KLP hovedkontor OSLO barcode

KLP og datterselskapene

KLP er et gjensidig forsikringsselskap med fem heleide datterselskaper organisert som aksjeselskaper. Datterselskapene skal bidra til økt vekst og lønnsomhet ved å tilby gode priser på bank, fond og forsikring til alle som har pensjon i KLP.

Organisasjonskart

KLP_Organisasjonskart.svg

KLP ble startet som et spleiselag fordi flere små kommuner i Norge ikke hadde råd til egen pensjonskasse. I dag er vi Norges største pensjonsselskap. Siden vi eies av kommuner og arbeidsgivere som gir sine ansatte offentlig tjenestepensjon, går verdiene vi skaper tilbake til fellesskapet. KLP skaper trygghet for dagene som kommer. 

KLP er et gjensidig eid selskap. Derfor er KLPs kunder på offentlig tjenestepensjon også KLPs eiere. Konsernets forvaltningskapital utgjør 765 milliarder kroner per første kvartal 2020 og selskapet har cirka 1000 ansatte.

KLP er bygget på en grunnmur av samfunnsansvar. Vi er opptatt av hvordan vi investerer pensjonspengene og jobber aktivt og langsiktig til det beste for fellesskapet. Derfor gjør vi det vi kan for å påvirke selskaper til en langsiktig og bærekraftig utvikling.

Konsernet leverer trygge og konkurransedyktige produkter og tjenester innen:

 • Pensjon og pensjonskassetjenester
 • Bank
 • Forsikring
 • Fond og kapitalforvaltning
 • Eiendom

Konsernsjef: Sverre Thornes

Organisasjonsnummer: 938 708 606

Se også:

Års- og kvartalsrapporter

Samfunnsansvar

Kontakt oss

KLP Skadeforsikring AS leverer forsikringer til kommuner, fylkeskommuner, bedrifter med offentlig tilknytning og andre utvalgte grupper. Selskapet tilbyr også private forsikringer, med spesielle fordeler for alle som har pensjon i KLP. Selskapet ble etablert i 1994.

Når et forsikringsselskap inngår en avtale med et forsikringsagentforetak, er man i henhold til "Lov om forsikringsformidling" pålagt å informere om dette. Her finner du agentinformasjon

KLP Skadeforsikring er miljøfyrtårnsertifisert.

Organisasjonsnummer: 970 896 856

Administrerende direktør: Tore Tenold.

Se også:
Års- og kvartalsrapporter
KLP Skadeforsikrings rutiner for skadebehandling
Samfunnsansvar
Kontakt oss

KLP Eiendom AS er et heleid datterselskap av KLP. KLPs satsing på eiendomsmarkedet er en del av den langsiktige kapitalforvaltningen. KLP Eiendom er en av landets største eiendomsforvaltere med over 2,2 millioner kvm fordelt på kontor-/næringslokaler, kjøpesentre, hoteller, boliger og festetomter. De aller fleste av våre eiendommer har sentral beliggenhet i Oslo og kan tilby høy bygningsmessig standard, effektiv arealutnyttelse og en hyggelig atmosfære.

KLP Eiendom AS konsern eier datterselskapene KLP Eiendom Oslo AS, KLP Eiendom Trondheim AS, KLP Fastigheter AB i Stockholm, KLP Ejendomme A/S i København og KLP Real Estate Europe s.a.r.l i Luxembourg.

Selskapets forretningsidé er verdiskapning gjennom investering, utvikling og utleie av fast eiendom i tråd med den overordnede strategi for kapitalplassering som gjelder i KLP. Investeringer skal foretas på et forretningsmessig grunnlag samt ivareta hensynet til menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, miljø og etiske forretningsprinsipper i samsvar med KLP sin tilslutning til Global Compact og FNs prinsipper for ansvarlige investeringer.

Satsingsområder for eiendomsinvesteringer:
Kontorbygg
Undervisningsbygg
Kjøpesentre
Boliger
Hotell

Til hjemmesidene til KLP Eiendom:
KLP Eiendom Oslo
KLP Eiendom Trondheim
KLP Ejendomme København
KLP Fastigheter Sverige

Administrerende direktør: Gunnar Gjørtz
Organisasjonsnummer: 988 394 750

Se også:
Samfunnsansvar
Kontakt oss

KLP Kapitalforvaltning AS er et heleid datterselskap av KLP. Selskapet forvalter midler på vegne av forsikringsvirksomheten i KLP-konsernet og andre kunder gjennom KLP-fondene.

KLP Kapitalforvaltning AS er et fondsforvaltningsselskap med konsesjon fra Finanstilsynet til å forvalte verdipapirfond og alternative investeringsfond, samt å yte investeringstjenesten aktiv forvaltning og tilknyttede tjenester. Selskapet har pr. 31. juli 2023 73 ansatte og forvalter totalt ca. 691 milliarder kroner i fond og diskresjonære porteføljer.

Etisk ansvar
Hvis man vil investere i fremtiden, må man også ta ansvar for den. For oss innebærer en del av det ansvaret å ha et bevisst forhold til samfunnsmessige konsekvenser av investeringene våre. Både miljø og menneskerettigheter er viktige faktorer når vi vurderer investeringsmuligheter og samarbeidspartnere.

Selskapets historikk og ledelse
Selskapet ble opprettet i 1994 under navnet KLP Fondsforvaltning AS og skiftet navn til KLP Kapitalforvaltning AS i 2015 i forbindelse med at selskapet fusjonerte med KLP Kapitalforvaltning AS. KLP Kapitalforvaltning er heleid datterselskap av Kommunal Landspensjonskasse (KLP). Selskapets styre består av både interne, eksterne og ansattvalgte styremedlemmer.

KLP Kapitalforvaltning er Miljøfyrtårnsertifisert

Administrerende direktør: Håvard Gulbrandsen
Organisasjonsnummer: 968 437 666

Se også:
Års- og kvartalsrapporter
Samfunnsansvar
Kontakt oss

KLP Banken AS er et heleid datterselskap av KLP og er en nettbank for personkunder med spesielt gode vilkår for KLPs medlemmer og pensjonister. KLP Banken AS finansierer også lån til kommuner, fylkeskommuner og selskaper som utfører offentlige oppgaver.

Banken og datterselskapene KLP Kommunekreditt AS og KLP Boligkreditt AS har hovedkontor i Trondheim i tillegg til lokaler i Oslo. KLP Banken ble etablert i 2010.

Administrerende direktør: Marianne Sevaldsen
Organisasjonsnummer: 993 821 837

Se også:
Års- og kvartalsrapporter

Investorinformasjon KLP Bankkonsern

Samfunnsansvar

Postadresse:
KLP Banken
Beddingen 8
7042 Trondheim

Besøksadresse Trondheim:
Beddingen 8, Trondheim

Besøksadresse Oslo:
Dronning Eufemias gate 10, Oslo

KLP Kommunekreditt AS har lang erfaring med utlån til norske kommuner og deres virksomheter. Etter overtakelsen av Kommunekreditt Norge AS i juni 2009, har KLP Kommunekreditt i dag ansvaret for en utlånsportefølje på ca 55 milliarder kroner.

KLP Kommunekreditts mål er å være en ledende finanspartner for offentlig sektor. Det vil også fremover være store utbyggingsoppgaver innen blant annet omsorg, barnehager, skoler, veier, vann, avløp og renovasjon i sektoren. Stadig sterkere fokus på oppgaver knyttet til klima og miljø vil medføre økt finansieringsbehov for våre kundegrupper.

KLP Kommunekreditt vektlegger høy kompetanse i kommunefinansiering og rådgiving, kostnadseffektiv drift og konkurransedyktig finansiering med lav risiko.

KLP Kommunekreditt AS eies av KLPs heleide datterselskap KLP Banken AS.

Administrerende direktør: Carl Steinar Lous
Organisasjonsnummer: 994 526 944

Se også:
Års- og kvartalsrapporter

Investorinformasjon KLP Bankkonsern

Samfunnsansvar

Postadresse: 
KLP Kommunekreditt
Beddingen 8
7042 Trondheim

Besøksadresse Trondheim: 
Beddingen 8, Trondheim

Besøksadresse Oslo: 
Dronning Eufemias gate 10, Oslo

KLP Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av KLP Banken AS og ble stiftet for å øke konkurransekraften i personmarkedet. Selskapet fikk i første halvår 2014 alle nødvendige tillatelser til å drive som boligkredittforetak som utsteder obligasjoner med fortrinnsrett (OMF).  Boliglån vil innvilges av KLP Banken og KLP, deretter overføres til KLP Boligkreditt for å inngå i sikkerhetsmassen ved utstedelser av OMF. 

Beskrivelse av OMF og det norske OMF-markedet.

Administrerende direktør: Christopher Steen
Organisasjonsnummer: 912 719 634

Se også:
Års- og kvartalsrapporter

Investorinformasjon KLP Bankkonsern

Samfunnsansvar

Postadresse: 
KLP Kommunekreditt
Beddingen 8
7042 Trondheim

Besøksadresse Trondheim: 
Beddingen 8, Trondheim

Besøksadresse Oslo: 
Dronning Eufemias gate 10, Oslo

KLP Bedriftspensjon AS ble høsten 2020 solgt til DNB. Alle avtaler er ført over til DNB.

KLP Forsikringsservice AS er et heleid datterselskap av KLP. Selskapet tilbyr et bredt spekter av pensjonskassetjenester gjennom egen og konsernets spesialkompetanse på offentlige pensjonsordninger. Selskapet ble etablert i 1967.

KLP Forsikringsservice AS har spesialkompetanse på offentlige pensjonsordninger og tilbyr forsikringsfaglige tjenester til de kommunale og fylkeskommunale pensjonskasser. Leveranse av tjenestene gjøres i nært samarbeid med KLPs livsforsikringsdivisjon.

Pensjonskassetjenester: Pr. i dag yter KLP Forsikringsservice følgende tjenester:

 • Pensjonsberegner
 • Medlemsregister/Nettpensjon
 • Aktuar
 • Informasjon - kurs - opplæring
 • Administrasjon
 • Juridisk rådgivning
 • Støtte til HMS
 • Daglig leder
 • Regnskapsberegninger for pensjonskostnader og pensjonsforpliktelser
 • Kapitalforvaltning

KLP Forsikringsservice er markedsledende innen pensjonskassetjenester til kommunal sektor.

KLP Forsikringsservice er Miljøfyrtårnsertifisert.

Kontaktperson: Erik Falk

Organisasjonsnummer: 967 696 676