Vilkår for fondskjøp

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FONDSANDELER I KLP KAPITALFORVALTNING AS

Innholdsfortegnelse

 1. Om Forretningsvilkårene
 2. Kort om foretaket
 3. Hva forretningsvilkårene gjelder
 4. Markedsføring
 5. Risiko for tap
 6. Meldinger fra kunden
 7. Kundens fullmakter mv.
 8. Kundeetablering
 9. Kundens forpliktelser i avtaleforholdet
 10. Tegning av andeler i fond
 11. Innløsning av andeler i fond
 12. Fastsetting av kurs
 13. Kostnader og vederlag
 14. Angrerett
 15. Tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering
 16. Behandling av personopplysninger
 17. Meldinger fra KLP Kapitalforvaltning
 18. Forvalterregistrering
 19. Ansvar og ansvarsfritak
 20. Reklamasjon
 21. Kundens mislighold
 22. Lovvalg, verneting og tviste-løsning
 23. Språk

1. Om Forretningsvilkårene

Kunden anses å ha vedtatt disse Forretningsvilkårene som bindende for seg når Kunden, etter å ha blitt tilbudt vilkårene, tegner eller innløser andeler i KLP-fondene.

KLP Kapitalforvaltning forbeholder seg retten til å endre Forretningsvilkårene, dersom dette er nødvendig av hensyn til gjeldende lover eller regler, vedtekter, interne rutiner eller av annen saklig grunn.

Gjeldende Forretningsvilkår er tilgjengelige på KLPs internettside og kan bestilles kostnadsfritt fra KLP Kapitalforvaltning.

2. Kort om foretaket

2.1   Om foretaket

KLP Kapitalforvaltning AS er et forvaltningsselskap med tillatelse fra Finanstilsynet til å forvalte verdipapirfond og alternative investeringsfond (kollektiv porteføljeforvaltning). Selskapet har også tillatelse fra Finanstilsynet til å yte individuell porteføljeforvaltning av porteføljer av finansielle instrumenter etter fullmakt fra investor, samt tjenesten investeringsrådgivning. Det foreligger egne forretningsvilkår for individuell porteføljeforvaltning og investeringsrådgivning.

KLP Kapitalforvaltning forvalter KLP-fondene og yter tjenester overfor selskaper i KLP-konsernet og andre kunder. Investeringsrådgivning ytes overfor institusjonelle kunder i samsvar med skriftlig avtale. Det ytes ikke generell investeringsrådgivning overfor fondskunder.

KLP Kapitalforvaltning er et heleid datterselskap av Kommunal Landspensjonskasse Gjensidig Forsikringsselskap og inngår i KLP-konsernet.

2.2   Kontaktinformasjon

Navn: KLP Kapitalforvaltning AS

Organisasjonsnummer: 968 437 666

Besøksadresse: Dronning Eufemias gate 10, 0191 Oslo

Postadresse: Postboks 400 Sentrum, 0103 Oslo

Telefon: 55 54 85 00

Telefaks: 22 03 36 00

Internettside: klp.no

2.3   Tilsynsmyndighet

KLP Kapitalforvaltning står under tilsyn av Finanstilsynet, Revierstredet 3, 0151 Oslo, www.finanstilsynet.no.

3. Hva forretningsvilkårene gjelder

Forretningsvilkårene gjelder for handel med fondsandeler i KLP-fondene. Forretningsvilkårene gjelder i tillegg til prospekt m/vedtekter for det enkelte fond. Ved eventuell motstrid mellom prospekt m/vedtekter og forretningsvilkår, skal prospekt m/vedtekter ha forrang.

I tillegg til ovennevnte vil handel med fondsandeler være regulert av Lov om verdipapirfond, Lov om forvaltning av alternative investeringsfond og annen relevant lovgivning.

Foretaket er forpliktet til å følge regler for god forretningsskikk. Som medlem i Verdipapirfondenes forening (VFF) er foretaket forpliktet til å følge VFFs bransjestandarder og være lojalt overfor VFFs bransjeanbefalinger.

4. Markedsføring

KLP Kapitalforvaltnings markedsføring vil skje i Norge i henhold til norske regler, og i henhold til tillatelse gitt av norske myndigheter.

Innholdet på KLPs nettside er ikke å anse som en anmodning eller anbefaling av konkrete investeringer. Alle investeringer eller beslutninger som investor måtte gjennomføre, er investors egen risiko og ansvar.

5. Risiko for tap

Kunden er innforstått med og aksepterer at handler i fond er forbundet med risiko for tap. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av negativ kursutvikling. For mer detaljert informasjon om egenskaper knyttet til de ulike fondene og om risiko knyttet til investeringer i fond vises til KLPs internettside.

Investeringer i fond omfattes ikke av statlige garantiordninger for bankinnskudd.

6. Meldinger fra kunden

6.1   Kommunikasjon fra Kunden til KLP Kapitalforvaltning

Kunden skal sende skriftlige meldinger til KLP Kapitalforvaltning. Signerte meldinger om tegning og innløsning av andeler i Fond kan sendes per post, faks eller e-post. Kunden kan også sende elektroniske meldinger, slik dette er regulert i punkt 6.4 nedenfor.

6.2   Tidspunkt for mottak av meldinger

En melding er mottatt av KLP Kapitalforvaltning når KLP Kapitalforvaltning har fått kunnskap om meldingen og dens innhold.

6.3   Meldingens innhold og mangelfulle meldinger

En melding fra Kunden til KLP Kapitalforvaltning skal inneholde nødvendige opplysninger om Kunden og hvilken transaksjon som skal gjennomføres.

Hvis Kunden inngir en mangelfull melding til KLP Kapitalforvaltning, skal meldingen først anses mottatt når de manglende opplysningene senere blir mottatt av KLP Kapitalforvaltning.

KLP Kapitalforvaltning kan imidlertid bestemme at en mangelfull melding skal anses mottatt av KLP Kapitalforvaltning på tidspunktet KLP Kapitalforvaltning fikk kunnskap om den mangelfulle meldingen og dens innhold, dersom meldingen etter KLP Kapitalforvaltnings skjønn inneholder tilstrekkelig informasjon til sikker gjennomføring av transaksjonen.

Kunden bærer risikoen for at innholdet i en melding er korrekt, og Kunden kan ikke holde KLP Kapitalforvaltning ansvarlig for feil i de meldingene Kunden sender, uavhengig av forsendelsesmåte.

6.4   Bruk av elektroniske tjenester

Kunden kan inngi elektroniske meldinger til KLP Kapitalforvaltning gjennom de kanaler som er anvist på KLPs internettside.

KLP Kapitalforvaltning vil legge til rette for at Kunden gis tilgang til VPS Investortjenester. Bruk av VPS Investortjenester reguleres av avtale mellom Verdipapirsentralen (VPS) og Kunden. Ved bruk av VPS Investortjenester er Kunden selv ansvarlig for at de personer som Kunden har gitt tilgang til VPS Investortjenester har nødvendig fullmakt til å utføre fondshandler på vegne av Kunden.

KLP Kapitalforvaltning kan ikke på noen måte stilles til ansvar for svikt, brudd eller feil i de elektroniske tjenestene som tilbys Kunden, herunder svikt, feil eller brudd i programvare eller nett.

7. Kundens fullmakter mv.

KLP Kapitalforvaltning er ikke forpliktet til å utføre en handel for Kunden som KLP Kapitalforvaltning antar vil kunne medføre brudd på den lovgivning eller de regler, vilkår eller betingelser som til enhver tid gjelder, eller KLP Kapitalforvaltning antar at det kan være annen saklig grunn til ikke å utføre handelen.

Kunden innestår for at handel og oppgjør skjer i henhold til de konsesjoner, fullmakter og den kompetanse av både offentligrettslig og privatrettslig karakter som til enhver tid gjelder for Kundens handel. Kunden skal dokumentere enhver form for fullmakt, vedtak, firmaattest, vedtekter mv. når dette kreves av KLP Kapitalforvaltning.

For at KLP Kapitalforvaltning skal kunne utføre en handel for Kunden, er det nødvendig at Kunden til enhver tid holder KLP Kapitalforvaltning oppdatert med opplysninger om hvem som har nødvendig kompetanse eller fullmakt til å handle for Kunden. En handel er bindende for Kunden med mindre KLP Kapitalforvaltning ikke var i god tro med hensyn til den enkeltes fullmakter.

Dersom Kunden benytter mellommenn mv., fritar ikke dette Kunden for ansvar etter disse Forretningsvilkår. Etterlevelse av eventuelle rammer for Kundens handler er Kundens eget ansvar, selv om Kunden har meddelt KLP Kapitalforvaltning rammene for sin handel.

8. Kundeetablering

8.1 Legitimasjon

I henhold til hvitvaskingsloven er KLP Kapitalforvaltning forpliktet til å gjennomføre kontroll av nye og eksisterende kunder. Kunden skal yte nødvendig bistand i den forbindelse, herunder fremlegge gyldig legitimasjon samt annen nødvendig dokumentasjon herunder dokumentasjon av reelle rettighetshavere. Dersom Kunden ikke fremlegger tilstrekkelig dokumentasjon, kan KLP Kapitalforvaltning avvise Kunden.

Dersom en Kunde, før det er gjennomført kundekontroll, krever å disponere over andeler i et Fond, kan KLP Kapitalforvaltning unnlate å gjennomføre den ønskede transaksjonen.

8.2 Fullmakt til sjekk av kontoeierskap

Kundeforhold i KLP-fondene innebærer at KLP Kapitalforvaltning gis fullmakt til å sjekke kontoeierskap ved inn- og utbetalinger.

8.3 FATCA og Common Reporting Standard

KLP Kapitalforvaltning AS er i henhold til samleforskrift 17. september 2013 nr. 1092 om tredjeparters opplysningsplikt, pålagt å innhente egenerklæring om skattetilhørighet fra alle nye andelseiere. Dersom en ny andelseier ikke leverer denne egenerklæringen eller egenerklæringen er mangelfullt utfylt, så vil KLP Kapitalforvaltning være forhindret fra å akseptere andelseieren som andelseier i fondet. Opplysninger som gis i egenerklæringen vil bli benyttet til skatterapporteringsformål.

8.4 Andelseiere med opphold i USA.

KLP Kapitalforvaltning AS er ikke registrert hos SEC i USA i henhold til The Investment Advisors Act av 1940 og vil heller ikke bli det. Fondsandelene kan derfor ikke tilbys, selges, overføres eller leveres direkte eller indirekte til, eller på vegne av eller fordel for, en person som oppholder seg i USA. Dersom det gjøres transaksjoner i strid med denne bestemmelsen, kan kundeforholdet avvikles og nettoverdien på avviklingstidspunktet tilbakeføres til kunden. Kunden vil ikke ha krav på erstatning på grunn av kursendringer ved slike transaksjoner.

8.5 Mindreårige/umyndige

Fra 20. juni 2018 må man være fylt 18 år for å etablere kundeforhold og kjøpe verdipapirfond i KLP Kapitalforvaltning AS.

I forbindelse med etablering av kundeforhold med umyndige, må verge(-r) legitimere seg. Dersom bare en verge skal betjene kundeforholdet, må dette dokumenteres med fullmakt fra den andre vergen eller dokumentasjon som eneverge. Fondsandeler i umyndiges navn disponeres av vergene i fellesskap dersom ikke annet er bestemt.

9. Kundens forpliktelser i avtaleforholdet

Kunden skal uoppfordret, uten ugrunnet opphold, melde fra skriftlig til KLP Kapitalforvaltning og dokumentere enhver endring på Kundens side under kundeforholdet, herunder:

 • Endringer med hensyn til personalia. Dersom KLP Kapitalforvaltning ikke er kontofører for Kundens VPS-konto, skal Kunden også gi melding om de endrede personalia til kontofører for Kundens VPS-konto.
 • Endringer med hensyn til reelle rettighetshavere (se nærmere informasjon på KLPs internettside)
 • Endringer med hensyn til hvem som kan opptre på vegne av Kunden
 • Endringer med hensyn til om Kunden faller inn under definisjonen av ”politisk eksponert person” (se nærmere informasjon på KLPs internettside)
 • Endringer med hensyn til kundeforholdets formål og tilsiktede art

10. Tegning av andeler i fond

Tegning av andeler i fond skjer på den måte som til enhver tid fremgår av fondets prospekt og disse forretningsvilkårene. Fondene er stengt for tegning på norske helligdager og når børsene i mer enn 30% av fondenes investeringsunivers er stengt. Helligdagskalender for de ulike fondene finnes på KLPs internettsider.

10.1 Fondshandel – generelt

KLP-fondene har tegningsfrist kl. 13 for behandling samme dag. Elektronisk tegning gjennom KLP KFs nettsider vil likevel få kurs samme dag derson ordren er mottatt i andelseierregisteret innen kl. 13.15. Det samme gjelder tegning gjennom VPS Investortjenester.

Kursdato som andelene tegnes til, avhenger av hvilket fond og hvilken andelsklasse det tegnes i, type transaksjon, betaling og mottatt dokumentasjon. Ved førstegangstegning vil kursdatoen avhenge av tidspunktet KLP Kapitalforvaltning mottar nødvendig dokumentasjon for å kunne gjennomføre kundeetablering.

Det gjøres særskilt oppmerksom på at for KLP AksjeFremvoksende Markeder Indeks, KLP AksjeFremvoksende Markeder Flerfaktor, KLP AksjeFremvoksende Markeder Mer Samfunnsansvar og KLP AksjeAsia Indeks og KLP AksjeAsia Indeks Valutasikret gis fondskurs neste virkedag gitt at KLP Kapitalforvaltning/fondet har mottatt nødvendig dokumentasjon og betaling.

KLP-fondene tar ikke mot innskudd i kontanter.

Ved første gangs tegning i fond som har minimumsinnskudd kr 10.000.000, må kunden betale inn beløpet selv ved å overføre til fondets konto.

10.2 Fondshandel – kunden innbetaler selv

Har kunden valgt å overføre tegningsbeløpet, gis normalt samme dags fondskurs forutsatt at:

 • Kundeetablering er foretatt
 • Tegningen er mottatt av KLP Kapitalforvaltning innen kl. 13:00.
 • Kunden har sendt inn nødvendig informasjon og dokumentasjon
 • Betalingen er identifiserbar på fondets bankkonto innen kl.15:00

Dersom forutsetningene ovenfor ikke er innfridd, blir tegningen forsinket inntil alt er på plass. Bestillingen kanselleres om engangsbeløpet ikke er mottatt samme dag.

10.3 Fondshandel – KLP Kapitalforvaltning får fullmakt til å trekke beløpet fra kundens konto

Har kunden valgt å gi fullmakt til KLP Kapitalforvaltning til å trekke tegningsbeløpet fra kundens konto, gis normalt samme dags fondskurs forutsatt at:

 • Kundeetablering er foretatt
 • Tegningen er mottatt av KLP Kapitalforvaltning innen kl. 13:00. For elektronisk tegning gjennom KLP KFs nettsider eller VPS Investortjenester, gjelder fristen kl. 13.15 hvis tegningen er mottatt i andelseierregisteret.
 • Kunden har sendt inn nødvendig informasjon og dokumentasjon
 • Det er dekning for beløpet på kundens konto
 • Det er samsvar mellom fødselsnummer på bankkonto og kundens konto i KLP Kapitalforvaltning. (Alternativt organisasjonsnummer for bedrifter/institusjonelle kunder.)

Dersom forutsetningene ovenfor ikke er innfridd, blir tegningen forsinket inntil alt er på plass. Dersom det ikke er dekning på kundens konto, blir bestillingen kansellert.

Ved bestilling etter kl. 13:00 gis neste virkedags fondskurs gitt samme forutsetninger som nevnt ovenfor. Gjøres bestillingen elektronisk gjennom KLP KFs nettsider eller direkte i VPS Investortjenester gjelder det samme hvis ordren er mottatt i andelseierregisteret etter kl. 13.15.

10.4 Spareavtale

Spareavtale må aktiveres med avtalegiro fra kundens nettbank. Kunden må etablere avtalegiro i elektronisk bestillingsflyt, eller i sin egen nettbank med det KID-nummeret kunden får tilsendt fra KLP Kapitalforvaltning. De automatiske trekkene gjøres tidligst 10 dager etter at avtalegiro er aktivert og senest etter 1 måned og 10 dager. Dersom kunden ønsker å starte sparingen umiddelbart, må første innskudd gjøres ved hjelp av engangsfullmakt.

Dersom kunden oppretter fast overføring i sin bank uten å knytte denne til KID-nummeret kunden har fått fra KLP Kapitalforvaltning, kan ikke KLP Kapitalforvaltning garantere for rettidig registrering av transaksjonen. Registreringstidspunktet vil avhenge av når KLP Kapitalforvaltning identifiserer innbetalingen på rett kunde.

10.5 Engangsfullmakt

Betaling med engangsfullmakt er en banktjeneste som banker i Norge samarbeider om. I forholdet mellom betaler og betalers bank gjelder følgende vilkår:

 • Tjenesten Betaling med engangsfullmakt – verdipapirhandel suppleres av kontoavtalen mellom betaler og betalers bank, se særlig kontoavtalen del C, Generelle vilkår for innskudd og betalingsoppdrag.
 • Kostnader ved å bruke Betaling med engangsfullmakt – verdipapirhandel fremgår av bankens gjeldende prisliste, kontoinformasjon og/eller opplyses på annen egnet måte. Banken vil belaste oppgitt konto for påløpte kostnader.
 • Engangsfullmakten godkjennes av betaler og leveres til betalingsmottaker. Betalingsmottaker vil levere belastningsoppdraget til sin bank som igjen kan belaste betalers bank.
 • Ved et eventuelt tilbakekall av engangsfullmakten skal betaler først ta forholdet opp med betalingsmottaker. Etter finansavtaleloven skal betalers bank medvirke hvis betaler tilbakekaller et betalingsoppdrag som ikke er gjennomført. Slikt tilbakekall kan imidlertid anses som brudd på avtalen mellom betaler og betalingsmottaker.
 • Betaler kan ikke angi et større beløp på engangsfullmakten enn det som på belastningstidspunktet er disponibelt på konto. Betalers bank vil normalt gjennomføre dekningskontroll før belastning. Belastning ut over disponibelt beløp skal betaler dekke inn umiddelbart.
 • Betalers konto vil bli belastet på angitt belastningsdag. Dersom belastningsdag ikke er angitt i engangsfullmakten, vil kontobelastning skje snarest mulig etter at betalingsmottaker har levert oppdraget til sin bank. Betaling vil normalt være godskrevet betalingsmottaker en til tre virkedager etter angitt belastningsdag/innleveringsdag.
 • Dersom betalers konto blir urettmessig belastet på grunnlag av en engangsfullmakt, vil betalers rett til tilbakeføring av belastet beløp bli regulert av kontoavtalen og finansavtaleloven.

10.6 Beløpsgrense for trekk

Beløpsgrense for trekk fra konto er 5 000 000 kr. Tegnes det for et høyere beløp må kunden selv betale beløpet til fondets konto.

10.7  Umyndige

Tegning av andeler med betaling fra umyndiges bankkonto er i strid med Vergemålsloven § 36 (3). Unntak gjelder for midler som den umyndige kan disponere selv. Dette må i så fall dokumenteres av Kunden.

10.8 Tilbaketrekking av melding om tegning av andeler

Melding om tegning av andeler kan ikke trekkes tilbake med mindre slik melding er mottatt av KLP Kapitalforvaltning før tegningsfristen samme dag som tegning ble mottatt og KLP Kapitalforvaltning samtykker i tilbaketrekkingen.

I tilknytning til offentlige høytidsdager kan frist for mottak av melding om tilbaketrekking endres.

11. Innløsning av andeler i fond

Innløsing av andeler i Fond skjer på den måte som til enhver tid fremgår av Fondets prospekt og disse Forretningsvilkår. Fondene er stengt for innløsning på norske helligdager og når børsene i mer enn 30% av fondenes investeringsunivers er stengt. Helligdagskalender for de ulike fondene finnes på KLPs internettsider.

11.1 Gjennomføring av innløsning

KLP-fondene har innløsningsfrist kl. 13 for behandling samme dag. Elektronisk innløsning gjennom KLP KFs nettsider vil likevel få kurs samme dag dersom ordren er mottatt i andelseierregisteret innen kl. 13.15. Det samme gjelder innløsning gjennom VPS Investortjenester. Kursdatoen kan avhenge av tidspunktet KLP Kapitalforvaltning mottar nødvendig dokumentasjon for å kunne gjennomføre eventuell kundekontroll ved innløsning.

For KLP AksjeFremvoksende Markeder Indeks, KLP AksjeFremvoksende Markeder Flerfaktor, KLP AksjeFremvoksende Markeder Mer Samfunnsansvar og KLP AksjeAsia Indeks og KLP AksjeAsia Indeks Valutasikret gis fondskurs neste virkedag.

Det er en forutsetning for innløsning at det ikke er registrert heftelser eller andre begrensninger på VPS-kontoen innløsningen skal skje fra. Kunden plikter å sørge for at eventuelle heftelser eller andre begrensninger er opphevet før innsending av innløsningsmelding til KLP Kapitalforvaltning.

Innløsning av andeler i Fond skal gjennomføres snarest mulig og senest innen to uker etter at KLP Kapitalforvaltning mottok Kundens melding om innløsning.

Kunden kan kun kreve å få innløsningsbeløpet utbetalt til en konto Kunden disponerer. Det skal være samsvar mellom registrert fødselsnummer/organisasjonsnummer på kundens konto i KLP Kapitalforvaltning og bankkontoen pengene skal overføres til. KLP Kapitalforvaltning kan kreve at Kunden fremlegger dokumentasjon på disposisjonsrett over aktuell konto. Utbetalingen skjer i andelsklassens denomineringsvaluta.

Oppgjør for innløsninger godskrives normalt 2-3 virkedager etter kursdato.

Ved fondsbytter ber kunden KLP Kapitalforvaltning om å gjennomføre samtidig innløsning og tegning av andeler i fon eller andelsklasser. Kunden overdrar dermed kravet på innløsningsbeløpet til verdipapirfondet/fondene som nevnt i bestillingen. Samtidig informeres verdipapirfondet/fondene som angitt ovenfor om overdragelsen. Reglene i kapittel 10, 11 og 12 vil gjelde. Kursdatoen vil derfor avhenge av hvilke fond som inngår i fondsbyttet, eventuelle helligdager og at det er mottatt nødvendig dokumentasjon for å kunne gjennomføre eventuell kundekontroll.

KLP Kapitalforvaltning kan ikke bytte andelsklasse for kunder uten kundens fullmakt. Derfor er kunden selv ansvarlig for å bytte til riktig andelsklasse dersom kunden kvalifiserer for dette.

11.2 Umyndige

Innløsning for umyndige må signeres av verger.

11.3 Tilbaketrekking av innløsningsmeldinger

Krav om innløsning kan ikke trekkes tilbake med mindre slik melding er mottatt av KLP Kapitalforvaltning før innløsningsfristen samme dag som innløsningsmeldingen ble mottatt og KLP Kapitalforvaltning samtykker i tilbaketrekkingen.

I tilknytning til offentlige høytidsdager kan frist for mottak av melding om tilbaketrekking endres.

11.4 Suspensjon av innløsninger

Under stenging av børs eller tilsvarende ekstraordinære forhold, og ellers i den grad det følger av lov, forskrift, vedtekter eller prospekt, kan KLP Kapitalforvaltning med tilsynsmyndighetens samtykke suspendere innløsningskrav.

12. Fastsetting av kurs

Handel i Fond skjer til ukjent kurs. Ved tegning og innløsning tildeles kurs i henhold til bestemmelsene i vedtekter og prospekter for det enkelte fond.

Fondene er stengt for kursfastsettelse, tegning og innløsning på norske helligdager og når børsene i mer enn 30% av fondenes investeringsunivers er stengt. Helligdagskalenderen er tilgjengelig på klp.no og viser hvilke dager de enkelte fond er stengt ut over norske helligdager. Helligdagskalenderen vil oppdateres ved inngangen til hvert nytt kalenderår.

Tegninger og innløsninger som kommer inn på en helligdag vil flyttes til førstkommende virkedag.

13. Kostnader og vederlag

Investeringer i Fond belastes forvaltningshonorar i henhold til det aktuelle Fondets gjeldende prospekt. Gjennomføres handler i Fond ved hjelp av andre aktører, eller benyttes annen kontofører enn KLP Kapitalforvaltning, kan disse belaste egne gebyrer og honorarer i tillegg.

KLP Kapitalforvaltning kan i visse tilfeller betale eller motta vederlag fra andre enn kundene. Der Fondene formidles gjennom en distributør, kan distributøren motta en returprovisjon fra KLP Kapitalforvaltning som kompensasjon for distribusjon av Fondene. Returprovisjonen blir beregnet etter en angitt prosentandel av forvaltningshonoraret Kunden betaler, og varierer mellom 0,25 % -0,5 %. Kunden betaler kun det forvaltningshonoraret som er oppgitt i Fondets respektive nøkkelinformasjonsdokument, og skal i etterkant få informasjon fra distributøren om den faktiske andelen av forvaltningshonoraret som er blitt betalt til distributøren. Ved formidling av nettoklasser gis ingen returprovisjon til distributøren.

KLP Kapitalforvaltning kan i tillegg motta mindre naturalytelser av ubetydelig verdi fra andre enn kundene, som for eksempel mat og drikke under et forretningsmøte, deltakelse på konferanser, seminarer eller andre informasjonsarrangementer. Dette vil kun være ytelser som er egnet til å forbedre kvaliteten på tjenesten til Kunden og er av slik art og et slikt omfang at KLP Kapitalforvaltnings evne til å ivareta Kundens beste interesse ikke svekkes.

14. Angrerett

Kunden har ingen angrerett i henhold til angrerettloven av 20. juni 2014 nr. 27 ved kjøp og salg av fondsandeler. Ved tegning av fond aksepterer kunden forretningsvilkårene og bekrefter kjennskap til at fondets nøkkelinformasjon og prospekt er tilgjengelig på klp.no

15. Tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering

I henhold til hvitvaskingsloven er KLP Kapitalforvaltning forpliktet til å foreta nærmere undersøkelser av transaksjoner ved mistanke om hvitvasking eller terrorfinansiering. KLP Kapitalforvaltning er forpliktet til å oversende opplysninger om mistenkelige transaksjoner til myndighetene uten at Kunden informeres.

16. Behandling av personopplysninger

Behandlingsansvarlig etter personopplysningsloven er KLP Kapitalforvaltning AS.

Kundeopplysninger vil bli behandlet i samsvar med gjeldende lover og forskrifter. Formålet med behandling av kundeopplysninger er gjennomføring av de avtaler som inngås mellom KLP Kapitalforvaltning og kunden. Personopplysninger blir jevnlig oppdatert mot Folkeregisteret.

Kundeopplysninger kan ved lovbestemt opplysningsplikt bli utlevert til offentlige myndigheter.

Kunden aksepterer at KLP Kapitalforvaltning, eventuelt KLP Kapitalforvaltnings distributører, utleverer nødvendige personopplysninger til databehandler og andelseierregister.

Kunden kan be om informasjon om hvilken behandling KLP Kapitalforvaltning foretar og hvilke opplysninger som er registrert. Kunden kan kreve retting av uriktige eller mangelfulle opplysninger, samt kreve sletting av opplysninger når formålet med behandlingen er gjennomført og opplysningene ikke kan brukes/arkiveres til annet formål.

KLP Kapitalforvaltning har ansvar for tilfredsstillende informasjonssikkerhet. For mer informasjon om hvordan KLP Kapitalforvaltning behandler personopplysninger, vises det til personvernerklæringen som finnes på KLPs internettside.

17. Meldinger fra KLP Kapitalforvaltning

17.1 Kommunikasjon

KLP Kapitalforvaltning skal, i samsvar med gjeldende regelverk, sørge for at Kunden periodevis får tilgang til informasjon om sin beholdning og avkastning. Kunden kan finne slik informasjon på innlogget område – Min side eller Kundesiden.

KLP Kapitalforvaltning benytter kundens e-post for all kommunikasjon vedr. kundeforholdet. Transaksjonsmeldinger fra VPS og andre skatteopplysninger blir distribuert via VPS Investortjenester.

KLP Kapitalforvaltning forbeholder seg retten til å korrigere åpenbare feil i en melding sendt til Kunden. Korrigeringen skal gjøres straks KLP Kapitalforvaltning blir klar over feilen.

17.2 Mottak av meldinger

Elektroniske meldinger fra KLP Kapitalforvaltning skal anses å være kommet frem til Kunden når de er sendt fra KLP Kapitalforvaltning til den elektroniske adresse Kunden sist har meddelt KLP Kapitalforvaltning.

17.3 Min side/Kundesiden

Personkunder har tilgang til "Min Side" mens bedriftskunder har tilgang til "Kundesiden". Der kan kunden følge sparingen og se alle sine produkter i KLP.

Personkunder logger inn med BankID eller kodebrikke fra KLP Banken. Fra Min Side kan kunden også navigere videre til VPS Investortjenester med flere fondsfunksjoner.

Bedriftskunder logger inn med brukernavn og passord.

18. Forvalterregistrering

Dersom Kunden i sitt kundeforhold med KLP Kapitalforvaltning opptrer på vegne av andre og skal føres inn i andelseierregisteret i VPS i stedet for den reelle eieren av andelene, plikter Kunden å søke tillatelse fra Finanstilsynet til å opptre som forvalter.

Tillatelse til å opptre som forvalter medfører visse plikter, herunder registrering av opplysninger om den reelle andelseieren og rapportering av beholdnings- og realisasjonsoppgaver for kunder som er skattepliktige til Norge. Mer informasjon finnes på Finanstilsynets internettsider.

19. Ansvar og ansvarsfritak

KLP Kapitalforvaltning er kun ansvarlig overfor Kunder dersom KLP Kapitalforvaltning grovt uaktsomt har påført Kunden et økonomisk tap.

KLP Kapitalforvaltnings ansvar er i ethvert henseende begrenset til verdien av det beløp Kunden handlet eller skulle ha handlet for på tidspunktet for handelen. KLP Kapitalforvaltnings ansvar omfatter ikke skade eller tap som skyldes forhold utenfor KLP Kapitalforvaltnings kontroll, som for eksempel krig, terrorhandling, naturkatastrofer, brann- eller vannskader, strømbrudd, streik, lockout, feil i databehandlingssystemer eller telenett, lov- eller forskriftsendringer, instrukser fra myndigheter mv. KLP Kapitalforvaltning er ikke ansvarlig for noen form for indirekte tap eller skade, herunder tap som følge av at avtale med tredjeperson faller bort eller ikke kan oppfylles som forutsatt.

Ved investeringer benytter KLP Kapitalforvaltning i enkelte tilfeller data og analyser levert av underleverandører. Denne informasjonen er som regel eid av de aktuelle underleverandørene, og Kunden plikter å respektere rettighetshavernes immaterielle rettigheter, herunder også KLP Kapitalforvaltnings immaterielle rettigheter.

Kunden er innforstått med og aksepterer at slik informasjon ikke er å anse som en anmodning eller anbefaling av konkrete investeringer. Slik informasjon kan inneholde feil eller unøyaktigheter. Kunden kan ikke holde KLP Kapitalforvaltning eller underleverandøren ansvarlig for eventuelle feil eller unøyaktigheter i slik informasjon.

Dersom KLP Kapitalforvaltning har benyttet medhjelpere eller underleverandører, vil KLP Kapitalforvaltning ikke være ansvarlig for Kundens tap eller skade som følge av deres handlinger eller unnlatelser, dersom KLP Kapitalforvaltning har oppfylt alminnelige krav til aktsomhet ved utvelgelsen av medhjelperne eller underleverandørene. KLP Kapitalforvaltning vil heller ikke være ansvarlig dersom KLP Kapitalforvaltning ikke har hatt noen innflytelse på utvelgelsen.

20. Reklamasjon

Dersom en Kunde ikke mottar melding fra kontofører eller andre om endring på Kundens VPS-konto innen 10 dager etter at Kunden innga melding om handel i Fondet, skal Kunden straks informere KLP Kapitalforvaltning om at melding ikke er mottatt.

Når Kunden mottar melding om at en handel er gjennomført, eller at det har skjedd andre endringer på Kundens VPS-konto, skal Kunden straks undersøke om opplysningene i meldingen er korrekte.

Kunden taper sin rett til å gjøre et mislighold gjeldende dersom Kunden ikke straks etter at vedkommende oppdaget eller burde ha oppdaget misligholdet, gir KLP Kapitalforvaltning melding som angir misligholdet.

Under enhver omstendighet taper en Kunde retten til å gjøre mislighold gjeldende dersom Kunden ikke reklamerer innen 4 måneder etter misligholdet.

Dersom Kunden fremmer reklamasjonen eller innsigelsen muntlig, skal reklamasjonen straks følges opp med en skriftlig reklamasjon til KLP Kapitalforvaltning. Den skriftlige reklamasjonen skal spesifikt angi de omstendigheter Kunden påberoper, samt de krav Kunden fremmer.

Med ”straks” i de foregående ledd forstås senest innen utgangen av neste virkedag etter Kunden oppdaget eller burde ha oppdaget det forhold som gir grunnlag for reklamasjonen.

21. Kundens mislighold

Det foreligger mislighold dersom Kunden ikke oppfyller sine forpliktelser overfor KLP Kapitalforvaltning.

Det foreligger også mislighold dersom KLP Kapitalforvaltning har god grunn til å regne med at Kunden ikke vil oppfylle sine forpliktelser overfor KLP Kapitalforvaltning.

Ved Kundens mislighold har KLP Kapitalforvaltning umiddelbart rett til å:

 • avvise Kundens krav om tegning eller innløsning av andeler i Fond,
 • benytte til motregning enhver fordring KLP Kapitalforvaltning har mot Kunden, uavhengig av om kravet lyder på samme eller ulik valuta eller om fordringen tilkommer KLP Kapitalforvaltning,
 • utøve tilbakeholds- eller stansingsrett,
 • uten særskilt varsel gjennomføre for Kundens regning og risiko hva KLP Kapitalforvaltning anser nødvendig for dekning av eller reduksjon av enhver form for økonomisk tap.

Dersom det er gitt feilaktige opplysninger i kundeetableringen, herunder om skattetilhørighet iht. Punkt 8.3, forbeholder KLP Kapitalforvaltning seg retten til å avvikle kundeforholdet og kreve tvangsinnløsning av fondsandeler. KLP Kapitalforvaltning forbeholder seg også slik rett dersom Kunden vesentlig misligholder sine forpliktelser overfor KLP Kapitalforvaltning.

Kunden er ansvarlig, og skal holde KLP Kapitalforvaltning skadesløs, for ethvert tap påført KLP Kapitalforvaltning som direkte eller indirekte følger av misligholdet, eller som følger av Kundens handling eller unnlatelse som utgjør et brudd på Forretningsvilkårene eller avtaleforholdet for øvrig. Kundens ansvar er oppad begrenset til det høyeste av tegningsbeløp og nåværende/tidligere beholdning, med unntak av ansvar for tap som direkte eller indirekte følger av manglende eller forsinket innbetaling av tegningsbeløp. KLP Kapitalforvaltning kan kreve rente tilsvarende til enhver tid gjeldende forsinkelsesrente, jf. forsinkelsesrenteloven av 17. desember 1976 nr. 100, samt rentes rente fra forfall til betaling skjer. KLP Kapitalforvaltning kan også kreve dekket gebyrer og utgifter til intern og ekstern juridisk bistand. Slike tap skal betales av Kunden ved påkrav.

22. Lovvalg, verneting og tviste-løsning

Ethvert krav eller enhver tvist mellom partene som springer ut av eller står i forbindelse med Forretningsvilkårene eller handel av andeler i Fond fra KLP Kapitalforvaltning, skal løses etter norsk lov og med Oslo tingrett som rett verneting.

Kunder som har utenlandsk verneting, kan etter KLP Kapitalforvaltnings valg saksøkes ved slike verneting.

Kunder som har utenlandsk verneting og som kan påberope seg lovbestemmelser som gir vern mot rettsforfølgelse for norske domstoler, enten det gjelder verneting, lovvalg eller andre forhold, fraskriver seg herved denne rett så langt det er mulig etter hjemlandets rett.

Kunden kan bringe en eventuell tvist inn for Finansklagenemnda til uttalelse. For at Finansklagenemnda skal behandle en eventuell tvist, må Kunden først inngi en klage til KLP Kapitalforvaltning, som må få en rimelig frist til å ta standpunkt til klagen. Deretter kan Kunden sende skriftlig klage til Finansklagenemnda med angivelse av hvilke grunner klagen bygger på og det resultat som kreves.

23. Språk

Disse Forretningsvilkår er tilgjengelige på norsk. KLP Kapitalforvaltning vil kommunisere med Kunden på norsk.