Mobiltelefon mobilbank

IT og telecom

Digitale løsninger kan bidra til bedre ressurseffektivitet – og dermed lavere utslipp – i mange sektorer.

Hvordan møte klimarisiko?

Råd og tips til virksomheter og næringer som skal håndtere klimaendringer og strammere klimapolitikk.
Last ned hele rapporten her

Fysisk risiko

Mobilnettet må i likhet med strømnettet og infrastruktur som fiberkabler være dimensjonert for å tåle mer storm og uvær.

Ras, oversvømmelser, sviktende strømtilgang, skogbranner er alle forhold som kan slå ut nettet eller sette datalagringssentere ute av drift.

Svaret er å sikre at alle installasjoner er best mulig beskyttet og at det er tilstrekkelig med kapasitet i systemet til å unngå driftsstans selv om for eksempel en basestasjon skulle bli slått ut.

Overgangsrisiko

Økonomisk risiko knyttet til overgangen til lavutslippssamfunnet.

Det er gode muligheter for telecom-bransjen å ta i bruk fornybare energikilder, for eksempel å gå fra å bruke dieselaggregater til solenergi/batterier der det ikke er tilgang på strøm fra nettet.

Datalagring krever derimot svært mye energi og kan være sterkt eksponert for CO2-kostnader gjennom strømprisen. For datasentre er nivået på el-avgiften en viktig risikofaktor.

Denne sektoren nyter nå godt av lav el-avgift. Endringer i dette vil kunne påvirke verdien på etablerte datasentre og være avgjørende med tanke på nyetableringer.

Digitalisering, automatisering og bruk av teknologi og kommunikasjon kan gi store gevinster i form av mer effektive løsninger.

Mange selskaper innen IT og telekommunikasjon arbeider for å synliggjøre hvordan smarte løsninger og digitalisering kan legge til rette for bedre og mer effektiv ressursbruk.

Dette kan handle om alt fra styring av energiforbruk i en bolig, bruk av elbil-batterier som et aggregert energilager, smartere og mer presis vanning i landbruket, bruk av trafikkdata for å bedre kollektivsystemer – mulighetene er nær uendelige. Fellestrekket er bedret ressurseffektivitet.

Svært energikrevende produksjon av bitcoin kan være en trussel mot datasenterindustriens omdømme.

Kunder antas i økende grad å ville etterspørre telecom og it-tjenester som har en utslippsfri verdikjede. Dette er logikken bak store it-selskapers investeringer i sol- og vindkraft.

Last ned rapporten "Hvordan møte klimarisiko"

I samarbeid med Norsk klimastiftelse, har vi laget en rapport med hensikt om å hjelpe ulike bransjer i gang med sin klimarisikovurdering. 

Last ned