Fisker med glassbøye i hendene

Fiskerinæringen

Klimaendringer påvirker temperaturen i havet og dermed det biologiske grunnlaget for fiskeriene.

Hvordan møte klimarisiko?

Råd og tips til virksomheter og næringer som skal håndtere klimaendringer og strammere klimapolitikk.
Last ned hele rapporten her

Fysisk risiko

Endringer i temperaturen i havet gjør at fiskestammer forflytter seg. Dette kan tenkes å påvirke relasjonen mellom kystfiskeflåte og trålere, men også relasjonen mellom land. Torsken vandrer for eksempel nordover og østover.

For fiskerisektoren er det viktig å ha et øye på hvordan fiskestammer kan tenkes å bevege seg i lys av høyere havtemperatur – enten stammene flytter eller utvider sitt område. Den verdifulle torskestammen i Barentshavet forvaltes i et samarbeid mellom Norge og Russland, mens forhandlingene i Norskehavet er mer komplekse: Der er både Norge, Russland, Island, Færøyene og EU part. Etter Brexit vil Storbritannia få sin egen stemme i disse forhandlingene.

Forandringene i klimaet gjør at de marine økosystemene endres. Å forstå og identifisere mulige økonomiske effekter av disse endringene er viktig for fiskerinæringen og omkransende næringer, slik at bedriftene kan respondere på forandringene som skjer. Likeledes er det viktig å ha et øye på hvordan endret klima kan forandre rammene for forhandlinger om fordeling av kvoter.

Overgangsrisiko

Økonomisk risiko knyttet til overgangen til lavutslippssamfunnet.

Når det gjelder transport frem til kunde, kan økte CO2-skatter gjøre flyfrakt mindre attraktivt.

Nye trålere utstyres for eksempel med batteripakker som muliggjør dieselelektrisk fremdrift, og hver ny generasjon båter kan gjøres mer energieffektive.

Villfisk kommer godt ut sammenliknet med kjøtt og oppdrettsfisk – torsk og hyse slipper unna problemstillinger knyttet til fôrets klimaavtrykk.

Å transportere fersk fisk med fly over lange distanser har vesentlig større avtrykk enn andre transportmetoder. Det kan tenkes at forbrukere og butikkjeder vil se mer kritisk på bruk av flyfrakt fremover.

Last ned rapporten "Hvordan møte klimarisiko"

I samarbeid med Norsk klimastiftelse, har vi laget en rapport med hensikt om å hjelpe ulike bransjer i gang med sin klimarisikovurdering. 

Last ned