To kolleger på jobb

Hva skjer med pensjonen om jeg blir permittert?

Mange lurer på hva som skjer med medlemskapet i offentlig tjenestepensjon om de blir permitterte. Det er noen virksomheter med offentlig tjenestepensjon som har permittert ansatte.

 

Her er informasjon om hva permittering betyr for pensjonen.

Blir du permittert med en varighet på under en måned skal du ikke bli utmeldt av pensjonsordningen.

Blir du derimot permittert i mer enn en måned kan det få følgende konsekvenser:

  • Du blir utmeldt av pensjonsordningen.
  • Permittering påvirker ikke rett til folketrygdberegnet AFP (avtalefestet pensjon). Merk deg at dette bare gjelder folketrygdberegnet AFP. Utmelding fra pensjonsordningen kan påvirke alderspensjonen din fra 67 år. Du kan tegne frivillig medlemskap for å unngå at alderspensjonen din blir lavere fra 67 år, som følge av utmelding.
  • Du kan miste retten til AFP beregnet som tjenestepensjon mellom 65 og 67 år. Da kan du likevel få folketrygdberegnet AFP.
  • Du er risikodekket ved uførhet og død i inntil to år.
  • Du har som permittert rett til å betale for frivillig medlemskap i inntil to år. Betaler du for frivillig medlemskap beholder du rett til alderspensjon, uførepensjon eller etterlattepensjon. Frivillig medlemskap kan gi rett til tjenestepensjonsberegnet AFP. For å få rett til AFP må du oppfylle en rekke vilkår. Du får mer informasjon om frivillig medlemskap i pensjonsbeviset som utstedes ved utmelding av pensjonsordningen.

Blir du som permittert utmeldt av en lukket offentlig tjenestepensjon skal du som hovedregel meldes inn igjen i den lukkede ordningen når permitteringen er over. Sjekk likevel i pensjonsavtalen som arbeidsgiver har inngått og hør med arbeidsgiver om hvordan dette vil håndteres.

Les også

Pilskilt til hver sin retning

Pensjon ved jobbytte, sykdom eller permisjon

14.07.23

Endrer du noe i din jobb- og livssituasjon kan det påvirke dine fremtidige pensjonsrettigheter. Her får du oversikten.

Hvit port i marka

Hva skjer med pensjonen min når jeg slutter i offentlig sektor?

14.07.23

De fleste slutter fordi de går av med pensjon eller begynner i en jobb i privat sektor. Det har ulik effekt for pensjonen din. Hvor mange år du har jobbet før du slutter er også viktig.

Familie hus fjell 2

Ja, alderspensjon fra KLP skal samordnes med privat AFP

19.07.23

Får du alderspensjon fra en pensjonsrettighet fra en tidligere jobb med offentlig tjenestepensjon skal den samordnes med AFP i privat sektor. Det betyr at du får mindre i pensjon fra KLP.