bærekraft_elKraft_miljø_teknologi_fremtid

Grønne lån

Grønne lån gir dere en rentereduksjon på inntil 0,10 prosent (10 basispunkter) på lånet. Bra for miljøet, og bra for økonomien

  • Gjelder for kommuner, fylkeskommuner og bedrifter med kommunal tilknytning 
  • Prosjektet det søkes lån til må ha en klar positiv miljø- og klimaeffekt

Betingelser og dokumentasjonskrav for grønne lån

Her kan du finne ut om prosjektet ditt oppfyller betingelsene for grønt lån, hva som er dokumentasjonskravene og hvilket søknadsskjema som er riktig.

Betingelser: Nye bygg med minimum 20 prosent lavere energiforbruk enn bygningskategoriens energiramme i gjeldene byggteknisk forskrift. 

Dokumentasjon: Energinotat/energisimulering eller lignende.

Send inn søknad

Betingelser: Nye bygg med utstrakt bruk av klimavennlige materialer slik som for eksempel massivtre, lavkarbonbetong eller ombruk av materialer.

Dokumentasjon: Prosjektbeskrivelse eller lignende som beskriver valgte materialtype, samt mengde.

Send inn søknad

Betingelser: Nye bygg som er minimum 70 prosent selvforsynt av energi.

Dokumentasjon: Prosjektbeskrivelse og energinotat/energisimulering som angir både energibehov og energiproduksjon.

Send inn søknad

Betingelser: Bruk av kravet "energieffektivitet og -effekt", nivå avansert, fra DFØ.

Dokumentasjon: Energinotat/energisimulering el. og konkurransegrunnlag.

Send inn søknad

Betingelser: Bruk av kravet "avansert" eller "spydspiss" for klimagassberegninger.

Dokumentasjon:  Energinotat/energisimulering eller lignende, konkurransegrunnlag og klimagassberegninger.

Send inn søknad

1. Betingelser: For BREEAM-NOR: Minimum "Very good" med energiforbruk som er minst 15 prosent lavere enn gjeldende byggteknisk forskrift for bygningskategorien.  

Dokumentasjon: Pre-analyseskjema, energinotat/energisimulering og prosjektbeskrivelse.

2. Betingelser: For "Svanemerket".

Dokumentasjon: Gjennomført eller vedtatt sertifisering, energinotat/energisimulering og prosjektbeskrivelse.

Send inn søknad

Betingelser: Innkjøp av tunge kjøretøy inkludert busser, som enten går på elektrisitet, biogass eller hydrogen. Hybrid-løsninger vurderes også dersom dette er beste tilgjengelige mulighet gitt geografi osv.

Dokumentasjon: Produktblad, vedtak og estimert kjørelengde.

Send inn søknad  

Betingelser: Innkjøp av ferger, hurtigbåter eller andre sjøgående transportmidler som benytter elektrisitet, biogass eller hydrogen som drivstoff. Hybride løsninger kan også kvalifisere.

Dokumentasjon: Teknisk info om transportmiddel og driftstid og kjørelengde per år. 

Send inn søknad

Betingelser: Innkjøp av anleggsmaskiner som kun benytter elektrisitet, biogass eller hydrogen. 

Dokumentasjon: Teknisk info om transportmiddel og driftstid og kjørelengde per år.

Send inn søknad

Betingelser: Etablering eller oppgradering av lade/påfyllingsstasjoner til fossilfrie kjøretøy.

Dokumentasjon: Vedtak eller prosjektbeskrivelse. Forventet brukstid om tilgjengelig.

Send inn søknad

Betingelser: Etablering avlandstrøm/ladestrøm og utslippsfri havneinfrastruktur. 

Dokumentasjon: Vedtak eller prosjektbeskrivelse med spesifisering av brukt teknologi.

Send inn søknad

Må oppfylle ett av kriteriene A, B eller C. 

A Øke energieffektaktiviteten med minimum 20%.
B Tilpasse anlegget for å imøtekommet et klimatilpasningsbehov
C Redusere lekkasjenivå med minimum 20% (over en 3 års periode

Send inn søknad

Betingelser: Separate overvannsledninger som fører overflatevann til vassdrag/fjord. Vannledning som skiftes ut samtidig med separeringen og har sammenfallende ledningstrasé vil også være søknadsberettiget.

Dokumentasjon: Prosjektbeskrivelse.

Send inn søknad

Betingelser: Innretning for gjenvinning av varme fra avløpsvann.

Dokumentasjon: Energiproduksjon per år.

Send inn søknad

Betingelser: Energiutvinning fra selvfall i vannforsyningsnettet. 

Dokumentasjon: Energiproduksjon per år. 

Send inn søknad

Betingelser: Enkelttiltak som bidrar til lavere energibruk i eksisterende bygningsmasse. Dette kan eksempelvis være etterisolering av yttervegger, EPC-kontrakter eller sentralt driftstyringssystem.

*Lånet gis kun til det enkelte tiltak, og ikke eventuelle lån på resten av bygning.

**Hvis tiltakene gir en total energibesparelse på minimum 30% for hele bygget vil lånet til selve bygget kunne gjøres om til grønt.

Dokumentasjon: Energinotat eller energisimulering, og prosjektbeskrivelse.

Send inn søknad  

Må oppfylle et eller flere av følgende:

Betingelser Dokumentasjon
Estimert energiforbruk redusere med minimum 30% sammenlignet med dagens behov. Energinotat eller energisimulering og prosjektbeskrivelse.
Bruk av klimavennlige materialer slik som massivtre, lavkarbonbetong eller ombruk av materialer. Prosjektbeskrivelse med spesifisering av valgte materialer og mengde.
Renoveringsprosjekt som gjør bygget minimum 70% selvforsynt med energi.  Energinotat eller energisimulering, spesifisering av produsert energi og prosjektbeskrivelse. 

Send inn søknad  

Betingelser: Tiltak for klimatilpasning, slik som for eksempel grønt tak, regnbed, fuktsikring og lignende. 

Dokumentasjon: Prosjektbeskrivelse.

Send inn søknad  

Betingelser: Sikring av bygg, anlegg, infrastruktur og kulturminner mot naturskader som flom, skred, ras og stormflo. 

Dokumentasjon: Prosjektbeskrivelse eller utredning. 

Send inn søknad

Betingelser: Flytting av infrastruktur eller andre konstruksjoner som tiltak for klimarelaterte skader. 

Dokumentasjon: Prosjektbeskrivelse eller utredning. 

Send inn søknad

Betingelser: Behov for utredning grunnet større fare for ras, flom, skred, og stormflo.

Dokumentasjon: Vedtak eller bakgrunn for utredelsen.

Send inn søknad

Betingelser: Andre tiltak relatert til fysisk klimarisiko. Tiltaket må ha en klar ambisjon. 

Dokumentasjon: Prosjektbeskrivelse eller utreding. 

Send inn søknad

Betingelser: Tiltak som bidrar til avfallsforebygging. Eksempelvis gjenbruksstasjoner. 

Dokumentasjon: Forventet effekt av tiltak.

Send inn søknad

Betingelser: Tiltak som forbedrer sorteringsgraden. Eksempelvis innføring av henteordning for ny fraksjon. 

Dokumentasjon: Materialgjenvinningsgrad før tiltak, og forventet ny materialgjenvinningsgrad. 

Send inn søknad

Betingelser: Tiltak som reduserer transportbehov ved innsamling av avfall. Eksempelvis avfallssug, nedgravde løsninger eller containere for komprimering av avfall.

Dokumentasjon: Prosjektbeskrivelse. Redusert transportbehov om tilgjengelig. 

Send inn søknad

Betingelser: Nye anlegg for sortering av avfall, behandling av avfall eller slambehandlingsanlegg. 

Dokumentasjon: Prosjektbeskrivelse med fokus på miljø og klima. Forbedring i gjenvinningsgrad om tilgjengelig. 

Send inn søknad

Betingelser: Oppgradering av eksisterende anlegg. Både avfallsanlegg og deponi. Tiltak skal bidra til høyere gjenvinningsgrad og/eller bidra til reduserte metanutslipp.

Dokumentasjon: Prosjektbeskrivelse med spesifisering av miljøeffekt. 

Send inn søknad

Betingelser: Tiltak med høy klima og/eller miljøambisjon, som ikke er nevnt i kriteriene kan også søke om grønt lån. Eksempler på tiltak er karbonfangst, effektivisering på anlegg og karbonlagring.

Dokumentasjon: Prosjektbeskrivelse. Dokumentasjon på klima- eller miljøeffekt.

Send inn søknad

Betingelser: Ikke bruk av syntetisk innfyll, klar miljøambisjon. 

Dokumentasjon: Dokumentasjon på innfyll, produktblad og prosjektbeskrivelse. 

Send inn søknad

Betingelser: Ikke bruk av syntetisk innfyll, klar miljøambisjon. 

Dokumentasjon: Dokumentasjon på innfyll, produktblad og prosjektbeskrivelse.

Send inn søknad

Betingelser: Ikke bruk av syntetisk innfyll, forsvarlig avhending av gammelt dekke. 

Dokumentasjon: Dokumentering av avhenting og prosjektbeskrivelse. 

Send inn søknad

Lån til tiltak og investeringer med en klar positiv innvirkning på klima eller miljø.

Søknad andre grønne tiltak

KLPs Klima- og miljøveileder

I klima- og miljøveilederen finner du masse nyttig informasjon om hvordan ta hensyn til klima og miljø i kommunens investeringer, og hvilke støtte- og finansieringsordninger som finnes.

Gå til klima- og miljøveilederen

Prosjekter finansiert av grønne lån fra KLP Banken

Nysgjerrig på hva slags prosjekter vi har finansiert med grønne lån?

Ta en titt

Relevante artikler

Rackethall i Mysen finansiert av KLP Banken

Pensjonspengene skaper tennisglede på Mysen

19.09.22

Et godt fritidstilbud er viktig for å skape levende lokalsamfunn, og på Mysen har pensjonspengene finansiert en helt ny rackethall. Det ga rekordhopp i nye medlemmer til tennisklubben. 

Time kommune har bygget ny skole, idrettshall og turnhall finansiert med grønt lån i KLP Banken.
Time kommune har bygget ny skole, idrettshall og turnhall finansiert med grønt lån i KLP Banken.

Finansierer skole og idrettshall med grønt lån

23.11.22

Time kommune har bygget ny interkommunal skole, idrettshall og turnhall finansiert med grønt lån i KLP Banken. Det er bygget etter BREEAM-sertifiseringen.

Hammerfest havn
Hammerfest havn

Pensjonspengene fornyer Hammerfest Havn

19.09.22

Fra nord til sør er havnene en viktig del av infrastrukturen for godstransport, turisme, fiske og fritidsbåter. I Hammerfest er pensjonspengene med på å fornye havnen og rydde opp etter gamle miljøsynder.