Våre nettsider og innloggede tjenester fungerer ikke optimalt på nettleseren du nå bruker.
Les mer om hvorfor vi anbefaler deg å bytte nettleser.

Fritidsbåt vann

Båtforsikring

Har du jobb med pensjon i KLP kan vi bidra til å skape større trygghet for deg som har båt.

Med vår båtforsikring tilbyr vi:

  • Konkurransedyktige vilkår og priser
  • Raskt skadeoppgjør
  • Forsikring som inkluderer skade ved transport og under opplag
Sjekk pris og bestill

Hva dekker de ulike forsikringene?

Type dekning Kasko Delkasko
+ Skade på egen båt v  
Skade på egen båt oppstått ved sammenstøt, kantring, synking eller annen tilfeldig og plutselig ytre påvirkning, dekkes inntil båtens forsikringssum.
+ Skade på rigg og seil v  
Skade på rigg dekkes med ubegrenset sum. Fradrag iht. riggens alder dersom eldre enn 4 år.
Det dekkes ikke skade på seil alene som skyldes vind.
+ Ekstra jolle v  
Dekkes for inntil kr 15.000.
Slepejolle er begrenset til jolle på inntil 12 fot og med maksimalt 5 hk.
+ Fjerning av vrak v v
Dekkes dersom båten har vært utsatt for de farer som forsikringsavtalen omfatter og vrakfjerning blir pålagt av offentlig myndighet.
Dekningen er begrenset til inntil 10 prosent av båtens forsikringssum.
+ Redning v v
Forsikringen dekker utgifter til slep til nærmeste trygge fortøyingssted.
I tillegg dekkes nødvendige merutgifter til reise og opphold for fører og passasjer dersom uhell med båten gjør det praktisk umulig å fortsette reisen med den.
Dekkes etter plutselig og uforutsett uhell som fører til at båten ikke kan seiles/kjøres videre.
+ Tyveri v v
Forsikringen dekker skade ved tyveri eller forsøk på tyveri, samt skader ved hærverk når det er åpenbart at dette er gjort i forbindelse med forsøk på å stjele båten eller deler av denne.
+ Brann v v
Forsikringen dekker skade ved brann, lynnedslag og eksplosjon.
Forskrifter gitt av offentlig myndighet, klassifikasjonsselskap eller produsent skal overholdes.
+ Fører-/ passasjerulykke v v
Forsikringen dekker ulykkesskade på fører og passasjerer som med eierens tillatelse er om bord i fritidsbåten - med unntak av betalende passasjerer - når båten eller fast tilkoblet utstyr er den direkte årsak til skaden. Erstatning ved død - inntil kr 100.000 og ved invaliditet - inntil kr 200.000.
+ Rettshjelp v v

Forsikringen dekker nødvendige utgifter når sikrede er part i en tvist i egenskap av personlig eier, rettmessig bruker eller fører av den forsikrede motorvogn. Samlet erstatning - inntil kr 100.000.

f.Vilkår Kasko Delkasko