Ålesund

Næringseiendom

Ekstremvær kan gi mer skader. Klimaavtrykk og energiforbruk blir trolig viktigere for leietakere.

Hvordan møte klimarisiko?

Råd og tips til virksomheter og næringer som skal håndtere klimaendringer og strammere klimapolitikk.
Last ned hele rapporten her

Fysisk risiko

Innen næringseiendom vil klimaendringer i form av ekstremvær kunne medføre økte skader og dermed kostnader. Aktører i feltet kan gå gjennom sin portefølje og kartlegge om enkelte eiendommer er særlig utsatt.

Mange tiltak vil kunne dempe risikoen, for eksempel gjennom bedre håndtering av overvann. Dette kan skje gjennom for eksempel åpning av bekker, mindre asfaltering og grønne tak. For å gjennomføre slike tiltak, vil samarbeid mellom kommunale myndigheter og eierne av bygg være viktig.

Overgangsrisiko

Overgangsrisiko handler om økonomisk risiko knyttet til overgangen til lavutslippssamfunnet. 

Det må påregnes at endringer i forskrifter og reguleringer som tar sikte på å redusere energibruk/klimaavtrykk i bygninger gradvis vil bli skjerpet.

Politiske reguleringer, for eksempel knyttet til parkering og tilgang til bysentrum med bil, vil kunne påvirke eiendommers attraktivitet.

Både nye og eksisterende bygg vil i økende grad ta i bruk teknologiske løsninger som reduserer klimaavtrykket, for eksempel ved å produsere egen energi.

Det vil være viktig å ha blikk mot hele verdikjeden knyttet til et bygg, altså hvordan materialer som brukes er produsert, og hvordan avfall etter rehabilitering/riving benyttes/gjenbrukes.

Både offentlige og private vil i tiltakende grad stille krav om klimaavtrykk og energiforbruk fra bygg der de er leietakere. Det offentlige skal, i henhold til politiske signaler, bruke sin innkjøpsmakt for å fremme grønne løsninger. Dette vil kunne gjøre «grønne bygg» til et vesentlig konkurransefortrinn.

Å legge vekt på et byggs klima/miljøavtrykk kan bli viktigere i kommunikasjon overfor omverdenen. Både for eiendomsaktører og for kunder/leietakere kan det ofte være vanskelig å gjøre gode sammenlikninger. God tilgang på sammenliknbare data er
derfor viktig.

Last ned rapporten "Hvordan møte klimarisiko"

I samarbeid med Norsk klimastiftelse, har vi laget en rapport med hensikt om å hjelpe ulike bransjer i gang med sin klimarisikovurdering. 

Last ned