Utenlandsk valuta, penger. Euro.

Kunngjøringer

Her finner du endringer og oppdateringer knyttet til våre fond.

7. desember 2021

Årsoppgjøret 2021

Vi planlegger følgende for årsoppgjøret 2021:

Kursene for fondene for 31.12.2021 blir klar onsdag 5. januar. Fondskursene for 3., 4. og 5. januar blir klar den 6. januar.

Det kan bli forsinkelser på utbetaling av innløsninger den første uken i januar. 

For informasjon om dager fondene er tilgjengelig for handel, se våre helligdagskalendere:

2021

2022

11. november 2021

Vedtektsendringer i 19 fond

Finanstilsynet har godkjent vedtektsendringer i 19 av våre fond. Disse trer i kraft fra 22. november 2021. Endringen knytter seg til utvidelse av markedsplasser for aksjer. Det er ingen endring i fondenes investeringsstrategi eller vesentlige endringer i hvordan fondenes midler er planlagt plassert over tid. Her kan du lese mer om endringen og andelseiermøtet som har blitt avholdt tidligere i høst.

Ifølge lovgivningen har andelseierne rett til gebyrfri innløsning ved endringer i vedtektene. Ettersom kunder i KLP-fondene generelt ikke belastes gebyrer ved innløsning, har retten til gebyrfri innløsning ingen praktisk betydning for andelseierne i de aktuelle fondene.

30. september 2021

Prospektendringer 5 fond

Styret i KLP Kapitalforvaltning har besluttet å utvide normalintervallet for forventet relativ volatilitet (tracking error) for faktorfondene og KLP AksjeNorden Indeks. Her kan du lese mer.

24. september 2021

Andelseiermøte i 19 indeksfond

Samtlige andelseiere i disse fondene mottar denne informasjonen.

Vi planlegger endringer i vedtektene for 19 av våre fond. Endringen knytter seg til utvidelse av markedsplasser for aksjer. Det er ingen endring i fondenes investeringsstrategi eller vesentlige endringer i hvordan fondenes midler er planlagt plassert over tid. Her kan du lese mer om endringen og om andelseiermøtet.

31. august 2021

Problemer med visning av IPS på Min side

Det er for øyeblikket problemer med visning av IPS for kunder som har både offentlig tjenestepensjon og IPS hos oss. Gjelder det deg kan du inntil videre bruke denne lenken:
IPS oversikt. Feilen ble rettet 9. september.

7. juli 2021

Prospektendringer

Samtlige prospekter for KLP-fondene har blitt oppdatert pr 07.07.2021. Endringene gjelder spesifisering av leverandør og tjenesteområde i forbindelse med utkontraktering, samt noe utdypende tekst angående tegning og innløsning av fondsandeler som følger: ". Forvaltningsselskapet kan samtykke til at dagens kurs også gis når det foreligger tilfredsstillende sikkerhet for at fondet vil få tilgang til tegningsbeløpet innen oppgjørstiden i de aktuelle finansielle instrumentene som fondet er investert i."

1. juli 2021

Subcustodians

Her er liste over subcustodians for KLP-fondene.

14. april 2021

Nye kontonumre for KLP-fondene

Vi har byttet depotbank for fondene våre. Alle fondene vil derfor få nye bankkontonumre fra og med 26. april.

For kunder som har avtalegiro med trekkdato 24.04-26.04, flyttes trekket til 27.04.21. Disse kundene har fått en egen e-post med informasjon om dette. Bestilling av nye spareavtaler i tidsrommet kl. 00.00 den 23. april til kl. 24.00 den 26 april er dessverre ikke mulig. Bestilling med enkeltbeløp skal fungere som normalt. For andre personkunder har det ingen annen praktisk betydning enn at noen vil legge merke til at betalinger til KLP-fondene går til nye kontonumre.

For bedriftskunder som bestiller med blankett er det svært viktig at de bruker den nye tegningsblanketten som blir tilgjengelig her f.o.m. 26/4. Den nye blanketten har de nye kontonumrene kundene må bruke ved innbetaling.

Ta gjerne kontakt om du har spørsmål i forbindelse med endringen.

25. mars 2021

Prospektendring i Europa-fondene

Våre fire Europa fond endrer forventet årlig relativ volatilitet (tracking error) til normalt å ligge i intervallet 0,0 - 1,0 prosent, mot tidligere 0,0 - 0,75 prosent.

15. mars 2021

Oppdatering av prospekter

Prospekter for samtlige fond har nå vært gjennom den årlige oppdateringen og er tilgjengelig ved å velge «mer informasjon om fondet» for hvert enkelt fond. De nye prospektene gjelder fra 15. mars. I tillegg til oppdatering av årlige tall, har vi blant annet oppdatert med informasjon om ny depotmottaker for fondene og informasjon om bærekraft i et eget vedlegg.

19. februar 2021

Vedtektsendringer i spesialfondet KLP Alfa Global Energi og spesialfondet KLP Alfa Global Rente

Finanstilsynet har godkjent vedtektsendringer i spesialfondet KLP Alfa Global Energi og spesialfondet KLP Alfa Global Rente. Disse trer i kraft fra 26. februar 2021. Endringen gjelder bytte av referanseindeks fra ST1X til NBP Norwegian RM1 Durasjon 1 Index NOK. Dette skyldes at Oslo Børs har besluttet at de ikke lenger vil produsere statsobligasjonsindekser. Andelseiere i fondene ble i januar informert om detaljene rundt endringene ved innkalling til et andelseiermøte, hvor endringene ble behandlet.

Ifølge lovgivningen har andelseierne rett til gebyrfri innløsning ved endringer i vedtektene. Ettersom kunder i KLP-fondene generelt ikke belastes gebyrer ved innløsning, har retten til gebyrfri innløsning ingen praktisk betydning for andelseierne i de aktuelle fondene.

29. januar 2021

Nye indekser

Oslo Børs har besluttet at de ikke lenger vil produsere statsobligasjonsindekser. Dette påvirker følgende fond f.o.m. 1. februar 2021:

KLP Pengemarked bytter indeks fra ST1X til NBP Norwegian Government Duration 0.25 Index.

KLP Kort Stat bytter indeks fra ST1X til NBP Norwegian Government Treasury Bills Index.

KLP Statsobligasjon bytter indeks fra OBGBA til NBP Norwegian Government Bonds Index.

De tre fondspakkene, KLP Nåtid, KLP Kort Horisont og KLP Lang Horisont har indekser sammensatt av underfondenes indekser. Deres andel med referanseindeks ST1X blir erstattet med NBP Norwegian Government Duration 0.25 Index.

Forvaltningen av pengemarkeds-, kombinasjons- og spesialfondene vil være uforandret som følge av endringen av referanseindeks.

19. januar 2021

Feilen på bestillingssiden er nå rettet opp 

Bestillingssiden fungerer som normalt. 

15. januar 2021

Teknisk feil på bestillingssiden

På grunn av teknisk feil på bestillingssiden er det ikke mulig å velge hvilket VPS/ASK-kontonummer kjøpet skal plasseres på. Dersom du ønsker å velge hvilket VPS/ASK-kontonummer du vil plassere kjøpet på, må du kjøpe fond via VPS Investortjenester.

Tidligere kunngjøringer

22. desember 2020

KLP Obligasjon Global I og II - vedtektsendringer

Finanstilsynet har godkjent vedtektsendringer i fondene KLP Obligasjon Global I og II. Disse trer i kraft fra 1. januar 2021. Endringen gjelder at Storbritannia må legges til i listen av land utenfor EØS i forbindelse med at landet går ut av EU. Andelseiere i fondene ble i november informert om detaljene rundt endringene ved innkalling til et andelseiermøte, hvor endringene ble behandlet.

Ifølge lovgivningen har andelseierne rett til gebyrfri innløsning ved endringer i vedtektene. Ettersom kunder i KLP-fondene generelt ikke belastes gebyrer ved innløsning, har retten til gebyrfri innløsning ingen praktisk betydning for andelseierne i de aktuelle fondene.

15. desember 2020

Andelseiermøte i KLP Alfa Global Rente og KLP Alfa Global Energi

Samtlige andelseiere har mottatt denne informasjonen.

Et enstemmig styre i KLP Kapitalforvaltning AS foreslår med dette en vedtektsendring i Spesialfondet KLP Alfa Global Energi og Spesialfondet KLP Alfa Global Rente. Endringen knytter seg til at KLP Kapitalforvaltning bytter depotmottaker for de fond selskapet forvalter.

7. desember 2020

Årsoppgjøret 2020

Vi planlegger følgende for årsoppgjøret 2020:

Kursen 31.12.2020 for fondene blir klar onsdag 6. januar. Kursene for 4. og 5. januar blir også klar den 6.januar.

Det kan bli forsinkelser på utbetaling av innløsninger den første uken i januar. Innløsninger med kursdato 4. januar blir trolig utbetalt til kundene 7.januar.

For informasjon om dager fondene er tilgjengelig for handel, se våre helligdagskalendere:

16. november 2020

Andelseiermøte i KLP Obligasjon Global I og II

Samtlige andelseiere har mottatt denne informasjonen.
Et enstemmig styre i KLP Kapitalforvaltning AS foreslår med dette en vedtektsendring i Verdipapirfondet KLP Obligasjon Global I og Verdipapirfondet KLP Obligasjon Global II. Endringen gjelder at Storbritannia må legges til i listen av land utenfor EØS i forbindelse med at landet går ut av EU.

27. oktober 2020

Oppdaterte retningslinjer

Retningslinjer for KLP-fondene som ansvarlig investor er oppdatert og er tilgjengelig her

12. oktober 2020

Endring av prospekt for KLP Kort Stat

Fra og med 12. oktober 2020 kan KLP Kort Stat kun investere i statskasseveksler som ved utstedelse har løpetid på 365 dager (+5 virkedager). Fondet kan fortsatt besitte likvide midler. Endringen som innebærer at fondet ikke skal kunne investere i statsobligasjoner med kortere gjenstående løpetid enn 12 måneder, vil ikke påvirke fondets forventede avkastning eller risiko.

08. oktober 2020

Det er fortsatt problemer med kommunikasjon med Centevo/VPS

Vi har dessverre fortsatt problemer med kommunikasjon mellom KLP og Centevo 7. og 8. oktober. Dette medfører at behandlingen av noen fondsbestillinger vil ta lenger enn normalt, og noen kunder kan oppleve å få tildelt kursdato senere enn forventet.

06. oktober 2020

Problemer med kommunikasjon med Centevo/VPS

Vi ønsker å gjøre oppmerksom på at det i dag, 6.oktober 2020, har vært tekniske problemer med kommunikasjonen mellom KLP og Centevo/VPS. Dette medfører at behandlingen av noen fondsbestillinger vil ta lenger enn normalt, og noen kunder kan oppleve å få tildelt kursdato senere enn forventet.

05. oktober 2020

Nets-tjenester OK

Tjenesten kontoeiersjekk hos Nets skal nå fungere som normalt igjen. Vi beklager ulempene ustabilitetene har medført!

02. oktober 2020

Fortsatt ustabilitet i Nets-tjenester

Det er fortsatt ustabilitet i tjenesten kontoeiersjekk hos Nets som kan medføre at behandlingen av noen fondsbestillinger vil ta lengre tid enn normalt. Det vil kunne påvirke hvilken kursdato du får tildelt når du kjøper fondsandeler. 

01. oktober 2020

Problemer ved oppslag hos Nets – Forsinket kursdato

Vi ønsker å gjøre oppmerksom på at det i dag har vært tekniske problemer med kommunikasjonen mellom KLP og NETS. Dette medfører at behandlingen av noen fondsbestillinger vil ta lenger enn normalt, på grunn av manglende mulighet for KLP til å gjennomføre kontoeiersjekk.

02. september 2020

KLP Obligasjon Global I og II - vedtektsendringer

Finanstilsynet har godkjent vedtektsendringer i fondene KLP Obligasjon Global I og II. Disse trer i kraft fra 10. september 2020. Endringene gjelder åpning for bruk av gjenkjøpsavtaler. Slike avtaler kan bidra til raskt å sikre likviditet i fondene, når det oppstår behov for dette. Dette innebærer ingen endring i fondenes investeringsstrategi eller hvordan fondenes midler er planlagt plassert over tid. Andelseiere i fondene ble i mai informert om detaljene rundt endringene ved innkalling til et andelseiermøte, hvor endringene ble behandlet.

Ifølge lovgivningen har andelseierne rett til gebyrfri innløsning ved endringer i vedtektene. Ettersom kunder i KLP-fondene generelt ikke belastes gebyrer ved innløsning, har retten til gebyrfri innløsning ingen praktisk betydning for andelseierne i de aktuelle fondene.

KLP Obligasjon Global Mer Samfunnsansvar - endring i prospekt

KLP Obligasjon Global Mer Samfunnsansvar utvider fra 10. september 2020 intervallet for normal forventet relativ volatilitet (tracking error) fra 0,0 - 0,8 prosent til 0,0 - 1,2 prosent. Endringen er av teknisk karakter og skyldes oppgradering av risikosystemet som KLP Kapitalforvaltning bruker. Oppgraderingen løfter presisjonen og kvaliteten på risikorapporteringen, og fører til en økning i beregningen av forventet relativ volatilitet. Grensen økes for å unngå situasjoner der fondet potensielt ligger utenfor normalnivået over lengre tid.

I tillegg er det åpnet for bruk av gjenkjøpsavtaler. Slike avtaler kan bidra til raskt å sikre likviditet i fondene, når det oppstår behov for dette.

Disse endringene innebærer ingen endring i fondenes investeringsstrategi eller hvordan fondenes midler er planlagt plassert over tid.

Endring av referanseindekser for spesialfondene

Finanstilsynet har godkjent vedtektsendringene i fondene KLP Alfa Global Rente og KLP Alfa Global Energi. Disse trer i kraft fra 10. september 2020. Referanseindeks for begge fondene blir endret fra 1 ukes NIBOR til Statsobligasjonsindeks 0.25 (ST1X). Dette gjøres som en følge av regulatoriske endringer. Etter det nye regelverket skal verdipapirfond kun benytte referanse­indekser fra godkjente administratorer av referanseindekser. Referanseindeksen 1 ukes NIBOR tilfredsstiller ikke kravene i det nye regelverket, men det gjør ST1X.

Det har også blitt gjort enkelte redaksjonelle endringer i prospektene i fondene uten materiell betydning for andelseierne. Dette innebærer ingen endring i fondenes investeringsstrategi eller hvordan fondenes midler er planlagt plassert over tid.

Andelseiere i fondene ble i mai informert om detaljene rundt endringene ved innkalling til et andelseiermøte, hvor endringene ble behandlet. Ifølge lovgivningen har andelseierne rett til gebyrfri innløsning ved endringer i vedtektene frem til 5 dager før gjennomføring.

Ved spørsmål, vennligst bruk vårt kontaktskjema.

01. juni 2020

Årlig oppdatering av prospekter

Prospekter for samtlige fond har nå vært gjennom den årlige oppdateringen og er tilgjengelig ved å velge «mer informasjon om fondet» for hvert enkelt fond. De nye prospektene gjelder fra 1. juni. I tillegg til oppdatering av årlige tall, har vi denne gangen oppdatert informasjon om svingprising og helligdagskalender, samt lagt til tekst i henhold til referanseverdiloven.

01. juni 2020

Ny indeks for KLP AksjeNorden Mer Samfunnsansvar

KLP AksjeNorden Mer Samfunnsansvar endret indeks 1. juni fra VINXBNOK til VINXBCAPNOKNI. Denne endringen fra ujustert til capped indeks vil gi fondet den referanseindeksen som er best tilpasset investeringsmulighetene. Kontakt oss gjerne om du har spørsmål rundt dette.

27. mai 2020

Andelseiermøte i KLP Obligasjon Global I og II

Samtlige andelseiere har mottatt denne informasjonen.
Et enstemmig styre i KLP Kapitalforvaltning AS foreslår med dette en vedtektsendring i Verdipapirfondet KLP Obligasjon Global I og Verdipapirfondet KLP Obligasjon Global II. Endringen gjelder åpning for bruk av gjenkjøpsavtaler som instrument for å oppnå en effektiv likviditetsstyring i porteføljeforvaltningen. Les mer her.

04.10.2019

Kutter fondspriser

24.09 reduserte vi det årlige forvaltningshonoraret for KLP AksjeGlobal Mer Samfunnsansvar. 01.10 kuttet vi priser på de øvrige fondene i tabellen nedenfor.

Fond Gammel pris Ny pris
KLP Aksje Fremvoksende Markeder Indeks II 0,30 % 0,28 %
KLP AksjeGlobal Indeks III 0,25 % 0,22 %
KLP AksjeGlobal Indeks IV 0,30 % 0,25 %
KLP AksjeGlobal Indeks V 0,20 % 0,18 %
KLP AksjeNorden Indeks 0,20 % 0,18 %
KLP AksjeNorge Indeks II 0,20 % 0,18 %
KLP AksjeGlobal Small Cap Indeks II 0,35 % 0,33 %
KLP AksjeVerden Indeks 0,30 % 0,25 %
KLP AksjeGlobal Mer Samfunnsansvar 0,32 % 0,18 %

01.07.2019

Nye indekser for KLP-fondene

Den 1. juli 2019 gikk vi bort fra ordningen med egne KLP-versjoner av MSCI-indeksene og benytter nå MSCIs standardindekser for alle aksjefond utenfor Norge og Norden.

Vi har også endret referanseindeksene for KLP AksjeNorden Indeks og KLP Obligasjon Global I og II ved at ekskluderte selskaper på KLP-listen nå inngår i referanseindeksene.

KLP-fondene har helt siden etableringen av våre internasjonale fond brukt MSCI som indeksleverandør, men selskaper som bryter med KLP-fondenes retningslinjer for ansvarlige investeringer har vært tatt ut av indeksene. For å veie opp for de skjevheter som oppstår i indeksene når selskaper trekkes ut har andre selskaper blitt gitt noe økt vekt etter en forhåndsdefinert metodikk bestemt av KLP. MSCI har kalkulert indeksene på dette grunnlaget for KLP. For den nordiske referanseindeksen har indeksen vært beregnet uten de ekskluderte selskapene av indeksleverandøren NASDAQ.

Hovedgrunnen til at vi har byttet referanseindekser er å forenkle kundeopplevelsen. Ved å benytte de samme indeksene som våre konkurrenter blir sammenligningen av forvaltningsresultatene enklere. Målet for forvaltningen av indeksfondene våre er, og har hele tiden vært, å skape en avkastning på linje med de standardiserte referanseindeksene. 

En effekt av dette byttet av referanseindekser er at fondenes målte avvik mot referanseindeksene øker noe. For KLP-fondene skal fortsatt ikke være investert i selskaper som bryter med KLP-fondens retningslinjer for ansvarlige investeringer, selv om disse selskapene nå inngår i referanseindeksene. For å kunne fortsette å forvalte fondene som tidligere har fondenes rammer for relativ volatilitet (tracking error) blitt justert noe opp. Dette skjedde samtidig som referanseindeksene ble endret 1. juli 2019.

Her finner du tabellen som viser både "gammel" og ny referanseindeks for samtlige av våre aksjefond, samt for våre globale kredittfond. I tillegg vises nytt nivå på tracking error angitt i fondenes prospekter.

30.06.2019

Vedtektsendringer 

Finanstilsynet har godkjent vedtektsendringene i fondene KLP AksjeNorge, KLP AksjeVerden Indeks, KLP AksjeFremvoksende Markeder Indeks I og II, og disse trer i kraft fra 1. juli 2019. I følge lovgivningen har andelseierne i slike tilfeller rett til gebyrfri innløsning. Dette har  i denne saken ingen praktisk betydning, da det ikke belastes gebyrer ved kjøp og salg av fondsandeler.

Endringene er av teknisk karakter og innebærer ingen endring i fondenes investeringsstrategi eller hvordan fondenes midler er planlagt plassert over tid. Alle andelseiere i de aktuelle fondene har blitt informert om detaljene rundt endringene og blitt invitert til et andelseiermøte tidligere i år. Ved spørsmål, vennligst bruk vårt kontaktskjema.