KLP_kollegaer_ima166525

Hvem tilbyr KLP lån til?

Både kommuner, fylkeskommuner, organisasjoner og bedrifter kan søke om lån i KLP. Her finner du informasjon om hvilke type bedrifter og organisasjoner som kan søke, i tillegg til kriterier for å søke. 

Hvem kan søke om lån i KLP?

Kommuner og fylkeskommuner kan søke om lån hos oss.

I tillegg kan organisasjoner/bedrifter som utøver tjenester på vegne av det offentlige søke lån hos oss mot kommunal garanti, fylkeskommunal garanti, statlig garanti eller pant i fast eiendom. Dette kan eksempelvis være:

 • Bompengeselskaper
 • Energiselskaper
 • Barnehager
 • Avfallshåndtering/Renovasjon
 • Vann, vei, avløp
 • Bredbånd/ IKT
 • Eiendom med off. leietakere
 • Brann- og redningstjeneste
 • Næringsutvikling
 • Parkering
 • Idrettsanlegg
 • Havn
 • Vernede bedrifter
 • Kulturbygg

Les mer og søk om lån til kommuner og fylkeskommuner

Les mer og søk om lån til bedrifter og organisasjoner

Kriterier for å få lån

For at lånesøknaden skal bli raskt behandlet ber vi om at den inneholder følgende opplysninger:

 • Lånebeløp og formål
 • Ønsket låntype (eventuelt flere alternativer)
 • Ønsket nedbetaling
 • Eventuelt godkjenning fra fylkesmann

Et tilbud om fastrente vil normalt kunne stå ved lag i noen timer. Ved anbud anbefales det at det fastsettes dato og klokkeslett for fastsettelse av renten. Da kan tilbudene sammenlignes på en korrekt måte.

For at søknaden skal bli raskt behandlet ber vi om at den inneholder følgende opplysninger:

 • Virksomhetens formål
 • Selskapsform og eierforhold
 • Lånebeløp og formål
 • Ønsket låntype (eventuelt flere alternativer)
 • Ønsket nedbetaling
 • Sikkerhet for lån
 • Selskapets vedtekter
 • Siste årsberetning (eller regnskap for de siste 2 årene)
 • Siste vedtatte budsjett, eventuelt også langtidsbudsjett
 • Eventuell takst av en av KLP godkjent takstmann

For selskaper legger vi stor vekt på virksomhetens soliditet og lånebetjeningsevne. Primært ber vi om kommunal eller fylkeskommunal garanti. I enkelte tilfeller kan vi vurdere pant i fast eiendom innenfor 60% av takst som tilfredsstillende sikkerhet for lån. Det vil vektlegges dersom virksomheten har inngått langsiktige kontrakter med stat eller kommune.

Et tilbud om fastrente vil normalt kunne stå ved lag i noen timer.

Ved anbud anbefales det at det fastsettes dato og klokkeslett for fastsettelse av renten. Da kan tilbudene sammenlignes på en korrekt måte.

Våre låneprodukter

Vi tilbyr tilbyr fastrentelån med binding normalt fra ett til tyve år. Renten fastsettes basert på 360/360 dager og beregnes ut fra utviklingen i pengemarkedsrentene.

Renten kan bindes på:

 • Låneopptakstidspunktet
 • Senere avtalt tidspunkt

I god tid før den valgte rentebindingsperioden er utløpt, vil du motta tilbud om nye rentebetingelser. Tilbudet inkluderer alternativ med både fast og flytende rente.

Eksempel på spesialtilpassede lån vi tilbyr våre kunder:

 • Låneopptak frem i tid med avtalte rentebetingelser
 • Andre lånestrukturer satt opp i samarbeid med kunden

Pt-lån er lån med flytende rente der renten på kan endres med 14 dagers varsel. Pt-renten kan svinge over tid blant annet med utviklingen i Norges Banks styringsrente.

Pt-renten bestemmes i tillegg av:

 • Pengemarkedsrenten
 • Finansiell risiko på lånet

Vi tilbyr lån knyttet til:

 • 3 måneders NIBOR +/- en margin
 • 6 måneders NIBOR +/- en margin