse rester. 
 • Hærverksskade på leide lokaler
 • Bygningsmessig innredning i leide lokaler
 • Rekonstruksjon av arkiver

Forsikringssum utover standard sum kan avtales for flere av dekningene.

Egenandelens størrelse er valgfri.

Ditt ansvar:
Sikkerhetsforskriftene gir informasjon om hva du som kunde skal følge opp for å unngå skader.

Avbruddsforsikringen dekker det avbruddstapet virksomheten lider dersom en skade på bygning eller eiendeler gir stans i driften.

Forsikringen dekker:

 • avbruddstap som følge av følgende erstatningsmessige skader: brann, nedsoting, eksplosjon, skade forårsaket av luftfartøy, vannskade, innbruddstyveri og hærverk, annen plutselig kaskoskade
 • avbruddstapet fastsettes ut fra faktisk lidt tap

Ditt ansvar:
Sikkerhetsforskriftene gir informasjon om hva du som kunde skal passe på for å unngå skader.

Huseierforsikringen omfatter skader ved brann, vann, tyveri/hærverk, samt andre plutselige og uforutsette skader.

Forsikringen dekker:

 • Bygninger eiet av forsikringstaker
 • Inventar, løsøre og maskiner inntil 300.000 kroner
 • Ansvar Huseier
 • Kriminalitet
 • Styreansvar
 • Rettshjelp
 • Kollektiv ulykkesforsikring

Følgende dekkes også av huseierforsikringen ved skade på bygning og løsøre, inntil avtalt forsikringssum:

 • Utgifter til riving, rydding og håndtering av verdiløse rester
 • Merutgifter til skadeutbedring på grunn av offentlige påbud
 • Utgifter til prisstigning
 • Husleietap
 • Hageanlegg

Forsikringssum utover standardsum kan avtales for flere av dekningene.

Egenandelens størrelse er valgfri.

Ditt ansvar:
Sikkerhetsforskriftene gir informasjon om hva du som kunde skal følge opp for å unngå skader.

Kirkeforsikringen omfatter skader ved brann, vann, tyveri/hærverk, samt andre plutselige og uforutsette skader.

Forsikringen dekker:

 • Bygninger eiet av forsikringstaker
 • Inventar og løsøre
 • Tyveri av løsøre samt hærverk når kirken er åpen for publikum
 • Ansvar
 • Barneulykke

Følgende dekkes også av kirkeforsikringen ved skade på bygning og løsøre, inntil avtalt forsikringssum:

 • Utgifter til riving, rydding og håndtering av verdiløse rester
 • Utgifter til fortsatt drift
 • Merutgifter til skadeutbedring på grunn av offentlige påbud
 • Utgifter til prisstigning
 • Kunstnerisk utsmykning
 • Husleietap
 • Kirkegård

Forsikringssum utover standard sum kan avtales for flere av dekningene.

Egenandelens størrelse er valgfri.

Ditt ansvar:
Sikkerhetsforskriftene gir informasjon om hva du som kunde skal følge opp for å unngå skader.