Finans_Okonomi_eierskap_sparing_valuta

Ord og utrykk i bank og finans

Noen ord og utrykk vi bruker kan være vanskelig å forstå. Her finner du en ordliste som vi håper gjør deg klokere.  

Dette betyr begrepene

Et annuitetslån er et lån hvor summen av avdrag og rente(kostnader) er den samme i hele lånets løpetid. Rentekostnadene er store i starten, men blir mindre og mindre for hver termin mens avdragsdelen øker tilsvarende.

Et basispunkt er det samme som 0,01 prosent. 100 punkter blir dermed 1,00 prosent. Det kan også bli omtalt som punkter eller rentepunkter.

Budsjettrente er et anslag som viser forventet rente fremover i tid. Den baseres på Norges Banks forventinger til hvordan styringsrenten og NIBOR vil utvikle seg fremover i tid. I tillegg kommer et estimert kredittpåslag som beregnes av oss i KLP Banken. 

Bulletlån er et avdragsfritt lån som forfaller og skal betales tilbake i sin helhet på et bestemt tidspunkt. Bulletlån brukes mest i forbindelse med obligasjonslån uten avdrag.

Et byggelån benyttes til oppføring av nybygg eller omfattende rehabilitering. Låntaker får innvilget en låneramme (et maksimumsbeløp) og som utbetales basert på påløpte kostnader. Rentene legges til lånet i byggeperioden, men beregnes kun av utbetalt lån. Når bygget er ferdig, omgjør banken byggelånet til et nedbetalingslån.

Effektiv rente er den virkelige kostnaden for et lån, oppgitt som en prosentsats. Effektiv rente beregnes av nominell rente pluss kostnader. Kostnader kan for eksempel være etableringsgebyr, termingebyr, effekt av kapitalisering ved for eksempel flere forfall i året på rentene med mer.

Fastrente er en fast rentesats som gjelder for en avtalt periode. Dette skaper forutsigbarhet, siden du vet nøyaktig hva som skal betales i perioden, og man sikrer seg mot renteøkning.

Fremtidig renteavtale. FRA er en gjensidig bindende avtale om en fremtidig rente i en gitt periode for et bestemt beløp.

FRN er knyttet opp til den kortsiktige markedsrenten (normalt 3 måneder NIBOR) med en fast rentemargin.

Et lån kan gis med offentlige garantier som er godkjent og vedtatt i kommunen og/eller fylkeskommunen. En slik garanti må oppfylle bestemte krav for at den skal bli godkjent av långiver.

Les mer om offentlige garantier

Grønne lån er gunstige lån til prosjekter som gir en positiv miljø- og klimaeffekt.  Rentereduksjonen kan være inntil 10 basispunkter (0,10 prosent). KLP avgjør om prosjektet tilfredsstiller kravene til grønne lån.

Les mer om Grønne lån og kravene

Med hovedstol menes det opprinnelige lånebeløpet, uten påløpte renter.

Kommunal garanti er økonomiske garantier kommuner og fylkeskommuner kan stille for virksomheter som har offentlig tilknytning, men som drives av andre enn kommunen og fylkeskommunen selv. Det finnes to varianter garantier, selvskyldnergaranti og simpel garanti

Likviditet betyr betalingsevne, og er et økonomisk uttrykk for evnen til å kunne betale løpende utgifter som for eksempel regninger, lån, lønn og skatt. God likviditet betyr at en uten problemer kan dekke både forventende og uforutsette utgifter.

Den tiden du har de lånte pengene til rådighet.

Uttrykk for det generelle rentenivået i markedet.

Et nedbetalingslån er et lån som har en avtalt plan for tilbakebetaling.

Står for: Norwegian InterBank Offered Rate. NIBOR er renten norske banker benytter når de låner penger av hverandre. NIBOR blir ofte brukt som en referanserente, før banken legger på en margin til seg selv. Det finnes 1-12 måneders rente, men 3 måneders er mest brukt som referanserente.

Dette er rentesatsen kunden blir tilbudt uten andre kostnader. Den vil ofte avvike fra den effektiv rente for et lån, siden det vanligvis påløper gebyrer.

En obligasjon er et verdipapir som gir en låntaker mulighet for å skaffe kapital. Eieren av obligasjonen blir långiver, mens utsteder er låntaker. Utsteder av obligasjonen (låntaker) forplikter seg ved utstedelsen til å betale en fast rente, en såkalt kupongrente, for obligasjonen, på samme måte låntakere betaler rente på ordinære lån.

Dersom markedsrenten har sunket i løpet av avtaleperioden på et fastrentelån, må låntaker betale en overkurs på lånet hvis lånet innfris før tiden. Størrelsen på overkursen avhenger av gjenstående bindingstid, størrelsen på renteforskjellen og størrelsen på lånet.

Et pantelån er et lån som er gitt mot sikkerhet, der kreditor tar pant i den eiendelen som finansieres.

PT rente er en flytende nominell rente.

Refinansiering er en prosess hvor man erstatter eksisterende lån med et nytt lån. Dette kan innebære samling av flere lån i et nytt lån, endring av sikkerhet og vilkår, forlengelse av lånets løpetid og/eller endret rente.

Risiko for at låntaker ikke får hentet inn ny/nødvendig kapital når eksisterende lån forfaller.

Renteregulering er endring av lånerenten i låneperioden.

En selvskyldnergaranti betyr at långiver kan velge å kreve dekning fra garantisten ved første mislighold av lånet uansett årsak, og selv om det er muligheter for dekning hos låntaker på sikt. Dette medfører risiko for at garantisten står ansvarlig for å måtte innfri hele lånet ved mislighold.

Serielån betyr at avdraget på lånet er konstant i hele lånets løpetid. Ved samme rente i løpetiden vil kostnadene for lånet reduseres, siden rentekostnaden blir mindre når lånesaldoen reduseres.

En simpel garanti betyr at långiver kan kreve dekning fra garantisten først når låntaker ikke greier å oppfylle betalingsforpliktelsene sine, og det ikke er mer verdi å hente i låntakers eiendeler.

Styringsrenten i Norge er renten som bankene får på sine innskudd i Norges Bank, og er Norges Banks viktigste virkemiddel for å stabilisere prisveksten og utviklingen i norsk økonomi. Styringsrenten påvirker i første rekke rentene mellom bankene og er styrende for hvilket rentenivå bankene kan tilby på innskudd og utlån til sine kunder.

Termindato er dato når påløpte renter skal betales.

Terminlengde vil si hvor ofte du skal betale avdrag og renter på et lån. Dette kan variere mellom forskjellige lån.